The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

In Praise of Kālīdevī

English | བོད་ཡིག

༄༅། །དཔལ་ཀཱ་ལཱི་དེ་ཝིར་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས་སོ།།

Sweet Melody to Delight the Glorious Deity

In Praise of Śrī Kālīdevī

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱི་དེ་ཝཱི་ཡེ།

Namo śrī mahākālīdevyai!

 

དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ནི། །

palchen tuk lé trulpé lhamo ni

Goddess emanated from the heart of the great and glorious deity,

བདག་མེད་སྟོང་པ་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །

dakmé tongpa döndam chö kyi ying

The ultimate space of phenomena, empty and devoid of self,

རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་རབ་ལྡན་མ། །

nampa kün gyi chok dang rabden ma

You who fully possess the supreme of all aspects

འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོར་བསྟོད། །

khordé künkhyab kuntuzangmor tö

And pervade saṃsāra and nirvāṇa—Samantabhadrī, to you I offer praise.1

 

དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་སྤྲོས་མཚན་མི་རྟོག་ཀྱང་། །

dezhin nyi ying trö tsen mi tok kyang

The basic space of reality has no conceivable features or attributes,

སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན། །

kyemé ngang lé kyewé chotrul tön

Yet, out of this state beyond arising, the display of arising magically unfolds,

ཞི་དང་ཁྲོ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་རབ་བསྒྱུར་མ། །

zhi dang tro chak natsok rab gyur ma

And you take on various manifestations, both peaceful and wrathful—

མིང་བརྒྱ་མཚན་སྟོང་མ་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །

ming gya tsen tong ma la töpar gyi

To you, mother of a hundred names and thousand attributes, I offer praise.

 

ལྷ་མོ་པརྞ་ཤ་བ་རི་དང་ནི། །

lhamo parna shawa ri dang ni

You who manifest as the goddess Parṇaśavarī,

གཽ་རཱི་བརྒྱད་སོགས་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་འཆར། །

gau ri gyé sok namgyur chiryang char

As the eight Gaurī, and in various other forms—

སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་རྡོ་རྗེ་འཕྲུལ་མོ་ཆེ། །

si sum wanggyur dorjé trulmo ché

Great vajra enchantress, mistress of the three realms,

དཔལ་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

palden ying kyi gyalmor chaktsal tö

Glorious Queen of Space, to you I offer homage and praise.

 

སྣང་སྲིད་འབྱུང་ཆེན་ལྔ་པོའི་རང་བཞིན་ནི། །

nangsi jung chen ngapö rangzhin ni

Magnificent Goddess whose nature is that of the five elements

སྲ་མཉན་དྲོ་དང་སྐྱོད་བྱེད་བདག་ཉིད་ཆེ། །

sa nyen dro dang kyö jé daknyi ché

Of appearance and existence—steady, fluid, warm and agile,

དུས་བཞིའི་དཔལ་འཛིན་ནམ་མཁའི་གོས་ཅན་མ། །

dü zhi paldzin namkhé göchen ma

Bearer of the splendour of the four times, lady cloaked in space,

འཁོར་འདས་སྐྱེད་བའི་ཡུམ་ཆེན་མ་ལ་བསྟོད། །

khordé kyewé yumchen ma la tö

Great Mother from whom saṃsāra and nirvāṇa are born, to you I offer praise.

 

རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཆུ་སྐྱེས་རྒྱས་པའི་དབུས། །

dorjé tsünmö chukyé gyepé ü

In the heart of the Vajra Queen’s blossoming lotus

རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན། །

rabjam kyilkhor til gyi gongbu zhin

Infinite maṇḍalas abide forever, like heaps of sesame seeds,

རྟག་ཏུ་བཞུགས་པའི་འོག་མིན་གསང་བ་ཆེར། །

taktu zhukpé womin sangwa cher

And in the great and mysterious Akaniṣṭha,

གསང་འཛིན་དབང་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་བསྟོད། །

sang dzin wangmo naljorma pal tö

You are the powerful yoginī, keeper of secrets—to you I offer praise.

 

ངོ་བོ་རང་བཞིན་མེད་ཅིང་བདག་རྟོག་སྤངས། །

ngowo rangzhin mé ching dak tok pang

Without essence or nature and transcending any notion of self,

སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞི་ཞིང་། །

tröpé tsenma tamché nyerzhi zhing

You have entirely pacified the signs of conceptual elaboration

འོད་གསལ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་མ། །

ösal nampa kün gyi chokden ma

And are endowed with luminosity, the supreme of all aspects—

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་ངོ་བོར་བསྟོད། །

sherab parol chin mé ngowor tö

To you, the very essence of Prajñāpāramitā, I offer praise.

 

སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

tongpé ying lé zuk kyi kur zhengpa

Out of empty basic space, you arise in your kāya of form

ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་མ་ལྔ། །

longchö yongdzok dezhin shek ma nga

As the five female buddhas of perfect enjoyment,

ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་རྩེ་མོར་ཕྱིན། །

sa dang parol chin chü tsemor chin

At the pinnacle of the ten stages and transcendent perfections—

དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

palden rangjung gyalmor chaktsal tö

Glorious self-arisen queen, to you I offer homage and praise.

 

ཧེ་རུ་ཀ་དང་དྲེགས་པའི་ལྷ་ཆེན་སོགས། །

heruka dang drekpé lhachen sok

Together with Heruka, haughty Mahādeva and others,

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཐབས་ཆེན་རྣམ་མང་དང་། །

chik tu ma ngé tab chen nam mang dang

Various different partners of great skilful methods,

ཁ་སྦྱོར་བཞི་ཡི་རོལ་རྩེད་སྟོན་མཛད་མ། །

khajor zhi yi roltsé tön dzé ma

You demonstrate the play of fourfold union—

སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

gyutrul lhamo chenmor chaktsal tö

Great goddess of illusion, to you I offer homage and praise.

 

འཛག་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྤངས་ཤིང་། །

dzakpé drima tamché nam pang shing

To you who fully possess the qualities of nectar

ཟག་མེད་བདེ་བ་མཆོག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །

zakmé dewa chok gi longchö kyi

From the rabbit-bearing moon of the syllable Haṃ

རྟག་ཏུ་མྱོས་ཤིང་ཧཾ་ཡིག་རི་བོང་གི །

taktu nyö shing hang yik ribong gi

And constantly savour the supreme undefiled bliss

བདུད་རྩིའི་ཆ་ཡིས་ཡོངས་སུ་གང་ལ་བསྟོད། །

dütsi cha yi yongsu gangla tö

In which any fault of emission is absent, I offer praise.

 

དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེས་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། །

mikmé nyingjé kyendro tamché la

You who have non-referential compassion for all beings

མ་གཅིག་བུ་ལ་བརྩེ་བཞིན་རྟག་ཏུ་གདུང་། །

ma chik bu la tsé zhin taktu dung

And care for them constantly with motherly love.

བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་མཛད་པ། །

jampa chenpö chen gyi zik dzepa

You who look upon them with eyes of deep loving kindness—

མ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་ཆེན་མོར་བསྟོད། །

ma chik changchub sem ma chenmor tö

Sole mother, great bodhisattva, to you I offer praise.

 

དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྔོན་འགྲོ་རྗེས་སུ་འཇུག །

dü sum küntu ngöndro jesu juk

You who course throughout ages past, present and future,

དུས་བཞི་ཀུན་ཁྱབ་སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་ཆེན་མོ། །

dü zhi künkhyab nöchü cha chenmo

Pervading the four times as prosperity in lands and beings;

སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ནི་དུ་མ་མང་པོར་སྟོན། །

trulpé zuk ni duma mangpor tön

You who display countless forms of emanation

རྒྱུན་མི་ཆད་པས་འགྲོ་བ་འདུལ་ལ་བསྟོད། །

gyün michepé drowa dul la tö

And train beings continuously—to you I offer praise.

 

དབྱིངས་ལ་གནས་ཀྱང་ཞི་བའི་མཐར་མ་ལྷུང་། །

ying la né kyang zhiwé tar ma lhung

You who abide in basic space without lapsing into the quiescent extreme,

སྲིད་པར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས། །

sipar jesu chakpé gyu tab kyi

And through illusory means engage passionately in conditioned existence;

ནམ་ཡང་འགོགས་པ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ནི། །

namyang gokpa mepé trinlé ni

You who display enlightened activity that will never come to an end

འཁོར་བ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་སྟོན་ལ་འདུད། །

khorwa né kyi bardu tön la dü

But continue for as long as saṃsāra itself endures—to you I bow down.

 

ལྷ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ལྷ་མོ་ནམ་གྲུ་མ། །

lha la wanggyur lhamo namdru ma

With dominion over the devas, you are the goddess Revatī,

ཀླུ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཀླུ་མོ་དུང་སྐྱོང་མ། །

lu la wanggyur lumo dungkyong ma

With dominion over the nāgas, you are the nāginī Śaṅkhapālī,

སྲིན་པོའི་ཆུང་མ་འབོད་སྒྲོགས་རྒྱལ་མོ་ཆེ། །

sinpö chungma bö drok gyalmo ché

And as a consort among the rākṣasas, you are Rāvaṇa’s great queen—

མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

khandrö tsomo jé la chaktsal tö

Sovereign lady of the ḍākinīs, to you I offer homage and praise.

 

གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་གྱི་གཉེར་འཛིན་མ། །

sang ngak gyüdé kün gyi nyer dzinma

Custodian of all the classes of tantra and secret mantra,

འོག་མིན་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བ་རུ། །

womin durtrö meri barwa ru

In the Blazing Volcano Charnel Ground of Akaniṣṭha,

བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཁྲོ་མོ་རག་གདོང་མ། །

ka yi sungma tromo rakdong ma

You are the guardian of the Word, the copper-faced lady of wrath,

སྲིད་ཞིའི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མ་ལ་བསྟོད། །

sizhi dra lé namgyalma la tö

Subduer of foes throughout existence and peace—to you I offer praise.

 

རེ་མ་ཛ་ཛི་ཛུ་དང་རབ་བརྟན་མ། །

ré ma dza dzi dzu dang rabten ma

Remajā, Remajī, Remajū2 and Rabtenma,

དམག་དང་ཟོར་གྱི་ལས་མཛད་དྲག་མོ་རྒྱལ། །

mak dang zor gyi lé dzé drakmo gyal

Makzor Gyalmo, the wrathful queen of martial and sorcerous rites,

རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་སྲོག་སྒྲུབ་མ་ལ་སོགས། །

dorjé shok gö sokdrub ma lasok

Together with Dorje Shokgöma, Sokdrupma and the rest—

བསྟན་སྲུང་དུ་མར་འཕྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

tensung dumar trul la chaktsal tö

To you who manifest as these various guardians of the teachings, I offer homage and praise.

 

ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཀོང་སྲིན་བ་ལང་གདོང་། །

khyö kyi jé drang kong sin balang dong

To all your followers too, the ox-faced Kongsin,

འབྲོག་སྲིན་ཆུ་སྲིན་གདོང་དང་དྲེད་གདོང་སོགས། །

drok sin chusin dong dang dré dong sok

Makara-faced Droksin, and bear-faced Bamsin,

གཞན་ཡང་ནག་མོ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས། །

zhen yang nakmo jewa bum dé tsok

As well as the legions of nakmo goddesses

རླུང་ནག་འཚུབས་མར་འཁྱིལ་ལ་རབ་ཏུ་བསྟོད། །

lung nak tsubmar khyil la rabtu tö

Who teem in a darkening tempest, I offer praise.

 

སྟོང་ཁམས་འདི་ན་དྲག་རྩལ་མཐུ་མོ་ཆེ། །

tong kham di na drakstal tumo ché

Lady of wrath and power in this thousandfold realm,

སྟོབས་ཤུགས་བསྐལ་པའི་མེ་བཞིན་རབ་འབར་མ། །

tobshuk kalpé mé zhin rab bar ma

You who blaze intensely with the power of apocalyptic fire,

བསྟན་སྲུང་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཆེན་མོ་ནི། །

tensung kün la wanggyur chenmo ni

Magnificent controller of all guardians of the teachings,

དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

palden dökham lhamo khyö la tö

Glorious Goddess of the Desire Realm, to you I offer praise.

 

མ་ལྟར་བྱམས་དང་སྲིང་ལྟར་རབ་གདུང་ཞིང་། །

ma tar jam dang sing tar rab dung zhing

You who have a mother’s love and sister’s ardent care,

རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མོ་ཆེན་མོ་ནི། །

naljor drubpé drokmo chenmo ni

You who are a great support to practitioners of yoga,

བྱང་ཆུབ་བར་གྱི་མཛའ་མོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་། །

changchub bar gyi dzamor ngasol zhing

I take you as my dear companion until enlightenment,

མི་འབྲལ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་བགྱི། །

mindral dangwé sem kyi töpar gyi

And, in sincere hope that we may never part, I offer praise.

 

དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་འདིས། །

detar töpé yang kyi rolmo di

Through the sweet music of these words of praise,

རེ་མ་ཏི་ཡི་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐངས། །

remati yi tukdam nyenpo kang

May the exacting demands of Rematī be fulfilled.

འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བཟོད་བཞེས་ལ། །

galtrul nyamchak tamché zö zhé la

Please forgive all errors, confusions, impairments and breakages,

ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

tsangpa chok gi ngödrub tsal du sol

And grant the attainment of supreme and total purification.

 

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་པོ་ཀུན། །

jikten jikten depé ngöpo kün

All the riches of this world and that which lies beyond

བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འདོད་ཁམས་བདག་མོར་འབུལ། །

lo yi lang té dökham dakmor bul

I take up in my mind and offer to you, Mistress of the Desire Realm.

ཁྱོད་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་རབ་བསྐྱེད་དེ། །

khyö tuk gyepa chenpo rab kyé dé

May this bring you immense joy and delight,

རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

nam zhi trinlé malü drubpar dzö

And may you carry out all four types of activity.

 

ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་བསྟན་པ་དང་། །

künkhyen nyimé nyen gyi tenpa dang

May the teaching of the omniscient Kinsman of the Sun3 and those who uphold it spread far and wide.

བསྟན་འཛིན་སྡེ་རྒྱས་ལུང་རྟོགས་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ། །

tendzin dé gyé lungtok shedrub pel

May the teaching and practice of the Dharma of scripture and realization flourish.

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་སྦྱིན་བདག་དབུ་འཕང་མཐོ། །

chöden gyalpo jindak upang to

May Dharma-endowed rulers and patrons gain ever higher status and glory.

ནག་ཕྱོགས་སྡེར་བཅས་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །

nakchok der ché tsené jom gyur chik

And may all forces of darkness be eradicated entirely!

 

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །

naljor dakchak yönchö khor ché la

For us yogis, our patrons and all those around us,

གནོད་པར་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཚོགས། །

nöpar jepé zukchen zukmé tsok

May any doers of harm, whether they be embodied or immaterial,

ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་གིས་ལས་གསུམ་གྱིས། །

zhi dang gyé dang wang gi lé sum gyi

Be tamed through the threefold activity of pacifying, enriching and magnetizing,

བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

jampé sem dang denpé trinlé dzö

So that they carry out enlightened action with minds of love.

 

ཞི་བས་མི་འདུལ་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས། །

zhiwé mi dul dang sem denpa nam

May those who bear hostility and are untameable through peaceful means

སྡོང་སྐམ་མེ་ལ་རྒྱབ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །

dong kam mé la gyabpa jizhin du

Be thoroughly annihilated, like tinder that is put to the flames,

མིང་དང་རུས་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་རྣམས། །

ming dang rü dang gyüpar chepa nam

So that their personal and family identity and descendants are no more,

མིང་ཙམ་མེད་པ་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་མཛོད། །

ming tsam mepa dul du lakpar dzö

And nothing, not even so much as their names, remains.

 

མདོར་ན་གང་བསམ་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་པ། །

dorna gang sam chir nang tamché pa

In short, may all that I conceive of and perceive

རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོ་རོལ་ཉིད་དུ་ཤར། །

rang gi sem kyi cho rol nyi du shar

Arise as the magical manifestation of my own mind,

དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་རུ། །

ying kyi gyalmo ekadzati ru

And by recognizing it with certainty as Ekajaṭī, Queen of Space,

ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང་། །

ngoshé takchö tiklé nyakchik long

May enlightened activity be spontaneously and effortlessly accomplished

བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །

jatsol dralwé trinlé lhündrub dzö

Within the expanse of reality’s single, all-encompassing sphere.

 

ཅེས་པའང་རྒྱ་གར་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་དཔལ་ལྷ་མོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཤར་མར་བྲིས་པའོ།། །།

Thus, in Kolkata, the Indian city of the glorious goddess, I, Traktung Pawo Pema Yeshe Dorje, wrote down whatever came to mind.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020, with the kind assistance of Khenpo Yeshe Gyaltsen and Sean Price.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "dpal kA lI de wir bstod pa dpal lha dgyes pa'i dbyangs snyan/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 10: 373–377

  1. The Bir 2012 edition mistakenly reads kun tu bzang por in place of kun tu bzang mor.
  2. Together with Rematī, these three goddesses belong to the guardians of Kīla as a group known as the four mahātmadevī (bdag nyid ma).
  3. nyi ma’i gnyen. A common epithet of Buddha Śākyamuni.
Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Śrīdevī (Makzor Gyalmo)

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept