Brief Sukhāvatī Aspiration

Deities › Amitābha | Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Practices › Prayers | Tibetan MastersGyalse Shenpen Thaye | Indian MastersAtiśa Dīpaṃkara

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Gyalse Shenpen Thaye

Atiśa Dīpaṃkara

Further information:
Download this text:

༄༅། །བདེ་སྨོན་བསྡུས་པ།

Brief Sukhāvatī Aspiration

by Gyalse Shenpen Taye

 

ན་མོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཡ།

Namo dīpaṃkarāya!

རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །

gyal kün tukjé rang zuk pema jung

Padmākara, who embodies all the buddhas’ compassion,

ལྔ་བདོའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་རྗེས་བརྩེ་བས། །

nga dö dro la lhakpar jé tsewé

With special care for beings of this age of fivefold strife,

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་པ། །

ngurmik dzinpé gar gyi namrol pa

Manifested in the form of one who wears the saffron robes—

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyammé jowo jé la solwa deb

Incomparable lord Atiśa, to you I pray!

 

མགོན་ཁྱོད་དགྱེས་པའི་སྤྱན་གྱིས་ལེགས་གཟིགས་ནས། །

gön khyö gyepé chen gyi lek zik né

Protector, may you regard us well with your happy gaze,

བརྩེ་བའི་ཕྱག་གིས་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །

tsewé chak gi dak sok dro kün gyi

And with your loving hands dispel my own and others’ flaws,

ལས་ཉོན་སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་བསལ་ནས། །

lé nyön dribpé drima kün sal né

The obscurations caused by karma and the afflictions,

བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་འདྲེན་པར་མཛོད། །

dechen dakpé zhing du drenpar dzö

And lead us all to Sukhāvatī, pure land of perfect bliss!

 

ཅེས་པའང་ལྕགས་ལ་སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་གྱི་བཞེད་སྐོང་དུ་བཙུན་པ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་པས་བྲིས་པ་དགེ།

This was written by the monk Shenpen Tayé to fulfil the request of Chakla Kusho Dorje Rabten.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019

 

Source: gzhan phan mtha' yas. "bsangs kyi don bshad phan bde'i gru char" In gsung 'bum/ gzhan phan mtha' yas. 2 vols. Lhasa: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang. 2011. Vol. 2: 577

 

Version: 1.2-20220822

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept