Vidyādharas' Words of Truth

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Deities of the Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག

The Vidyādharas' Words of Truth

An Aspiration Connected with the Stages of the Path of the Three Roots, from the Heart-Essence of the Vast Expanse

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །

kunzang dorjé sempa garab jé

Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje,

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །

rabjam gyalwé chizuk pema jung

Padmākara—embodiment of infinite buddhas,

རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སོགས། །

jebang drok sum künkhyen yabsé sok

King, subject and companion,1 Omniscient Father and Son,2

བཀའ་བབ་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་དགོངས་སུ་གསོལ། །

kabab gyü sum rigdzin gong su sol

And vidyādharas of the three lineages of transmission—pray grant me your attention!

 

དགོངས་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྩོལ་བླ་མ་རྗེའི། །

gonggyü yeshe ngöntsol lama jé

Lordly gurus, who confer wisdom’s direct transmission

གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་སྤྲིན། །

sang sum gyutrul dorjé köpé trin

And whose three secrets are the billowing arrays of the Illusory Net,

དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་། །

palchen kadü zhitro rabjam dang

Infinite peaceful and wrathful deities of the Collected Teachings of the Awesome Ones,

མཁར་ཆེན་ཌཱ་ཀིའི་དབང་ཕྱུག་དགོངས་སུ་གསོལ། །

khar chen daki wangchuk gong su sol

And Kharchen, mistress of ḍākinīs, pray grant me your attention!

 

གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །

döné lhündrub nyukmé dorjé sum

May the three vajras of my original state, spontaneously present from the very beginning,

རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུག་དབང་བཞིའི་སྨིན་བྱས་པས། །

gyaltab chiluk wang zhi min jepé

Be matured by the four empowerments of the vase that confers majesty;

དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིའི་ལམ་ལ་འཇུག་ནུས་པའི། །

kyilkhor nam zhi lam la juk nüpé

May I thereby gain the ability to enter the four maṇḍalas

རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་སྐལ་པ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །

dorjé rik kyi kalpa chok drub shok

And accomplish the supreme fortune of the vajra family.

 

སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྔོན་འགྲོའི་ལམ་མཐར་སོན། །

si lé ngejung ngöndrö lam tar sön

May I perfect the path of the preliminaries by renouncing existence,

གཞན་ཕན་བློ་ཡི་ཐེག་ཆེན་ལམ་རྩ་ཚུགས། །

zhenpen lo yi tekchen lam tsa tsuk

Establish the foundation of the Great Vehicle through altruism,

བསགས་དང་སྦྱངས་བས་རྒྱུད་དག་ཁྱད་པར་དུ། །

sak dang jangwé gyü dak khyepardu

Cleanse my mind by means of accumulation and purification

མོས་གུས་མཐར་ཕྱིན་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཤོག། །

mögü tarchin tuk yi chik dré shok

And, with consummate devotion in particular, cause my mind and the guru’s wisdom to merge as one.

 

ཏིང་འཛིན་ལྔ་དང་གབ་པ་རྣམ་བཞི་ཡིས། །

tingdzin nga dang gabpa nam zhi yi

Through the five samādhis and four hidden instructions,

སྣོད་བཅུད་བླ་མར་ཤེས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། །

nöchü lamar shepé kyerim dang

The generation phase that perceives the world and inhabitants as the guru

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཟབ་མོའི་རྫོགས་རིམ་གྱིས། །

tuk yi chik dré zabmö dzokrim gyi

And the profound perfection phase whereby mind and wisdom merge as one,

གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་ཉམས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

yo tob gom ten nyam nga tarchin shok

May I master the five experiences of movement, attainment, familiarity, stability and perfection.

 

སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫོགས་རིམ་དང་། །

nyengyü yizhin norbü dzokrim dang

Through the perfection stage of the Wish-Fulfilling Jewel of the Oral Lineage

མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཕོ་ཉའི་ལམ་མྱུར་གྱིས། །

ma gom sangye ponyé lam nyur gyi

And the swift path of the messenger-consort known as Buddhahood Without Meditation,

རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་གྲུབ། །

rigdzin nam zhi gopang delak drub

May I easily attain the four stages of the vidyādharas

ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་མཐར་སོན་ཤོག །

sa chu lam ngé yönten tar sön shok

And perfect the qualities of the ten stages and five paths.

 

ཁྱད་པར་ཐེག་མཆོག་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །

khyepar tek chok shintu naljor gyi

In particular, by the power of purifying body, speech and mind

ཕྱི་ནང་རུ་ཤན་སྒོ་གསུམ་སྦྱངས་བའི་མཐུས། །

chinang rushen go sum jangwé tü

Through the Supreme Vehicle’s Atiyoga practices of separating3 saṃsāra and nirvāṇa on both outer and inner levels

སེམས་རིག་ཤན་འབྱེད་ཅོག་བཞག་བཞིའི་ལྟ་བ། །

sem rik shenjé chok zhak zhi tawa

May I distinguish4 mind from awareness, abide in the view by means of the four ways of leaving things as they are,5

འོད་གསལ་སྒྲོན་དྲུག་སྒོམས་པས་བོགས་དབྱུང་སྟེ། །

ösal drön druk gompé bokyung té

Enhance my experience by meditating on the six lamps of luminosity,

འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་མཐར་སོན་ནས། །

ösal nang zhi nyamlen tar sön né

Perfect the practice of the four visions of luminosity

འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག །

jalü dorjé gopang ngöngyur shok

And actualize the stage of the indestructible rainbow body!

 

མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་གྲོལ་བའི་སྐལ་དམན་ན། །

tongwé chö la drolwé kal men na

If I lack the fortune to be liberated in this life

བར་དོ་གསུམ་དུ་གཞི་ཀློང་གྲོལ་བ་དང་། །

bardo sum du zhi long drolwa dang

May I be freed within the expanse of the ground in any of the three intermediate states,

རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་བགྲོད་ཕྲིན་ལས་མཐུས། །

rangzhin trulpé zhing drö trinlé tü

Arrive at a natural nirmāṇakāya pure realm, and, through the force of my enlightened activity,

འགྲོ་ཀུན་གདོད་མའི་ས་ལ་སྐྱེལ་ནུས་ཤོག །

dro kün dömé sa la kyel nü shok

Be able to deliver all beings to the primordial state!

 

ཅེས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཛེས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱིས་དད་མོས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོའི་གངས་ཅན་ས་ཡི་ལྟེ་བ་དབུས་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ནས་ཆེད་དུ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་རྒན་པོ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དུ་འབོད་པས་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པར་མདོ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

The old man called Jigme Khyentse Özer, who roams this world and is a servant of the teachings of the Omniscient Kings of Dharma, Father and Son, wrote this while practising a great accomplishment ritual of Do Tsokchen Düpa at the new temple of Shechen Tennyi Dargye Ling. It was composed at the request of Choktrul Tendzin Trinle Künkhyab, who is adorned with nectar-like qualities of learning and realization, for the benefit of the inhabitants of Lhasa, the capital of the Snowy Land of Tibet, whose inhabitants are filled with great faith, devotion and compassion. May this offering become the cause for gaining the strength to act for the benefit of the wisdom mind teachings of Samantabhadra!

 

| Translated by Han Kop and reviewed by Sean Price, 2021, for the Longchen Nyingtik Project. With gratitude to Tulku Dawa Rinpoche and Khenpo Sonam Tsewang for their clarifications.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rig pa 'dzin pa'i bden tshig", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. BDRC W1KG13585. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. Vol. 5: 1005–1006.

 

Version: 1.2-20230213

  1. I.e., King Trisong Detsen, Vairotsana and Yeshe Tsogyal.
  2. I.e., Longchenpa and Jigme Lingpa.
  3. Tib. Rushen.
  4. Tib. shenjé (shan ‘byed).
  5. Tib. cog bzhag bzhi.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept