Gatön Ngawang Lekpa Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Gatön Ngawang Lekpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྒ་སྟོན་ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་གཏེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

Great Treasury of Blessings

A Guru Yoga of Gatön Lekpa Rinpoche, Dharma Lord and Vajradhara

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

Oṃ svasti!

གང་ལ་བསྙེན་པས་དཔལ་དམ་པ།  །
རབ་ཏུ་སྦྱིན་མཛད་བླ་མ་རྗེར།  །
བཏུད་ནས་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་ལམ།  །
མོས་གུས་འཕེལ་ཕྱིར་ཉུང་ངུ་སྤེལ།  །

I bow down to the noble guru who perfectly bestows
Excellent splendour upon those who serve him,
And, in order to increase devotion,
Briefly set out a path of profound yoga practice.

དེ་ལ་བླ་མར་མོས་གུས་ལམ་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་ནས་འདི་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟེ།

For this, one should hold devotion to the guru as the life-force of the path and exert oneself in the practice.

དེའང་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནི།

First there are the preliminaries of refuge and bodhicitta:

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར།  །

dak sok dro kün deng né changchub bar

I and all other beings, from now until we reach awakening,

རིགས་ཀུན་འདུས་ཞལ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།  །

rik kündü zhal chok la kyab su chi

Take refuge in the supreme representative and embodiment of all buddha families.

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ལ་འགོད་ཕྱིར།  །

dro nam lamé changchub la gö chir

In order to lead beings to unsurpassable awakening,

ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བླངས་བགྱི།  །

zabmo lamé naljor nyam lang gyi

I shall put this profound guru yoga into practice.

ཞེས་ཅི་ནུས་དང་།

Recite this as many times as possible.

དངོས་གཞི་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི།

Main Practice: Visualization

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏ་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས།

Purify into emptiness with “oṃ mahāśūnyatā…etc.”

རང་ཉིད་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན།  །

rangnyi nepé sachok dewachen

My surroundings are the realm of Sukhāvatī,

ཡིད་འཕྲོགས་ཞིང་གི་བཀོད་པ་བསམ་ལས་འདས།  །

yi trok zhing gi köpa sam lé dé

Enchanting and inconceivable in its design.

བཻཌཱུཪྻ་དང་མར་གད་ས་གཞི་ལ།  །

bedurya dang margé sa zhi la

The ground, which is of emerald and lapis lazuli,

གསེར་གྱི་མིག་མང་རིས་བྲིས་བསྟར་བའི་གཞིར།  །

ser gyi mik mang ri dri tarwé zhir

Is marked with gold in a chequered pattern,

ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་སྔོན་པོའི་ཁང་བཟང་ལ།  །

norbu chushel ngönpö khang zang la

And upon it stands a blue palace of jewels and crystals,

གསེར་དང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་སྤྲས་དབུས།  །

ser dang rinchen natsok gyen tré ü

Decorated with gold and multicoloured gemstones.

རཏྣའི་ཁྲི་དང་པད་དཀར་ཟླ་གདན་སྟེང་།  །

ratné tri dang pekar da den teng

In its centre, upon a jewelled throne, lotus and white lunar seat,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།  །

tsawé lama chöjé dorjé chang

Is the root guru, the Vajradhara and lord of Dharma

ངག་དབང་ལེགས་པ་སེམས་དཔའ་པདྨའི་རྒྱལ།  །

ngawang lekpa sempa pemé gyal

Ngawang Lekpa, in the form of the bodhisattva Padmarāja,

སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་ཞི་འཛུམ་དགྱེས་ཉམས་ཅན།  །

kudok mar sal zhi dzum gyé nyamchen

Bright red in colour, peaceful and smiling happily.

ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན།  །

longkü chechen dar dang rinchen gyen

He wears saṃbhogakāya costume, adorned with silks and jewels,

ལྷ་རྫས་སྔོན་པོའི་སྨད་གཡོགས་མཛེས་པར་བཀླུབས།  །

lhadzé ngönpö mé yok dzepar lub

And is elegantly attired in a lower garment of celestial blue silk.

ཕྱག་གཡས་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་ས་གནོན་དང་།  །

chak yé pümö tengdu sa nön dang

His right hand covers his knee in the earth-touching gesture,

གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པ་ཡི།  །

yönpé kyab jin tukkar töpa yi

And his left is held at his heart in that of granting protection.

མཐེབ་སྲིན་བར་ནས་གསེར་གྱི་མྱུ་གུ་ནི།  །

tebsin bar né ser gyi nyugu ni

Between thumb and ring finger he clasps a long golden stalk,

རབ་རྒྱས་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་གྱེས་པའི་རྩེར།  །

rabgyé nyen gyi tekar gyepé tser

Which reaches to the level of his ear and supports

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་བསྣམས།  །

chimé tsé yi dütsi bum zang nam

An excellent vase containing the nectar of immortality.

ཞབས་གཉིས་རྟ་བབ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ནི།  །

zhab nyi ta bab kyilmo trung gi ni

He sits relaxedly with his two legs crossed,

གཡས་པ་པད་སྡོང་རྒྱས་པའི་སྟེང་མནན་ཞིང་།  །

yepa pedong gyepé teng nen zhing

The right leg touching the long stem of the lotus.

དྭངས་པའི་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར།  །

dangpé kha la jatsön sharwa tar

Like a rainbow appearing in a sky that is clear and bright,

རྣམ་བཀྲ་སྒེག་ཅིང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་དུ་འབར།  །

namtra gek ching tsenpé pal du bar

He is vivid, captivating and resplendent with the signs and marks.

སྐུ་ལ་གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རྫོགས།  །

ku la den sum kyilkhor chenpo dzok

Within his form the great maṇḍalas of the three seats are complete.

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས།  །

né sum yigé sum gyi tsenpa lé

His three centres are marked with the three syllables,

འོད་འཕྲོས་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་།  །

ö trö kyabné tamché chendrang shing

From which light radiates to invite all the sources of refuge,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།  །

tsawé lama nyi la timpar gyur

Who dissolve into the root guru.

དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བཟང་སྤྱོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་།  གུར་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུན་བཤགས་ལན་གསུམ།  ཞེན་པ་སྤོངས་བ་དཀོན་ལྷུན་ལམ་ཟབ་ལྟར།

Perform the seven branches as in the Aspiration to Good Actions,1 and the daily confession from the Vajrapañjara Tantra three times,2 and the Zhenpa Pongwa as in the Profound Path guru yoga of Könchok Lhundrup.

གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Prayer

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་སེམས་དཔའ་པདྨའི་རྒྱལ།  །

rik kün khyab dak sempa pemé gyal

Sovereign of all buddha families, bodhisattva Padmarāja,

གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་དང་།  །

sung gi dorjé ö nang tayé dang

Inseparable from Amitābha, vajra of enlightened speech,

དབྱེར་མེད་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཆེན་པོ་ལ།  །

yermé kyab kündü zhal chenpo la

Great embodiment and representative of all sources of refuge,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དྲོངས།  །

solwa deb so dechen zhing du drong

To you I pray: guide me to the realm of Great Bliss.

བླ་མ་ཀུན་འདུས་པདྨ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན།  །

lama kündü pema sempa khyen

Embodiment of all gurus, bodhisattva Padma, care for me.

བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

dak gyü min ching drolwar jingyi lob

Grant your blessings, that my mind may be matured and liberated.

ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན།  །

yidam kündü pema sempa khyen

Embodiment of all yidams, bodhisattva Padma, care for me.

མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་ཕོབ།  །

chok dang tün mong ngödrub char chen pob

Shower down a great rain of attainments, ordinary and supreme.

མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས་པདྨ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན།  །

khandro kündü pema sempa khyen

Embodiment of all ḍākinīs, bodhisattva Padma, care for me.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ།  །

chi nang sangwé barché ying su sol

Dispel outer, inner and secret obstacles into space.

ཆོས་སྐྱོངས་ཀུན་འདུས་པདྨ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན།  །

chö kyong kündü pema sempa khyen

Embodiment of all dharma protectors, bodhisattva Padma, care for me.

དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་བཟློག  །

damchö drubpé galkyen mitün dok

Avert all adversity that hinders the practice of noble Dharma.

ནོར་ལྷ་ཀུན་འདུས་པདྨ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན།  །

norlha kündü pema sempa khyen

Embodiment of all wealth deities, bodhisattva Padma, care for me.

མཐུན་རྐྱེན་དཔལ་འབྱོར་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས།  །

tünkyen paljor dögü trinpung trik

Amass clouds of favourable circumstances, prosperity and all that is desirable.

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་པདྨ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན།  །

kyabné kündü pema sempa khyen

Embodiment of all source of refuge, bodhisattva Padma, care for me.

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་བཟུང་།  །

changchub bardu dralmé jesu zung

Guide me until enlightenment without every parting.

ཅེས་དང་།

And:

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།  སོགས་ནས།  ཐུགས་རྗེས་ཟུངས།

From "Precious guru, embodiment of all sources of refuge..." to "… hold me in your compassion."

ཞེས་པ་རྣམས།  སྤྲོ་ན་མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་དང་སྤེལ་ལ་གྲངས་བསོག  །

If you wish, accumulate the maṇḍala offering here, however elaborately.

ཁྱད་པར་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་གསུང་།

Recite the following prayer, the master’s own composition, in particular:

ངག༵་གི་དབ༵ང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པའི།  །

ngak gi wangchuk jamyang sakyapé

Holding the oceanic treasury of the profound and secret aural lineage

ཟབ་རྒྱས་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་བཟུང་ནས།  །

zabgyé nyengyü gyatsö dzö zung né

Of the lords of speech, Mañjughoṣas of the Sakya tradition,

ལེག༵ས་བཤད་དགའ་སྟོན་འགྱེད་ལ་ཟླ་མེད་པ༵།  །

lek shé gatön gyé la da mepa

You are without equal in creating a feast of excellent explanation,

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray!

ཅེས་པ་གྲངས་ཅི་ནུས་དང་།  ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་བཟླས་པ་ནི།

Recite this as many times as possible, followed by the mantra to invoke the master’s wisdom:

ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གུ་རུ་བྷོ་དྷི་སཏྭ་པདྨ་རཱ་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah benza guru bhodhi sato pema radza sarva siddhi pala hung soha

oṃ āḥ vajra guru bodhisattva padmarāja sarva siddhi phala hūṃ svāhā

ཞེས་ཅི་ནུས་བསྙེན།  མཐར།  སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་སྡོམ་བཟུང་དང་།

Recite this as many times as possible. Then, at the end, take the vows with “Buddhas together with their heirs…etc.”

དབང་བླངས་བ་ལམ་ཟབ་ལྟར་ལ།

Then receive empowerment as in the profound path:

མཐར་ནི་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ།  །

tar ni lama ö zhu rang la tim

Finally the guru melts into light and dissolves into me.

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་རང་སེམས་གསལ་སྟོང་ནི།  །

tuk yi chik dré rangsem saltong ni

Mind and wisdom merge as one, and in the union

ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་།  །

zungjuk ösal chakgya chenpö ngang

Of emptiness and clarity of my own mind, the state of Mahāmudrā,

དུས་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་རང་ཞལ་བསྐྱངས།

dü sum tokpé ma lé rang zhal kyang

I preserve my own true face, unspoilt by thoughts of the three times.

ཞེས་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག  །

Rest in equanimity for as long as possible.

ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན།  སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས༴  སོགས་དང་།

Then when you arise from the session, recite “Embodiment of all the buddhas…etc.” And:

 

བླ་མའི་ཞབས་པད་གུས་པས་རྟག་བསྟེན་པས།  །

lamé zhabpé güpé tak tenpé

May my constant devoted service at the feet of the guru3

དགྱེས་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་བཟུང་སྟེ།  །

gyepé tukjé chenpö dak zung té

Cause delight, so that he may accept me with great compassion,

རྡོ་རྗེ་ཐེག་སོགས་གཞུང་མང་སྤྱོད་པ་དང་།  །

dorjé tek sok zhung mang chöpa dang

And I may savour the Vajrayāna and many other traditions

སྙན་བརྒྱུད་བཞི་དང་རྟག་ཏུ་ལྡན་པར་ཤོག  །

nyengyü zhi dang taktu denpar shok

Always upholding the four types of oral transmission.4

 

སྤང་བྱའི་སྡེ་རྣམས་ཀུན་དང་འཁོན་གྱུར་ཏེ།  །

pangjé dé nam kün dang khön gyur té

Through my hostility towards all the factors to be abandoned,

རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ།  །

rabga lasok sa yi chokgyur pa

May I gain the supreme grounds, Perfect Joy and the rest,

ཟླ་བ་ཀུ་མུད་ལྟར་སྐྱ་ཐོབ་གྱུར་ནས།  །

dawa kumü tar kya tob gyur né

Just as a white water lily blooms in the light of the moon,

ས་བཅུའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་འགྲོགས་པར་ཤོག  །

sa chü gyalsé nam dang drokpar shok

And be accompanied by the victors’ heirs of the ten bhūmis.5

 

རྣལ་འབྱོར་འདིས་ནི་རྒྱལ་བ་ཐོབ་ཅེས་པའི།  །

naljor di ni gyalwa tob chepé

May the glad tidings of how this yoga brings about

སྙན་པའི་གྲགས་པས་ཕྱོགས་ཀུན་རྒྱས་གྱུར་པས།  །

nyenpé drakpé chok kün gyé gyurpé

The attainment of victory spread in all directions,

བདུད་དཔུང་སྡེ་བཅས་ཡི་མུག་དཔའ་བཀོང་ནས།  །

düpung dé ché yimuk pakong né

Causing Māra’s hordes to feel despair and alarm,

ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་མྱུར་དུ་སློངས་བར་ཤོག  །

tarpé gyaltsen nyurdu longwar shok

And freedom’s victory banner swiftly to fly high.

 

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་རོལ་བྱེད་ཅིང་།  །

gyalsé nam dang taktu rol jé ching

May I always enjoy the company of victors’ heirs,

རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྲུབ་ཅིང་དཔལ་གྱུར་པས།  །

dorjé lü su drub ching pal gyurpé

And attain the vajra body in all its splendour.

བློ་མཆོག་རྣམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་བཞད་པའི་སྒྲས།  །

lo chok nam dang drok shing zhepé dré

May I accompany the supremely wise and, as teachings resound,6

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རོལ་ཅིང་འགྱིང་པར་ཤོག  །

dorjé drilbu rol ching gyingpar shok

Wield the vajra and bell with a majestic poise.

 

དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་ཀྱང་།  །

detar dak gi tobpar gyur né kyang

Having found such attainment for myself,

ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།  །

namkhé ta tuk gyurpé semchen nam

May I become the royal captain of a vast ship

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཡི།  །

sipé tso lé drolwar jepa yi

In which to carry infinite sentient beings

གྲུ་ཆེན་འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་རྒྱལ་པོར་ཤོག  །

dru chen dzinpé depön gyalpor shok

Across the ocean of conditioned existence.

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་དང་ནི།  །

palden lamé tukjé tob dang ni

Through the force of the guru’s compassion,

བདག་གི་སྟོབས་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།  །

dak gi tob dang sönam tamché kyi

Combined with all my own merits and strength,

ཇི་ལྟར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ།  །

jitar mönlam tabpa dezhindu

May I and other beings perfectly accomplish

བདག་དང་འགྲོ་བས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག  །

dak dang drowé rabtu drubpar shok

These aspirations just as I have set them out.

 

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱ་ཞིང་རྗེས་ཐོབ་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ།  །

Recite verses of dedication and aspiration, and during the post-meditation do not part from the path of guru practice.

དགེ་འདིས་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་ཀུན།  །
བླ་མ་མཆོག་གི་རྗེས་བཟུང་ཞིང་།  །
འདི་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམས།  །
ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག  །

Through this virtue, may I and all other beings
Be guided and cared for by the supreme guru,
And through this application of the mind,
May we attain the wisdom of omniscience.

 

ཅེས་པའང་འཁྲུལ་སྣང་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བཀའ་འབང་གི་ཐ་ཆུང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སིདྡྷིར་བྷ་ཝནྟུ།།    །།

Thus, Chökyi Lodrö, the lowliest disciple, wrote this on the basis of a minor deluded apparition. Siddhir-bhavantu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "sga ston chos rje rdo rje 'chang legs pa rin po che'i bla ma’i rnal 'byor/" in 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986). Vol. 4: 273–277

 

Version: 1.0-20230123

  1. https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/seven-branch-zangcho-monlam
  2. https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/daily-confession-from-vajrapanjara
  3. This and the following verses are taken from a prayer to the Lamdré lineage composed by Jetsün Drakpa Gyaltsen.
  4. Reading rgyud as brgyud
  5. This verse incorporates the syllables for Khön and Sakya.
  6. The text has bzhad pa’i sgra, meaning the sound of laughter, but most versions of the aspiration have bshad pa’i sgra, the sound of exposition, and that has been followed here.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept