Short Yumka Tsok

Collections & Cycles › Longchen NyingtikYumka Dechen Gyalmo | Practices › Tsok | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Fourth Dodrupchen Rinpoche

Yumka Dechen Gyalmo

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་ཀའི་ཚོགས་བསྡུས་པདྨའི་དོ་ཤལ་བཞུགས་སོ། །

The Lotus Garland

A Short Feast-Offering for the Female Practice of the Heart Essence of the Vast Expanse

by the Fourth Dodrupchen Tubten Trinle Pal Zangpo

 

དབྱིངས་ཀྱི་ཌཱཀྐི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the Mother Ḍākinī of all-encompassing space!

བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །
རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་སྟོང་པའི་གཟུགས། ། 
མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་སྟེར་བའི་ཕོ་ཉ་མོར། ། 
ངེས་པས་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །

The illusory net’s primordial wisdom of great bliss
And the empty form endowed with all supreme qualities—
Female messenger who bestows supreme wisdom,
To you, with a mind of confident inspiration, I pay homage!

འདིར་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་འདུམ་པར་འདོད་པས་ཡིད་མཐུན་གྱི་གནས་སུ་མཆོད་གཏོར་སོགས་འདུ་བྱས་ལ།

Here, if you wish to swiftly gather the two accumulations, go to a pleasant and harmonious place and gather offering tormas and so forth.

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི།

Refuge and Bodhicitta

ན་མོ༔ རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༔

namo, gyalyum dorjé pakmo la

Namo! Mother of all the buddhas, Vajravārāhī,

འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

dudral mepar kyab su chi

In you, I take refuge, beyond union and separation.

ཕྱོགས་རིས་བྲལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔

chokri dralwé semchen nam

I will lead all beings, impartially,

བདེ་ཆེན་ས་ལ་འགོད་པར་བགྱི༔

dechen sa la göpar gyi

To the state of great bliss.

ལན་གསུམ།

Say this three times.

བཀའ་བསྒོ་བ་ནི།

Giving the Command

ཧྲཱི༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ། །

hrih, trulpé kyilkhor chenpo la

Hrīḥ. In the great, emanated maṇḍala

བགེགས་ཞེས་བྱ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང་། །

gek zhejawa mimik kyang

Even the names of obstacles cannot be found.

གློ་བུར་རྣམ་རྟོག་གཟུང་འཛིན་བགེགས། །

lobur namtok zungdzin gek

Yet adventitiously, dualistic thoughts and obstacles do arise—

འདི་རུ་མ་འདུག་སོ་སོར་དེངས། །

diru ma duk sosor deng

Do not stay here, but be gone!

ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་བྲབ།

Recite the mantra of the four hūṃs and cast enchanted substances.

om sumbha(ni) sumbhani hung | grihana grihana hung | grihanapaya grihanapaya hung | anaya ho | bhagawan bidyaraza krodha hung pé

oṃ sumbha(ni) sumbhani hūṃ | gṛhṇa gṛhṇa hūṃ | gṛhṇāpaya gṛhṇapāya hūṃ | ānaya ho bhagavān vidyārāja hūṃ phaṭ

སྲུང་འཁོར་ནི།

Protection Circle

ཧྲཱི༔  རང་བཞིན་ཡོངས་གྲུབ་ངང་ཉིད་ལས། །

hrih, rangzhin yongdrub ngang nyi lé

Hrīḥ. From the state of the completely perfect nature

མཚོན་ཆའི་གུར་ཆེན་མེ་དཔུང་འབར། །

tsönché gur chen mepung bar

Arises a great tent made of weapons, blazing with a mass of flames.

འོད་ཀྱི་ར་བས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །

ö kyi rawé küntu khyab

A fence of light pervades everywhere,

མ་དག་མཚན་མས་གླགས་མི་རྙེད། །

ma dak tsenmé lak mi nyé

Which no impurities can penetrate.

བཛྲ་རཀྵ༔

benza raksha

vajra-rakṣa

མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི།

Blessing the Offering Substances

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་ཀྱི། །

om ah hung, chi nang sangwa lamé kyi

Oṃ āḥ hūṃ. Unsurpassable outer, inner and secret offerings appear,

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་ཆེ། །

kunzang chötrin rabjam ché

Like the infinite offering clouds of Samantabhadra.

ངོ་བོ་རྫས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

ngowo dzé la yeshe kyi

Substantial in essence, yet transforming

ལྷ་ཚོགས་མཉེས་པའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར། །

lhatsok nyepé chi du gyur

Into enjoyments that please the wisdom deities.

ༀ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྟ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བྷ་ལིཾཏ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཙ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shabta sarva pentsa rakta balingta maha pudza ah hung

oṃ vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda sarva-pañca rakta baliṅta mahā-pūjā āḥ hūṃ

མངོན་རྟོགས་སྒོམ་པ་ནི།

Meditating on Clear Realization.1

ཨཱ༔  སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་༔

ah, nangwa tamché yum ngé long

Āḥ. All that appears is the expanse of the five mothers.

སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོའི་དལ༔

sipa tamché khandrö dal

All that exists is the circle of the ḍākinīs.

རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འདས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔

gyukyen lé dé zhalyé khang

The celestial palace is beyond cause and condition:

ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཆོས་དབྱིངས་སྒོ༔

tiklé nyakchik chöying go

The single entrance symbolises the single sphere2 of all-pervading space.

བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔

dechen barwé podrang ü

In the centre of the palace blazing with great bliss,

ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་བཞད་པའི་སྟེང་༔

chukyé gesar zhepé teng

Upon the heart of a blossoming lotus

ཉི་མའི་གདན་ལ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔

nyimé den la khandrö tso

And a sun-disc seat, stands the foremost of the ḍākinīs:

ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ན་ཀུན་བཟང་མོ༔

chökü long na kunzangmo

In the expanse of dharmakāya she is Samantabhadrī,

ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔

longkü zhing na warahi

In the sambhogakāya realm she is Vajravārāhī,

སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ༔

tulku yeshe tsogyalma

And in nirmāṇakāya form she is Yeshe Tsogyal.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དམར༔

zhal chik chak nyi kudok mar

She has one face and two hands; her body is red in colour.

གཅེར་མོ་མཉམ་པའི་དོར་སྟབས་ཅན༔

chermo nyampé dortab chen

She is naked, standing in the posture of equanimity, yet ready to act.

ཤིན་ཏུ་ཆགས་དང་བཞད་པའི་ཞལ༔

shintu chak dang zhepé zhal

Passionate and smiling,

ཕྱག་གཡས་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེ་འུ༔

chak yé töpé chang te’u

In her right hand she holds a small skull-drum3

སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་གཏོད་ཅིང་འཁྲོལ༔

nyen gyi tekar tö ching trol

That is raised and played close to her ear.

གཡོན་པ་གྲི་གུག་ཡུ་བ་ནི༔

yönpa driguk yuwa ni

In her left hand she holds a hooked knife, the handle

དཀུ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་འགྱིང་༔

ku la ten né chok du gying

Resting on her hip; her bearing is imposing and graceful.

བྷ་ག་རྒྱས་ཤིང་ནུ་མ་འབུར༔

bhaga gyé shing numa bur

Her bhaga is expanded and her breasts swell.

རིན་པོ་ཆེ་དང་གཞོན་ནུའི་རྒྱན༔

rinpoché dang zhönnü gyen

She is adorned with jewels and youth-ornaments;

པུཎྜ་རི་ཀའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔

pundariké doshal chang

And wears a garland of white lotus flowers.4

རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྐུ་ལ་མཛེས༔

rüpé gyen druk ku la dzé

The six bone ornaments adorn her body,5

གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲའི་ལན་ཚར་ཅན༔

nak num utré lentsar chen

Her black, glistening hair is plaited,

རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྩེ་བྲན་བརྗིད༔

rinpoché yi tsé dren ji

And her jewelled diadem shines majestically.

དབུ་མའི་སྤྱན་ནི་དབྱིངས་ལ་གཟིགས༔

umé chen ni ying la zik

Her central eye gazes into all-encompassing space.

ལོངས་སྐུའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔

longkü chen gyi drowa dul

Her sambhogakāya eye tames beings.

སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྱན་གྱིས་ཁམས་གསུམ་འགུགས༔

tulkü chen gyi kham sum guk

Her nirmāṇakāya eye summons the three realms.

སྐུ་ལ་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔

ku la gyüdé kyilkhor dzok

In her body the maṇḍalas of all the classes of tantra are perfectly complete.

འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔

bumtrak yangpé khandrö kor

She is surrounded by a vast assembly of hundreds of thousands of ḍākinīs.

རིགས་བདག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔

rikdak pema tötreng tsal

The lord of the families is Mighty Lotus with Skull-Garland.6

ཨཱ་ཙཱརྱ་གཞོན་དཀར་གསལ་འཛུམ༔

atsarya zhön karsal dzum

The youthful ācārya has a light complexion and is smiling.

ཧེ་རུ་ཀ་པ་ཅང་དྲིལ་འཁྲོལ༔

hérukapa chang dril trol

He appears in the form of a heruka and plays a small skull-drum and bell.

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད༔

damtsik yeshe nyi sumé

The samaya and wisdom deities are indivisible.

བསྒོམས་པ་ཙམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

gompa tsam gyi ngödrub tob

Merely by meditating on them I gain accomplishment.

ཅེས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ང་རྒྱལ་བྱ།

Arouse pride that the samaya and wisdom being are indivisible.

བཟླས་དམིགས་ནི།

The Visualization for Recitation

རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

rangnyi khandrö tukka ru

I am the ḍākinī. In my heart

ཕག་མོ་མཐིང་ནག་གྲི་ཐོད་ཅན༔

pakmo ting nak dri töchen

Is Vārāhī, dark blue in colour and holding a hooked knife and skull-cup.

སྙིང་དབུས་དགའ་འཁྱིལ་བཾ་མཚན་མཐར༔

nying ü ga khyil bam tsen tar

In her heart is a coil of joy, in the centre of which is the syllable vaṃ,

སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

ngak treng khorwé özer gyi

Encircled by the mantra garland. It revolves, emitting light rays that

ལྷ་སྐུའི་སྣང་ཞེན་གསལ་བར་བྱས༔

lha kü nang zhen salwar jé

Illuminate and enhance the appearance of the deities

རིགས་བདག་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔

rikdak lamé tuk gyü kul

It invokes the wisdom mind of the guru, the lord of the families,

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས༔

dé lé ö trödön nyi jé

Who sends out light rays that accomplish the two benefits.

བླ་མའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔

lamé ku lé dütsi gyün

From the guru’s body, a stream of ambrosia,

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བབས༔

zakmé dewa chenpor bab

Undefiled great bliss, flows down.

དགའ་བ་བཞི་ཡི་བྱེད་ལས་ཀྱིས༔

gawa zhi yi jelé kyi

Through the power of the four blisses

དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་༔

wang zhi yeshe nyam su nyong

The primordial wisdom of the four empowerments is experienced.

སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བྱས་ཏེ། །རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་པ། །

With this, one ‘nests the three beings’7. The twelve syllables of the vajra root mantra are as follows.

ༀ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནི་ཛྙཱ་ན་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཧཱུྃ༔

om padmo yogini jnana varahi hung

oṃ padmo-yoginī-jñāna-vārāhī hūṃ

ཅི་ནུས་སུ་བཟླས་འོད་ཟེར་ནི། །སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་མཐར། །ལུས་དཀྱིལ་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཉི་ཟླའི་ག་འུར་ཨ་ཡིག་ལ། །སྔགས་ཕྲེང་གིས་ནི་བསྐོར་དམིགས་ཏེ། །

Recite the mantra as much as you can and visualize the radiating and absorbing of light rays. At the end, imagine in the heart of the principal deity of the body maṇḍala8 a locket of the sun and moon, inside of which you visualize an a syllable surrounded by the mantra garland.

ༀ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔

om guhya jnana bodhi tsitta maha sukha rulu rulu hung jo hung

oṃ guhya-jñāna bodhicitta-mahāsukha rulu rulu hūṃ bhyo hūṃ

ཞེས་ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་ཀྱང་བཟླ། །ཐུན་མཐར་ལྷག་ཆད་སྐོང་བ་དང་། །བྱིན་རླབས་བརྟན་པ་སོགས་བྱས་ནས། །

Then recite the all-embodying mantra of the peaceful and wrathful deities. When you emerge from the session, repair duplications and omissions, stabilize the blessings, and so forth.

Feast Offering

ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བྱིན་བརླབ་ནི། །

Blessing the Articles

ཧོ༔  བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔

ho, dewa chenpö nö chok tu

Hoḥ. In the wondrous vessel vessel of great bliss

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལོངས་སྤྱོད་ནི༔

tsok kyi khorlö longchö ni

Are arranged the delights of the feast-offering,

བླང་དོར་མེད་པའི་དམ་ཚིག་རྫས༔

langdor mepé damtsik dzé

The samaya substances that are free from accepting and rejecting.

ༀ་ཨཱ༔ཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིར་གྱུར༔

om ah hung gi dütsir gyur

With oṃ āḥ hūṃ they are transformed into ambrosia.

ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་སྤྲོས་ལ། །

Arrange the first portion of the feast offering in three parts.

ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་གནས་དང་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་༔

hung, womin né dang khachö zhing

Hūṃ. The Unsurpassed9 and the other celestial realms,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས༔

pawo khandro duwé né

The sacred places where the heroic ones10 and ḍākinīs gather,

ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་སྤྲུལ་པའི་ཡུལ༔

nyishu tsazhi trulpé yul

The twenty-four emanated places,

ནང་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔

nang tar dorjé pungpö drong

Are inwardly the cities of our vajra body.

སྤྱི་བོ་ཛ་ལནྡྷ་ར་སོགས༔

chiwor dzalandhara sok

The crown of the head is Jālandhara and so on—

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔

den sum tsangwé kyilkhor na

Dwelling in the maṇḍala of the three seats of completeness,11

བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

zhukpé pawo naljorma

Heroic ones and yoginīs,

མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ༔

khandro dang ni khadroma

Ḍākas and ḍākinīs—

ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

tsok kyi duwar shek su sol

Come and enjoy this feast-offering!

དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ༔

utra tortsuk dem sé dem

Your top-knots swaying,

ལྕང་ལོའི་ཟར་བུ་ཏ་ལ་ལ༔

changlö zarbu talala

Your long tresses swinging to and fro,

སྙན་ཆ་གདུ་བུ་ཀྱི་ལི་ལི༔

nyen cha dubu kyilili

Your earrings, anklets and armlets jingling,

རུས་རྒྱན་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔

rügyen yerkha trololo

Your bone ornaments rattling, your tiny bells ringing,

ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅས༔

chang té'u drilbü dra dang ché

With small skull-drums and bells resounding,

རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལ༔

dorjé lu dang gar la rol

Take pleasure in our vajra songs and dances!

འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔

döyön longchö tsok su bul

We offer you the enjoyment of these sensory delights as the feast!

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

damtsik nyampa tol lo shak

We confess our impairments of samaya!

ཕྱི་ནང་བར་གཅོད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔

chinang bar chö ying su drol

Liberate outer and inner obstacles into all-encompassing space!

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrub tsol

Grant us the supreme and common accomplishments!

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད།

Recite the hundred-syllable mantra.

ཧཱུྃ།  སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ངང་ལས་རང་ཤར་བ། །

hung, nangsi namdak ngang lé rangsharwa

Hūṃ. From the purity of appearance and existence

ཡིད་བཞིན་དགྱེས་དགུར་འཆར་བ་བསྐང་བའི་རྫས། །

yizhin gyé gur charwa kangwé dzé

Delightful fulfilment substances, fulfilling every wish, arise naturally.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཡོན་མ་ཚང་མེད། །

chi nang sangwé chöyön ma tsangmé

Outer, inner and secret offerings in abundance, nothing missing,

ཀུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས། །

kunzang dewa chenpö chötrin di

Like Samantabhadra’s offering clouds of great bliss.

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

yeshe khandrö lhatsok tukdam kang

May this fulfil the wishes of the hosts of wisdom ḍākinīs,

འཁོར་ཚོགས་སྤྲུལ་པར་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

khor tsok trulpar chepé tukdam kang

And may the wishes of the retinue and other manifestations be fulfilled.

ཐུགས་དམ་དགྱེས་བསྐང་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས། །

tukdam gyé kang nyamchak galtrul shak

Having fulfilled their wishes, we confess impairments, breakages, transgressions and confusions.

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrub tsal du sol

Grant us the supreme and common accomplishments!

དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་རོལ་བ་ནི།

Enjoying the Accomplishment Substances

བདག་ལུས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི། །

dak lü dorjé sum gyi rangzhin gyi

My body has the nature of the three vajras.

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

kyilkhor lhatsok gyalwa gyatsö tsok

Deities of the maṇḍalas within it, ocean of victorious ones,

བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །

dechen dütsi tsok kyi khorlo yi

Through the wheel of the feast’s ambrosia of great bliss,

བདེ་མཆོག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་དགྱེས་གྱུར་ཅིག །

demchok nyampa nyi du gyé gyur chik

May you be pleased and enjoy this as supreme bliss and equality!

མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔

maha sukha a la la ho

mahā-sukha a la la hoḥ

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ་རོལ།

Recite this and contemplate on it, and enjoy the feast.

ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི།

Dedicating the Remainder

Bless the offerings with:

ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ནཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱས་བརླབ། 

om akaro mukham sarva dharmanam adyanutpannatota om ah hung pé soha

oṃ ākāro mukhaṃ sarvadharmānām ādyanutpannatvāt oṃ āḥ hūṃ phaṭ svāhā

ཕཻཾ༔  ལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་ནི༔

pem, lhak la wangwé kanyen ni

Peṃ. All you attendants who share in the remainder and carry out the commands:

མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་༔

khandro sumchu tsa nyi dang

The thirty-two ḍākinīs,

གིང་ཆེན་ཁྱོ་ཤུག་ལངྐ་འབུམ༔

ging chen khyo shuk langka bum

The great kiṃkara with consorts and laṅkā spirits in your hundreds of thousands,

ཕོ་ཉ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་སྡེ༔

ponya sumgya drukchü dé

The three hundred sixty classes of messengers,

མགྱོགས་མ་བཞི་དང་འབར་མ་བརྒྱད༔

gyokma zhi dang barma gyé

The Four Swift Ones and Eight Blazing Ones,

མ་མོ་བདུན་དང་སྲིང་མོ་བཞི༔

mamo dün dang singmo zhi

Seven Mātṛkās and Four Sisters,

ཤུགས་འགྲོ་གནས་ཉུལ་ཕྲ་མེན་རྣམས༔

shukdro né nyul tramen nam

The forceful, roaming and therianthropic spirits—12

ལྷག་ལ་གདུང་ཞིང་ཚོགས་ཁང་འགྲིམ༔

lhak la dung zhing tsokkhang drim

You who crave leftovers and roam the assembly halls,

ཕམ་ཕབ་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔

pampab zangpo di zhé la

Please accept this excellent remainder!

མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སོལ༔

mitün kyen ngen barché sol

Dispel all unfavourable, negative circumstances and obstacles!

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

cholwé trinlé drubpar dzö

Accomplish the activities entrusted to you, this is our request!

བཤགས་པ་ནི།

Confession

ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

hung, yeshe khandrö kyilkhor du

Hūṃ. In the maṇḍala of the wisdom ḍākinī,

མཆོད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔

chödzé matsang drubpa yel

If our offerings were not complete, or our practice was inattentive,

ཏིང་འཛིན་བྱིང་རྨུགས་འཐིབས་ལ་སོགས༔

tingdzin jing muk tib la sok

Our meditation drowsy, dull and lifeless,

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔

gal trul nongpa zöpar sol

Forgive all such confusion and mistakes, I pray!

Recite the hundred-syllable mantra.

ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་སོགས་བརྗོད༔ 

om benza sato samaya | manupalaya | benza sato tenopa tishta dridho mé bhava | sutokhayo mé bhava | supokhayo mé bhava | anurakto mé bhava | sarva siddhi mé prayaccha | sarva karma su tsa mé | tsittam shreyang | kuru hung | ha ha ha ha ho | bhagavan | sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasatvasamayam anupālaya vajrasatva tvenopatiṣṭha ḍṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarvasiddhiṃ me prayaccha sarvakarmasu ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarvatathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahāsamayasattva āḥ

རྫོགས་རིམ་ནི།

Completion Phase

ཧོ༔ ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིན༔

ho, chu lé chubur dolwa zhin

Hoḥ. Like bubbles appearing on water,

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

rang lé trulpé kyilkhor lha

The deities of the maṇḍala, created by myself,

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཛྲ་མུ༔

yeshe ying su benza mu

Dissolve into the all-pervading space of primordial wisdom—vajra muḥ!

རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་༔

jetob gyumé lha kur dang

In the post-meditation, everything arises as the illusory body of the deity.

བསྔོ་བ་ནི།

Dedication of Merit

ཧོ༔  མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

ho, khandroma yi kyilkhor du

Hoḥ. In the maṇḍala of the wisdom ḍākinī,

བསྐྱེད་རྫོགས་བཟླས་བརྗོད་བགྱིས་པ་ཡི༔

kyedzok dejö gyipa yi

By practising the generation and completion phases and recitations,

དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ༔

gewé tsawa gang lakpa

Whatever sources of merit I have

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔

dro kün sangye tob chir ngo

I dedicate to the enlightenment of all beings!

སྨོན་ལམ་ནི།

Aspiration

ཧོ༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་༔

ho, nangsi tamché dakpa khachö zhing

Hoḥ. All that appears and exists is the celestial realm and

བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

dechen gyurmé dorjé naljorma

Vajrayoginī, unchanging great bliss.

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དོན་གྱི་ཕག་མོ་དང་༔

namkün chokden dön gyi pakmo dang

Vajravārāhī, truly blessed with the most sublime of qualities,

རང་ཞལ་མཇལ་ཏེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔

rang zhal jal té ngönpar changchub shok

May we see your true face and attain enlightenment!

བཀྲ་ཤིས་ནི།

ཧོ༔  རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་༔

ho, rikdzin gyüpé jinlab dang

Hoḥ. Through the blessing of the lineage of the vidyādharas,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་༔

könchok sum gyi denpa dang

And through the truth of the Buddha, Dharma and Saṅgha,

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས༔

sangngak zabmö tendrel gyi

And through the auspicious interdependence of the profound Secret Mantrayāna:

འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

jikgyé zhiwé tashi shok

May all be auspicious to pacify the eight fears!

ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tsesö gyepé tashi shok

May all be auspicious for developing life and merit!

སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

nangwa wang dü tashi shok

May all be auspicious to bring perception under our control!

ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

lokdren tsar chö tashi shok

May all be auspicious to annihilate negative, misleading forces!

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔

nang zhen lha kü chakgyar dzok

With all attachment to perception transformed and perfected as the form of the deity,

སྒྲར་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་དག༔

drar drak dechen ngak su dak

All sound purified into the great bliss of mantra,

དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་སྨིན༔

dren tok ösal chökur min

All thoughts matured into the luminosity of dharmakāya—

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

ja lü zangtal tashi shok

May all be auspicious, so that we attain the translucent rainbow body!

 

ཅེས་མཁན་པོ་ཟླ་ཟེར་གྱིས་ཡུམ་ཀའི་ཚོགས་མཆོད་རྒྱུན་འདོན་ཆེད་ཉུང་བསྡུས་ཞིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ལ་དད་པ་བརྟན་པ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་སྐྱེས་བཞི་པར་མིང་ཐོབ་པ་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱིས་སྦྱར་བ་སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །།

Khenpo Dazer13 said there was a need for a brief practice of the feast offering for the Female Practice for regular recitation, and urged me to compose one. So it was that, I, Kunzang Jigme Chöying Rangdrol, who bears the name of the fourth incarnation of Dodrupchen and who has stable faith in the omniscient Father and Son,14 wrote this. Sarva maṅgalaṃ!

 

| Translated by Han Kop and edited by Barry Cohen, 2020.

 1. Clear realization (Tib. mngon rtogs, Skt. abhisamaya) is notoriously difficult to translate, perhaps in particular in vajrayāna context. Here, as Tulku Dawa comments, it refers to the visualization of the form of the deity, the implements, and so forth.
 2. Tib. tiklé nyakchik; thig le nyag gcig.
 3. Tib. chang té'u
 4. Skt. puṇḍarīka
 5. The Illuminating the Meaning of Tantra: A Commentary on the Sādhana of Yumka, the Queen of Great Bliss, by Ratön Ngawang Tendzin Dorje (in short called the Raṭik commentary), says these are: 1) a bone ring for the crown, 2) earrings, 3) a necklace, 4) anklets and bracelets for the ankles, wrists and upper arms, 5) a girdle and 6) a sacred Brahmanic thread.
 6. Tib. Pema Tötreng Tsal, in other words, Padmasambhava
 7. The three nested beings are the commitment being (Skt. samayasattva), the wisdom being (Skt. jñānasattva) and the meditation being (Skt. samādhisattva).
 8. That is, the wisdom deity.
 9. Skt. Akaniṣṭha
 10. Skt vīra; Tib. pawo (dpa’ bo)
 11. The three seats are 1) the aggregates (skandha) and elements (dhātu), 2) the sense fields (āyatana), and 3) limbs (aṅga). In 1) reside the tathāgatas, in 2) reside the male and female bodhisattvas, and in 3) reside the male and female wrathful deities.
 12. Spirits with a human body and an animal head, Tib. Tramen (phra men).
 13. Khenpo Dazer aka Khenpo Dawé Özer (1922–1990) was from Rahor, a branch of Dzogchen monastery founded by the Third Dzogchen Rinpoche in Gyalrong near Dergé. He was a student of Pöpa Tulku. He escaped from Tibet together with his former classmate Rahor Khenpo Tupten and went together with him to Sikkim via Bhutan.
 14. i.e., Longchen Rabjam and Jigme Lingpa.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept