The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

The Prayer of the Words of Truth

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

༄༅། །བདེན་གསོལ་སྨོན་ཚིག །

The Prayer of the Words of Truth

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །

namo ratna trayaya

Namo ratnatrayāya!1

 

ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌། །

tsé mé yönten gyamtsöi pal nga zhing

Masters of the glory of an ocean of boundless qualities,

ཉམ་ཆུང་འགྲོ་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་དགོངས་པའི། །

nyam chung dro la pu chik tar gongpé

Who look upon all helpless beings as if they were an only child,

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས། །

dü sum deshek sé dang lobmar ché

Sugatas of the past, present and future, bodhisattvas and those in training,

བདག་གི་བདེན་པའི་སྨྲེ་ངག་འདིར་དགོངས་ཤིག །

dak gi denpé mengak dir gong shik

Hear these truthful lamentations of mine, I pray!

 

སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །

si zhi dung sel yongdzok tubpé ten

Let the complete teaching of the Sage, which dispels the miseries of existence and quiescence,

འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས། །

dzam ling yangpé pendéi pal du gyé

Spread as the glory of benefit and happiness for the whole world!

དེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །

dé dzin khé dang drubpé kyebu nam

And among the learned and accomplished holders of these teachings

ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུའི་བྱ་བ་འཕེལ་བར་མཛོད། །

chö chö nam chüi chawa pelwar dzö

Let the activity of the ten dharmic actions increase!

 

མི་ཟད་ལས་ངན་དྲག་པོས་ཡོངས་ནོན་པས། །

mi zé lé ngen drakpöi yong nönpé

Totally overcome by intense and inexhaustible negative karma,

བར་མེད་དུཿཁས་མནར་བའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །

barmé duhkhé narwé nyam tak dro

Beings are worn out and tormented by relentless duḥkha.2

བཟོད་དཀའི་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་ཀུན། །

zö ké né tsön mugéi jikpa kun

Let all the terrors of unbearable illness, warfare and famine

ཞི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུངས་མཛོད། །

zhi né dega gyamtsor uk yung dzö

Be pacified, and relieved by an ocean of bliss!

 

ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས། །

khyepar gang jong chö den kyé dro nam

And especially for the practitioners in the Land of Snows,

ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་གིས་བརྩེ་མེད་དུ། །

nak chok lalöi pung gi tsé mé du

Mercilessly conquered by uncivilized forces of evil,

ངན་དགུས་འཇོམས་པའི་ཁྲག་དང་མཆི་མའི་རྒྱུན། །

ngen gü jompé trak dang chimé gyün

Let the flowing stream of their blood and tears

མྱུར་དུ་ཆད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །

nyur du chépé tukjéi tu pung kyé

Be swiftly halted by the powerful might of compassion!

 

ཉོན་མོངས་གདོན་གྱིས་སྨྱོས་པའི་བརླང་སྤྱོད་ཀྱིས། །

nyönmong dön gyi nyöpé lang chö kyi

Those who are driven mad by the demon of negative emotions,

རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་བགྱིད་པའི་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ། །

rang zhen nyi pung gyipé nyingjéi yul

And pitifully bring ruin upon themselves and others through their reckless actions—

མི་བསྲུན་སྐྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་བླང་དོར་མིག །

mi sün kyéwé tsok nam lang dor mik

Let such impudent beings gain the vision of what to adopt and abandon,

ཡོངས་ཐོབ་བྱམས་བརྩེ་མཛའ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར། །

yong top jam tsé dzawé pal la jor

And meet with kind and loving friends!

 

རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན། །

ring né nying du nakpé döpé dön

Let the object of my most long-standing and heartfelt wish:

ཡོངས་རྫོགས་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་གཙང་མའི་དཔལ། །

yongdzok pö jong rang wang tsangmé pal

The marvel of total independence and freedom for Tibet,

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ལ། །

lhun drup chö si zung drel ga tön la

Be spontaneously accomplished! And let us be swiftly granted

སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྩོལ། །

chöpé kalzang nyurwa nyi du tsöl

The good fortune to celebrate the unity of Dharma and affairs of state!

 

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རིགས་སླད། །

ten dang dé dzin chapsi rang rik lé

Giving away their bodies held so dear, their lives and their possessions,

གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་བཏང་སྟེ། །

chépé lü sok longchö yong tang té

For the sake of the teachings and those who maintain them, for our culture and unique traditions—

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

kawa gya trak drubpé kyewo nam

Let those accomplished beings who undergo so many hardships,

གྲུ་འཛིན་མགོན་དེས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བར་མཛོད། །

dru dzin gön dé tukjé kyongwar dzö

Be protected by the compassionate lord of the Potala!3

 

མདོར་ན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །

dor na gönpo chenrézik wang gi

In short, I pray that all the vast prayers of aspiration

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང༌། །

sé ché gyalwé chen ngar gang chen zhing

The lord Avalokiteśvara made for the land of Tibet

ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་གང་མཛད་པའི། །

yong zung gya chen mönlam gang dzépé

In the presence of buddhas and their bodhisattva heirs,

འབྲས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསོལ། །

dré zang deng dir nyur du charwar söl

Swiftly come to their positive fruition here and now!

 

སྣང་སྟོང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་དང༌། །

nang tong chönyi zabmöi tendrel dang

Through the interdependence of the profound intrinsic nature of appearance and emptiness,

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སྟོབས། །

chok sum tukjéi tu dang dentsik top

Through the power of the compassionate Three Jewels, by the force of these words of truth,

ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་གི །

lé dré lu mé den tü dak chak gi

And through the strength of the infallible truth of cause and effect,

བདེན་པའི་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

denpé mönlam gekmé nyur drup shok

May this, our prayer of truth, be swiftly accomplished without any hindrance!

 

རབ་རྒྱལ་ལྕགས་བྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཕྱི་ལོ ་༡༩༦༠

Written on the ninth day of the eighth month, Iron Mouse year.4

 

| Rigpa Translations, 2000. Revised for Lotsawa House, 2024.

 

Version: 2.0-20240104

  1. This is Sanskrit for: Homage to the Three Jewels!
  2. The Sanskrit word is usually translated as “suffering”.
  3. That is, Avalokiteśvara.
  4. 29 September 1960
Fourteenth Dalai Lama

His Holiness the 14th Dalai Lama

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept