Daily Dükyi Shechen

Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Barché Kunsel | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Great Demon-Slayer

༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

The Extremely Secret Unelaborate Daily Sādhana for the Heart Practice of the Great Demon-Slayer

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

Namo Guru!

འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པས་ཡང་གསང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ།

Once you have received the appropriate empowerment, the extremely daily yoga is as follows:

སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནི།

The Preliminaries: Taking Refuge & Generating Bodhicitta

ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷར། །

namo, lama chok sum yidam lhar

Namo! In the guru, the Three Jewels, and the yidam deity,

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །

güpé kyab chi khanyam dro

With the deepest devotion I take refuge.

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར། །

lamé changchub nyur tob chir

So that I and all beings, as limitless as the sky, reach unsurpassed awakening,

བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བསྒོམ་པར་བགྱི། །

dü kyi shé chen gompar gyi

I shall practice Dükyi Shechen, the Great Demon-Slayer.

ལན་གསུམ།

Three times.

དངོས་གཞི་བསྒོམ་བཟླས་ནི།

The Main Part: The Visualization and Recitation

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀུན་ཀ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔

hung, chö kün kadak dezhin nyi

Hūṃ! All phenomena are primordially pure suchness.

སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པར་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔

nyingjé tröpar küntu nang

From all-illuminating wrathful compassion

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧཱུྃ་དམར་པོ༔

gyu yi tingdzin hung marpo

The causal samādhi, a red luminous hūṃ,

རང་བྱུང་རང་གསལ་ལྷུག་པར་ཤར༔

rangjung rangsal lhukpar shar

Spontaneously and effortlessly appears.

དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dé letrö pé özer gyi

Light emanates from the hūṃ

སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔

nöchü ngödzin ying su jang

And purifies clinging to the world and beings as real.

འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་༔

jungwa rim tsek yum ngé long

The elements, one above the other, are the five mothers.1

ཕྱི་སྣོད་དག་པ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔

chinö dakpa é yi ying

Within the space of ‘E’ the outer world, utterly pure,

དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔

durtrö barwé podrang cher

Is the great palace of the blazing charnel ground.

གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔

namchak tsatra tsib chü ü

In its centre upon a ten-spoked meteoric-iron wheel

པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔

pé nyi drekpé den gyi teng

And a lotus and sun-disc seat, trampling arrogant spirits

ནང་བཅུད་དག་པ་ཧེ་རུ་ཀ༔

nangchü dakpa heruka

Is my pure inner nature, the Heruka

དཔལ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔

palchen düdul dü kyi shé

Dükyi Shechen, the awesome tamer of demons.

ཧཱུྃ་ལས་སྐུར་བསྐྱེད་གཉུག་མའི་ལྷ༔

hung lé kur kyé nyukmé lha

Appearing from the syllable hūṃ,

ཡོངས་གྱུར་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔

yong gyur benza ku ma ra

This innate deity takes the form of Vajrakumāra,

མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔

tingnak zhal sum chak drukpa

Dark blue, with three heads—

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་ཞལ་མཐིང་༔

yé kar yön mar ü zhal ting

The right face white, left red, and middle blue—

གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔

yé nyi dorjé tsé gu nga

And with six hands—the two on the right hold nine- and five- pronged vajras,

གཡོན་གཉིས་མེ་དཔུང་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔

yön nyi mepung khatamga

The two on the left wield a blazing fireball and khaṭvāṅga,

ཐ་མ་རི་རབ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ༔

tama rirab purbu dril

And the last two roll a kīla-dagger the size of Mount Meru.

དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔

pal dang durtrö ché kyi gyen

He is adorned with the heruka and charnel-ground ornaments,

འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔

khorlo gyendeb yum dang jor

And joined in union with his consort Dīptacakrā.

ཞབས་བཞི་དོར་སྟབས་མེ་དཔུང་དབུས༔

zhab zhi dortab mepung ü

With his four legs in striding posture, he stands amidst a blazing inferno,

གར་གྱི་ཉམས་དགུས་རྣམ་པར་རོལ། །

gar gyi nyam gü nampar rol

Revelling in the nine expressions of dance.

གནས་ལྔར་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་དང་༔

né ngar sé chok rik nga dang

At his five places are the five supreme sons.

ཚིགས་མཚམས་ཁྲོ་བཅུ་ཕྲ་ཐབས་བཅས་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གསལ༔

tsik tsam trogyal khor ché sal

On the rim joists are the wrathful kings along with their retinues,2

སྐུ་ལས་འབར་བའི་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔

ku lé barwé ö kyi long

From the blazing light of his body

སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ༔

seng dong rik ngé trinpung tro

Stream forth cloud-banks of the five kinds of Siṃhamukhā.

འཁོར་ལའི་རྩིབས་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ལ༔

khor lé tsib kyi choktsam la

On the spokes of the wheel, in the eight directions,

དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ༔

palchen drubdé gyé kyi lha

Reside the awesome herukas of the eight sādhanas.

སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་༔

tengdu dorjé namkha ding

Above them soar vajra-garuḍas,

འོག་ཏུ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ༔

oktu gyü sum drekpé dé

Below them dwell the proud protectors, male, female and diverse, and

ཀུན་ཀྱང་རང་རང་ཚོམ་བུར་བཅས༔

kün kyang rang rang tsombur ché

Each heruka is accompanied by their retinue.

སྣང་སྲིད་དཔལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔

nangsi pal gyi chakgyar dzok

All appearances are perfected as the heruka’s emblems.

ཙིཏྟ་མཆོང་གུར་སྨུག་པའི་དབུས༔

tsitta chong gur mukpé ü

In the main deity’s heart, in the centre of a reddish-brown dome of light,

ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར༔

nyi teng hung tar ngak treng khor

Upon a sun-disc resides hūṃ encircled by the mantra-mālā.

བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་མེ་འོད་ནི༔

depa ngak kyi mé ö ni

During recitation, from the blazing mantra

རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆའི་ཆར་དུ་འཕྲོས༔

dorjé tsönché char du trö

Masses of vajra-weapons shoot forth,

སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་དམ་ལ་གཟིར༔

dé gyé jungpo dam la zir

Suppressing the eight classes of spirits and

བར་ཆད་བདུད་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔

barché dü tsok ying su dral

Liberating the hordes of obstacles and demons into all-encompassing space.

འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདག་ལ་ཐིམ༔

khordé dangchü dak la tim

The luminous essence of saṃsāra and nirvāṇa dissolve into me.

སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གྱུར།

sizhi chi pal chenpor gyur

I visualize the whole of saṃsāra and nirvāṇa as the awesome heruka’s realm.

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om ah hung benza guru pema kili kilaya sarva bighanen bam hung pé

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma kīli kīlaya sarva vighnān baṃ hūṃ phaṭ

ཅེས་རྩ་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ།

Recite the root mantra as much as you can.

སྲུང་བ་ནི།

The Protection

འཁོར་ལོའི་རྩིབས་རྩེའི་མེ་རླུང་ལས༔

khorlö tsib tsé mé lung lé

From the blazing fire at the tips of the spokes of the wheel

མཚོན་ཆ་སྣ་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོས༔

tsöncha na ngé trinpung trö

Emanate cloud-banks of weaponry of the five kinds,

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

tengok choktsam tamché kün

Above, below and in all directions,

གཞོམ་མེད་སྲུང་བའི་གུར་དུ་འཁྲིགས༔

zhommé sungwé gur du trik

Forming an indestructible tent of protection.

ཁྲོ་བོ་འཆོལ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས༔

trowo cholwé tsok kyi tam

The space is filled with hosts of wild wrathful deities,

ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔

yeshe druk gi ying su dzok

Providing perfect protection within the all-encompassing space of the six wisdoms.

རྩ་སྔགས་མཐར།

Add the following line to the end of the root mantra:

བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དཱི་པྟ་ཙཀྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔

buddha benza ratna pema karma kili kilaya dipta tsatra jnana raksha raksha droom

buddha vajra ratna padma karma kīli kīlaya dīpta-cakra jñāna rakṣa rakṣa bhrūṃ

ཞེས་བཏགས་པ་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ་བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཞག་གོ །རྗེས་ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དབྱངས་གསལ་ཡེ་དྷར་ཡིག་བརྒྱ་རྣམས་ཀྱིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ལ།

Recite this additional mantra for a while. Then, let all those to be protected and the protectors rest within the great primordial purity of the indivisible awareness and emptiness. When you rise from this meditation, recite the vowels and consonants, the ye-dharma and the hundred-syllable mantra in order to amend any recitation mistakes.

The Conclusion: The Dissolution and Dedication

ཧཱུྃ༔ ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔

hung, lhar nangö sal ying su tim

Hūṃ! The appearances of the deities dissolve into the space of luminosity.

ཕཊ྄༔ སླར་ཡང་རང་ཉིད་ལྷ་སྐུར་ལྡང་༔

pé, lar yang rangnyi lha kur dang

Phaṭ! Once again I appear in the form of the deity.

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃགིས་གནས་གསུམ་བསྲུང༌། །

om ah hung

With oṃ āḥ hūṃ my three places are protected.

དགེ་འདིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །

gé di tayé semchen kün

Through this merit may all limitless sentient beings

མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་ཅིང༌། །

mi né nya ngen dé tob ching

Attain the non-abiding nirvāṇa.

རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

rigdzin lamé tukjé yi

By the compassion of the vidyādhara guru

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

chok dü kün du tashi shok

May auspiciousness pervade all directions and times.

 

ཅེས་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བདེའི་ཆེད་ཆོས་གྱི་བློ་གྲོས་པས་འདོན་བདེར་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།

So that I and others might easily practice Dükyi Shechen, Chökyi Lodrö wrote this simple daily practice. May it be virtuous!

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Stefan Mang).

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "thugs sgrub bdud kyi gshed kyi yang gsang spros med rgyun 'khyer/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 6: 9–11

  1. i.e., the five female buddhas.
  2. A note says: That is the ten wrathful ones and the hybrids (phra thabs).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept