Offering Prayer to Mātṛkā Pukkasī

Deities › Dharma Protectors | Practices › Pilgrimage | Places › Nepal | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

The Stūpa of Jarung Kashor

Further Information:
Download this text:

༄༅། །མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོ་པུཀྐ་སིའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

A Brief Petitionary Offering to the Mātṛkā Pukkasī, Local Protectress of the Jarung Kashor Stūpa

by Dudjom Rinpoche

 

ན་མོ་པདྨ་ཀ་ར་ཡེ།

Namo padmākarāya

གཙང་མའི་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ།

Arrange a clean offering bali.

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་སྦྱང་།

ram yam kham

Cleanse and purify it with raṃ yaṃ khaṃ,

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་རླབས་ལ།

om ah hung

And bless it with oṃ āḥ hūṃ.

ཧཱུྃ། ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་བལ་པོའི་ཡུལ། །

hung, yul gyi ming ni balpö yul

Hūṃ! In the land named Nepal,

དུར་ཁྲོད་མིང་ནི་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས། །

durtrö ming ni lhündrub tsek

In the charnel ground named Lhundrup Tsek,

མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྲགས། །

chörten ja rung khashor drak

At its famed stūpa the Jarung Kashor,

མ་མོའི་མཚན་ནི་པུཀྐ་སི། །

mamö tsen ni pukkasi

Resides the mātṛkā named Pukkasī.

གནས་ཡུལ་སྐྱོང་བའི་མཐུ་བོ་ཆེ། །

neyul kyongwé tuwo ché

Great and powerful, you protect this sacred land,

དོན་ལ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཡང་། །

dön la ying kyi yumchen yang

And though ultimately the Great Mother of the Expanse,

རྣམ་པ་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་ཚུལ། །

nampa zhingkyong mamö tsul

You reveal yourself in manifold forms to those to be tamed,

གང་འདུལ་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན། །

gang dul namgyur chiryang tön

Appearing as a mātṛkā, local protectress of the sacred site.

སྔོན་ཚེ་ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀས། །

ngöntsé traktung heruké

Long ago, when the blood-drinking Heruka

དབང་དུ་བསྡུས་ནས་གྲོགས་སུ་བཀོལ། །

wang du dü né drok su kol

Bound you and made you swear allegiance,

དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གཉེར་དུ་གཏད། །

kyilkhor chenpo nyer du té

You became the custodian of the great maṇḍala.

བཀའ་ཡི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་བསྐོས། །

ka yi tenpa kyongwar kö

Thus you were appointed to guard the Buddha’s teachings.

གཡར་དམ་ཇི་བཞིན་ཐ་ཚིག་ལས། །

yardam jizhin tatsik lé

Do not stray from your oath so promised,

མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་མ། །

mi da dorjé naljorma

Natural expression of Vajrayoginī,

རང་རྩལ་མ་མོ་འབུམ་སྡེར་བཅས། །

rang tsal mamo bum der ché

With your retinue of hundreds of thousands of mātṛkās,

གནས་ནས་བསྐུལ་ལོ་ད་ཚུར་གཤེགས། །

né né kul lo datsur shek

I summon you from your sacred abode—come here now!

དགྱེས་ཤིང་བརྩེ་བས་མྱུར་བྱོན་ལ། །

gyé shing tsewé nyur jön la

Be delighted, and come swiftly out of affection!

སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་བཞུགས། །

drub ching chöpé né dir zhuk

Take your seat at this place of practice and offering!

ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་ཚར་དུ་དངར། །

chi chö nyerchö tsar du ngar

Outer offerings—perfectly arranged articles,

ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་དུ་གཏིབས། །

nang chö döyön trin du tib

Inner offerings—cloud banks of sensual delights,

གསང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་སྤུངས། །

sangchö men rak tor tsok pung

Secret offerings—gatherings of amṛta, rakta, and feast balis,

ཡང་གསང་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་བ་ཆེ། །

yangsang jordrol dewa ché

Innermost offerings—union, liberation and great bliss,

ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །

zé mishepé longchö kyi

With these inexhaustible enjoyments,

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

sol lo chö do tukdam kang

I invoke you! I make offerings to you! May your wishes be fulfilled!

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །

galtrul nongpa zöpar sol

Please forgive my transgressions, confusions and faults!

ཡོན་ཏན་དཔལ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད། །

yönten pal la ngönpar tö

I praise the glory of your qualities,

མི་འབྲལ་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་ལོ། །

mindral sungmar ngasol lo

And honour you as a loyal ally.

སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས། །

ngön gyi tukdam zhalzhé gong

Recall your previously made pledges,

གསང་ཆེན་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྡེ། །

sang chen ten dang tendzin dé

And thus never waver from protecting

ཆོས་འཁོར་མཆོད་རྟེན་གཡེལ་མེད་སྐྱོངས། །

chökhor chörten yelmé kyong

The great and secret teachings, their holders,
The Wheel of Dharma, and the stūpa.

མི་མཐུན་ཉེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་སོལ། །

mitün nyepé tsok nam sol

Dispel all misfortunate and harmful circumstances,

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་གོང་དུ་སྤོར། །

tünkyen lektsok gong du por

Increase all favourable and fortunate circumstances,

སྐྱེ་འགྲོའི་སྣང་བ་དགེ་ལ་སྒྱུར། །

kyendrö nangwa gé la gyur

Turn living beings’ experience into virtue,

གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཚར་ཆོད་ཅིག །

nöjé jungpo tsar chö chik

And annihilate all malevolent beings and spirits!

མདོར་ན་བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །

dorna dakchak naljor gyi

In short, carry out the activity

ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chi sam drubpé trinlé dzö

Of accomplishing just as we yogis wish!

 

ཞེས་པའང་པདྨའི་ངོར་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སོ། །

This was composed by Jikdral Yeshe Dorje in response to Padma’s request.

 

| Lhasey Lotsawa Translations, 2018. (Translated by Stefan Mang and Peter Woods.)