Prayer to Noble White Tārā

Deities › Tārā | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

White Tārā

༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས། །

A Prayer to Noble White Tārā

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རབ་དཀར་ཟླ་ཞུན་སྟོང་གི་ལང་ཚོ་ཅན། །

rabkar da zhün tong gi langtso chen

Brilliant white, with the vibrant vigor of a thousand moons,

མཚན་དཔེའི་སྐུ་མཆོག་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ་མ། །

tsenpé ku chok chidak dü chom ma

In your supreme form of major and minor marks, you are the destroyer of Māra, Lord of Death,

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བ། །

tsé dang yeshe ngödrub chok terwa

And bestower of the supreme siddhis of longevity and wisdom—

རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jetsün yizhin khorlor solwa deb

Noble Tārā, Wish-Fulfilling Wheel, to you I pray!

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

 

འདི་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན༎ ༎

These are the blessed words of Jamyang Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986) Vol. 3: 27

 

Version: 1.2-20220614

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept