The Falling Elixir of Blessing

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

༄༅། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབ་བཞུགས་སོ། །

The Falling Elixir of Blessing

A Prayer to the Great Guru and His Consorts

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ། །

namo guru pemakaraya

Namo Guru Padmākarāya!1

ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། །

khyabdak palden dzokpé sangye ni

Perfectly enlightened buddha, in your splendour, lord of all,

པདྨ་ལས་འཁྲུངས་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དང༌། །

pema lé trung pema gyalpo dang

Lotus-born, Padma Gyalpo,

མན་དཱ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །

mandarava yeshe tsogyal la

Mandāravā and Yeshé Tsogyal,

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa nying né deb so jingyi lob

From our hearts we pray, inspire us with your blessing!

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །

dü sum sangye kün gyi trulpa té

Emanation of all buddhas of all time,

མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མིང་པོ་དཔའ་བོ་ཆེ། །

khandro yong kyi mingpo pawo ché

Brother of all ḍākinīs, mighty warrior

རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé tötreng tsal la solwa deb

Dorjé Tötreng Tsal, to you we pray:

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

jingyi lob shik orgyen rinpoche

Inspire us with your blessing, Orgyen Rinpoche!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མཁྱེན། །

ngödrub tsol chik yeshe daki khyen

Grant us siddhis, care for us, ḍākinīs of wisdom!

 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་གྱི། །

dzamling chi dang khyepar böyul gyi

In this whole world, and especially in Tibet,

སྐྱབས་གནས་གཅིག་ཆོག་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མཐའ་མེད། །

kyabné chikchok kadrin khor tamé

You are our sole refuge, your kindness without end,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pemajungné zhab la solwa deb

Padmākara, at your feet we pray:

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

jingyi lob shik orgyen rinpoche

Inspire us with your blessing, Orgyen Rinpoche!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མཁྱེན། །

ngödrub tsol chik yeshe daki khyen

Grant us siddhis, care for us, ḍākinīs of wisdom!

 

སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་བརྩེ། །

nyikma nga dö dro la lhakpar tsé

Beings of this degenerate age are for you especially dear,

ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན། །

nang ré gong ré bö kyi dön la jön

In the morning and in the evening you come, for the sake of Tibet—

གུ་རུ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

guru tukjé chen la solwa deb

Guru, so compassionate, to you we pray:

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

jingyi lob shik orgyen rinpoche

Inspire us with your blessing, Orgyen Rinpoche!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མཁྱེན། །

ngödrub tsol chik yeshe daki khyen

Grant us siddhis, care for us, ḍākinīs of wisdom!

 

ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེའི་ཕྲུ་མ་ངོམ་པ་ན། །

nakchok dü dé truma ngompa na

When the armies of evil and negativity deploy their forces,

ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་གློག་ལྟར་རབ་མྱུར་ཞིང༌། །

khyé kyi tukkyé lok tar rab nyur zhing

Then think of us and strike as swift as lightning!

རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé drakpo tsal la solwa deb

Dorjé Drakpo Tsal, to you we pray:

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

jingyi lob shik orgyen rinpoche

Inspire us with your blessing, Orgyen Rinpoche!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མཁྱེན། །

ngödrub tsol chik yeshe daki khyen

Grant us siddhis, care for us, ḍākinīs of wisdom!

 

ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞིང༌། །

yizhin nor tar gödö künjung zhing

Like a wish-fulfilling jewel, you are the source of all our needs and wishes,

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་སེལ། །

drenpa tsam gyi sizhi dungwa sel

Just to think of you dispels the misery of samsara and nirvana,

བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama dewa chenpor solwa deb

Guru of Great Bliss, to you we pray:

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

jingyi lob shik orgyen rinpoche

Inspire us with your blessing, Orgyen Rinpoche!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མཁྱེན། །

ngödrub tsol chik yeshe daki khyen

Grant us siddhis, care for us, ḍākinīs of wisdom!

 

བདག་སོགས་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་བུ་རྣམས་ལ། །

dak sok khyé kyi jejuk bu nam la

To your followers like us, your sons and daughters,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རབ་བསྐྱེད་དེ། །

khyen tsé nüpé tsalshuk rab kyé dé

Direct all the power and force of your knowledge, love and strength!

བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྐུར། །

jinlab wangchen danta nyi du kur

Instantly bestow on us the great empowerment of your blessing!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟན་ཐོག་འདི་རུ་སྩོལ། །

choktün ngödrub ten tok diru tsol

Here and now, grant us siddhis, ordinary and supreme!

 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས། །

tserab küntu pejung yabyum gyi

And then in all our lives to come, Padmākara, with your consorts,

ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཀྱང༌། །

tuk kyi sé su nyewar zung né kyang

Keep us close to your heart, the children of your wisdom mind,

གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། །

sangwa gyatsö dzö la wanggyur zhing

Empower us with the treasury of an ocean of secrets,

གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་ཡི། །

guru yabyum tukgong dzokpa yi

Let us master the splendour of the four enlightened activities

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

trinlé nam zhi pal la wangjor shok

And so fulfil your vision and your wishes, Guru yabyum!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ། །

detar soltab mönpa zhindu drub

With this our prayer, may all be fulfilled as we aspire:

རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་འཇིག་རྟེན་བདེ་དགས་འབྱོར། །

gyalten dar zhing jikten dé gé jor

May the teaching of Buddha flourish and this world be rich in peace and happiness,

བསྟན་ལ་གནོད་རྣམས་རིང་དུ་བསྐྲད་བྱས་ཏེ། །

ten la nö nam ring du tré jé té

With all those harmful to the teachings driven far away,

དགེ་འདུན་སྡེ་འཕེལ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི །

gendün dé pel tuktün trim tsang gi

Let everything be auspicious for the Saṅgha to increase in number, in harmony and with pure discipline,

ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tubten chok chur gyepé tashi shok

And for the teaching of Buddha to spread in the ten directions!

 

ཅེས་པའང་བསྟན་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། དགེ་འགྱུར་གྲགས་ཟུང་ནས་ལྷ་རྫས་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོའི་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་སྒྲུབ་མཚོ་པདྨ་གླིང་དུ་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ལ་བྲིས་པ་དགེའོ། །

When Sönam Gyaltsen of the Lakar family, great benefactors of the Buddhadharma, along with his tutor Lama Gyurdrak, offered silver coins and a white scarf and requested this, Jamyang Lodrö Gyatso wrote it at Drub Tso Pema Ling, on the twenty-first day of the monkey month of the Monkey year (1956). May virtue abound!

 

| Rigpa Translations, 2004

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "ma hA gu ru yab yum gyi gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 41–43

  1. Homage to the master Padmākara!
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept