Daily Practice of Vasudhārā

Deities › Vasudhārā | Practices › Wealth & Prosperity | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Vasudhārā from Tsasum Gyutrul Drawa

༄༅། །འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །

Concise Daily Practice of Noble Vasudhārā and Consort

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཨོཾ་སྭསྟི། འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་རྐྱང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་ན།

Oṃ svasti! Those who wish to perform an essential practice of Vasudhārā and her consort alone (without their retinue) as found in the sādhana of noble Vasudhārā from the Great Samādhi of Wish-Fulfilling Clouds1 should do as follows.2

དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས། གཞན་གྱི་དོན་དུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐྱོད་དེ། ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པའི་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་དབང་བསྒྱུར་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས།

First one must receive the appropriate empowerment and abide by the samayas.3 Then, inspired by altruism and great compassion that is of such strength you simply cannot do anything else, practise the following with a wish to master the four excellent pursuits of human life,4 which bring unsurpassed benefit and happiness.

Refuge

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར།

dün gyi namkhar kyabyul nam ngönsum zhukpé chen ngar

In the presence of the sources of refuge, who are actually present in the sky before me:

ན་མོ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔

namo, dak dang tayé semchen kün

Namo. Along with all infinite sentient beings

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

könchok tsa sum lhatsok la

And filled with devotion, I take refuge in the hosts of deities of the Three Roots.

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་སེམས་ཅན་དོན༔

güpé kyab chi semchen dön

And for the benefit of sentient beings

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

lamé changchub drubpar gyi

I will attain unsurpassed awakening.

ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་དང་།

Three times.

Training the Mind in the Four Immeasurables

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔

semchen dé dangden gyur chik

May sentient beings be happy.

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག༔

dukngal kün dang dralwar shok

May sentient beings be free of suffering.

བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༔

dé dang taktu mindral zhing

May they never by separated from happiness

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག༔

chö kün nyamnyi tokpar shok

And may they realize the equality of all phenomena.

ཅེས་ཚད་མེད་བཞིས་བློ་སྦྱོང་།

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ།

tsok zhing nam rang la timpar gyur

The field of accumulation dissolves into me.

དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི།

The Main Part: Generating the Deities

ཨ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔

a, khordé chö kün nyampa nyi

Ah. The nature of all things in saṃsāra and nirvāṇa is equality.

ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔

zungjuk dümajépé ying

Their union, uncompounded space,

རིག་གདངས་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔

rikdang tsewé nyingjé tsal

Is the radiance of awareness, the powerful capacity of compassionate love.

རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔

rinchen trin gyi tingdzin lé

From the meditative concentration of jewel-like clouds

རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་བཾ་སེར་པོ༔

gyu yi sabön bam serpo

Emanates the causal syllable vaṃ, yellow in colour,

གསེར་མདོག་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཤར༔

ser dok nyima tabur shar

Whose golden hue shines like the sun.

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔

dé lé ö trö nöchü jang

It radiates light, purifying the environment and beings.

རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་དབུས༔

rinchen köpé zhingkham ü

In the centre of a pure realm formed of jewels

སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང༔

natsok pé dé den gyi teng

Is a multicoloured lotus and a moon disk-seat.

བཾ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔

bam yik yong gyur kechik gi

Upon it is the vaṃ syllable, which instantly transforms

འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔

pakma norgyün lhamo ni

Into the noble goddess Vasudhārā.

གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔

ser dok zhal chik chak nyipa

She is golden in colour, with one face and two hands.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔

chak yé chok jin chakgya yi

Her right hand, in the mudrā of supreme generosity,5

དགོས་འབྱུང་གང་བའི་འབྲས་བུ་དང༔

gö jung gangwé drebu dang

Holds a fruit that fulfils all wishes.6

གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་འབྲས་སྙེ་ནི༔

yönpé kyab jin dré nyé ni

Her left grants refuge and holds a sheaf of grain,

འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབ་རབ་ཏུ་བསྣམས༔

dögü char beb rabtu nam

Which brings down a rain of everything desirable.

སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང༔

natsok dar gyi naza dang

She is adorned with various silken garments

རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔

nam mang rinchen gyen gyi gyen

And multifaceted jewels.

མཆོག་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས༔

chok tu gek ching dzumpé nyam

She is extraordinarily beautiful and smiling,

ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

zhabzung sem mé kyiltrung zhuk

And her feet are in the female bodhisattva’s cross-legged posture.

རང་འོད་ཐབས་མཆོག་ཛམྦྷ་ལ༔

rang ö tab chok dzambhala

Her own radiance is Jambhala, the embodiment of supreme skilful means.

སེར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔

ser sal zhal chik chak nyipa

He has a bright golden colour, and one face and two hands.

ཕྱག་གཡས་ཡུམ་གྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔

chak yé yum gyi gul né khyü

His right hand embraces his consort around the neck

བཱི་ཛ་པཱུ་རའི་འབྲས་བུ་བསྣམས༔

bidzapuré drebu nam

And holds a bījapūra fruit.7

གཡོན་པས་ནོར་གྱི་རྒྱུན་སྩོལ་བའི༔

yönpé nor gyi gyün tsolwé

His left hand holds a mongoose,

ནཻ་འུ་ལེ་ཡི་མགྲིན་པ་གཟུང༔

nai u lé yi drinpa zung

The source of everlasting wealth, by the neck.

ཨུཏྤལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔

utpal dar dang rinchen gyen

He is handsome, adorned with utpala flowers, silken garments and jewels,

སྒེག་ཅིང་རྗེས་ཆགས་གཏུམ་པའི་ཉམས༔

gek ching jé chak tumpé nyam

And burns with desire.

 

གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔

né sum dorjé dru sum tsen

Their three places are marked with the three seed-syllables of vajras,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

ku sung tuk su lhün gyi drub

The spontaneous presence of their enlightened body, speech and mind.

བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔

changsem dütsi wangkurwé

The bodhicitta nectar grants empowerment,

ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔

yeshe rik ngé chakgyé tab

And applies the wisdom seal of the five families.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཏྲཱཾ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔

tram hung om hrih a

trāṃ hūṃ oṃ hrīḥ āḥ

ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔

om, chomden lhamo norgyünma

Oṃ. Blessed goddess Vasudhārā

ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས༔

yabyum trulpa khor dangché

With your consort and emanated retinue,

སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ༔

ngön gyi tukdam jé gong té

Please remember your pledge made in the past

གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

né dir nyurdu shek su sol

And swiftly come here to this place.

ཨོཾ་ཤྲཱི་སརྦ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔

om shri sarva basudhari dzambhala sapariwara é hya hi | maha karunika drishya ho

oṁ śrī sarva vasudhāri jambhala saparivāra e hya hiḥ | mahā kāruṇika dṛśya hoḥ

ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སཏྭཾ༔

samaya ho | samaya satom

samaya hoḥ | samaya stvaṃ

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔

ati pu ho | pratitsa ho

atipu hoḥ | pratīccha hoḥ

ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔

om, chöpé chakgya chenpo ni

Oṁ. This great mudrā of offering,

སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔

sem kyi yizhin rinchen ter

A precious treasure fulfilling all the mind’s desires,

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔

nyerchö döyön sam mikhyab

Of inconceivable sensory delights and the traditional offerings,8

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔

kuntuzangpö trin gyi chö

Like the offering clouds of Samantabhadra, we present to you.

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཨ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara argham a

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra arghaṃ aḥ

པཱ་དྱཾ་པཾ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara padyam pam

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra pādyaṃ paṃ

པུཥྤེ་ཏྲཱཾ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara pupé tram

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra puṣpe traṃ

དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara dhupé hung

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra dhūpe hūṃ

ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara aloké hri

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra āloke hrīḥ

གནྡྷེ་ཨཱ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara gendhé a

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra gandhe āḥ

ནཻ་བིདྱཱ་ཨཾ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara naibidya am

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra naivedye aṃ

ཤབྡ་ཧོ༔

om shri basudhari dzambhala sapariwara shabda ho

oṁ śrī vasudhāri jambhala saparivāra śabda hoḥ

རཱུ་པ༔ ཤབྡ༔ གནྡྷེ༔ ར་ས༔ སྤརྴེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔

rupa | shabda | gendhé | rasa | parshé | dharmadhatu ho

rūpa | śabda | gandhe | rāsa | sparśa | dharmadhātu hoḥ

སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ག་ན་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔

sarva pudza gagana megha samayé hung

sarva-pūja āḥ hūṃ gagana megha samaye hūṃ

ཨོཾ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཡི༔

om, rinchen nampar tawa yi

Oṁ. Your form is pleasant, with a golden hue

ཡེ་ཤེས་གསེར་མདོག་ཡིད་འོང་སྐུ༔

yeshe ser dok yi ong ku

And imbued with jewel-like wisdom.

མཚན་དཔེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པས་མཛེས༔

tsenpé gyutrul rolpé dzé

Adorned with the illusory play of the major and minor marks—

དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད༔

kyilkhor wangchukma la dü

To you, the lady of the maṇḍala, I pay homage!

བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི།

Mantra Recitation

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེ་འུར༔

rang gi tukké pal bé ur

At my heart is the glorious knot,

བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་ཀློང༔

tenyö dangma ö ngé long

An expanse of five-coloured light—the essence of all the animate and inanimate,

མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་བཾ་ཡིག་མཐར༔

mingyur tuk sok bam yik tar

And the unmoving life-force syllable vaṃ.

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔

ngak kyi trengwé korwa lé

It is surrounded by the mantra garland

འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔

ö trö gyalwa sé ché chö

From which light radiates, making offerings to the buddhas and their heirs,

འགྲོ་ཀུན་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔

dro kün ulpong dukngal sal

Eliminating the poverty and suffering of beings

འཁོར་འདས་འདོད་རྒུའི་དགེ་མཚན་ཀུན༔

khordé dögü getsen kün

And gathering all that is good and desirable in saṃsāra and nirvāṇa,

ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟར་བསྡུས༔

nyima charké dang tar dü

Like the radiance of the rising sun.

ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔

namkhé dzö la wang gyurwé

We obtain the supreme siddhi that grants every wish

ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་གྱུར༔

yizhin ngödrub chok tob gyur

And gain mastery over the treasury of the sky.

ཨོཾ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་སྭཱ་ཧཱ༔

om basudharini soha

oṁ vasudhāriṇi svāhā9

ཅི་ནུས་དང་།

Recite this as much as you can.

ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

om dzambhala dzalendraya soha

oṁ jambhala-jalendrāya svāhā10

ཞེས་པའང་ཅི་ནུས་བཟླས།

Recite this however much you can.

མཐར་བསྡུ་རིམ་ནི།

The Stages of the Dissolution

ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་འོད་ཟེར་གྱིས༔

tukké sabön özer gyi

From the seed-syllable at my heart rays of light radiate,

འཁོར་འདས་འོད་ཞུ་རང་ལ་འདུས༔

khordé ö zhu rang la dü

Melting saṃsāra and nirvāṇa into light that returns into myself.

ཐུགས་སྲོག་ནཱ་ད་འོད་གསལ་དབྱིངས༔

tuk sok na da ösal ying

The life-force syllable dissolves into the nāda, which dissolves into the space of luminosity,

མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་དུ་ཐིམ༔

mimik tongpé ngang du tim

The state of emptiness beyond any conceptual reference.

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ་མཉམ་པར་གཞག །

Recite this, contemplate on it and rest in meditative equipoise.

Arising in the Form of the Deity

སླར་ཡང་རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་སྐུ །

lar yang rangnyi lha yi ku

Once again, I arise in the form of the deity,

ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེ། །

zungjuk gyutrul drawa ché

The great illusory net of the state of union.

སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས་ཇི་སྙེད༔

nang drak tokpé chö jinyé

All phenomena of appearance, sounds and thoughts

འཕགས་མའི་གསང་གསུམ་རོལ་པར་ཤར༔

pakmé sang sum rolpar shar

Arises as the display of the three secrets of the Noble Lady.

ཞེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡངས་ལ།

Dedication and Aspiration

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

nor gyün lhamo drub gyur né

Attain the realization of the goddess Vasudhārā, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach her state of perfection too.

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

Prayer of Auspiciousness

འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས་པ། །

bé dang tsolwé magöpa

Untainted by effort and exertion

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་བཞིན། །

yizhin norbu paksam zhin

A wish-fulfilling jewel, a wish-granting tree,

སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །

semchen rewa kong dzepa

May I fulfil the hopes of sentient beings

བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

sampa drubpé tashi shok

And may all be auspicious to accomplish their desires!

ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །

Recite further prayers of auspiciousness as appropriate and then continue your daily activities.

 

ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

This was written by Pema Ösal Dongak Lingpa, the subject who delights the Lake-Born Guru. May it bring supreme merit and excellence! Sarvadā maṅgalam!

 

| Translated by Han Kop with the kind assistance of Tulku Rigdzin Pema Rinpoche, 2023.

 

Sources

blo gros mtha' yas, ed.rin chen gter mdzod chen mo. 70 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008 (BDRC W1KG14). Vol. 50: 597–600.

Buddha Śākyamuni. The Tantra of Siddhaikavīra. Trans. Dharmachakra Translation Committee. 84000. (https://read.84000.co/translation/toh544.html)

Jamyang ‍ Khyentse Wangpo (’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang po). “sna tshogs pa’i las rab tu ’byung ba ’jam dpal dpa’ bo gcig pu grub pa’i rgyud ’grel man ngag dang bcas pa.” In Compendium of Methods for Accomplishment (sgrub pa’i thabs kun las btus pa dngos grub rin po che’i ’dod ’jo), vol. 7, folios 1.a–39.a (pp 1–77). Edited by Jamyang Khyentse Wangpo and Loter Wangpo (blo gter dbang po). Dehra Dun: G. Loday, N. Gyaltsen and N. Lungtok, 1970.

Matthew Akester, The Life of Jamyang Khyentse Wangpo, Khyentse Foundation

Shaw, M. E. Buddhist Goddess of India. Princeton: Princeton University Press, 2006.

 

Version: 1.0-20230919

  1. This refers to the root text, the rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las: dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin.
  2. This practice is part of the Illusory Net of the Three Roots (rtsa gsum sgyu 'phrul drva ba) cycle revealed by Khyentse Wangpo at Senggö Yutso (seng rgod g.yu mtsho), the Turquoise Lake. Only the treasure text, daily practice and ritual arrangement by the Fifteenth Karmapa are available in the Precious Treasury of Revelations https://rtz.tsadra.org/index.php/Rtsa_gsum_sgyu_%27phrul_drwa_ba . A note in The Life of Jamyang Khyentse Wangpo (p. 315 n. 382.) says: "The nine-deity Vasudhārā Sādhana from that cycle with practice manual and empowerment ritual was transcribed, and the ripening and completion instructions conferred by [Terchen Chokling] gTer chen mChog gling on his daughter [Konchok Paldron] dKon mchog dpal sgron are still current, but apart from the ritual arrangement by the 15th Karmapa and the daily practice taught by the ‘all seeing Lama’ [Dzongsar Khyentse] (rDzong sar mkhyen brtse), nothing more has fallen to ordinary recipients."
  3. The empowerment manual can be found in the Precious Treasury of Revelations and its lineage is still alive. Yet given the rarity of this transmission, Tulku Rigdzin Pema Rinpoche says that it is permissible to follow the instructions given by Khyentse Wangpo in his The Excellent Wish-Fulfilling Vase: Pith Instructions for Consecrating a Treasure Vase Based on the Yakṣa Maṇḍala (gnod sbyin 'khor lo'i cho ga la brten nas gter bum sgrub pa'i man ngag 'dod rgu'i bum bzang), which says that one may do the practice if one has either the empowerment of Vasudhārā from the Vajramālā (rdo rje phreng ba) collection, an empowerment of one of the three protectors (i.e., Mañjuśrī , Vajrapāṇi or Avalokiteśvara) or of the maṇḍala of the five deities of Arapacana (a form of Mañjuśrī).
  4. The four pursuits of human life (Skt. puruṣārtha) are 1) Dharma (righteousness, moral values), 2) artha (prosperity, economic values), 3) kāma (pleasure, love) and 4) mokṣa (liberation).
  5. The mudrā of supreme generosity (Skt. varada-mudrā) is a gesture in which the arm is extended down and the palm faces outward.
  6. The exact identity of the fruit is unclear and the depictions differ as well. Tulku Rigdzin Pema Rinpoche says it might be an ananas. Shaw says: “In order to signify a bestowal of material riches, a symbol of wealth appears on her palm in the form of a small gem or a larger oval object that may be a large jewel or piece of fruit, analogous to the wood-apple (bilva) and citron displayed by other wealth deities.”
  7. This might refer to a citron (citrus medica). Tulku Rigdzin Pema Rinpoche says it could be a pomegranate.
  8. Tib. nyer spyod
  9. Our Tibetan text reads vasudhāri and another text has vasuṇidhāri. The latter is clearly incorrect. The Tantra of Siddhaikavīra however has vasudhāriṇi, which is what Tulku Rigdzin Pema Rinpoche recited when doing the practice. He later confirmed that vasudhāriṇi is likely to be the correct spelling.
  10. This means: Oṁ, svāhā to Jambhala, the lord of the waters! The mantras of Vasudhārā and Jambhala are found in The Tantra of Siddhaikavīra. Their mantras, and all the mantras of their retinue, are also used by Khyentse Wangpo in his The Excellent Wish-Fulfilling Vase: Pith Instructions for Consecrating a Treasure Vase Based on the Yakṣa Maṇḍala (gnod sbyin 'khor lo'i cho ga la brten nas gter bum sgrub pa'i man ngag 'dod rgu'i bum bzang). Perhaps it is no coincidence that Jamyang Khyentse Wangpo had written a commentary on that very tantra, which is found in the Compendium of Sādhanas (sgrub thabs kun btus), namely the sna tshogs pa'i las rab tu 'byung ba 'jam dpal dpa' bo gcig pu grub pa'i rgyud 'grel man ngag dang bcas pa.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept