Essence of the Kangyur

Literary Genres › Dhāraṇī | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersGuru Chökyi Wangchuk

English | 中文 | བོད་ཡིག

Guru Chökyi Wangchuk

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ༔

The Dhāraṇīs That Encapsulate the Essence of the Kangyur, the Collected Words of the Buddha

revealed by Guru Chökyi Wangchuk

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲི་ཀ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་གརྦྷེ༔

gyagar ké du shata saha shrika prajna paramita garbha

In Sanskrit: śatasāhasrikā-prajñāpāramitā-garbha

བོད་སྐད་དུ༔ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་སྙིང་པོ༔

bö ké du sherab kyi parol tu chinpa tongtrak gyapé nyingpo

In Tibetan: sherap kyi parol tu chinpa tongtrak gyapé nyingpo

In English: The Heart Essence of the Prajñāpāramitā in One Hundred Thousand Verses

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomden dema sherab kyi parol tu chinpé nyingpo düpa la chaktsal lo

Homage to the condensed heart essence of the Blessed Prajñāpāramitā!

ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་དྷརྨ་ས་ཀ་ཧཱ༔ དྷརྨེ་ཤཱ་སེ་ནི་རི་སརྦ་ཀཱརྻ་ས་རི་ཏྲ་མེ་དྷརྨཱ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཧྲི་སུ་ཧྲི་སྨྲྀ་ཏི༔ ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ༔ དྷཱིཿདྷ་ར་ཎི་པྲ་ཛྙཱ་སཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔

teyata om muni muni maha muni dharma sa ka ha dharmé sha sé ni ri sarva karya sari tra mé dharma teyata hri su hri miti dzaya vidzaya dhi dharani tradznya sa ré soha

tadyathā | oṃ mune mune mahā-mune dharma-śāka hā | dharme śāse niri sarva-kārya saritra me dharmā | tadyathā | hri su hri smṛti | jaya vijaya | dhīḥ dhāraṇī-prajñāsāre svāhā ||

སྔགས་འདི་བརྗོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་བཏོན་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this mantra is equal to reciting the Prajñāpāramitā in One Hundred Thousand Verses.

ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ༔

This concludes The Heart Essence of the Prajñāpāramitā, the Great Mother.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ པཉྩ་བིཾ་ཤ་ཏི་ས་ཧ་སྲི་ཀ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་གརྦྷ༔

gyagar ké du pañca vimshati saha shrika prajña paramita garbha

In Sanskrit: Pañcaviṃśatisāhasrika-prajñāpāramitā-garbha

བོད་སྐད་དུ༔ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་སྙིང་པོ༔

bö ké du sherab kyi parol tu chinpa tongtrak nyishu ngapé nyingpo

In Tibetan: sherap kyi parol tu chinpa tongtrak nyishu ngapé nyingpo

In English: The Heart Essence of the Prajñāpāramitā in Twenty-Five Thousand Verses

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomden dema sherab kyi parol tu chinpa tongtrak nyishu ngapé nyingpo la chaktsal lo

Homage to the heart essence of the Blessed Prajñāpāramitā in Twenty-Five Thousand Verses!

ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱེ་པྲ་ཛྙཱེ་མ་ཧཱ་པྲ་ཛྙཱེ་སརྦ་བྷ་རེ༔ པྲ་ཛྙཱ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དུན་ཏ་རེ་པྲ་ཛྙཱ་པྲེ་ཏ༔ སུ་ཀ་རེ་སུ་ཀ་རེ་སུ་ཀ་ར་སིདྡྷི༔ བུདྡྷ་བུདྡྷ༔ ཀམྤ་ཀམྤ༔ ས་ར་ས་ར༔ དྷ་ར་དྷ་ར༔ བ་ར་བ་ར༔ གརྫ་གརྫ༔ གརྫ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ༔

teyata om tra dzanyé tra dzanyé maha tra dzanyé sarva bharé tra gya sarva gyana dün taré tradza treta suka ré suka ré su kara sidi budha budha kampa kampa sara sara dhara dhara bara bara gardza gardza gardza yati soha

tadyathā | oṃ prajñe prajñe mahā-prajñe sarva-bhare | prajñā sarva-jñāna duntare prajñā preta | su-kare su-kare sukara siddhi | buddha buddha | kampa kampa | sara sara | dhara dhara | vara vara | garja garja | garjayati svāhā ||

སྔགས་འདི་བརྗོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་ཁྲི་བཏོན་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this mantra is equal to reciting the Prajñāpāramitā in Twenty-Five Thousand Verses.

ཉི་ཁྲིའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ༔

This concludes The Heart Essence of the Twenty-Five Thousand Verses.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨཱརྻ་ཨཥྚ་ས་ཧ་སྲི་ཀ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་གརྦྷ༔

gyagar ké du arya ashta saha shrika prajña paramita garbha

In Sanskrit: āryāṣṭa-sāhasrika-prajñāpāramitā-garbha

བོད་སྐད་དུ༔ འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་སྙིང་པོ༔

bö ké du phakpa sherab kyi parol tu chinpa gyé tongpé nyingpo

In Tibetan: sherap kyi parol tu chinpa gyé tongpé nyingpo

In English: The Noble Heart Essence of the Prajñāpāramitā in Eight Thousand Verses

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomden dema sherab kyi parol tu chin ma la chaktsal lo

Homage to the Blessed Prajñāpāramitā!

ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཤྲུ་ཏི་སྨྲྀ་ཏི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

teyata om hri shru té mi té dza yé bidza yé soha

tadyathā | oṃ hri śrute smṛte jaye vijaye svāhā ||

སྔགས་འདི་བརྗོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་བཏོན་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this mantra is equal to reciting The Prajñāpāramitā in Eight Thousand Verses.

བརྒྱད་སྟོང་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ༔

This concludes The Heart Essence of the Eight Thousand Verses.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨཥྚ་ཨ་ཡུ་ཏཾ་ས་ཧ་སྲི་ཀ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་དྷཱ་ར་ཎི༔

gyagar ké du ashta ayuta saha shrika prajña paramita dharani

In Sanskrit: aṣṭāyuta-sahasrika-prajñāpāramitā-dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ༔ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས༔

bö ké du sherab kyi parol tu chinpa trigyé tongpé zung

In Tibetan: sherap kyi parol tu chinpa trigyé tongpé zung

In English: The Dhāraṇī for the Prajñāpāramitā in Eighteen Thousand Verses

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om mune mune maha munayé soha prajna paramita yé soha

oṃ mune mune mahāmunaye svāhā | prajñāpāramitāye svāhā ||

སྔགས་འདི་བརྗོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་བཏོན་པ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this mantra is equal to reciting The Prajñāpāramitā in Eighteen Thousand Verses.

ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ༔

This concludes The Heart Essence of the Eighteen Thousand Verses.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ༔

gyagar ké du sarva tathagata hridaya nama

In Sanskrit: sarva-tathāgata-hṛdaya nāma

བོད་སྐད་དུ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ༔

bö ké du deshin shekpa tamché kyi nyingpo shé chawa

In Tibetan: deshyin shekpa tamché kyi nyingpo

In English: The Heart Essence of All the Tathāgatas

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

könchok sum la chak tsel lo

Homage to the Three Jewels!

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ༔ ཨོཾ་ཀུ་རུཾ་གི་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔

sarva tathagata hridaya anu gaté om ku rum gi ni soha

sarva-tathāgata-hṛdayānu-gate oṃ ku ruṃ gi ni svāhā ||

ལན་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་སྟོང་དུ་བསགས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཡང་མ་ལུས་པ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ༔

Reciting this once will remove all obscurations accumulated throughout one hundred million eons.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ༔

This concludes the dhāraṇī The Heart Essence of All Tathāgatas.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨཱརྻ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སཉྩ་ཡ་ག་ཐཱ་གརྦྷ༔

gyagar ké du arya prajña paramita sañcaya gatha garbha

In Sanskrit: ārya-prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā-garbha

བོད་སྐད་དུ༔ འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྙིང་པོ༔

bö ké du phakpa sherab kyi parol tu chinpa düpa tsik su chepé nyingpo

In Tibetan: phakpa sherab kyi parol tu chinpa düpa tsik su chepé nyingpo

In English: The Heart Essence of the Condensed Noble Prajñāpāramitā in a Single Line

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

phakpa jampal la chaktsal lo

Homage to Noble Mañjuśrī!

ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ༔ པཱ་ར་ག་ཏེ༔ པཱ་ར་ག་ཏེ༔ སཾ་ག་ཏེ༔ བྷོ་དྷི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

teyata om gaté gaté para gaté para gaté sam gaté bodhi yé soha

tadyathā | oṃ gate gate pāragate pāragate saṃgate bodhiye svāhā ||

འཕགས་པ་སྡུད་པ་བཏོན་པ་དང་མཉམ་མོ༔

This is equal to reciting The Condensed Noble Prajñāpāramitā.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་གརྦྷ༔

gyagar ké du arya mañjushri tantra garbha

In Sanskrit: ārya-mañjuśrī-tantra-garbha

བོད་སྐད་དུ༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང༔

bö ké du phakpa jampal gyi gyü kyi yang nying

In Tibetan: phakpa jampal gyi gyü kyi yang nying

In English: The Quintessence of the Noble Mañjuśrī Tantra

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

jampal shönur gyurpa la chaktsal lo

Homage to Mañjuśrī the Youthful!

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས༔

di tar sangyé chomden dé

In this way, to the Awakened One, the transcendent Lord,

ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ༔

yeshé ku té rangjungwa

The wisdom kāya, spontaneously arisen,

ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔

yeshé mik chik drima mé

The single eye of wisdom, entirely unobscured,

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔

yeshé nangwa lam mé wa

The light of wisdom, forever shining brightly,

ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཡ་ཏེ་ན་མ༔

a ra pa tsa na ya té na ma

arapacanāya te namaḥ ||

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་ཁྱོད་ལ་འདུད༔

yeshé ku nyi khyö la dü

To you, the very embodiment of wisdom, I bow.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བཤད༔

dzokpé sangyé kün gyi shé

Thus it is explained by all the perfect buddhas.

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་པའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྙིང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཟླ་བ་གཅིག་གིས་གྲུབ་པ་རྫོགས་སོ༔

This concludes this teaching, spoken by the transcendent lord Śākyamuni through which accomplishment can be attained in a single month: the Essence of the Perfect Recitation of the Names of the Wisdom Being, the Transcendent Lord Mañjuśrī.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ༔

gyagar ké du bhagawati prajnya paramita hridaya

In Sanskrit: bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya

བོད་སྐད་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་སྙིང་པོ༔

bö ké du chomdendema sherap kyi parol tu chinmé nyingpo

In Tibetan: chomdendema sherap kyi parol tu chinmé nyingpo

In English: The Blessed Heart Essence of the Prajñāpāramitā

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomden dema sherab kyi parol tu chin ma la chaktsal lo

Homage to the Blessed Prajñāpāramitā!

འདི་ལྟ་སྟེ༔

di ta té

It is like this:

ཨ༔

ah

a

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཡི་གེ་གཅིག་མ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔

This concludes The Prajñāpāramitā in a Single Syllable.

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨུ་པ་རི་ཤུདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི༔

gyagar ké du upari shuddha nama dharani

In Sanskrit: upari-śuddha-nāma-dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ༔ ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས༔

bö ké du yön yong su jongwa shé chawé zung

In Tibetan: yön yong su jongwa shé chawé zung

In English: The Dhāraṇī of the Complete Purification of Offerings

ན་མཿས་མནྟ་བྷ་དྲཱ་ཡ༔ བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ༔ མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ར་བྷ་ར་སཏྭཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

namah samanta bhadra ya bodhi sata ya maha sata ya maha karu nika ya tadya ta om namo bhara bhara sata ya saha

namaḥ samanta-bhadrāya bodhi-sattvāya mahā-sattvāya mahā-karuṇīkāya | tadyathā | oṃ namo bhara bhara sattvāya svāhā ||

ལན་གསུམ་བརྗོད་ན་མཚམས་མེད་པ་ལྔའི་སྡིག་པ་འདག་པར་འགྱུར་རོ༔

If you recite this three times, the five misdeeds of immediate retribution will be purified.

བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་གཟུངས་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ༔

This concludes The Dhāraṇīs Which Encapsulate the Essence of the Collected Words of the Buddha.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེ་འོད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé rinchen ö kyi gyalpo mé ö rap tu selwa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, Bright Flaming King of Dazzling Jewels!

ཞེས་བརྗོད་པས་སྲོག་བཅད་པའི་སྡིག་པ་འདག་གོ༔

Reciting this will purify the misdeeds of killing.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ཏོག་དབང་གི་སྟོབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé rinpoché metok wang gi top la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, Jewel Flower, Strength of Power.

མི་ཚངས་པར་སྤྱད་པའི་སྡིག་པ་འདག་གོ༔

Reciting this will purify misdeeds of sexual misconduct.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་འོད་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé da’ö kyapné dampa dralé nampar gyalwa la chaktsal lo

Homage the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, Moonlight Sublime Refuge, Conqueror of Foes.

མནའ་ཐོན་པའི་སྡིག་པ་འདག་སྟེ་ཚེ་འཕེལ་ལོ༔

Reciting this will purify misdeeds of swearing and increase lifespan.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་རབ་ཏུ་དུལ་བ་ཕ་རོལ་གྱི་སྟོབས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé dorjé rap tu ten ching rap tu dülwa parol gyi top rap tu jompa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, Most Firm and Tame Vajra, Vanquisher of Opposing Forces.

ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བའི་སྡིག་པ་འདག་གོ༔

Reciting this will purify misdeeds of improper discipline.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་བརྩེགས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé nampar tsekpa jewa trak gyé gang gé lung gi jema nyé kyi drang dang nyampa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, Equal to the Number of Stacked Grains of Sand in One Hundred Million Ganga Rivers.

བཀའ་འགྱུར་ཆེན་པོ་ཀློག་པའི་དགེ་བ་དང་མཉམ་མོ༔

Reciting this is equal in merit to reading the Great Kangyur, the Collected Words of the Buddha.

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé dorjé rap tu jompa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, Vajra Conqueror.

ཚོང་ཁེ་སྤོགས་བྱས་པའི་སྡིག་པ་འདག་པར་འགྱུར་རོ༔

Reciting this will purify misdeeds of engaging in business.

 

མདོར་ན་དམ་པའི་ཆོས་སྤངས་པ་དང༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁྲག་ཕྱུང་བ་དང༔ ཕ་མ་ལ་མི་འཚམ་པའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༔ འདོད་ལོག་སྤྱད་པ་དང༔ དད་ཟས་འཚལ་བ་དང༔ གསུང་རབ་ཀྱི་གླུད་ཟོས་པ་སོགས༔ སྡིག་པའི་ལས་བགྱིས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྤྱན་སྔར་བཤགས་ཀྱང་སྡིག་པ་འདག་པར་མ་གསུངས་ཏེ༔ གཟུངས་འདི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་འདི་རྣམས་བྲིས་ཀློག་བྱས་པས་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་ནས༔ སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་འདག་པར་འགྱུར་རོ༔

In brief, even if one confesses before a thousand buddhas such karmic misdeeds as giving up the holy Dharma, drawing blood from the Buddha’s body out of ill will, disrespecting one’s parents, acting out of perverted desire, misusing food offered out of faith, or profiting from the stolen Words of the Buddha it has not been taught that they will be purified; yet, if one confesses the sum of one’s misdeeds by writing and reading these dhāraṇīs and names of the buddhas, all obscurations without exception will be purified.

མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་ཏུ་གཤེགས་ཁར་དུས་སྙིགས་མར་བོད་ཀྱི་མི་རྣམས་རིམ་གྲོར་བཀའ་འགྱུར་ཀློག་འདོན་ལ་མི་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་དུ་སྦས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Just before the Mahāguru Padmasambhava left for the southwestern land of Cāmara, he put this treasure into writing for the sake of Tibetans who would be unable to read aloud or ceremoniously recite the entire Kangyur, the Words of the Buddha, in these degenerate times. The Mahāguru then hid it in Lhodrak Namkechen. Samaya! Seal! Seal! Seal!

ཕྱིས་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ལགས་སོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

Later, Guru Chökyi Wangchuk revealed this as a treasure. May it be of benefit to beings on a vast scale! Maṅgalaṃ!

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Laura Swan and Stefan Mang, edited by Peter Woods and Libby Hogg). The Quintessence of the Noble Mañjuśrī Tantra was translated by Adam Pearcey.

 

Version 1.3-20211211

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept