Daily Guru Drakpo

Deities › Guru PadmasambhavaGuru Drakpo | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Drakpo

༄༅། །གུར་དྲག་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས་སོ། །

Daily Practice of Guru Drakpo

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྐྱབས་སེམས།

Taking Refuge & Generating Bodhicitta

ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷར། །

namo, lama chok sum yidam lhar

Namo! In the Guru, the Three Jewels, and the Yidam deity,

གུས་པས་སྐྱབ་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ །

güpé kyab chi khanyam dro

With the deepest devotion I take refuge.

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །

lamé changchub chok tob chir

So that I and all beings, as limitless as the sky, may reach unsurpassed awakening,

པདྨ་དྲག་པོ་བསྒོམ་པར་བགྱི། །

pema drakpo gompar gyi

I shall practice Padma Drakpo.

Visualization and Recitation

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས།

Purify everything into emptiness with the svabhāva-mantra:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ།

om sobhava shuddho sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གི །

tongpé ngang lé kechik gi

Out of emptiness, instantly, from the syllable hūṃ

པདྨ་ཉི་མ་རྒྱལ་བསེན་སྟེང་། །

pema nyima gyal sen teng

Upon lotus and sun-disc seats, trampling the gyalpo and senmo,

ཧཱུྃ་ལས་གུ་རུ་དྲག་པོ་ནི། །

hung lé guru drakpo ni

I appear as Guru Drakpo,

དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །

marnak zhal chik chak nyipa

Dark red in colour with one face and two hands,

ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གསུམ་པ། །

zhaldang chetsik chen sumpa

His mouth gaping open, baring his fangs, with his three eyes open wide

ཟུར་ཞལ་གཡོན་གཟིགས་གར་དགུའི་ཉམས། །

zur zhal yön zik gar gü nyam

He is looking sideways to the left as he revels in the nine expressions of dance,

གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་འཕྱར། །

yepé dorjé tsé gu char

His right hand raises a nine-pronged vajra

གཡོན་པས་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་འཛིན། །

yönpé dikpa gogu dzin

And his left hand holds a nine-headed scorpion.

དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །

durtrö rolpé ché kyi gyen

He is ornamented by the charnel ground attire and

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་འགྱིང་། །

yeshe mepung long na gying

Majestically stands within an expanse of blazing wisdom fire.

སྤྱི་བོར་གཤིན་རྗེ་མགྲིན་དབང་ཆེན། །

chiwor shinjé drin wangchen

On his head is Yamāntaka, in his throat Hayagrīva,

ཐུགས་ཀར་ཕྱག་རྡོར་ལྟེ་བ་རུ། །

tukkar chakdor tewa ru

In his heart Vajrapāṇi,

མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་གསང་གནས་སུ། །

khandro dé nga sangné su

At his navel the five classes of ḍākinīs,

ཡཀྴ་མེ་དབལ་སྤྱི་བོར་ཁྱུང་། །

yaksha mewal chiwor khyung

At his secret place Yakṣa Mebal,1 and above him soars a Garuḍa.

གོ་ཆའི་ལྷ་རྣམས་གསལ་བར་གྱུར། །

goché lha nam salwar gyur

I clearly visualize these protective deities.2

ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་དམར་གསལ། །

tukkar nyi teng hung mar sal

I imagine a red hūṃ in his heart resting upon a sun-disc,

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལ། །

ngak kyi trengwé korwa la

Surrounded by the mantra-mālā.

མེ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ལས། །

mé yi özer tröpa lé

Flames burst forth

སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་ཚོགས། །

ku dang ngak treng chaktsen tsok

From which forms of Guru Drakpo, mantra-garlands and mudrās emanate

འཕྲོས་པས་ནད་གདོན་འབྱུང་པོ་ཀུན། །

tröpé né dön jungpo kün

To incinerate all illnesses, demons and spirits,

རྩ་སྦུར་མེ་ཡིས་བསྲེགས་པ་བཞིན། །

tsa bur mé yi sekpa zhin

Like a fire blazing through straw,

དམིགས་མེད་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས། །

mikmé kadak ying su jang

And purify them into pristine basic space beyond reference.

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་ཨ་རྩིག་ནི་རྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

om ah hung a tsik ni tsik namo bhagawaté hung hung pé a hung hung pé

oṃ āḥ hūṃ acik nicik namo bhagavate hūṃ hūṃ phaṭ | a hūṃ hūṃ phaṭ ||

ཅེས་བཟླ།

First, recite this mantra.

ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

a ya ma du ru tsa sha na hung pé

a ya ma du ru ca śa na hūṃ phaṭ ||

ཅེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླ།

Then, recite this mantra for a little while.

ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

lhar nang ösal ying su tim

Perception of the deity dissolves into the basic space of luminosity.

སླར་ཡང་གཉུག་མའི་སྐུ་རུ་ལྡང་། །

lar yang nyukmé ku ru dang

Then again, I arise in the deity’s genuine form.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ

Dedication and Aspiration

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this merit, may I swiftly

པདྨ་དྲག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

pema drakpo drub gyur né

Accomplish Padma Drakpo,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And bring every other being too

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

To that level of realization.

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

Thus dedicate and make aspirations.

 

ཅེས་པའང་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་རྒྱལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲུས་པས་སོ།། །།

This was composed by Chökyi Lodrö in response to Tulku Sogyal’s request.

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Stefan Mang).

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gur drag rgyun 'khyer/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 5: 261–262

 

Version: 1.2-202214

  1. Yakṣa Mebal (yakṣa me dbal) is counted as the leader of the Yakṣas amongst the thirty commanders of the haughty spirits (dregs pa’i sde dpon sum cu).
  2. Protective deities, literally ‘armour-like deities’ (go cha’i lha) is a term used to refer to deities that constitute the body maṇḍala of the main deity.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept