Joyful Chariot for the Fortunate

Practices › Aspiration PrayersZangdok Palri Aspirations | Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

The Copper-Coloured Mountain of Glory

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་བའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས།

A Joyful Chariot for the Fortunate

An Aspiration to Travel to the Copper-Coloured Mountain of Glory

by Dudjom Rinpoche

 

རང་སྣང་དག་པ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས། །

rangnang dakpa dechen dorjé ying

Within pure personal perception, basic space of indestructible great bliss,

ལྷུན་གྲུབ་འོག་མིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །

lhündrub womin gyutrul drawé gar

Is the spontaneously perfected Akaniṣṭha, the web of magical illusion’s display,

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་ཕུལ། །

rabjam gyalwé zhingkham gyatsö pul

The most sublime amongst an ocean of myriad buddha fields—

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

ཡིད་འོང་པདྨ་རཱ་གའི་རི་དབང་རྩེར། །

yi ong pema ragé riwang tser

On the peak of this king of mountains, made of enticing ruby,

ནོར་བུའི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནི། །

norbü ba gam tsekpé podrang ni

Rises a palace built of precious jewels—

ཕུལ་བྱུང་ངོ་མཚར་བཀོད་པས་མཛེས་པ་ཅན། །

puljung ngotsar köpé dzepachen

Exquisite, marvellously arranged, so beautiful to behold.

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

ཙནྡན་ནགས་ཚལ་དཀྲིག་པའི་དོ་ར་རུ། །

tsenden naktsal trikpé do ra ru

In its sandalwood forest sanctuary,

གཡུ་ཡི་སྤངས་ལྗོངས་སྣ་ཚོགས་ཆུ་སྐྱེས་བཞིན། །

yu yi pang jong natsok chukyé zhin

Is a turquoise meadow, like so many lotuses,

གེ་སར་འཛུམ་མདངས་དགོད་པའི་ལང་ཚོ་ངོམས། །

gesar dzum dang göpé langtso ngom

Where flowers show off their youth, laughing with radiant smiles,

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

ག་བུར་སྤོས་ཆུས་གཤེར་བའི་བདུད་རྩིའི་ཀླུང་། །

gabur pö chü sherwé dütsi lung

Rivers of flowing nectar scented with camphor,

ལྷུང་ལྷུང་ཉམས་དགར་འབབ་ཅིང་འཁོར་བའི་རྫིང་། །

lhung lhung nyamgar bab ching khorwé dzing

Trickle down delightfully into swirling pools

གཞོན་ནུའི་གར་མཁན་ཅི་ཡང་རྩེ་ཞིང་རྒྱུ། །

zhönnü garkhen chiyang tsé zhing gyu

Where youthful dancers swim about and play.

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

དབང་གཞུའི་གུར་ཁྱིམ་འཁྲིགས་པའི་དྲྭ་མིག་ནས། །

wang zhü gurkhyim trikpé dramik né

From the webbed array of a tent of rainbows above,

མེ་ཏོག་ཆར་ཟིམ་འབབ་པའི་རྡུལ་ཕྲེང་ནང་། །

metok char zim babpé dul treng nang

A fine and gentle rain of flowers floats down

གིང་ཆེན་བདེ་བའི་གར་གྱིས་རྣམ་པར་རྩེ། །

ging chen dewé gar gyi nampar tsé

Upon kiṃkaras1 at play in their blissful dance.

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

ཕུན་ཚོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་པོས། །

püntsok döpé yönten nam mangpö

Clouds of beautiful ḍākinīs gather, lavishly adorned,

ཀུན་ནས་མཛེས་རྒུར་བརྒྱན་བྱས་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན། །

künné dzé gur gyen jé khandrö trin

Carrying an abundance of varied sensual delights,

མི་འཛད་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བླར་བྲེས་པ། །

mi dzé chok kyi khorlö lar drepa

They fan out endlessly, across the full reach of sky.

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་དབུས་ན། །

rigdzin düpé tsok kyi dral ü na

In the centre of the gathered vidyādharas’ ranks,

པདྨ་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཡིས། །

pema jungné gyalwé wangpo yi

Resides Padmākara, the Lord of Victors,

ཟབ་གསང་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་སྒྲོགས། །

zabsang sengé dra chen küntu drok

Forever proclaiming the great lion’s roar, secret and profound,

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ང་ཡིན་ཞེས། །

sangye kün gyi ngowo nga yin zhé

“I am the embodiment of all the Buddhas!” and so you are,

མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྟོབས། །

khyentsé yeshe tsungpa mepé tob

For the strength of your wisdom, insight, and love is unmatched,

མུ་མེད་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མཉམ་པར་འཇུག །

mumé duljé kham dang nyampar juk

As you act in accord with the infinite characters of beings.

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་གཏེར། །

yönten gyatso pata yepé ter

Merely by recalling this treasury of qualities, endless as an ocean,

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞིང་དེར་དབུགས་འབྱིན་པའི། །

drenpa tsam gyi zhing der ukjinpé

We are assured birth in your pure realm,

ངོ་མཚར་ཕྲིན་ལས་འཁོར་ལོའི་གཟི་བྱིན་ཅན། །

ngotsar trinlé khorlö zijin chen

A splendorous maṇḍala of marvellous, awakened activity.

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-Coloured Mountain of Glory!

 

མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་མཛེས་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །

khachö pema ö dzé drongkhyer du

Let us wait no more but travel right now,

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བཙན་ཐབས་བགྲོད་ནས་ཀྱང་། །

danta nyi du tsen tab drö né kyang

To the heavenly paradise of beautiful Lotus Light,

དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཚུལ། །

dön nyi yizhin drubpé namtar tsul

Where we accomplish the wish-fulfilling twofold benefit, just as you have—

མཉམ་མེད་གུ་རུ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

nyammé guru khyö dang tsungpar shok

O Peerless Guru, may we become equal to you!

 

ཅེས་པའང་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བདེ་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཕ་རྒན་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྙིང་ནས་སྐྱོ་ཞིང་དུང་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་དུ་བཏང་པ་དགེ །

When the noble child Dekyong Yeshé Wangmo2 was leaving this world, her old father Jikdral Yeshé Dorjé, with a heart filled with sadness and a mind in great anguish, composed this aspiration prayer for her safe journey to the Paradise of Lotus Light. May goodness abound!

 

| Samye Translations, 2018. Dedicated to the memory of Lodi Gyari Rinpoche, whose unswerving devotion to Guru Rinpoche will continue to inspire us and guide us on the path. May we meet again on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "smon lam phyogs bsdebs nang gses le tshan so brgyad/" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 440–442

 

Version: 1.3-20230803

  1. Kiṃkaras (ging chen) are deities who attend to the main deities in some maṇḍalas. They appear as skeletons who beat a drum, and wear a triangular pennant pinned in the middle of their hair and ear ornaments that resemble colourful fans.
  2. Dekyong Yeshe Wangmo (Bde skyong ye shes dbang mo) was the first daughter of Dudjom Rinpoche and Sangyum Rigzin Wangmo. She passed away when she was only a baby.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept