Calling the Guru from Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Schools & Systems › Dzogchen | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | 中文 | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Dudjom Rinpoche

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་གཉུག་མའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ།

Spontaneous Song of the Genuine Nature

A Prayer of Calling the Guru from Afar

by Dudjom Rinpoche

 

ངོ་བོ་གདོད་ནས་མི་འགྱུར་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་གཤིས་ལུགས། །

ngowo döné mingyur trödral gyi shiluk

The essence, never changing, the natural, unelaborated condition,

ཀ་དག་གཏིང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་རུ་བཞུགས་པ། །

kadak tingsal zhönnu bum ku ru zhukpa

Primordially pure, profoundly luminous—you who dwell in the youthful vase body,

ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

chökü lama yeshe dorjé dé khyen no

Dharmakāya guru Yeshe Dorje, care for me!

ལྟ་བའི་གདིང་ཆེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །

tawé ding chen tobpar jingyi rang lob shik

Inspire me to gain the vast assurance of the view.

 

རང་བཞིན་མ་འགགས་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་གྱི་ཚོམ་བུ། །

rangzhin magak zungjuk ösal gyi tsombu

The nature, unceasing, the maṇḍala gathering of the union of luminosity—

ལྷུན་གྲུབ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རོལ་པ་རུ་བཞུགས་པ། །

lhündrub ngepa nga den rolpa ru zhukpa

You who dwell in the spontaneously perfect display complete with the five certainties,

ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

longkü lama dechen dorjé dé khyen no

Saṃbhogakāya guru Dechen Dorje, care for me!

སྒོམ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །

gompé tsal chen dzokpar jingyi rang lob shik

Inspire me to perfect the great strength of meditation.

 

ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་མཐའ་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས། །

tukjé chok lhung dralwa ta drol gyi yeshe

The compassionate capacity, unlimited, is wisdom free from extremes—

ཀུན་ཁྱབ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངོ་བོ་རུ་བཞུགས་པ། །

künkhyab riktong jenpé ngowo ru zhukpa

You who dwell in the essence of all-pervasive, naked awareness and emptiness,

སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

tulkü lama drodul lingpa dé khyen no

Nirmāṇakāya guru Drodül Lingpa, care for me!

སྤྱོད་པའི་བོགས་ཆེན་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །

chöpé bok chen jongpar jingyi rang lob shik

Inspire me to master the great enhancement of action.

 

རང་རིག་གདོད་མའི་གཞི་ལ་འཕོ་འགྱུར་ནི་མི་འདུག །

rangrig dömé zhi la pogyur ni mi duk

The primordial ground of self-awareness is unmoving and unchanging.

གང་ཤར་ཆོས་སྐུའི་རྩལ་ལ་བཟང་ངན་ནི་མི་གདའ། །

gang shar chökü tsal la zang ngen ni mi da

Whatever arises as the play of dharmakāya is neither good nor bad.

ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་འདུག་པས། །

danté shepa sangye ngönsum du dukpé

Since this present awareness is the actual buddha,

གུ་ཡངས་བློ་བདེའི་བླ་མ་སྙིང་དབུས་ནས་རྙེད་བྱུང༌། །

guyang lodé lama nying ü né nyé jung

I find the guru of openness and contentment within my heart.

 

གཉུག་མའི་སེམས་འདི་བླ་མའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཚེ། །

nyukmé sem di lamé rangzhin du tok tsé

When I realise that this genuine mind is the very nature of the guru,

འཛིན་ཞེན་གསོལ་འདེབས་བཅོས་མའི་སྡུག་ཡུས་ནི་མ་དགོས། །

dzin zhen soldeb chömé dukyü ni ma gö

There is no need for attached and grasping prayers or artificial complaints.

མ་བཅོས་རིག་པ་རང་བབ་ཁ་ཡན་དུ་ཀློད་པས། །

machö rigpa rangbab khayen du löpé

By relaxing in uncontrived awareness, the free and open natural state,

གཏད་མེད་གང་ཤར་རང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་དེ་ཐོབ་བྱུང༌། །

temé gang shar rangdrol jinlab dé tob jung

I obtain the blessing of the aimless self-liberation of whatever arises.

 

བྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་དུས་ནི་མི་གདའ། །

jepé chö kyi sangye drub dü ni mi da

Buddhahood is not attained by fabricated dharmas;

ཡིད་དཔྱོད་བློས་བྱས་སྒོམ་འདི་བསླུ་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་རེད། །

yichö löjé gom di lujé kyi dra ré

Speculative meditation, fabricated by the intellect, is the deceiving enemy.

ད་ནི་འཛིན་སྟངས་ཞིག་པའི་མདོ་མེད་ཀྱི་སྨྱོན་པ། །

dani dzintang zhikpé domé kyi nyönpa

Now clinging to style and manner is destroyed with crazy abandon.

བྱུང་རྒྱལ་གཅེར་ཉལ་ངང་ལ་མི་ཚེ་འདི་སྐྱེལ་གཏོང༌། །

junggyal cher nyal ngang la mitsé di kyeltong

Let this life be spent in this state of uninhibited naked ease.

 

གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དགའོ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། །

gangtar jé kyang gao dzogchen gyi naljor

Joyful in all action, the Dzogchen yogi,

སུ་དང་འགྲོགས་ཀྱང་སྐྱིད་དོ་པད་འབྱུང་གི་བུ་བརྒྱུད། །

su dang drok kyang kyi do pejung gi bu gyü

Happy in any company, child of the lineage of Padmākara,

མགོན་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་གཏེར་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །

gön la drenda mé do terchen gyi lama

Lord who has no peer, great treasure-revealing guru,

ཆོས་ལ་དོ་ཟླ་མེད་དོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི་སྙིང་ཐིག །

chö la doda mé do khandro yi nyingtik

Dharma without equal, heart-essence of the ḍākinīs.

 

རྨོངས་ཆེན་སྙིང་གི་མུན་པ་རང་མལ་དུ་སངས་ནས། །

mong chen nying gi münpa rangmal du sang né

Having naturally purified the great delusion, the heart’s darkness,

འོད་གསལ་ཉི་མ་འགྲིབ་མེད་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འཆར་བའི། །

ösal nyima dribmé khoryuk tu charwé

The radiant light of the unobscured sun continuously arises.

སྐལ་བཟང་འདི་ཀོ་ཕ་གཅིག་བླ་མ་ཡི་སྐུ་དྲིན། །

kalzang diko pa chik lama yi kudrin

This good fortune is the kindness of the guru, my only father and mother.

དྲིན་ལན་འཁོར་མཐའ་མེད་དོ་བླ་མ་རང་དྲན་ནོ། །

drin len khorta mé do lama rang dren no

Guru of unrepayable kindness, I only remember you!

 

ཞེས་པའང་རང་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་བུའི་ཐུ་བོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་སྡེའི་གསུང་གི་ངོར། འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འཆོལ་གཏམ་དུ་སྨྲས་པ་དགེ །སརྦ་དཱ་ཀ་ལ་ནཾ་བྷ་ཝན་ཏུ། །

At the request of my foremost vajra student, the tulku Jigme Chöying Norbu Dön Tamché Drubpé Dé, this was spoken as delirious chatter by Jikdral Yeshe Dorje. Sarvadā kalyāṇam bhavatu!1

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018 (with reference to an earlier translation by Ven. Lama Rinchen Phuntsok, Arthur Mandelbaum and Ani Lodro Palmo).

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "gsol 'debs phyogs bsdebs nang gses le tshan brgya dang brgyad/" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 34–36

 

Version: 1.6-20240213

  1. May all be forever virtuous and auspicious!
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept