Dzinpa Rangdrol Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Practices › Chöd | Tibetan MastersDo Khyentse Yeshe Dorje

English | བོད་ཡིག

Do Khyentse Yeshe Dorje

Do Khyentse Yeshe Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཛིན་པ་རང་གྲོལ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

The Lineage Prayer for the Natural Liberation of Grasping (Dzinpa Rangdrol)

by Do Khyentsé Yeshé Dorjé1

 

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སྟོན་པ་འོད་མི་འགྱུར། །

kunzang yabyum tönpa ö mingyur

Samantabhadra and Samantabhadrā in union, Teacher of Immutable Light,2

ཁྲག་འཐུང་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་སྟོབས་ལྡན་དཔལ། །

traktung zhönnu pawo tobden pal

Glorious and powerful, blood-drinking Youthful Hero,3

དྲི་མེད་གསང་བདག་དགའ་རབ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །

drimé sangdak garab tsokyé jé

Stainless Lord of Secrets [Vajrapāṇi], Garab Dorjé, the Lake-Born Lord,

བདེ་ཆེན་མནྡཱ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dechen mendara la solwa deb

And Great Bliss Mandāravā—to you I pray.

 

སྦྱོར་སྒྲོལ་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་རཀྵི་ཏ། །

jordrol tulzhuk tarchin rakshi ta

Rakṣita, who perfected the yogic observances of union and liberation,

གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་ཕ་ཅིག་དམ་པ་རྗེ། །

drub gyé chimé pa chik dampa jé

Lord Dampa, who is the sole forefather of a hundred adepts,

ཌཱཀྐིའི་རྗེ་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན། །

daki jemo yingchuk lab kyi drön

Labdrön, who is the lady of the ḍākinīs and the queen of space—

ཞི་གཅོད་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhi chö gyüpar ché la solwa deb

Lineages of Pacification and Severance, to you I pray.

 

ཨོ་རྒྱན་པད་བྱུང་བི་མའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །

orgyen pé jung bi mé gyutrul gar

Dancing illusory display of Padmasambhava of Oḍḍiyāna and Vimalamitra,

ཟབ་གསང་བསྟན་པ་གཞིར་བཞེངས་སློང་མཛད་རྗེ། །

zabsang tenpa zhir zheng long dzé jé

Lord who brought forth the foundational profound and secret teachings,

ཌཱ་ཀིའི་གསང་མཛོད་ཆེན་པོར་དབང་བསྒྱུར་བའི། །

daki sangdzö chenpor wang gyurwé

Master of the magnificent secret treasury of the ḍākinīs—

གཏེར་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

terchen jalü dorjér solwa deb

The great treasure-revealer, Jalü Dorjé, to you I pray.

 

མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ལྡན་ཞིང་ན་ཝཱ་ར་ཧི། །

khachö deden zhing na varahi

Vajravārāhī in the blissful realm of Khecara

རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར། །

ngayab ling du metok mendara

And Mandāravā Flower in Cāmaradvīpa,

སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མི་རྫུར་བྱོན། །

lar yang ten drö döndu mi dzur jön

You came once again in the guise of a human for the benefit of the teachings and beings;

ཡི་དམ་གྲུབ་བརྙེས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། །

yidam drub nyé ngödrub nam nyi tob

Discovering the attainments of the deities, you gained the two accomplishments—

ཡུམ་ཆེན་ཌཱ་ཀི་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yumchen daki chok la solwa deb

Great Mother and supreme ḍākinī [Losel Drölma],4 to you I pray.

 

སྣང་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་གྲུབ་བརྒྱའི་ཞལ་སྐྱིན་མཆོག །

nangsi wanggyur drub gyé zhal kyin chok

Supreme successor of a hundred adepts with mastery over all appearing existence;

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་བྱིན་བརྒྱུད་མཛོད། །

yeshe dorjé sang sum jin gyü dzö

Yeshé Dorjé’s three secrets, blessings, lineage, and treasuries—

ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

yong la wanggyur ku sung tuk kyi sé

Master of them all, a son of enlightened body, speech, and mind,

བདེ་ཆེན་རིག་པའི་རལ་གྲིར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dechen rigpé raldrir solwa deb

Dechen Rigpai Reltri,5—to you I pray.

 

བློས་བྱས་འདིར་སྣང་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མའི་ངང་། །

löjé dir nang chö kün gyumé ngang

In the state where all apparent, mind-made phenomena of this life are illusory,

རྨི་ལམ་ཚུལ་གཟིགས་རེ་དང་དོགས་པ་བྲལ། །

milam tsul zik ré dang dokpadral

You recognized their dream-like nature and were free from hope and doubt,

ང་ཁྱོད་ཕྱོགས་རིས་ཀུན་བྲལ་འགྲོ་བའི་མགོན། །

nga khyö chokri kündral drowé gön

Beyond all biased distinctions between self and other—protector of beings,

སྐྱབས་མཆོག་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyab chok dechen özer la solwa deb

Supreme refuge, Dechen Özer,6 to you I pray.

 

དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པ་ནས། །

drimé khyenpé lha lam yangpa né

Through the vast, heavenly path of stainless knowledge,

བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་གཟིས། །

tsewé nyingjé ötong barwé zi

You blaze brilliantly with the intense light of love and compassion,

འགྲོ་རྣམས་མུན་པའི་སྨག་རུམ་སེལ་མཛད་པ། །

dro nam münpé makrum sel dzepa

And dispel the dense darkness of transmigrating beings

ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tubten chö kyi dorjér solwa deb

Tubten Chökyi Dorjé7—to you I pray.

 

སྤང་རྟོགས་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་རོ་གཅིག་ཀྱང་། །

pang tok gyalwa nam dang ro chik kyang

Although you are experientially the same as the victorious ones in renunciation and realization,

ཐུགས་རྗེས་རྗེས་འཛིན་སངས་རྒྱས་དངོས་ལས་ལྷག །

tukjé jedzin sangye ngö lé lhak

In your compassionate care for disciples, you are actually superior to the buddhas—

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག །

kadrin tsungmé tenpé drönmé chok

Incomparably gracious and supreme lamp of the teachings,

དཔལ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

palgön lama chok la solwa deb

Glorious protector, supreme guru, to you I pray.

 

རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །

lab chen tukkyé zab yang gyatso lé

Great [blessing] waves from the extensive ocean of the profound awakening mind,

སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་ཆུ་བོ་རྣམ་པ་བཞིས། །

mindrol dampé chuwo nampa zhi

The four rivers of instructions concerning maturation and liberation

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་མཛད་པའི། །

kalzang duljé zhing künkhyab dzepé

Pervade all the realms containing disciples endowed with good fortune—

དངོས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngö gyü lamé tsok la sol solwa deb

Assemblies of lineage gurus, to you I pray.

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

sangye kündü lama chö kyi ku

Embodiment of all buddhas, dharmakāya guru,

མ་ཅིག་ཡུམ་ཆེན་དབྱེར་མེད་བཀའ་དྲིན་ཅན། །

ma chik yumchen yermé kadrinchen

Inseparable from the single, gracious Great Mother,

སྙིང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

nying né dungshuk drakpö solwa deb

I fervently pray to you from the depths of my heart!

འཁྲུལ་སྣང་སྙེམས་བྱེད་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། །

trulnang nyem jé dü zhi lé gyal zhing

Bless me with victory over the four māras, creators of delusional perception and pride!

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། །

kyemé chöku tokpar jin gyi lob

Bless me to realize the unborn dharmakāya!

 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོ་བདུད་འདུལ་ཁྲོས་མ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཚོགས་ཞིང་མདུན་མཁར་སད་པར་བྱས་ནས་མཐར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོས་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྡུ་པར་བྱའོ།།

Light issues from my heart, invoking in the space before me the oceanic sources of refuge from the ten directions and three times in the aspect of the maṇḍala of the five deities of the demon-subduing Fierce Mother8—Vajra Samaya Jaḥ. Finally, with Jaḥ Hūṃ Baṃ Hoḥ, the field of merit dissolves into me.

 

| Translated by Ryan Jacobson, Tom Greensmith and Tenzin Choephel, 2021.

 

Source: Ye shes rdo rje. 1978. “'Dzin pa rang grol brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs.” In Gcod 'dzin pa rang grol gyi 'don cha'i skor. Edited by Rgyal dbang nyi ma. TBRC W26033. 1 vols. Paro: Ngodrub and Sherab Demy, pp. 43–45.

  1. Edited by Gyalwang Nyima
  2. Immutable Light (’od mi ’gyur) is an epithet for Samantabhadra.
  3. Powerful Warrior Youth or Youthful Hero (gzhon nu dpa’ bo stobs ldan) is the sixth of the twelve foundational teachers (ston pa bcu gnyis) of Dzogchen in this world-system.
  4. Losel Drölma (1802–1861) was Do Khyentse Yeshe Dorje’s half-sister and spiritual consort, as well as a custodian of his teachings and a respected Dzogchen teacher in her own right.
  5. Dechen Rigpai Reltri (1830–1896) was the second son of Do Khyentse Yeshe Dorje. See: Ryan M Jacobson and Tenzin Choephel, "Rigpai Reltri," Treasury of Lives, accessed March 11, 2021, http://treasuryoflives.org/biographies/view/Rigpai-Reltri/10617.
  6. Dechen Özer Taye of Tsering Jong, the residence of Jigme Lingpa (1730–1798), was a student and scribe for Do Khyentse Yeshe Dorje.
  7. The Fifth Dzogchen Drubwang, Tubten Chökyi Dorje (1872–1935). See: Ron Garry, "The Fifth Dzogchen Drubwang, Tubten Chokyi Dorje," Treasury of Lives, accessed March 11, 2021, http://treasuryoflives.org/biographies/view/Dzogchen-Drubwang-05-Tubten-Chokyi-Dorje/9646.
  8. The Fierce Mother, or Tröma Nakmo (khros ma nag mo).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept