Concise Offerings of Sixteen Vajra Goddesses

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Offering | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Offering Goddesses

༄༅། །རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Offering Clouds of the Indestructible Ladies of Sound

Concise Garland of Offerings of the Sixteen Vajra Goddesses

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་དགའ་བར་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

tongpé yeshe gawar jéchak zuk

The love that unites the wisdom of emptiness and joy takes seductive form

རྡོ་རྗེ་པི་ཝཾ་གླིང་བུ་རྔ་ཐབས་བཟུང༌། །

dorjé piwam lingbu nga tab zung

As vajra goddesses playing sitar, flute, clay drum and round drum,

རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

rikdang chönyi ngönsum chötrin gyi

And in their offering cloud of rigpa’s radiance, the direct realization of dharmatā,

སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །

natsok gyutrul trulpé kyilkhor chö

They offer you the nirmāṇakāya-maṇḍala, in all its magical diversity:

ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཝཱི་ཎཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཝཾ་སེ་ཏྲཱཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མྲྀ་ཏཾ་གི་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མུ་རཉྫེ་ཨཱཿ

om ah benza wini hung | om ah benza wamsé tram | om ah benza mirtangi hrih | om ah benza muranjé ah |

oṃ āḥ vajra-vīṇe hūṃ | oṃ āḥ vajra-vaṃśe trāṃ | oṃ āḥ vajra-mṛdaṅge hrīḥ | oṃ āḥ vajra-muraje āḥ |

 

ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་ལས་བྱུང་མཆོག་དགའི་དངོས། །

shintu tongpa lé jung chok gé ngö

From extreme emptiness, supreme joy arises

རྡོ་རྗེ་སྒེག་བཞད་གླུ་དང་གར་མཁན་མ། །

dorjé gek zhé lu dang gar khenma

As vajra goddesses beauty, laughter, song and dance,

འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

ösal nyam nang gongpel chötrin gyi

And with their offering cloud of clear light, the increasing of experience and appearance,

ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །

zungjuk longchö dzok kü kyilkhor chö

They offer you the saṃbhogakāya-maṇḍala of unity:

ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མཱ་ལྱེ་ཏྲཱཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གཱིརྟི་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ནཱིརྟི་ཨཱཿ

om ah benza lasyé hung | om ah benza malyé tram | om ah benza girti hrih | om ah benza nirti ah |

oṃ āḥ vajra-lāsye hūṃ | oṃ āḥ vajra-mālye trāṃ | oṃ āḥ vajra-gīte hrīḥ | oṃ āḥ vajra-nṛtye āḥ |

 

ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཁྱད་པར་དགའ་བའི་དཔྱིད། །

tamché tongpa khyepar gawé chi

Total emptiness with special joy takes shape

མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་མ། །

metok dukpö marmé drichabma

As goddesses of flowers, incense, lamps and fragrance,

གཞི་དབྱིངས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

zhiying rikpa tsepeb chötrin gyi

And with their offering cloud of the space of the ground, rigpa reaching fullness,

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །

namkün chokden chökü kyilkhor chö

They offer you the dharmakāya-maṇḍala, supreme in all aspects:

ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཏྲཱཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿ

om ah benza pupé hung | om ah benza dhupé tram | om ah benza aloké hrih | om ah benza gendhé ah |

oṃ āḥ vajra-pūṣpe hūṃ | oṃ āḥ vajra-dhupe trāṃ | oṃ āḥ vajra-āloke hrīḥ | oṃ āḥ vajra-gandhe āḥ |

 

རབ་ཏུ་སྟོང་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དངོས། །

rabtu tongpa lhenkyé yeshe ngö

Supreme emptiness and coemergent wisdom appear as

གཟུགས་རེག་རོ་དང་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མ། །

zuk rek ro dang chöying dorjema

The vajra goddesses of form, taste, touch and dharmadhātu,

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་དོན་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

chö zé lodé dön gyi chötrin gyi

And with their ultimate offering cloud, the exhaustion of phenomenal reality beyond the ordinary mind,

དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །

yermé ngowo nyikü kyilkhor chö

They offer you the svabhāvikakāya maṇḍala, the inseparability of all.

ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་རཱུ་པ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་རཱ་ས་ཏྲཱཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་སྤརྵེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ

om ah benza rupa hung | om ah benza rasa tram | om ah benza saparshé hrih | om ah benza dharmadhatu ah |

oṃ āḥ vajra-rūpe hūṃ | oṃ āḥ vajra-rāse trāṃ | oṃ āḥ vajra-sparśe hrīḥ | oṃ āḥ vajra-dharmadhāto āḥ |

 

ཞེས་པའང་རིག་པ་འཛིན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།  །།

This surged from the sea of vidyādhara Khyentse Wangpo’s mind. Sarvadā maṅgalam.1

 

| Rigpa Translations. Edited for Lotsawa House as part of the Longchen Nyingtik Project, 2020.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "klong chen bla sgrub mchod sprin" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 15: 561

 

Version: 1.2-20211230

  1. This means: May everything always be auspicious!
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept