Prayer for the Fulfilment of Aspirations

Practices › Prayers | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

His Holiness the 14th Dalai Lama

Further information:
Download this text:

༄༅། །༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Prayer for the Fulfilment of Aspirations

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །

tongnyi nyingjé zungdu jukpé lam

You make the path that combines emptiness and compassion grow clearer and clearer,

ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །

ché cher saldzé gangchen ten drö gön

Lord of the teachings and beings in the Snowy Land of Tibet,

ཕྱག་ན་པདྨོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

chak na pemo tendzin gyatso la

To you, the Lotus Holder Tenzin Gyatso,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

solwa deb so zhedön lhündrub shok

We pray: may all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གསོལ་འདེབས་མཛད་པ་བཞིན་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་ཞལ་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །སརྦ་མངྒ་ལམ།།

In accordance with the prayers made by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, these are the blessed words of His Holiness himself. Sarva maṅgalaṃ!