Prayer to Swiftly Fulfil All Wishes

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

༄༅། །གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས་སོ།

A Prayer to Swiftly Fulfil All Wishes

by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om swasti

Oṃ svasti

ཕྱོགས་དུས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

chok dü tsa sum gyalwé yeshe ku

Lordly Guru, wisdom kāya of all buddhas and deities

དྲན་པས་འདོད་དོན་ཀུན་སྩོལ་གུ་རུ་རྗེ། །

drenpé dödön kün tsol guru jé

Of the three roots throughout all time and directions, to simply recall you fulfills all wishes;

སྙིགས་དུས་བསྟན་དང་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ། །

nyikdü ten dang drowa tadak la

With your love, exalted knowledge and power,

སྐྱོབ་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྩལ་སྤྲུགས་མཛོད། །

kyobpé khyen tsé nü pa tsal truk dzö

Pray protect all beings and the Dharma during these most decadent of times!

 

རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྲོག་འཛིན་ཅིང༌། །

gyalten rinchen nyingpö sokdzin ching

Pray come quickly from the gandhola of the supreme field of Lotus Light,

དགེ་ལེགས་སྣང་བས་དུས་ཀྱི་རྒུད་བསལ་ཕྱིར། །

gelek nangwé dü kyi gü sal chir

To beautify this earth; show a magnificent aspect,

ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད་ཀྱི་གནྡྷོ་ལ། །

zhing chok pema ö kyi gandho la

As holder of the life force, the very heart of the precious Buddha’s teachings,

དབྱིག་འཛིན་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་མྱུར་འཆར་མཛོད། །

yik dzin dzepé gyen du nyur char dzö

To clear away the decadence of the age.

 

ཕྱི་ནང་བར་ཆད་བདུད་དགྲའི་འཚེ་བ་ཞི། །

chi nang barché dü dré tsewa zhi

Pacify the aggression of demons and enemies,

མཐུན་རྐྱེན་འདོད་དགུ་དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་མིས་བསྒྲུབས། །

tünkyen dögu karchok lhami drub

As well as all obstacles — both outer and inner —

རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡིས། །

dorjé jin chen maha guru yi

And grant us everything we desire with favorable circumstances.

མངོན་སུམ་བསྩལ་ནས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

ngönsum tsal né nyurdu drubpar dzö

Mahāguru, with your vajra blessing fulfill our wishes, right now!

 

ཅེས་པའང་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཐུགས་སྨོན་ཅན་ཤར་པ་ཚེ་རྣམ་ནས་ལྷ་རེག་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་ལྟར་པདྨའི་རྗེས་འཇུག་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་སྤེལ་བས་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཐུགས་བཞེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག །

Sharpa Tsenam, one of a very pure disposition wrought through former aspirations, accompanied the request for this prayer with the offering of a celestial scarf. And I, a follower of Padmasambhava, Garwang Ösel Do-ngak Dechen Lingpa, wrote this after invoking the aspiration of the oceanic objects of refuge, with the aspiration that it may be useful for the faithful; that it might serve as a support for the swift fulfilment of their wishes in accordance with the Dharma.

 

| Translated by Sean Price, 2016.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept