The Fount of Longevity

Collections & Cycles › Khyentse KababChimé Pakmé Nyingtik | Practices › Lineage Prayers | Deities › Tārā | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye

English | Français | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Chimé Pakmé Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Fount of Longevity

Chimé Phakmé Nyingtik Lineage Prayer

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

 

རང་བྱུང་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད། །

rangjung takpé dorjé tsepakmé

Amitāyus, Boundless Life, natural, everlasting and indestructible,

འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ། །

chidak düjom tsuktor nampargyal

Uṣṇīṣa-Vijayā, Victorious Conqueror of māra, Lord of Death,

དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ། །

kyilkhor wangchuk yizhin khorlo la

Tārā, the Wish-fulfilling Wheel,1 chief of the mandala,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so tsewang ngödrub tsol

To you I pray—grant me the attainment of power over life.2

 

འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །

gyurmé yeshe rang zuk shri singha

Śrī Siṃha, the very form of changeless primordial wisdom itself,

འཕོ་བྲལ་འཕོ་བ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ། །

podral powa chenpo bimala

Vimalamitra, unchanging in the rainbow body of great transference,

རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་སམྦྷ་བར། །

dorjé ku nyé pema sambhava

Padmasambhava, you attained the imperishable vajra kāya:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so tsewang ngödrub tsol

To you I pray—grant me the attainment of power over life.

 

ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གདམས་པའི་སྣོད་ལྡན་རྗེ། །

chögyal yabsé dampé nöden jé

Dharma kings Trisong Detsen and Gyalsé Lhajé, destined to receive this teaching,

བཻ་རོ་གནུབས་ཆེན་མཆོག་དབྱངས་ནམ་སྙིང་འབངས། །

bairo nubchen chokyang namnying bang

Vairotsana, Nupchen Sangyé Yeshé, Gyalwa Chokyang and Namkhé Nyingpo,

ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །

tsé lam sangwé drok chok tsogyalmar

Yeshe Tsogyal, supreme secret consort on the path of longevity:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so tsewang ngödrub tsol

To you I pray—grant me the attainment of power over life.

 

འོད་གསལ་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །

ösal long né trulpé dorjer shar

Resplendent as a vajra, appearing in clear light’s vast expanse,3

དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་བརྒྱའི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ། །

drimé yeshe ö gyé ziji tro

Jamyang Khyentse Wangpo, with your countless shining rays of immaculate wisdom,

འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

drowé münsel palden lama la

You illuminate the darkness of living beings: glorious master,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so tsewang ngödrub tsol

To you I pray—grant me the attainment of power over life.

 

༈ འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང༌། །

chimé ku nyé tennyi yungdrung ling

Yungdrung Lingpa4 in your immortal body,

ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྩལ། །

chökyi gyatso gyurmé tsewang tsal

Chökyi Gyatso,5 Tsewang Gyurmé,6

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །

rik kün khyabdak chökyi lodrö la

And you, Chökyi Lodrö, enlightened lord of all buddha families:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so tsewang ngödrub tsol

To you I pray—grant me the attainment of power over life.7

 

༈ ཐུགས་ཏིག་བཀའ་བབ་གདམས་ཟབ་བཅུད་འཛིན་པའི། །

tuktik kabab dam zab chü dzinpé

Holders of the core of the profound instructions in this Heart Essence transmission,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཆི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

tsa gyü lama chimé kyilkhor lha

Root and lineage lamas, deities of the mandala of immortality,

དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །

pawo daki damchen tersung la

Ḍākas, ḍākinīs and samaya bound terma protectors:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so tsewang ngödrub tsol

To you I pray—grant me the attainment of power over life.

 

ཡོངས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཁམས་ཀྱི། །

yongdrub dorjé dütsi lü kham kyi

With your blessing, let the vajra nectar, that is utterly unchanging, cleanse this body of the stains of transference,

འཕོ་བའི་དྲི་བཀྲུས་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེ་གསོས། །

powé dri trü nyukmé tiklé sö

And nurture the indestructible, original tiklé,

ལྟར་སྣང་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་གི་ཚེ། །

tar nang lü la tenpé sok gi tsé

So that the longevity of my vital force, based on this illusory body of mine,

སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ku yi dorjer drubpar jingyi lob

Is transformed into the vajra body!

 

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ངང༌། །

tab dang sherab tamché dechen ngang

With your blessing, let everything arise as skilful means and wisdom in the state of great bliss,

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གནད་ཀྱིས་ཟག་པ་ཀུན། །

tünmong tünmin né kyi zakpa kün

And the crucial points of the practice, common and extraordinary,

འགྱུར་བ་མེད་བསྡམས་འཕོ་བཅས་ཐིག་ལེའི་ཚེ། །

gyurwamé dam poché tiklé tsé

Eliminate impurities, once and for all, so that the longevity of the transferring tiklés

གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sung gi dorjer drubpar jingyi lob

Is perfected as vajra speech!

 

སྣང་བ་འཁྲུལ་མེད་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་ཚུད། །

nangwa trulmé ösal bub su tsü

With your blessing, let all appearances, free from delusion, be absorbed in the sphere of clear light,

རིག་པ་དྲི་མེད་ཀ་དག་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །

rigpa drimé kadak lhum su zhuk

And rigpa’s awareness enter the womb of the immaculate, primordial purity,

ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་རྟག་པ་གཉུག་མའི་ཚེ། །

namyang mingyur takpa nyukmé tsé

So that I realize ultimate and original longevity—never-changing and everlasting—

ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk kyi dorjer drubpar jingyi lob

As vajra mind.

 

རྒྱུ་འབྲས་སྐྱེ་འཆིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །

gyundré kyechi jikpa kün lé drol

With your blessing, freed from all fear of cause and result, birth and death,

འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ། །

chimé takpa dampé tsewang tob

And master over a lifespan immortal, unending and supreme,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྐུ། །

khorwa si du gyün mi chepé ku

May I appear in never-ending enlightened forms, for as long as saṃsāra lasts,

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yeshe dorjer drubpar jingyi lob

To realize and embody indestructible vajra wisdom.

 

ཞེས་པ་འདིའང་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྙིང་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

This prayer was composed by Pema Gargyi Wangchuk Tsal at Kunsang Dechen Osel Ling, the upper hermitage of Palpung monastery, and the heart of Devikoti Tsadra Rinchen Drak. May it become the cause for the accomplishment of a life immortal and indestructible. May virtue abound!

 

| Rigpa Translations, 2013; revised 2014.

 

Source: ʼJam mgon kong sprul blo gros mthaʼ yas. “ʼChi med ʼphags maʼi snying thig gi brgyud paʼi gsol ʼdebs tshe dbang bcud ʼdzin.” In Rin chen gter mdzod chen mo, vol. 36: 273–74. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008.

 

Version: 2.2-20220331

  1. ‘Wish-fulfilling Wheel’ is an epithet of White Tārā, indicating that she accomplishes continuously whatever we wish.
  2. ‘Power over life’ is one of the ten powers of buddhas and bodhisattvas. To have such mastery over your lifespan means you can choose to abandon your life or remain to the end of an incalculable aeon of time, depending on your wishes. It is said to result mainly from generosity.
  3. This line is a play on one of Jamyang Khyentse Wangpo’s names, Ösel Trulpé Dorje, which was given to him by Vimalamitra.
  4. Jamgön Kongtrul Lödro Thayé
  5. Kathok Situ Chökyi Gyatso
  6. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö’s father
  7. This verse was composed and added by Dilgo Khyentse Rinpoche.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept