Concise Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Dudjom Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བརྒྱུད་འདེབས་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

A Concise Lineage Prayer

by Dudjom Rinpoche

 

ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད། །

kadak chöku pema tsepakmé

Pristine dharmakāya, Padma Amitāyus,

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་། །

longchö dzok ku pema küntu chang

Perfect saṃbhogakāya, All-Holding Padma,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དངོས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །

trulpé ku ngö tsokyé dorjé la

Manifest nirmāṇakāya, Lake-Born Vajra,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་བརྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

Please bless my mind, I pray!

 

དབྱངས་ཅན་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

yangchen trulpa yeshe tsogyalma

Emanation of Sarasvatī, Yeshé Tsogyal,

ཀློང་ལྔའི་བརྡ་དཀྲོལ་ཟིལ་གནོན་དགྱེས་པ་རྩལ། །

long ngé da trol zilnön gyepa tsal

Revealer of the five expanses, Zilnön Gyepa Tsal,

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་བདེ་བའི་ཉི་མ་ལ། །

khyabdak jampal dewé nyima la

Universal lord, Jampal Dewé Nyima,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་བརྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

Please bless my mind, I pray!

 

བྱིན་རླབས་བཀའ་བབས་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་། །

jinlab kabab gyurmé ngedön wang

Endowed with blessings and transmissions, Gyurmé Ngedön Wangpo,

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བདུད་འཇོམས་འགྲོ་འདུལ་གླིང་། །

rik gyé khyabdak düjom drodul ling

Lord of all hundred buddha families, Dudjom Drodul Lingpa,

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ།

kadrin sumden tsawé lama la

Root Guru, threefold in his kindness,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་བརྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

Please bless my mind, I pray!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

detar solwa tabpé jinlab kyi

Through the blessings of invoking you in this way,

སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །

min jé wang tob damtsik nampar dak

Having received the ripening empowerments and with pure samaya,

རིམ་གཉིས་ལམ་ལས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །

rim nyi lam lé nyendrub tarchin té

May I perfect approach and accomplishment on the path of generation and completion

ཀུན་བཟང་པདྨ་ཀཱ་རའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །

kunzang pema karé ku tob shok

And attain the enlightened form of Samantabhadra Padmākara!

 

ཅེས་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་པས་སོ།། དགེའོ།།

This was composed by Dudjom Jikdral Yeshé Dorjé. Virtue!

 

| Translated by Samye Translations (Stefan Mang, Peter Woods), 2020.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept