The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Chimé Pakmé Nyingtik

English | Français | བོད་ཡིག

༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།

The Single-Form Daily Practice from Chimé Pakmé Nyingtik (The Heart-Essence of the Sublime Lady of Immortality)

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ།

Homage to the guru, the sublime Tārā!

འདིར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུང་བ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །

Here is the daily yoga practice of Chimé Pakmé Nyingtik as a single deity, the essence of the root sādhana called 'Trinlé Yeshé Nangwa—The Wisdom Light of Enlightened Activity'. There are three sections: the preliminary, the main practice and the conclusion.

I. The Preliminary

དང་པོ་ནི། འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པར་ལྡན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བློ་འབྱོངས་ཤིང་བརྩོན་འགྲུས་ཡལ་བར་མི་འདོར་བས། གནས་དབེན་པར་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས།

Someone who has correctly received the empowerment for this practice, who keeps the samayas and vows, who has trained the mind in the absolute and relative bodhicitta, and who has unswerving diligence, should take to a secluded place and embark on the conduct conducive to meditation.

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་གསོལ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པར་མོས་པས།

dün gyi namkhar kyabné kündü lama yizhin khorlö chen ngar rangzhen yichen tamché go sum jukpa chikpé kyab su sol zhing semkyepar möpé

I imagine that in the sky before me appears the guru, the Wish-fulfilling Wheel, in whom all sources of refuge are embodied. Before her, I and all other sentient beings, with our body, speech and mind focused on one single aim, take refuge and arouse bodhicitta.

1. Taking Refuge

ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔

namo, dak sok dro kün changchub bar

Namo! Until we attain enlightenment, I and all sentient beings

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔

könchok sum gyi ngowo nyi

Take refuge with unwavering devotion

བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ༔

lama yizhin khorlo la

In you, Guru Wish-fulfilling Wheel, you who are

མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

miché güpé kyab su chi

The very essence of the Three Jewels!

ལན་གསུམ།

Three times.

2. Generating Bodhicitta

ཧོཿ མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

ho, khanyam semchen malü kün

Hoḥ! Sentient beings are as countless as space is vast,

སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔

dukngal tso lé draljé chir

In order to free them from the ocean of suffering

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

jetsün pakmé naljor gyi

By attaining immortality through this yoga of 'the exalted lady' Tārā,

འཆི་མེད་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

chimé drubpar semkyé do

I arouse bodhicitta, the heart of the enlightened mind.

ལན་གསུམ།

Three times.

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་རིང་དུ་བསྐྲད། 

hung hung hung

hūṃ hūṃ hūṃ

The natural sound of this vajra mantra drives all malevolent forces far away.

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་བསྒོམ།

benza jnana raksha ah hung

vajra-jnāna-rakṣa aḥ hūṃ

Visualize that with this you have stabilized the protective circle.

དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ཡོད་ན།

If you have real offerings prepared, then recite:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔

om ah hung sarva pudza megha samayé hung

oṃ āḥ hūṃ sarva-pūjā-megha-samaye hūṃ

ཞེས་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ་བོ། །

With this mantra, consecrate them, together with the 'Space Treasury Mudrā'.

II. The Main Practice

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཉམ་བཞག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་ལྷ་བསྒོམ་པ་དང༌། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པའོ། །

The main practice is composed of two phases: 1) the principal phase which is to cultivate the practice of meditative equipoise (nyamshyak) through focusing on the deity, and 2) the subsidiary phase: to practise the concentration (samten) of the mantra recitation.

1. Meditation on the Deity

དང་པོ་ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་པ་གསལ་གདབ་པ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམ་པ། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་བའོ། །

Meditation on the deity entails three steps: a) creating a clear visualization of the samayasattvas b) inviting and absorbing the jñānasattvas c) keeping the mind focused on the vivid presence and clear perception of the form of the deity.

a) Visualization of the Samayasattvas

དང་པོ་ནི། རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཁོག་ཕུབ་ཅིང༌། འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱེད་ཚུལ་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་ཆུད་པས།

Here, the 'cause' is the framework of the three samādhis, and the 'result' is the development of the maṇḍala of 'support and supported' (the palace and the deities). You should make the visualization and your recitation match one another throughout:

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om maha shunyata jnana benza sobhava emako hang

oṃ mahā-śūnyatā-jñāna-vajra-svabhāvātmako ’ham

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་གཟོད་མ་ནས༔

khordé chö kün zöma né

All things in saṃsāra and nirvāṇa are primordially

འོད་གསལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔

ösal dezhin nyi ying lé

Clear light and the space of suchness.

ཟུང་འཇུག་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔

zungjuk kün nang nyingjé tsal

Their union, all-illuminating compassion

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཏཱྃ་དཀར་པོ༔

gyu yi tingdzin tam karpo

Arises as the causal samādhi, a white tāṃ,

མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔

kha lé jatsön zhindu shar

Appearing like a rainbow in the sky and

འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

ö trö nöchü ngödzin jang

Sending out light that purifies clinging to a reality in the world and beings.

འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་དུ༔

jung nga yum gyi kha long du

Within the expanse of the five elements, the five consorts,

ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི༔

norbu chushel lé drubpé

Stands the celestial mansion of great liberation,

ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔

tarpa chenpö zhalmé khang

Formed of precious crystal,

གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔

dru zhi go zhi tsennyi dzok

With four sides, four doors, and all its features complete.

དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔

dé ü pema dab zhi teng

In its centre, on a four-petalled lotus, are

ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔

tabshé nyida khajor ü

Skillful means and wisdom—sun and moon fused together,

ཟུང་འཇུག་ཏཱྃ་ཡིག་སྙོམ་པར་ཞུགས༔

zungjuk tam yik nyompar zhuk

In the centre of which is the syllable taṃ, as their union,

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད༔

dé lé ö trö pakpa chö

Which sends out light as an offering to the noble ones,

འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་གཅིག་ཏུ་འདུས༔

khordé dangchü chik tu dü

Gathering and bringing back the quintessence of saṃsāra and nirvāṇa, whereupon

ཡོངས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔

yong gyur yeshe gyumé ku

It transforms into the magical body of wisdom,

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བདག༔

dü sum gyalwé trinlé dak

The enlightened activity of buddhas of past, present, and future,

འཆི་མེད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ནི༔

chimé yizhin khorlo ni

Wish-fulfilling Wheel, granter of immortality,

རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔

rab kar zhal chik chak nyi ma

Brilliant white, with one face and two hands.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔

chak yé chokjin yönpa ni

Her right hand is in the mudrā of supreme generosity,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་རྒྱས༔

könchok sum tsön kyab jin gyé

Her left grants refuge, symbolizing the Three Jewels,

ཨུཏྤ་ལར་གནས་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔

utpalar né tsebum nam

And holds an utpala flower, on which rests a vase of longevity.

ཞི་འཛུམ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བདུན་ལྡན༔

zhi dzum yeshe chen dün den

Peaceful, smiling, with her seven eyes of wisdom,

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔

dar dang rinchen gyen gyi dzé

She is lovely and adorned with silks and jewelled ornaments,

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔

zhab nyi dorjé kyiltrung gi

Her two legs crossed in vajra posture,

པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

pema dawé den la zhuk

Presiding on her lotus and moon disc seat.

རང་འོད་ཐབས་མཆོག་གར་གྱི་དབང་༔

rang ö tab chok gar gyi wang

Her natural radiance is the supreme skilful means, the Lord of the Dance,

པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔

pema tsebum nampé tril

Holding lotus flower and long life vase, and embracing her in union.

གཉིས་པ་ནི།

b) Inviting and Absorbing the Jñānasattvas

དེ་ཡི་སྤྱི་མགྲིན་ཐུགས་ཀ་རུ༔

dé yi chi drin tukka ru

The crown of their heads, their throats, and hearts,

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན༔

dorjé sum gyi yigé tsen

Are marked with the syllables of the three vajras,

དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dé le tröpé özer gyi

From which rays of light stream out and

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

yeshe sempa chendrang gyur

Invite the jñānasattvas.

ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ།

Visualize this clearly.

ཧྲཱིཿ སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཡི༔

hrih, sosor küntu tokpa yi

Hrīḥ! Deity of long life

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔

yeshe chenpo tsé yi lha

With your supreme wisdom of discernment,

འོད་དཔག་མེད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན༔

öpakmepé ugyen chen

Crowned by Amitābha, Limitless Light,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མ༔

dü sum sangye trinléma

Lady who is the enlightened activity of the buddhas of past, present and future,

ཚུར་གཤེགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་འཆང་༔

tsur shek yizhin khorlor chang

Approach, you who manifest as the Wish-fulfilling Wheel!

སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔

drub la ngödrub chok tsol chir

So as to confer the supreme siddhi on this practitioner,

དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དགོངས་ལ༔

damtsik kyilkhor dir gong la

Direct your wisdom mind into this maṇḍala of the samayasattvas,

རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

dorjé yeshe kyé du sol

And arouse in me indestructible vajra wisdom!

ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཛྙཱ་ན་སཏྭ་ཨ་ཨཱཿ

samaya ho | samaya tam | é a rali hring hring dza | jnana sato a ah

samaya hoḥ | samaya taṃ | e āralli hrīṃ hrīṃ jaḥ | jñāna-sattva a āḥ |

With this the jñānasattvas are invited, and with:

ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛཿ ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

benza jnana | dza hung bam ho | samaya tishta lhen

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | samaya tiṣṭha lhen |

ཅེས་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

they are summoned, dissolved, bound, pleased, and requested to remain firm.

Paying Homage

ཞར་བྱུང་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན།

If you wish occasionally to perform a concise homage, offering, and praise, pay homage with:

ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿས་ཕྱག་བྱ།

a la la ho | ati pu ho | pratitsa ho

a la la ho | atipu hoḥ | pratiṣṭha hoḥ |

Offerings

ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔

om, ngöjor yi kyi nam trulpé

Oṃ! Whether actually present, or manifested by the mind,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔

chi nang sangwé chödzé kün

All offering substances, outer, inner and secret

འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་འབུལ༔

pakma yizhin khorlor bul

I offer to you, noble Wish-fulfilling Wheel:

བཞེས་ནས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

zhé né chimé ngödrub tsol

Accept them and grant me the siddhi of immortality!

ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om arya tara saparivara argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta rupa shapta gendhé rasa parshé pratitsa soha | sarva pentsa amrita maha rakta maha balingta khahi | sarva dharmadhatu emako hang |

oṃ āryatāre saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda rūpa śabda gandha rāsa sparśa pratīccha svāhā | sarva-pañcāmṛta-mahā-rakta-baliṅta khāhi | sarva-dharmadhātu atmako ’ham ||

ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད།

With this, make outer, inner and secret offerings, and the offering of suchness.

Praise

ཨོཾ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་བདག༔

om, jikten wangchuk nyingjé dak

Oṃ! You were born from the tears of Avalokiteśvara,

ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བ༔

zhal gyi chukyé lé jungwa

The lord of the world, and master of compassion.

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་མཛད་ཡུམ༔

dü sum sangye kyedzé yum

Mother of the Buddhas of past, present and future,

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

yizhin khorlor chaktsal tö

Wish-fulfilling Wheel, to you I pay homage and offer praise!

ཅེས་བསྟོད།

With this, offer praises.

c) Focusing the Mind on the Form of the Deity

གསུམ་པ་ནི། དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གསལ་སྣང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང༌།

Focus your mind one-pointedly on a clear image—both the overall outline and the specific details—of the deity, the 'great mudrā', in which samayasattva and jñānasattva are inseparable.

ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བསྐྱེད།

Feel a sense of firm and stable confidence.

གསལ་བརྟན་གྱི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་དག་པ་དྲན་པས་བསྐྱེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུར་སྨིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །

Once an experience of clarity and stability has developed, then by means of recollecting the pure symbolism of the visualization, which links the ground with the fruition, you train so that the development stage practice matures into being a direct cause for attaining the supreme siddhi.

2. The Mantra Recitation

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོམ་པས་དུབ་ན། བོགས་འབྱིན་པའི་སླད་དུ་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་བསླབ་པ་ནི།

Whenever you become weary of the above meditation, then in order to enhance your practice, train in the meditative absorption of the mantra recitation.

རང་ཉིད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

rangnyi pakmé tukka ru

I am the sublime Tārā: in my heart,

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད༔

yeshe sempa tsepakmé

Is the jñānasattva Amitāyus.

དཀར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔

karsal nyamzhak tsebum dzin

Brilliant white, and holding a long life vase in the mudrā of meditation,

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔

dar dang rinchen gyen gyi dzé

Beautiful with silk and jewelled ornaments,

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་བཞུགས༔

dorjé kyiltrung pé dar zhuk

In vajra posture on a lotus and moon disc seat,

འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡི༔

ö dang özer trowa yi

Shining and emanating rays of light.

ཐུགས་དབུས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔

tuk ü chukyé nyidé ü

In the centre of his heart is a lotus, and sun and moon discs,

ཏཱྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔

tam tar ngak kyi trengwé kor

In the middle of which is taṃ, encircled by the mantra-mālā.

བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔

depé tukdam gyü kul té

Reciting the mantra evokes his wisdom mind, causing

འོད་ཀྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ༔

ö kyi nangwa tayepa

A stream of boundless light to burst out

གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་འཐོན༔

tsuktor norbü tsé né tön

Through the tip of the jewel on the uṣṇīṣa on the crown of my head,

དེ་ལས་འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔

dé lé pakma nampar gyal

From which appears the sublime Vijayā,

ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས༔

chushel dokchen chak yé kyi

The colour of crystal. Her right hand

སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་༔

kyab jin chakgyé chakkyu dang

In the mudrā of granting refuge, holds a hook

གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔

yönpé chokjin tsebum nam

Her left, in the mudrā of supreme giving, holds a long life vase.

འོད་དང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ༔

ö dang özer dang chepa

She radiates light and rays of light, and

གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས༔

drangmé nyizer dul tar trö

Limitless forms of herself, streaming out like particles of dust in sunbeams,

འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔

khordé tenyö dangchü kün

Which draw in all the subtle vital essence of saṃsāra and nirvāṇa, the animate and inanimate universe,

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔

dewa chenpö nampar dü

In forms of great bliss, which

བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔

dak gi go sum tikler tim

Absorb into the bindus of my body, speech, and mind,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང་༔

chimé tsé yi ngödrub dang

Granting me the siddhi of immortal life,

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར༔

dechen yeshe gyepar gyur

And intensifying the wisdom of great bliss.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་སྟེ།

When you recite and contemplate, maintain an acute awareness of the practice.

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā ||

ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང༌།

Make reciting these ten vajra syllables your main focus.

ཐུན་མཐར། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི་སྔགས།

At the end of the session, recite the mantra that combines approach, accomplishment and activity all in one:

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om taré tuttaré turé hrih droom benza jnana ayukhé soha

oṃ tāre tuttāre ture hrīḥ bhrūṃ vajra-jñānāyuṣe svāhā ||

ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་པ་དང་སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན།

Recite this as much as is appropriate. Then if you wish to continue, and you can, recite:

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om amarani jiwantiyé soha

oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā ||

ཞེས་དང༌།

And:

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om amrita ayudadé soha

oṃ amṛtāyurdade svāhā ||

ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླའོ། །

Recite these mantras a few times.

III. Conclusion

གསུམ་པ་ནི། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན། དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ།

When you are about to come out of the practice session, recite the vowels and consonants and the essence of interdependent origination, so as to make up for duplications and omissions, and to stabilize the effects of the mantra practice.

ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

a a | i i | u u | ri ri | li li | e ai | o au | ang ah | ka kha ga gha nga | cha chha ja jha nya | ta tha da dha na | ta tha da dha na | pa pha ba bha ma | ya ra la wa sha sha sa ha ksha | om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha ||

a ā | i ī | u ū | ṛ ṝ | ḷ ḹ | e ai | o au | aṃ | aḥ | ka kha ga gha ṅa | ca cha ja jha ña | ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa | ta tha da dha na | pa pha ba bha ma | ya ra la va śa ṣa sa ha kṣa | oṃ ye dharmā hetu prabhāvā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā ||

མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང༌། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས།

Then, recite the concise offering and praise and confess any mistakes with the hundred-syllable mantra:

Offerings

ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔

om, ngöjor yi kyi nam trulpé

Oṃ! Whether actually present, or manifested by the mind,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔

chi nang sangwé chödzé kün

All offering substances, outer, inner, and secret

འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་འབུལ༔

pakma yizhin khorlor bul

I offer to you, noble Wish-fulfilling Wheel:

བཞེས་ནས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

zhé né chimé ngödrub tsol

Accept them and grant me the siddhi of immortality!

ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om arya tara saparivara argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta rupa shapta gendhé rasa parshé pratitsa soha | sarva pentsa amrita maha rakta maha balingta khahi | sarva dharmadhatu emako hang |

oṃ āryatāre saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda rūpa śabda gandha rāsa sparśa pratīccha svāhā | sarva-pañcāmṛta-mahā-rakta-baliṅta khāhi | sarva-dharmadhātu atmako ’ham ||

Praise

ཨོཾ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་བདག༔

om, jikten wangchuk nyingjé dak

Oṃ! You were born from the tears of Avalokiteśvara,

ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བ༔

zhal gyi chukyé lé jungwa

The lord of the world, and master of compassion.

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་མཛད་ཡུམ༔

dü sum sangye kyedzé yum

Mother of the Buddhas of past, present and future,

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

yizhin khorlor chaktsal tö

Wish-fulfilling Wheel, to you I pay homage and offer praise!

Confession of Mistakes in Practice

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾ། ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato samaya manupalaya benza sato tenopa tishta dridho mé bhava sutokhayo mé bhava supokhayo mé bhava anurakto mé bhava sarva siddhi mé prayaccha sarva karma su tsa mé tsittam shreyang kuru hung ha ha ha ha ho bhagavan sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṃ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āh ||

Dissolution

ཨ། རིག་པ་རང་སྣང་དམ་ཚིག་པ༔

a, rigpa rangnang damtsikpa

A! The samayasattva, rigpa's natural display,

ཞལ་ཕྱག་མཚན་མ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

zhal chak tsenma ying su tim

With its attributes, like the face and hands, dissolves into all-pervading space.

སླར་ཡང་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །

lar yang kha lé jatsön tar

Once again, like a rainbow appearing in the sky,

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔

yeshe chenpö rolpar shar

I arise as the play of great primordial wisdom.

ཞེས་པས་ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཞིང༌། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང༌།

With this, dissolve the appearance of the deity into the space of luminosity, and then re-emerge in the form of the deity, in which appearance and emptiness are one.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རྒྱས་གདབ།

om ah hung

oṃ āh hūṃ

Thus seal body, speech, and mind with the three vajras.

Dedication

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the merit of this practice may I swiftly

འཆི་མེད་འཕགས་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

chimé pakma drub gyur né

Accomplish 'the exalted lady of immortality',

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And so every single sentient being, without exception,

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Be led to that perfect state as well!

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང༌། །ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །

With this, recite prayers of dedication and aspiration, along with auspicious prayers that are appropriate to conclude the session, and engage in daily activities.

 

ཞེས་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལས་དང་པོ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རམ། སྤྱིར་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཉིད། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་དད་བརྒྱའི་གཙུག་གི་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་སྒྲོལ་མ་དགྱེས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་བྲིས་པའི་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་འཆི་མེད་སྒྲོལ་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

The omniscient Vajradhara Lodrö Thayé, whose coming was prophesied by the Buddha, urged me repeatedly to compose a yoga for beginners offering a complete and definitive path, a yoga of the single form of the deity, a daily practice which is easy to apply. Because of my profound faith in him, I honoured his request at the crown of my head. Following exactly the basic terma text, the Lake-born Guru's favourite servant, Pema Osel Dongak Lingpa, composed this in the vicinity of the Yiga Chödzin temple, a place delightful to Tārā, at Palpung monastery. May the merit of this serve as the cause for the glorious and holy gurus’ lives to remain secure for hundreds of kalpas, and for all limitless beings to realize the wisdom body of Jetsün Tārā, bestower of immortality.

མངྒ་ལཾ།། །།

Maṅgalaṃ!

 

| Rigpa Translations.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "'phags snying rgyun khyer/" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. BDRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 15: 367–373

 

Version: 1.4-20230913

Jamyang Khyentse Wangpo

Chimé Pakmé Nyingtik

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept