A Heart Prayer

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

༄༅། །ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསོལ་འདེབས།

A Heart Prayer to Orgyen Dorje Chang

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌།  །

kyabné kündü orgyen dorjé chang

You are all sources of refuge in one, Orgyen Dorje Chang.

བདག་གི་སྙིང་དབུས་ཟེའུ་འབྲུར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌།  །

dak gi nying ü zé'u drur zhuk né kyang

Rest on the lotus in the centre of my heart,

དུག་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་རྒྱུན་སྦྱངས་ནས།  །

duk sum trulpé bakchak gyün jang né

And let your blessing inspire me, to purify the continuous habitual delusion of desire, anger and ignorance,

རིག་པའི་འོད་གསལ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

rigpé ösal tokpar jingyi lob

And so to realize rigpa’s clear light!

 

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སོ། །

By Chökyi Lodrö

 

| Rigpa Translations, 2013

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 47

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept