The Prayer of the Words of Truth

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Places › Tibet | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

His Holiness the 14th Dalai Lama

Further information:
Download this text:

༄༅། །བདེན་གསོལ་སྨོན་ཚིག །

The Prayer of The Words of Truth

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །

namo ratna trayaya

Namo ratnatrayāya!1

 

ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌། །

tsé mé yönten gyamtsöi pal nga zhing

Masters of the glory of an ocean of boundless qualities,

ཉམ་ཆུང་འགྲོ་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་དགོངས་པའི། །

nyam chung dro la pu chik tar gongpé

Who look upon all helpless beings as if they were an only child,

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས། །

dü sum deshek sé dang lobmar ché

Sugatas of the past, present and future, bodhisattvas and those in training,

བདག་གི་བདེན་པའི་སྨྲེ་ངག་འདིར་དགོངས་ཤིག །

dak gi denpé mengak dir gong shik

Hear these truthful lamentations of mine, I pray!

 

སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །

si zhi dung sel yongdzok tubpé ten

May the complete teaching of buddha dispel the miseries of existence and quiescence,

འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས། །

dzam ling yangpé pendéi pal du gyé

Spread as the glory of benefit and happiness for the whole world!

དེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །

dé dzin khé dang drubpé kyebu nam

And may the learned and accomplished holders of these teachings

ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུའི་བྱ་བ་འཕེལ་བར་མཛོད། །

chö chö nam chüi chawa pelwar dzö

Cause the activity of the ten dharmic actions to increase!

 

མི་ཟད་ལས་ངན་དྲག་པོས་ཡོངས་ནོན་པས། །

mi zé lé ngen drakpöi yong nönpé

Totally overcome by fierce and inexhaustible negative karma,

བར་མེད་དུཿཁས་མནར་བའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །

barmé duhkhé narwé nyam tak dro

Beings are worn out and tormented by relentless suffering,

བཟོད་དཀའི་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་ཀུན། །

zö ké né tsön mugéi jikpa kun

May all the fears of unbearable illness, warfare and famine,

ཞི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུངས་མཛོད། །

zhi né dega gyamtsor uk yung dzö

Be pacified, and relieved by an ocean of bliss!

 

ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས། །

khyepar gang jong chö den kyé dro nam

And especially for the practitioners in the Land of Snows,

ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་གིས་བརྩེ་མེད་དུ། །

nak chok lalöi pung gi tsé mé du

Mercilessly conquered by uncivilized forces of evil,

ངན་དགུས་འཇོམས་པའི་ཁྲག་དང་མཆི་མའི་རྒྱུན། །

ngen gü jompé trak dang chimé gyün

May the flowing stream of their blood and tears

མྱུར་དུ་ཆད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །

nyur du chépé tukjéi tu pung kyé

Be swiftly halted by the powerful might of compassion!

 

ཉོན་མོངས་གདོན་གྱིས་སྨྱོས་པའི་བརླང་སྤྱོད་ཀྱིས། །

nyönmong dön gyi nyöpé lang chö kyi

Those who are driven mad by the demon of negative emotions,

རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་བགྱིད་པའི་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ། །

rang zhen nyi pung gyipé nyingjéi yul

And pitifully bring ruin upon themselves and others through their reckless actions,

མི་བསྲུན་སྐྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་བླང་དོར་མིག །

mi sün kyéwé tsok nam lang dor mik

May such impudent beings gain the vision of what to adopt and abandon,

ཡོངས་ཐོབ་བྱམས་བརྩེ་མཛའ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར། །

yong top jam tsé dzawé pal la jor

And meet with kind and loving friends!

 

རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན། །

ring né nying du nakpé döpé dön

May the object of my most long-standing and heartfelt wish:

ཡོངས་རྫོགས་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་གཙང་མའི་དཔལ། །

yongdzok pö jong rang wang tsangmé pal

The marvel of total independence and freedom for Tibet,

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ལ། །

lhun drup chö si zung drel ga tön la

Be spontaneously accomplished! And may we be swiftly granted

སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྩོལ། །

chöpé kalzang nyurwa nyi du tsöl

The good fortune to celebrate the unity of Dharma and affairs of state!

 

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རིགས་སླད། །

ten dang dé dzin chapsi rang rik lé

Giving away their bodies held so dear, their lives and their possessions,

གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་བཏང་སྟེ། །

chépé lü sok longchö yong tang té

For the sake of the teachings and those who maintain them, for our culture and unique traditions,

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

kawa gya trak drubpé kyewo nam

May those accomplished beings who undergo so many hardships,

གྲུ་འཛིན་མགོན་དེས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བར་མཛོད། །

dru dzin gön dé tukjé kyongwar dzö

Be protected by the compassionate lord of the Potala!

 

མདོར་ན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །

dor na gönpo chenrézik wang gi

In short, may all the vast prayers of aspiration

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང༌། །

sé ché gyalwé chen ngar gang chen zhing

The lord Avalokiteśvara made for the land of Tibet

ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་གང་མཛད་པའི། །

yong zung gya chen mönlam gang dzépé

In the presence of the buddhas and their bodhisattva heirs,

འབྲས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསོལ། །

dré zang deng dir nyur du charwar söl

Swiftly come to their positive fruition here and now!

 

སྣང་སྟོང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་དང༌། །

nang tong chönyi zabmöi tendrel dang

Through the interdependence of the profound intrinsic nature of appearance and emptiness,

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སྟོབས། །

chok sum tukjéi tu dang dentsik top

Through the power of the compassionate Three Jewels, by the force of these words of truth,

ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་གི །

lé dré lu mé den tü dak chak gi

And through the strength of the infallible truth of cause and effect,

བདེན་པའི་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

denpé mönlam gekmé nyur drup shok

May this, our prayer of truth, be swiftly accomplished without any hindrance!

 

རབ་རྒྱལ་ལྕགས་བྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཕྱི་ལོ ་༡༩༦༠

Written on the ninth day of the eighth month, Iron Mouse year (1960).

 

| Rigpa Translations

  1. This is Sanskrit for: Homage to the Three Jewels!
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept