Brief Takhyung Barwa Dokpa

Collections & Cycles › Longchen NyingtikTakhyung Barwa | Practices › Averting Obstacles | Tibetan MastersDola Jigme Kalzang

English | བོད་ཡིག

Dola Jigme Kalzang

Takhyung Barwa

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྟ་ཁྱུང་གི་བཟློག་བསྡུས།

Concise Averting Ritual for the Practice of Hayagrīva and Garuḍa1

by Dola Jigme Kalzang

 

ཧཱུྃ། གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་མོའི། །

hung, döné namdak chöku yum chenmö

Hūṃ. From the palace of the three doors of liberation within the spacious expanse

མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །

khaying namtar sum gyi zhalyé né

Of the Great Mother, the primordially pure dharmakāya,

མ་འགགས་རིག་གདངས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་ནས། །

magak rikdang yeshe long yang né

Out of the vast wisdom expanse that is the unceasing radiance of awareness,

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་ལྷ། །

longchö dzok ku ta khyung barwé lha

Arise the saṃbhogakāya deities of the Blazing Hayagrīva and Garuḍa.

 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་ཤར་བ། །

chi nang sangwé lhatsok yong sharwa

These hosts of deities, outer, inner and secret,

གཉིས་སྣང་འཁོར་བའི་དགྲ་གདོན་བཟློག་པའི་ཕྱིར། །

nyinang khorwé dra dön dokpé chir

Arise in order to avert the enemies and demons of saṃsāra and dualistic perception.

གར་དགུའི་ཉམས་བརྒྱས་མཁའ་ལ་འཇའ་སྣང་བཞིན། །

gar gü nyam gyé kha la ja nang zhin

With manifold expressions of the nine demeanours, they appear like rainbows in the sky.

དེ་རིང་སྔགས་འཆང་བདག་གི་གྲོགས་ལ་བཞེངས། །

dering ngakchang dak gi drok la zheng

Now, on this day, to assist us, adepts of mantra, rise up!

 

དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་རོལ་ལ། །

dragek sha trak torma di rol la

Enjoy this torma of enemies and obstructing forces, flesh and blood,

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

naljor dakchak yönchö khor ché kyi

And for all of us practitioners, our patrons and retinue,

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྒྱུ་འབྲས་འཆོལ་བ་ལས། །

sem dang semjung gyundré cholwa lé

Avert everything brought about when the causality of mind and mental states goes awry:

བྱུང་བའི་ནད་གདོན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་དང་། །

jungwé nedön chak ché nyam nga dang

Disease, demonic influences, tragedies, disasters,

 

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་དགྲ་གཤེད་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན། །

chinang jungwa dra shé trukpé kyen

Hostility based on turmoil in the outer and inner elements,

འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་དང་། །

jikpa chenpo gyé dang chudruk dang

The eight great and sixteen lesser dangers,

བྱད་ཕུར་རྒོད་གཏོང་ཐན་ལྟས་ངན་པ་ཀུན། །

jepur gö tong ten té ngenpa kün

Dagger sorcery, evil curses and bad omens—

བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ། །

dok ching gyurwé trinlé dzé du sol

Please carry out your activity of averting them all!

 

ཞེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སོ། ། །

Written by Zhönnu Yeshe Dorje.

 

| Translated by Han Kop for the Longchen Nyingtik Project, 2022.

 

Source: 'Jigs med skal bzang. “rta khyung gi bzlog bsdus” in sde dge 'jigs med skal bzang sku phreng snga phyi'i gsung rtsom phyogs bsgrigs. 1 vol. Beijing: mi rigs dpe skrun khang, 2010. (BDRC W1KG6249). p. 160.

 

Version: 1.0-20221026

  1. The Blazing Wrathful Guru, Hayagrīva and Garuḍa (Lama Drakpo Takhyung Barwa) of the Longchen Nyingtik cycle.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept