Prayer to Buddha Amitābha

Deities › Amitābha | Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Tibetan MastersFifteenth Karmapa

English | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Fifteenth Karmapa

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further information:
Download this text:

༄༅། །འོད་དཔག་མེད་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Buddha Amitābha1

by the Fifteenth Karmapa, Khakhyab Dorje

 

རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་ཆོས་སྐུ་འོད་མཐའ་ཡས། །

gyal kun chi zuk chö ku ö ta yé

O dharmakāya Amitābha, embodiment of all the buddhas,

ཐུགས་རྗེའི་རང་རྩལ་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

tukjé rang tsal gönpo chenrezik

And protector Avalokiteśvara, manifestation of compassion,

སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyabné tartuk chok la solwa dep

To these ultimate and supreme sources of refuge, I pray!

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་མ་རྒན་སེམས་ཅན་རྣམས། །

dak dang kha nyam ma gen semchen nam

May I and all beings, my previous mothers, as infinite as space,

ཚེ་འདིར་མི་འདོད་རྐྱེན་ཞི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས། །

tsé dir midö kyen zhi lek tsok gyé

Face no unfavourable conditions, only ever-increasing positivity.

སྡིག་བྲལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་དགེ་བཅུ་འབྱོར། །

dikdral yönten gyé dang gé chu jor

May we be free from misdeeds and have the eight qualities and ten virtues;

ཕྱི་མར་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྲོད། །

chimar dechen dakpé zhing du drö

And, in our future lives, may we travel to the pure realm of Great Bliss!

ལུས་རྟེན་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །

lü ten dé la chang chub chok tob né

Bless us, so that having attained buddhahood in that physical form,

མཐའ་ལས་འགྲོ་བ་འདྲེན་ལ་མགོན་ཁྱེད་དང་། །

ta lé drowa dren la gön khyé dang

We may become a guide who leads beings from extremes,

མཉམ་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyampé tu wang tobpar chin gyi lop

And gain strength and power just like yours.

ཞེས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཤིང་།

Supplicate like this with a one-pointed mind, and recite:

ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ

om ami dhewa hrih

oṃ amitābha hrīḥ

 

ཞེས་པའང་རིགས་ལྡན་བདེ་མཆོག་ལྷ་མོའི་ངོར་ཀརྨ་པར་གྲགས་པས་བྲིས།།

Thus, in response to a request from Demchok Lhamo of noble family, the one known as Karmapa put this into writing.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2017. Proofread by Lucinda Ritter.

 

Source: mkha' khyab rdo rje. gsung 'bum/_mkha' khyab rdo rje/ dpal spungs par ma/. 10 vols. Delhi: Konchhog Lhadrepa, 1993–94. (BDRC W22081). Vol. 8: 395

 

Version: 1.2-20221012

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept