Daily Vajrakīlaya Practice

Deities › Vajrakīlaya | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Vajrakīlaya

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས།

The Essential Daily Practice of Vajrakīlaya

by Kyabjé Dudjom Rinpoche

 

Taking Refuge and Generating the Awakened Mind of Bodhicitta

ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར། །

namo, lama chok sum palchen herukar

Namo! In the guru, Buddha, Dharma and Saṅgha, and the great awesome heruka

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །

güpé kyab chi dak sok kha nyam dro

With the deepest devotion we take refuge. So that I and all beings, as limitless as the sky,

བདུད་དགྲ་དམ་སྲིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱིར། །

dü dra damsi yul lé namgyal chir

May be victorious over negativity, enemies and samaya-breakers,

ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་བསྒོམ་པར་བགྱི། །

traktung dorjé zhönnu gompar gyi

I shall practise the wrathful Vajrakumāra.

Three times

The Main Practice

The Visualization

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། །

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddha sarva dharma svabhāva śuddho ‘ham

སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་འགགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན། །

tongnyi ying lé gakmé nyingjé trin

From within the space of śūnyatā arise unending clouds of compassion.

སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་ཧཱུྂ་མཐིང་ནག །

sortok yeshe rangrig hung ting nak

The wisdom of discernment—my own rigpa awareness—appears as a dark blue hūṃ.

འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས། །

barwé ö kyi nöchü ngödzin jang

Its blazing rays of light purify all grasping at the environment and beings as real:

གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་མེ་རི་འབར་བའི་དལ། །

zungwé yulnang meri barwé dal

All the objects of grasping become the maṇḍala of the Burning Mountain Charnel Ground,

རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་དབུས། །

rangjung lhündrub köpa jam lé ü

Naturally arisen, its features spontaneously perfect and limitless. And in its centre,

འཛིན་སེམས་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་འཕྲོ་འདུ་ལས། །

dzinsem dakpa gyu yi trodu lé

My grasping mind in its pure nature is the causal syllable, that radiates and absorbs rays of light,

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ཆེན་པོ། །

sangye kün gyi chizuk palchenpo

Transforming into the complete embodiment of all the buddhas, the great awesome heruka,

མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཞལ། །

ting nak u sum yé kar yön mar zhal

Dark blue, with three heads, the right face white, the left one red,

ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ། །

chak druk yé nyi dorjé tsé gu nga

And with six hands—the two on the right hold nine- and five- pointed vajras,

གཡོན་གཉིས་འབར་བའི་མེ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཀ །

yön nyi barwé mé dang khatamka

The two on the left wield a blazing fireball and khaṭvāṅga trident,

ཐ་གཉིས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས། །

ta nyi rirab purbu dril zhing deb

The last two roll and ply a kīla the size of Mount Meru.

ཞབས་བཞི་འདོར་སྟབས་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བརྫིས། །

zhab zhi dortab lhachen pomo dzi

His four legs, in a striding posture, trample on Mahādeva and Mahādevi.

ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ལང་ཚོ་ཅན། །

trotum zöpar kawé langtsochen

He rages with overwhelming ferocity and vigour,

རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རྫོགས། །

dorjé shokpa durtrö palché dzok

With vajra wings and all the heruka and charnel-ground ornaments,

རྒྱས་འདེབས་སྔོ་སྐྱ་གཡོན་ནས་འཁྲིལ་བའི་ཡུམ། །

gyendeb ngokya yön né trilwé yum

In union with his consort the pale blue Dīptacakrā, who embraces him from his left hand side,

ཁ་ཊྭཱཾ་དུང་ཁྲག་འཛིན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར། །

khatam dungtrak dzin dang nyampar jor

Clutching a khaṭvāṅga trident and a skull cup.

སྤྱི་བོར་ཡེ་ཤེས་བྱ་ཁྱུང་འཕུར་ཞིང་ལྡིང༌། །

chiwor yeshe jakhyung pur zhing ding

Above their heads, the wisdom garuḍa wheels and soars,

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མ་འབར་བའི་སྟེང༌། །

natsok pema nyima barwé teng

As they pace upon a lotus of many colours, and blazing sun disc,

བསྐལ་མེ་དྲག་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ་རོལ། །

kalmé drak tu trukpé long du rol

Amid the violent, swirling flames of the universal inferno.

 

ཙིཏྟ་མཆོང་སྨུག་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབུས། །

tsitta chong muk ö kyi gurkhyim ü

In his heart, in the centre of a reddish-brown dome of light,

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོར་སེམས་མཐིང་གསལ་གྱི། །

yeshe sempa dorsem ting sal gyi

Presides the jñānasattva, a brilliant blue Vajrasattva,

ཐུགས་དབུས་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེའི་ལྟེར། །

tuk ü tingdzin sempa dorjé ter

In the middle of whose heart stands a vajra, the samādhisattva, and there in its belly appears

ཧཱུྂ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་བཻ་ཌཱུརྱ་ཞུན་མའི་མདངས། །

hung tar ngak treng baidur zhünmé dang

Hūṃ, around which the mantra mālā, gleaming like molten lapis lazuli,

གཡས་སུ་བསྐོར་ལས་བསམ་ཡས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །

yé su kor lé samyé özer trö

Rotates to the right, sending inconceivable rays of light streaming out

འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་བསལ་དམ་ཅན་བསྐུལ། །

pak chö drowé drib sal damchen kul

To make offerings to all the buddhas and bodhisattvas, purify all the obscurations of sentient beings, urge on the protectors,

དགྲ་བགེགས་ཚར་བཅད་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས། །

dragek tsarché nang drak tokpé chö

And destroy hostile and obstructing forces. All appearances, sounds and thoughts

ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར། །

lha ngak chönyi yeshe rolpar shar

Arise as the wisdom play of deity, mantra and dharmatā.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྂ་ཧཱུྂ་ཕཊ། ཛཿཧཱུྂ་ཨཱཿ

om benza kili kilaya sarva bighanen bam hung pé | dza hung ah

oṃ vajra kīli kīlaya sarva vighnān baṃ hūṃ phaṭ | jaḥ hūṃ āḥ ||

Dissolution

སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ཐིམ་རང་ཉིད་ཀྱང༌། །

nöchü ö zhu rang tim rangnyi kyang

The environment and beings melt into light, then dissolve into me.

མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །

kha la trin zhin ösal ying su yal

Then I too merge into the radiant space of luminosity, like a cloud into the sky.

སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་སད། །

laryang zungjuk gyumé chakgyar sé

Yet again, awakening in the illusory mudrā of union,

སྒོ་གསུམ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་དང་ལྡན། །

go sum mishik dorjé go dangden

My body, speech and mind bear the indestructible vajra armour.

The Dedication of Merit

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན། །

gewa di yi dak dang semchen kün

Through the merit of this, may I and all sentient beings

བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

dü lé namgyal barché kün zhi zhing

Triumph over negativity and eliminate all obstacles,

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མྱ་ངན་འདས་པའི་མཆོག །

dorjé zhönnu nyangen depé chok

And may this be the certain cause for us all to attain the fruition of enlightenment:

འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །

drebu changchub ngepar nyé gyur chik

The supreme nirvāṇa of Vajrakumāra!

The Prayer for Auspiciousness

བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །

jinlab chok tsol tsa gyü lama dang

May the root and lineage masters, who grant the supreme blessing,

དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཀཱི་ལ་ཡ། །

ngödrub char beb yidam kilaya

The yidam Kīlaya, who showers down a rain of siddhis,

ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས། །

trinlé tokmé khandro chökyong sok

And the ḍākinīs and dharmapālas, whose activities are unobstructed,

རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

rabjam kyilkhor khorlö tashi shok

Make all be auspicious in the circle of this infinite maṇḍala!

 

ཅེས་པའང་པདྨའི་མཚན་གྱི་ངོར་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཤར་མར་སྤེལ།།  །།

This was written spontaneously by Jikdral Yeshé Dorjé at the request of one called Pema.

 

| Rigpa Translations

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "rdo rje phur bu'i rgyun gyi rnal 'byor snying por dril ba" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 173–175

 

Version: 2.4-20231216

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept