Essential Activity Manual for Palchen Düpa

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Deities › Kagyé | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Palchen Düpa

༄། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Essential Activity Manual for the Awesome Ones’ Assembly, the Heart Practice of Vidyādharas, from the Heart Essence of the Vast Expanse

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀཱ་ཡ།

Namo guru mahā śrī herukāya

འདིར་རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ།

Here is presented the Essential Activity Manual of the Awesome Ones' Assembly, the Heart Practice of the Vidyādharas. The means of putting this into practice has thirteen parts:

ཚོགས་བསག་མཚམས་གཅོད་མཆོད་པ་བརླབ། །

1. Gathering the Accumulations, 2. Establishing the Boundary, 3. Blessing the Offerings,

ལྷ་བསྐྱེད་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་དྲང་། །

4. Generating the Deity, 5. Granting the Empowerment, 6. Inviting the Wisdom Deities, 7. Requesting Them to Remain,

བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །

8. Paying Homage, 9. Making Offerings, 10. Offering Praise

ཛཔྲ་བཟླས་ཚོགས་མཆོད་རྗེས་རིམ་མོ། །ཞེས་བཅུ་གསུམ་ལས་

11. Mantra recitation, 12. The Feast-gathering, and 13. The Conclusion.

དང་པོ་ནི།

1. Gathering the Accumulations

བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

lama palchenpo yeshe long gü kyilkhor gyi lhatsok dün gyi namkhar benza samadza

Deities of the maṇḍala of the nine expanses of wisdom, guru Awesome Ones, I invite you in the sky in front—vajra-samājaḥ!

ས་ཚོགས་ཞིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར།

In this way, invite the field of accumulation, which fills the whole of space, into the sky before you.

ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔

ho, dorjé lobpön sangye pal

Hoḥ. I prostrate to the vajra master,

དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dü sum zhuk la chaktsal lo

Glorious embodiment of the buddhas of past, present and future!

མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔

chok sum tenpé zhing gyur la

With a mind free from all duality,

གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

nyimé yi kyi kyab su chi

I take refuge in the Three Jewels, the objects of reliance!

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔

ngöjor yi kyi namtrulpé

I request that you accept these pure offerings,

དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔

dakpé chöpa zhé su sol

Both actual and envisioned.

དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་བགེགས༔

ngödrub chuwo chöpé gek

My faults, the hindrances that cut the flow of accomplishments,1

ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔

nyejé malü shakpar gyi

I confess without exception.

ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔

chok chu khor sum dakpé chö

In all those actions throughout the ten directions done without attachment

མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

ma chak chö la jeyirang

And free from concepts of subject, object and action, I rejoice!

དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད༔

dakpa ta zhi drima mé

I awaken the perfect mind set upon awakening,

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

dzokpé changchub semkyé do

Pure and untainted by the four extremes.

བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔

deshek wangchuk semchen la

To the bliss-gone ones,2 mighty lords and sentient beings.3

དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔

göpa sum chir lü bul lo

I offer my body for the threefold purpose.4

ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔

tserab drangpé lé nam kün

Gathering the merits accumulated throughout all my lives,

བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔

dü té changchub chenpor ngo

I dedicate them to supreme enlightenment!

ལན་གསུམ་གྱི་རྗེས།

Recite this three times. Then:

ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ

tsok zhing nam rang la timpar gyur

I consider that the field of accumulation dissolves into me.

གཉིས་པ་ནི།

2. Establishing the Boundary

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ལ

rangnyi kechik gi dorjé heruka kudok ngönpo dorjé dang dungtrak dzinpé kur gyurpar gyur

Instantly I imagine that I transform into the form of the vajra heruka, blue in colour and holding a skull-cup filled with blood.

ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ཡི༔

hung, daknyi zhedang dorjé yi

Hūṃ. I am Vajra Wrath.

སྤྱན་མིག་ཉི་ཟླར་འབར་ཞིང་སྲེག༔

chen mik nyidar bar zhing sek

My sun and moon eyes burn and blaze.

ཐུགས་ལས་ཁྲོ་བོའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔

tuk lé trowö tsatsa tro

My heart emits wrathful deities like sparks.

སྟོང་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་མེ་ཡིས་འགེངས༔

tongsum trulpé mé yi geng

The billionfold universe is filled with emanating fire,

ཕྱོགས་མཚམས་མཚོན་ཆ་འཆོལ་པས་གཏམས༔

choktsam tsöncha cholpé tam

And all directions are filled with a frenzy of weapons.

བདག་མེད་སྟོང་པར་མཚམས་གཅད་དོ༔

dakmé tongpar tsam ché do

Within selflessness and emptiness, I set the boundary!

ཨོཾ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ་ཙ་ཀྲ་ཝརྟི་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུ་ཥྚཱཾ་ཨེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om surya tsenda benza krota dzola ram ram tsakrawatti maha krota sarva dushtam a hum pé

oṃ sūrya-candra vajra-krodha jvala raṃ raṃ cakravarti mahā-krodha sarva-duṣṭān e hūṃ phaṭ

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཁྲོ་ཚོགས་མེ་ཕུང་མཚོན་ཆ་འཆོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམ།

Recite this and visualize that hosts of wrathful deities, masses of fire and weapons all mingle, forming an indestructible and immovable circle of protection.

གསུམ་པ་ནི།

3. Blessing the Offerings

ཧཱུཾཿ དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་འབྲུ་གསུམ་ཆར་དུ་བབས༔

hung, ying né yeshe dru sum char du bab

Hūṃ. From basic space the three wisdom syllables descend like rain,

མཆོད་རྫས་ཉེས་སྐྱོན་མ་དག་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔

chödzé nyekyön ma dak sek tor trü

Burning, scattering, and washing away any faults and impurities in the offering substances.

བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་ཆེན་ཨ་ལས་བྷནྡྷའི་ནང་༔

droom lé rinchen a lé bhendé nang

From bhrūṃ arises a jewelled vessel and from a arises a skull-cup

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔

chi nang sang sum chötrin gyatsor gyur

That contains oceans of outer, inner, and secret offering clouds.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། དཱི་པཾ། གནྡྷེ། རཱུ་པ། ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སྦརྴེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om benza argham padam pupé dhupé dipam ghandhé rupa shapta ghandhé rasa saparshé sarva putsa ah hum

oṃ vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe dīpaṃ gandhe rūpa śabda gandhe rāsa sparśa sarva-pūja āḥ hūṃ

ཞེས་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དང་།

These are the sensual delights of the regular offerings. Then:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔

om ah hung sarva pentsa amrita hung hrih ta

oṃ āḥ hūṃ sarva-pañcāmṛta hūṃ hrīḥ thaḥ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷ་ལ་བྷ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah hung maha balingta tedzo balingta bala bati guhya samaye soha

oṃ āḥ hūṃ mahā-baliṅte teja-baliṅte balapati guhya-samaye svāhā

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱཿརཀྟ་ས་མནྟ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿ

om ah hung maha rakta samanta mandala hung pé

oṃ āḥ hūṃ mahā-rakta samanta-maṇḍala hūṃ phaṭ

ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྨན་གཏོར་རཀྟ་བརླབ།

By repeating these mantras three times, bless the medicine, torma and rakta.

བཞི་པ་ནི།

4. Generating the Deity

དེ་བཞིན་ཉིད་འོད་གསལ་རང་བྱུང་རིག་པའི་ངང་ལས།

From within luminous suchness, naturally arisen awareness,

ཀུན་སྣང་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་རྩལ།

Arises all-illuminating great compassion, beyond reference. Its natural radiance

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་སྦྱངས་ནས་དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ།

Is the causal meditative concentration,5 a dark blue hūṃ, whose light purifies the environment and all beings into emptiness. From it arises a vajra marked with hūṃ.

དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ནམ་མཁར་རྒྱུའི་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་པའི་

It transforms, in the sky, into the causal heruka, dark blue in colour and holding a vajra and a skull-cup filled with blood.

ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེའི་འཕྲོ་འདུས་འབྱུང་རིམ་རི་རབ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་རྒྱུའི་ཧེ་རུ་ཀ་བབས་པ་

From his heart, syllables emanate and gather back, giving rise to the stacked elements, Mount Meru and the palace. In its centre, the causal heruka descends.

དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀར་བཞེངས་ཤིང་།

He transforms and arises as the resultant heruka.

འཁོར་གྱི་ཚོམ་བུ་མངལ་འབྱིན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོ་བའི་ཚུལ་རྣམས་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་འཇུག་པས།

The retinue emanates in the manner of taking birth from a womb. Recite the following while actualizing the visualization.

ཧཱུྃ། རང་བྱུང་རིག་པ་བདག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔

hung, rangjung rigpa dakmé dezhin nyi

Hūṃ. Naturally-arisen awareness, suchness devoid of self—

རོལ་རྩལ་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདངས༔

roltsal kün nang nyingjé chenpö dang

Its display is all-illuminating, great compassion, whose radiance is

རྒྱུ་ཡི་རིག་པ་ཧཱུྃ་གིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔

gyu yi rigpa hung gi nöchü jang

The causal awareness—hūṃ. It purifies the world and beings

དེ་ཉིད་གནས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ༔

denyi negyur dorjé tsé ngapa

And then transforms into a five-pronged vajra.

སྐད་ཅིག་ཡོངས་གྱུར་རྒྱུ་ཡི་ཧེ་རུ་ཀ༔

kechik yong gyur gyu yi heruka

Instantly, it converts into the causal heruka,

བརྗོད་མེད་ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་ཤར༔

jömé long nga yum gyi kha la shar

Who arises in the sky of the mother—the inexpressible five expanses.

ཐུགས་ལས་ཨེ་ཡྃ་ར་སུྃ་ཀེཾ་རྃ་ཆད༔

tuk lé é yam ra sum kem ram ché

From his heart unfold e, yaṃ, ra, suṃ, keṃ and raṃ.

ཨེ་ལས་ནམ་མཁའ་ཡྃ་ལས་གཡོ་བྱེད་རླུང་༔

é lé namkha yam lé yo jé lung

From e comes space, from yaṃ the whirling wind.

ར་ལས་རཀྟ་སུྃ་ལས་ཞིང་ཆེན་གཞི༔

ra lé rakta sum lé zhing chen zhi

From ra comes rakta, from suṃ the ground of human skin.

ཀེྃ་ལས་རུས་པའི་རི་རབ་བང་རིམ་ཅན༔

kem lé rüpé rirab bang rimchen

From keṃ a terraced mountain of bones.

རྃ་ལས་བསྐལ་མེ་རབ་འབར་རྔམས་བརྗིད་ཀློང་༔

ram lé kalmé rab bar ngam ji long

From raṃ the magnificent expanse of blazing apocalyptic fire.

ཧཱུྃ་ལས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཆེན་སྟེང་༔

hung lé namchak dorjé drak chen teng

From hūṃ a massive vajra of meteoric iron, and above that,

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་བྷྲཱུྃ་ཡིག་ལྔ་ལྡན་བབས༔

namkhé ying né droom yik ngaden bab

From the expanse of the sky, a five-coloured bhrūṃ descends.

བྷྲཱུྃ་རཏྣ་བྷཉྫ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔

droom ratna bhendza jnana tsakra mandala bhrum

bhrūṃ ratna bhanda jñāna cakra maṇḍala bhrūṃ

བྷྲཱུྃ་ཡིག་གནས་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔

droom yik né gyur trulpé zhalmé khang

The syllable bhrūṃ transforms into the emanated palace.

ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་ནང་ནི་ཐོད་པའི་མཁར༔

chi ni rinchen nang ni töpé khar

The outside of the palace is made of jewels, the inside of skulls.

གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ལྡན༔

dru zhi go zhi tsé dang tsennyi den

It has four corners and four doors, and possesses all the proper qualities and characteristics.

གུ་ཎ་ཏྭ་ར་རྟ་བབས་བང་རིམ་བརྒྱད༔

guna tara tabab bang rim gyé

It has a guṇa-toraṇa6 archway with eight levels,

ཆོས་འཁོར་རི་དྭགས་གདུགས་དང་ནོར་བུའི་ཏོག༔

chökhor ridak duk dang norbü tok

Dharma-wheels, deer, parasols, and a jewel top-ornament.

ཕྱི་རོལ་རིན་ཆེན་རྩིགས་པའི་རྨིང་གི་གཞི༔

chirol rinchen tsikpé ming gi zhi

On the outside, the foundations of the walls are made of jewels.

འདོད་སྣམ་དམར་པོར་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་འཁོད༔

dönam marpor lhamo chudruk khö

On the red offering-ledges are the sixteen goddesses.

ཕ་གུ་སེར་པོ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་མཛེས༔

pagu serpo drawa draché dzé

The palace is adorned with yellow bricks and latticework.

ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་ཁང་བརྩེགས་རྡོ་རྗེའི་ཏོག༔

sharbu dayab khang tsek dorjé tok

It has rain spouts and parapets, and the upper stories have vajra-ornaments.

ནང་ནི་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔

nang ni durtrö rolpé zhalmé khang

The inside of the palace appears as a charnel ground.

ཕྱི་འཁོར་རོ་གླིང་བརྒྱད་དང་རྡོ་རྗེའི་གུར༔

chi khor ro ling gyé dang dorjé gur

On the outside it is surrounded by the eight charnel grounds and the vajra tent.

བསྐལ་མེ་འུར་འུར་ཆེམ་ཆེམ་འབར་བའི་ཀློང་༔

kalmé urur chemchem barwé long

Within the expanse of blazing apocalyptic fire, roaring and flashing,

འོག་མིན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔

womin sang chen rolpé podrang ché

Is the magnificent palace of the Unsurpassed7 realm ‘Display of the Great Secret’,

རབ་འཇིགས་གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བརྒྱད་དབུས༔

rab jik namchak tsatra tsib gyé ü

Utterly terrifying. In the centre of an eight-spoked wheel made of meteoric iron

བདེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཨེ་ཀློང་དུ༔

dechen kuntuzangmö é long du

Is e, the expanse of great bliss—Samantabhadrā.8

བྱོལ་སོང་གཙོ་རྣམས་དྲེགས་པ་ཆེ་དགུ་བརྫིས༔

jolsong tso nam drekpa chegu dzi

Within it, the beasts trample the nine great haughty ones.

མ་ཆགས་པདྨ་ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླ་འབར༔

ma chak pema tabshé nyida bar

On a lotus of non-attachment blaze the seats of sun and moon—method and insight.

རུ་དྲ་ཀྲོ་ཏཱི་ཏི་ར་བྃ༔

rudra kroti tira bam

rudra krodhi tira baṃ

པྃ་པདྨ་མ་དྷ་ལ༔

pam pema mandala

paṃ padma-maṇḍala

མ་སཱུ་རྻ་མ་དྷ་ལ༔

ma surya mandala

ma sūrya-maṇḍala

ཨ་ཙནྡྲ་མ་དྷ་ལ༔

a tsenda mandala

a candra-maṇḍala

ཧཱུྃ། རང་བྱུང་རྒྱུ་ཡི་ཧེ་རུ་ཀཿ

hung, rangjung gyu yi heruka

Hūṃ. The naturally-arisen causal herukas9

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གདན་ལ་བབས༔

yeshe ying né den la bab

Descend from the space of primordial wisdom and are seated.

མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲས༔

nyamjor dewa chenpö dré

With the sound of the great bliss of union,

འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་གཞན་དོན་བྱས༔

pakpa chö ching zhendön jé

Offerings are made to the nobles ones and others’ benefit accomplished.

ཡོངས་གྱུར་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ༔

yong gyur drebü heruka

They transform into the resultant herukas,

ཆེ་མཆོག་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔

chemchok benza tötreng tsal

Mahottara Mighty Skull-Garlanded Vajra—10

མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔

tingnak u sum chak drukpa

Dark blue in colour, with three heads, six hands,

ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བགྲད༔

zhab zhi gyé kyi dortab dré

And four legs in champion’s stance,

རྒྱལ་འགོང་བདུད་བཞིའི་དབྱི་ནས་བརྫིས༔

gyalgong dü zhi yi né dzi

Trampling on the heads of the four gyalgong demons.11

གཡས་དཀར་དགོད་ཅིང་གཤེ་བའི་ཞལ༔

yé kar gö ching shewé zhal

His right face is white, stern and laughing.

གཡོན་དམར་ཨཾ་གཙིགས་འཇིགས་པར་སྟོན༔

yön mar am tsik jikpar tön

His left is red and terrifying, with fangs bared,

དབུས་མཐིང་རྔམས་བརྗིད་ཁྲོ་བོའི་ཞལ༔

ü ting ngam ji trowö zhal

And his central face is blue with a wrathful and majestic expression.

སྐུ་མཆོག་རིགས་ལྔ་དབུ་ལ་རྫོགས༔

ku chok rik nga u la dzok

The supreme forms of the five families are complete on his crown.

རྡོ་རྗེའི་བྱ་ཁྱུང་སྤྱི་བོར་ལྡིང༔

dorjé jakhyung chiwor ding

A vajra-garuḍa soars above his head.

སྤྱན་དགུ་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔

chen gu jak dril chewa tsik

He has nine eyes, his tongue curls, and he bares his fangs.

གཡས་ཀྱི་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་༔

yé kyi dangpo dorjé dang

His first right hand holds a vajra,

བར་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐ་མ་མེ༔

barpa khatam tama mé

The middle a khaṭvāṅga and the last hand holds fire.

གཡོན་གྱི་དང་པོ་བྷནྡྷ་དམར༔

yön gyi dangpo bhenda mar

His first left hand holds a red skull-cup,12

བར་པ་ཐོང་གཤོལ་ཐ་མ་ན༔

barpa tongshol tama na

The middle a plough, and the last

ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་བསྣམས༔

chak kyi dikpa gogu nam

An iron scorpion with nine heads.

དུར་ཁྲོད་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔

durtrö pal gyi ché nam dzok

All the charnel ground accoutrements are complete.

 

གནམ་ཞལ་ཡུམ་མཆོག་ཀུན་བཟང་སྦྱོར༔

nam zhal yum chok kunzang jor

He is in union with the supreme consort Sky-Faced Lady—13Samantabhadrā.

གཡས་པས་གཙོ་འཁྱུད་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྣམས༔

yepé tso khyü khatam nam

Her right hand embraces him and holds a khaṭvāṅga,

གཡོན་པ་ཆགས་པའི་དུང་དམར་སྟོབ༔

yönpa chakpé dungmar tob

Her left offers a red skull-cup of desire filled with blood.

སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་རྒྱན་དང་ལྡན༔

kudok ngönmo gyen dangden

Her body is blue and bedecked with ornaments.

བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་༔

kalpé mepung barwé long

Amidst a blazing expanse of apocalyptic fire,

དགའ་བཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞུགས༔

ga zhi dewa chenpor zhuk

They remain in the great bliss of the four joys.

 

དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔

palchen yabyum jortsam né

From the point of union of the Awesome One and consort

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞིའི་རྩིབས་སྟེངས་སུ༔

chok zhi tsam zhi tsib teng su

Dark blue hūṃ syllables radiate

མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གི་ཡི་གེ་སྤྲོས༔

tingnak hung gi yigé trö

To the spokes in the four cardinal and four intermediate directions

ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས་བསྐྱེད༔

traktung yabyum sé ché kyé

And generate the herukas with their consorts and sons.

ཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿ

hum hum hum hum hum hum hum hum

hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ

ཧཱུྃ་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔

hung chen ngak kyi dra drakpé

Through the resounding of the great hūṃ mantra

ཁྲོ་རྒྱལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

trogyal kyilkhor lhün gyi drub

The maṇḍala of wrathful kings is spontaneously present.

བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་ཀློང་ནས༔

kalpé mé tar bar long né

Within the expanse blazing like apocalyptic fire,

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་ཚོགས་ཤར༔

rangjung yeshe tro tsok shar

Naturally arising, primordial wisdom appears as the gathering of wrathful ones.

 

ཤར་དུ་བཛྲ་ཧེ་རུ་མཐིང༔

shar du benza héru ting

In the East is Vajra-Heruka,14 blue in colour.

རྡོ་རྗེ་གཡས་ལ་དུང་ཁྲག་གཡོན༔

dorjé yé la dungtrak yön

His right hand holds a vajra, his left a skull-cup filled with blood.

བཛྲ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་སྦྱོར༔

benza kroti shori jor

He is in union with Vajra-Krodhiśvarī.

 

ལྷོ་རུ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་སེར༔

lho ru jampal shinjé ser

In the south is Mañjuśrī-Yamāntaka, yellow in colour.

བེ་ཅོན་གཡས་ལ་སྡིགས་མཛུབ་གཡོན༔

bechön yé la dikdzub yön

His right hand holds a club, his left hand in the threatening mudrā.

བེ་ཏ་ཟ་བྱེད་ནག་མོ་ཡུམ༔

beta zajé nakmo yum

His consort is the black devourer Vetālī.

 

ནུབ་ཏུ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་དམར༔

nub tu wangchen tamdrin mar

In the West is mighty Hayagrīva, red in colour.

རལ་གྲི་གཡས་ལ་པདྨ་གཡོན༔

raldri yé la pema yön

His right hand holds a sword, his left a lotus.

པདྨ་གཟི་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡུམ༔

pema ziden trogyal yum

His consort is the wrathful queen Splendid Lotus.

 

བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལྗང་༔

jang du dorjé zhönnu jang

In the North is Vajrakīla, green in colour.

ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔

chak nyi dorjé purbu dril

His two hands brandish a dagger.

འཁོར་བ་རྒྱས་འདེབས་དཔལ་གྱི་ཡུམ༔

khorwa gyendeb pal gyi yum

His awesome consort is Dīptacakrā.

 

ཤར་ལྷོར་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔

sharlhor lamé heruka

In the south-east is Unsurpassable Heruka.15

མཐིང་ནག་བྱ་ཁྱུང་ཞིང་དབྱུག་ཐོགས༔

tingnak jakhyung zhing yuk tok

Dark blue in colour, he holds a garuḍa and corpse-mace.

ཡུམ་ཆེན་ཉིད་ཞི་བདེ་མཆོག་མ༔

yumchen nyi zhi demchokma

His great consort is Supreme Peace and Bliss.

མ་ལྔ་ལ་སོགས་འཁོར་དང་བཅས༔

ma nga lasok khor dangché

His retinue are the Five Mothers16 and others.

 

ལྷོ་ནུབ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དཀར༔

lhonub rigdzin dorjé kar

In the south-west is Vajra-Vidyādhara, white in colour.

ཐོད་དབྱུག་གཡས་ལ་དྲིལ་བུ་གཡོན༔

tö yuk yé la drilbu yön

His right hand holds a skull-mace, his left a bell.

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཡུམ༔

dechen dorjé naljor yum

His consort is Vajrayoginī, enjoying great bliss.

 

ནུབ་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་མཐིང་༔

nubjang drekpa kün dul ting

In the north-west is Tamer of the Arrogant, blue in colour.17

ཐོ་བ་གཡས་ལ་མདུང་ཐུང་གཡོན༔

towa yé la dungtung yön

His right hand holds a hammer, his left a short spear.

ཁམས་གསུམ་སྲིད་པ་སྤྱི་འདུལ་ཡུམ༔

kham sum sipa chi dul yum

His consort is Universal Tamer of the Three Realms of Existence.

 

བྱང་ཤར་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ༔

jangshar tobden nakpo ché

In the north-east is Mighty Black One.18

ལྕགས་ཀྱུ་གཡས་ལ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན༔

chakkyu yé la drul zhak yön

His right hand holds an iron hook, his left a snake-lasso.

འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་བདག་མོ་ཡུམ༔

jungwa nga yi dakmo yum

His consort is Lady of the Five Elements.

གཟུགས་ཁམས་མཁར་འདེགས་འདོད་ཁམས་གནོན༔

zuk kham khar dek dökham nön

She raises the form realm aloft and suppresses the desire realm.

 

ཀུན་ཀྱང་རིགས་བཞིའི་འཁོར་དང་བཅས༔

kün kyang rik zhi khor dangché

All of them possess a retinue of the four families.

ཞབས་ཀྱིས་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བརྫིས༔

zhab kyi lhachen pomo dzi

With their feet they trample upon the great male and female gods.19

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་ཡུམ་རྣམས་མཐིང་༔

chönyi mingyur yum nam ting

To symbolize unchanging reality, the female deities are blue.

གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔

driguk tö dzin yab la khyü

They hold a curved knife and skull-cup, and embrace their male consorts.

ཕྱི་རོལ་སྒོ་བ་རིགས་བཞི་ནི༔

chirol gowa rik zhi ni

On the outside are the gatekeepers of the four families.

ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ༔

chakkyu zhakpa chakdrok dril

They hold, respectively, an iron hook, lasso, iron shackles and bell.

ཚོམ་བུ་དགུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔

tsombu gu yi kyilkhor la

These nine groups of maṇḍala deities,

བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔

düngya nyerngé lhatsok kün

All seven hundred and twenty-five,

ཉི་ལས་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ་ཤར༔

nyi lé özer zhindu shar

Arise like rays from the sun.

སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས༔

kudok chaktsen gyencha luk

The colour of their bodies, implements and ornaments are all distinct,

མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ༔

ma dré yongdzok chenpor sal

Yet clearly visualized as the great completeness.

ཅེས་གསལ་གདབ།

Visualize this clearly.

ལྔ་པ་ནི།

5. Granting the Empowerment

ཧཱུྃ། རང་ལས་ཤར་བའི་དཔལ་ཆེན་ཚོགས༔

hung, rang lé sharwé palchen tsok

Hūṃ. The gathering of Awesome Ones arises from oneself.

མཐུ་རྩལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱའི་ཕྱིར༔

tutsal yongsu dzokjé chir

In order to perfect power and strength,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔

ku sung tuk su jinlab shing

Bless my ordinary body, speech and mind into the enlightened body, speech and mind,

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་རོ༔

yeshe nga yi wangkur ro

And grant the empowerment of the five primordial wisdoms.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om hung sa hrih ah

oṃ hūṃ svā hrīḥ āḥ

དྲུག་པ་ནི།

6. Inviting the Wisdom Deities

རང་གི་འདུན་པ་སེམས་པ་དང་༔

rang gi dünpa sempa dang

Through your intention and the great display of light at your heart

སྙིང་གའི་འོད་ཀྱི་རོལ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

nyinggé ö kyi rolpa chenpö chok chü dezhin shekpa tamché namkha gangwé kyilkhor gyi khorlor benza samadza

All the thus-gone ones of the ten directions fill the sky. The wheel of the maṇḍala—vajra-samājaḥ!

ཧཱུྃ། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ནས༔

hum, womin chöying dechen zhingkham né

Hūṃ. From the Unsurpassed, the space of reality, the pure realm of great bliss,

ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་གར༔

lhündrub rolpa yeshe long gü gar

Arises the spontaneously present display, the dance of the nine expanses of wisdom.20

ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཔལ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ༔

zhitro rabjam palchen kagyé lha

Infinite peaceful and wrathful deities, Eight Awesome Herukas—21

གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

dukpa dul chir né dir shek su sol

In order to tame the wicked, please come to this place!

ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ

éhyahi dza hung bam ho

ehy ehi jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ས་མ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ

samaya hring hring dza dza

samaya hrīṃ hrīṃ jaḥ jaḥ

བདུན་པ་ནི།

7. Requesting Them to Remain

ཧཱུྃ། མ་དག་སྣང་བ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔

hung, madak nangwa dakpa rabjam kyi

Hūṃ. Impure appearances arise as the infinite purity of

རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཁོར་ལོར་ཡོངས་ཤར་བ༔

ten dang tenpé khorlor yong sharwa

The wheel of the palace and the deities.22

ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་ཉམས་དགའ་བར༔

tingdzin trulpé zhing chok nyamgawar

In the supreme realm of joy emanated from samādhi,

དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ངོ་བོར་བརྟན་པར་བཞུགས༔

damyé nyimé ngowor tenpar zhuk

May the indivisible nature of the samaya and wisdom deities remain firmly!

ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

samaya abesha ya tishta lhen

samayāveśaya tiṣṭha lhan

བརྒྱད་པ་ནི།

8. Paying Homage

ཧཱུྃ། རང་བྱུང་རང་ཤར་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔

hung, rangjung rangshar trulpé kyilkhor la

Hūṃ. In the self-existent, naturally arisen, emanated maṇḍala,

བཟང་ངན་གཉིས་འཛིན་ཀུན་རྟོག་རྣམ་དག་ཀྱང་༔

zang ngen nyidzin küntok namdak kyang

Dualistic thoughts of good and bad are utterly pure.

རང་རིག་ཆོས་སྐུར་མཇལ་བའི་བརྡ་ཕྱག་གར༔

rangrig chökur jalwé da chak gar

Yet still, within the dharmakāya of natural awareness, I display the symbolic homage,

སྤང་བླང་མེད་པའི་ངང་ནས་བཙལ་བར་བགྱི༔

panglang mepé ngang né tsalwar gyi

And free from adopting and abandoning, I prostrate!

ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ

atipu ho

atipu hoḥ

ན་མ་ཡཱ་མི༔

nama yami

nama yāmiḥ

དགུ་པ་ནི།

9. Making Offerings

ཧཱུྃ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔

hung, lamé chok gi chöpa dampa ni

Hūṃ. The unsurpassable, supreme, authentic offerings

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔

yeshe nga yi özer nampar tro

Manifest from the five wisdoms in the form of light rays,

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔

döpé yönten nga yi rab gyen té

Adorned with the five sensual delights.

དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔

damtsik zhin lé chi der zhé su sol

In accord with your samaya, accept them as you please.

མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ཏེ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུྃ༔

maha sukha pudza ho | maha jnana té té hung | té na té té hung

mahā-sukha pūja hoḥ | mahā-jñāna te te hūṃ | tena te te hūṃ

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་རདྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་ཧོཿ ནཻ་ཝི་དྱེ་ཨཱཿ ཤབྡ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ

om shri benza sapariwara dhupé hung | pupé tram | aloké hrih | gendhé ho | naiwidyé ah | shabda hung | sarva pudza samaya ho

oṃ śrī-vajra-saparivāra dhūpe hūṃ | puṣpe trāṃ | āloke hrīḥ | gandhe hoḥ | naivedye āḥ | śabda hūṃ | sarvapūjā samaya hoḥ

ཧ་ལ་པཉྩ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

hala pentsa pudza ho

hala pañca-pūja hoḥ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛ་གད་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

om ah hung sarva pentsa amrita hung hrih ta | maha balingta khahi | maha rakta khahi | maha benza amrita dzagé pudza ho

oṃ āḥ hūṃ sarva-pañcāmṛta hūṃ hrīḥ ṭhaḥ | mahā-baliṅte khāhi | mahā-rakta khāhi | mahā-vajrāmṛta-jagad pūja hoḥ

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

dza hung bam ho | tana gana pudza ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | tana-gana pūja hoḥ

བཅུ་པ་ནི།

10. Offering Praise

ཧཱུྃ། མི་སྡུག་སྲིན་པོའི་སྐུ་ནི་སྒེག་ཅིང་དཔའ༔

hung, mi duk sinpö ku ni gek ching pa

Hūṃ. Your form of an ugly rākṣasa is captivating and heroic,

དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་གཤེ་བའི་སྒྲ༔

drakshul dorjé gemo shewé dra

Your vajra laughter is menacing and you make ferocious and stern sounds,

མཆོག་ཏུ་ཞི་བའི་ཐུགས་ནི་སྙིང་རྗེ་རྔམས༔

chok tu zhiwé tuk ni nyingjé ngam

Your supremely peaceful mind is compassionate and awesome;

གར་དགུས་ས་གསུམ་རྣམ་གནོན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

gar gü sa sum namnön khyö la tö

With your nine demeanours you suppress the three realms—you I praise!

 

ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་རྩལ༔

chönyi chik la yeshe long gü tsal

Reality is singular, yet its radiance is the nine expanses of wisdom.23

གདུལ་བྱའི་ཁམས་ལ་རྗེས་ཆགས་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔

duljé kham la jé chak trowö nyam

According to the capacity of students, you appear joyful, desirous or angry.

རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ༔

rolpé chotrul mi zé barwé ku

Your form is a magical display that blazes unbearably—

བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔

düngya nyerngé kyilkhor lha la tö

To the seven hundred and twenty-five deities of the maṇḍala, I pay homage!

ཅེས་བསྟོད་ཅིང་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་ཞིང་དག་དྲན་ལ་བསླབ།

As you thus perform the praise, single-pointedly keep in mind the clear appearance and pride of the generation phase, and train in remembering the purity.

བཅུ་གཅིག་པ་ལ་

11. Mantra recitation

བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས།

There are three parts: 1. Approach, 2. Accomplishment and 3. Activity.

དང་པོ་ཞི་བར་བསྙེན་པ་ནི།

1. The Peaceful Approach

བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔

daknyi chemchok yabyum gyi

I am Mahottara in union with the consort.

ཐུགས་མཆོག་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བའི་ཀློང་༔

tuk chok ö kyi drawé long

In my excellent heart, amidst an expanse of latticed light,

གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

saltong zungjuk nyidé teng

Upon a sun and moon—the union of clarity and emptiness—

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་ལ༔

kunzang yabyum zhal jor la

Is Samantabhadra in union with his consort.

རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞག་ཅན༔

dorjé kyiltrung nyam zhakchen

He sits in cross-legged vajra posture in meditative equipoise.

ཐུགས་ཀར་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྲོག༔

tukkar deshek kün gyi sok

At his heart is the life-force of all the bliss-gone ones—

ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བརྩེགས་མར་གསལ༔

yigé dru sum tsek mar sal

The three syllables, assembled one above the other, clearly visualised.

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་ཀུན༔

dé lé ö trö nangsi kün

They radiate light, and I consider that all of appearance and existence

ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་སངས་རྒྱས་གྱུར༔

yeshe nga ru sangye gyur

Awakens as the five primordial wisdoms.

འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་ལྟ་བའི་ངང་ཿ

With the view that sees the single taste of saṃsāra and nirvāṇa:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཞེས་ཡིད་བཟླས་སམ་ཤུབ་བུར་བཟླ། བསྙེན་པའི་ཚད་ནི་བྱེ་བ་གསུམ་མོ། །

Recite this mentally or as a whisper. The total number of mantras for the approach phase is thirty million.

གཉིས་པ་ཁྲོ་བོར་སྒྲུབ་པ་ནི།

2. The Wrathful Accomplishment

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྟང་དཔྱལ་གྱི༔

yeshe gyalpo tangchal gyi

In the heart of the wisdom king and queen in union,24

ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

tukkar pema nyidé teng

Upon a lotus, sun and moon,

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྭ་དགུ་པའི༔

ser gyi dorjé ra gupé

Is a golden vajra with nine prongs.

དབུས་རྭར་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ༔

ü rar tingdzin sempa hung

In the central prong is the concentration-being25 hūṃ.

རྭ་བརྒྱད་མདུན་ནས་རིམ་པ་བཞིན༔

ra gyé dün né rimpa zhin

In the eight prongs, beginning with the front, are

ཐོག་མཐའ་གཉིས་དང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག༔

tokta nyi dang drongkhyer druk

The first, the six cities, and the last.26

ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་བལྟ༔

kün kyang tukké hung la ta

All of them are turned toward the hūṃ in the centre,

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར༔

shintu tra zhing özer bar

Extremely subtle and blazing with light rays.

ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔

om guru shri benza yaksha krodha tsitta hung

oṃ guru-śrī-vajra-yakṣa-krodha-citta hūṃ

ལྷ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་༔

Enhancing the clear appearance of the deity and

འཕྲོ་འདུའི་གཟེར་ལ་ལྡེ་ཁ་བསྒྱུར༔

The nail of radiating and absorbing are done alternately.

རང་རང་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ལས༔

rang rang ngak kyi yig dru lé

From the seed syllables of the mantra,

སྔགས་ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་ཐོན༔

ngak treng lugu gyü du tön

A string of mantra-garlands emanates.

ཡབ་ནས་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས༔

yab né yum gyi zhal du zhuk

It exits the male deity and enters the mouth of the female deity.

སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་མཁའ་གསང་ནས༔

ku yi yib gyü kha sang né

It flows through the form of her body and from her secret space,

རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ༔

dorjé norbü lam zhuk té

Entering the path of the vajra-jewel.

ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་ཞིང་འཁོར༔

tuk sok hung la tim zhing khor

It dissolves into the life-force hūṃ at the heart and revolves.

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dewa chenpö özer gyi

The light rays of great bliss

རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔

gyalwa chö ching ngödrub yik

Make offerings to the victorious ones and gather all the jewel-like accomplishments,

ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་རང་ལ་བསྟིམས༔

tamché dü né rang la tim

Which then dissolve into me.

སླར་འཕྲོས་འགྲོ་བའི་ལས་ཉོན་སྦྱངས༔

lar trö drowé lé nyön jang

Once again light radiates, purifying the karma and emotions of beings.

ཞེས་པའི་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པ་དང་བཅས་རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་གསུམ་པ་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང་། སྐབས་སུ་ཟབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཡང་སྙིང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་པའང་བཟླ།

With one-pointed focus, mostly recite the root mantra with thirteen syllables. At times, also recite hūṃ hūṃ hūṃ, the innermost essence of the profound heart practice.

སྤྱི་དྲིལ་བཟླ་བར་མོས་ན་དོ་ལིའི་ཛཔ྄་དགོངས་དང་།

If you wish to repeat the all-embodying mantra, adopt the palanquin recitation and:

ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ཀྱང་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས༔

lhatsok kün kyang chi dril ngak

The whole assembly of deities resounds with the all-embodying mantra,27

འུར་ཆེམ་འབྲུག་གི་སྒྲ་བཞིན་སྒྲོགས༔

ur chem druk gi dra zhin drok

With a roaring and rumbling sound.

ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱིས་སྟོང་གསུམ་གང་༔

ngaden ö kyi tongsum gang

Five-coloured light fills the three thousand-fold cosmos, through which

ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་ཚེ་དཔལ་རྒྱས༔

nedön zhi zhing tsé pal gyé

Diseases and evil spirits are pacified, lifespan and glory increase,

ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་དམིགས་བྱ་བསྒྲལ༔

kham sum wang dü mikja dral

The three realms are magnetized, and beings liberated.

རིག་འཛིན་བཞི་ཡི་གནས་ཐོབ་གྱུར༔

rigdzin zhi yi né tob gyur

Consider that you attain the four levels of an awareness-holder.

ཅེས་དམིགས་ལ།

While visualizing like this, recite:

ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚཱཾ་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza tsenda sarva dushtam takahana dahapatsa hung pé

oṁ vajra-caṇḍa-sarva-ḍuṣtāntaka hana daha paca hūṁ phaṭ

ཅེས་བཟླ། དེའང་། གཙོ་ལ་འབྲུ་འབུམ་ལས་རུང་སྟེ༔

Furthermore it is said that, regarding the main mantra,28 you are allowed to perform the activities if you recite the mantra 100,000 times multiplied by the amount of syllables of the mantra.29

གཞན་དུ་དེ་ཡི་བཞི་འགྱུར་ལ༔ ...སྨིན་སློབ།…

Otherwise, multiply that by four. (This relates to matured practitioners)30

སྤྱི་དྲིལ་བཅུ་ཆ་དག་ཏུའོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །

The all-embodying mantra31 should be recited a tenth part of that.

གསུམ་པ་

3. Application of Activities

བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་དུ་ཐེམས་པས་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་ཕྱེད་པར་སྤྲོ་ན་གཞུང་དུ་ཤེས། གང་ལྟར་ཡང་བཟླས་པ་བསྡུ་བ་ན། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་སྤེལ། སྟོང་ཚིག་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་བྱའོ། །

Having completed the approach and accomplishment, if you wish to perform the recitation for the application of activities separately you must follow the main text. In any case, when you finish the recitation, recite the vowels and consonants, the mantra of interdependent origination and the hundred-syllable mantra, which will amend duplications and omissions and increase the power of the mantra recitation. Also recite ‘the praise that is recited after every thousand mantras’.

བཅུ་གཉིས་པ་ནི།

12. The Feast-gathering

ཐུན་མཚམས་སུ་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་དམ་རྫས་སུ་འོས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་གི་ཚོགས་བཤམས་པ་བདུད་རྩིས་བསངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི།

At the end of the session, if you wish to perform a concise feast-offering, arrange appropriate samaya substances of food and drink—method and insight. Purify and bless them with ambrosia.

The Blessing

ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔

hung, palchen tuk lé ram yam kham

Hūṃ. From the heart of Awesome One radiate raṃ, yaṃ, and khaṃ,

འཕྲོས་པས་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

tröpé tsok kyi ngödzin jang

Purifying grasping at the feast-offerings as real.

སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔

nangsi dechen kapalar

Within the kapāla of the great bliss of appearance and existence,

བཅུད་རྣམས་རིགས་ལྔའི་དམ་རྫས་གྱུར༔

chü nam rik ngé damdzé gyur

The essences become the samaya substances of the five families.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ

om ah hung ha ho hrih

oṃ āḥ hūṃ ha ho hrīḥ

སྤྱན་འདྲེན་ནི།

The Invitation

ཧཱུྃ། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དང་༔

hung, womin chöying podrang dang

Hūṃ. From the Unsurpassed, the palace of basic space,

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

yenlak dünden longchö dzok

The saṃbhogakāya endowed with the seven branches

རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔

rangzhin tulkü zhingkham né

And the pure realm of the nature-nirmāṇakāya,32

དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང་༔

palchen kyilkhor lhatsok dang

We invite the host of deities of the Awesome One’s maṇḍala.

 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྣམས་ན༔

neyul durtrö gyé nam na

All who reside in the sacred lands and the eight charnel grounds—

བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔

zhukpé pawo khandro dang

Heroes33 and ḍākinīs,

ཤུགས་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་ཞིང་སྐྱོང་རྣམས༔

shukdro naljor zhingkyong nam

Energetic Spirits,34 yogis, and protectors of the realms—

ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

tsok la chendren shek su sol

I invite you to this feast-gathering, please come!

གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཛ༔

guru dewa daka dakini dharmapala samaya dza

guru-deva-ḍākinī-dharmapāla-samaya jaḥ

ཕུད་དང་པོ།

The First Portion

ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔

hung, sangye damtsik lanamé

Hūṃ. The samaya of the buddhas is unsurpassed.

ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་ཚོགས༔

chi nang sangwa mejung tsok

I offer marvellous outer, inner and secret offerings

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ༔

kyilkhor lha la chöpar bul

To the deities of the maṇḍala!

བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

zhé né wang dang ngödrub tsol

Having accepted them, grant us empowerment and accomplishments!

ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

gana tsakra pudza ho

gaṇacakra-pūja hoḥ

The Intermediate Offering of Confession

བར་པ་བཤགས་པ་དང་། ཐ་མ་བསྒྲལ་མཆོད་གཞུང་ལྟར་རམ་བསྡུ་ན།

The intermediate section of confession and the final section of the offering of liberation can be done according to the main text, or else, in a concise way, as follows:

ཧཱུྃ། བདག་གི་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས༔

hung, dak gi tserab tokmé né

Hūṃ. In all my lives without beginning,

གསང་སྔགས་ཐེག་ཆེན་སྒོར་ཞུགས་ཏེ༔

sang ngak tekchen gor zhuk té

Since I have entered the Great Vehicle of Secret Mantra,

རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཉམས་པ༔

tsawa yenlak damnyam pa

Whatever impairments of the root and branch samayas I have committed,

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔

döyön tsok kyi chöpé shak

Through offering this feast-offering of sensory delights, I confess them all.

ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ།

Recite the hundred-syllable heruka mantra.

ཨོཾ་ཧེ་རུ་ཀ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་སཏྭ། ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡྂ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧེ་རུ་ཀ་མཱ་མེ་མུཉྩ་ཧེ་རུ་ཀ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om heruka sato samaya | manupalaya | heruka sato tenopa tishta dridho mé bhava | sutokhayo mé bhava | supokhayo mé bhava | anurakto mé bhava | sarva siddhi mé prayaccha | sarva karma su tsa mé | tsittam shreyang | kuru hung | ha ha ha ha ho | bhagavan | sarva tatagata heruka ma mé muntsa heruka bhava maha samaya sato ah

oṃ herukasatvasamayam anupālaya herukasatva tvenopatiṣṭha ḍṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarvasiddhiṃ me prayaccha sarvakarmasu ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarvatathāgataheruka mā me muñca heruka bhava mahāsamayasattva āḥ

The Liberation

ཧཱུྃ། མ་རིག་ལས་ཉོན་གཟུང་འཛིན་གྱིས༔

hung, marik lé nyön zungdzin gyi

Hūṃ! Ignorance, karma, negative emotions and dualistic grasping,

བསྐྱེད་པའི་བདག་འཛིན་རུ་དྲ་ཀུན༔

kyepé dakdzin rudra kün

And their creation, all these ego-clinging rudras—

གཟུགས་ལ་ཕོབ་ཅིག་ནྲྀ་ཏྲི་ཛ༔

zuk la pob chik nri tri dza

Summon them into this form: ṇṛ ṭṛ jaḥ.35

རྣམ་ཤེས་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཕཊ྄༔

namshé chöying long du pé

Their consciousness liberated into the expanse of all-pervading space—phaṭ!

གཟུགས་ཕུང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རོལ༔

zukpung tsok kyi khorlor rol

And their body enjoyed as the feast-offering.

མཱཾ་ས་རཀྟ་ཙིཏྟ་གོ་རོ་ཙ་ན་བྷ་སུ་ཏ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔

mamsa rakta tsitta gorotsana bhasu ta kim niriti gana tsatra pudza kha kha khahi khahi

māṃsa rakta citta gorocanā vasutāḥ keṃ nirti36 tana cakra pūja kha kha khāhi khāhi

སྤྲོ་ན་སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱད་པའི་རྗེས་

If you wish to elaborate, fulfil the deities’ wishes with the ‘Spontaneous Vajra Song of Fulfilment and Confession’. After the practitioners have enjoyed the sensual delights of the feast-offering, dedicate the remainder offering.

ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི།

Dedicating the Remainder

ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཞག །ཧེ་རུ་ཀའི་དམ་རྒྱས་ཁ་ཕྲུ་དབབ།

Place the remainder on a ‘skin from the great fields’. With the samaya-mudrā of the herukas, spit on the substances.37 Bless the offerings with:

ཨ་ཀཱ་རོས་

om akaro mukham sarva dharmanam atyan utpannotata om ah hung pé soha

oṃ akāro mukhaṃ sarvadharmānām ādyanutpannatvāt oṃ āḥ hūṃ phaṭ svāhā

བརླབ་ཅིང་བཤུག་གླུ་དང་བཅས་ལྷག་སྡུད་སྤྱན་དྲངས་ལ།

Accompanied by whistling, invite the recipients of the remainder.

ཧཱུྃ། རྣམ་དག་རང་བཞིན་ཞི་བ་ལས༔

hung, namdak rangzhin zhiwa lé

Hūṃ. From the natural peace of utter purity,

བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་སྤྲུལ་པ་ནི༔

chomden palchen trulpa ni

The victorious Awesome Lord emanates.

ཐབས་ཤེས་ཟླ་གསང་རོལ་པ་ལས༔

tabshé da sang rolpa lé

From the play of method and insight, the secret moon,38

དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་རྣམས༔

kyilkhor muren kyongwa nam

Arise the protectors of the maṇḍala’s perimeter.

ཕམ་ཕབས་ལོངས་ལ་བསྟན་པ་སྲུངས༔

pam pab long la tenpa sung

Accept the leftovers and protect the teachings!

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

cholwé trinlé drubpar dzö

Carry out the activity entrusted to you!

ཅེས་ལྷག་མ་གཏོང་།

With this, dispatch the remainder.

Aspiration Prayer

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །

heruka pal drongkhyer du

In the city of the Awesome Herukas,

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད་པ་ཡིས། །

tsok kyi khorlö chöpa yi

Through offering this gaṇacakra,

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dakzhen drowa malüpa

May I and all beings, without exception,

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །

kyilkhor chik tu drubpar shok

Attain realization in one maṇḍala!

བཅུ་གསུམ་པ་ལ།

13. The Conclusion

དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང་ནོངས་བཤགས། །བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་སོ། །ཞེས་ལྔ་ལས།

This has five parts: 1. Receiving the Accomplishments, 2. Confession of Mistakes, 3. Dissolution and Re-emergence, 4. Dedication and Aspiration, and 5. Prayer of Auspiciousness.

དང་པོ་ནི།

1. Receiving the Accomplishments

མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ།

First perform the offering and praise. Then:

ཧཱུྃ། བྱིན་རླབས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་ནི༔

hung, jinlab kün gyi tsawa lama ni

Hūṃ. Guru, source of all blessings,

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་དཔལ་ཆེན་རོལ་པའི་ལྷ༔

ngödrub tsol chir palchen rolpé lha

To grant us accomplishment you manifest as the display of the Awesome Deities.

རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔

namtar go sum tuk kyi kyilkhor né

From the maṇḍala of awakened mind—the three doors of liberation—

རང་བཞིན་ཡོངས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དངོས༔

rangzhin yongdrub changchub sem kyi ngö

The actual bodhicitta, the truly existent nature:

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chakgya chenpo chok gi ngödrub tsol

Grant me the supreme accomplishment of Mahāmudrā:

ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་དབང་བཅུ་ཕྱི་ནང་གཉིས༔

sa chu lam nga wang chu chinang nyi

The ten grounds and five paths; the ten empowerments, outer and inner;

རིག་འཛིན་བཞི་དང་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔

rigdzin zhi dang ku nga yeshe nga

The four awareness-holder levels; the five kāyas and five wisdoms;

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི༔

drubchen gyé dang trinlé nampa zhi

The eight accomplishments, and the four enlightened activities.

འཁོར་བའི་རང་བཞིན་གློ་བུར་སྒྲིབ་པ་གཉིས༔

khorwé rangzhin lobur dribpa nyi

Saṃsāra’s nature is the two adventitious stains

ཀུན་གཞིའི་ཁམས་ལ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་ཚུལ༔

künzhi kham la bak la nyal gyi tsul

That lie dormant in the all-ground consciousness—

ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི༔

shintu namdak namkün chokden gyi

Purify them! Grant us right here, right now,

དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔

ngödrub dampa dengdir tsal du sol

The sacred accomplishment, supreme in every way!

རྩ་སྔགས་མཐར།

om guru shri benza yaksha krodha tsitta hung

oṃ guru-śrī-vajra-yakṣa-krodha-citta hūṃ

དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནི་རྨ་ཀཱ་ཡ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃཿ

dharmakaya sambhokaya nirmakaya tsitta siddhi pala hum

dharmakāya | saṃbhogakāya | nirmākāya citta siddhi phala hūṃ

གཉིས་པ་ནི།

2. Confession of Mistakes

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་མང་དུ་བཟླས་པས་ནོངས་པ་བཤགས།

By reciting the hundred-syllable mantra many times, confess your faults.

གསུམ་པ་ནི།

3. The Dissolution and Re-emergence

ཧཱུྃ། སྣོད་བཅུད་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་སུ༔

hung, nöchü lha dang zhalyé su

Hūṃ. The pure forms of the world and inhabitants

ཤར་བ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱང་༔

sharwa dakpé nöchü kyang

Are the appearances of the palace and deities,

རྟེན་ཉིད་བརྟེན་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་༔

ten nyi tenpa lha nam kyang

The support and supported—

གཙོ་བོ་ལ་ཐིམ་དེ་ཡང་ཧཱུྃ༔

tsowo la tim deyang hung

All dissolve into the main deities. They dissolve into hūṃ.

ཞབས་ཀྱུ་ནས་བཟུང་ནཱ་དའི་བར༔

zhabkyu né zung nade bar

From the shabkyu39 up to the nāda,

རིམ་ཡལ་གདོད་མའི་གཤིས་སུ་ཨ༔

rim yal dömé shi su a

Everything dissolves in stages into the original nature—āḥ.

ཞེས་མཉམ་པར་གཞག །

Rest in meditative equipoise.

སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དུ་ལྡང་བ་ནི།

Arising in the yoga of daily activities:

སླར་ཡང་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

lar yang rigpa changchub sem

Once again, in post-meditation, awareness-bodhicitta

རྗེས་ཐོབ་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀ༔

jetob nyukmé heruka

Arises as the Heruka of the fundamental nature.

ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གནས་གསུམ་དུ༔

chakgya chikpé né sum du

In the form of the single mudrā, his three places

ཡི་གེས་མཚན་པས་རྣམ་རྟོག་སྲུངས༔

yigé tsenpé namtok sung

Are marked by syllables, giving protection from conceptuality.

བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔

benza raksha hung

vajra-rakṣa hūṃ

ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གོ་བ་གོ་ཞིང་།

Thus, stabilize the practice by donning the vajra-armour

ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བརྟན་པར་བྱའོ། །

And reciting the hundred-syllable mantra.

བཞི་པ་ནི།

4. Dedication and Aspiration

ཧཱུྃ། །སྣང་གྲགས་རིག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ངང་༔

hung, nang drak rigpa kyilkhor sum gyi ngang

Hūṃ. With appearance, sound and awareness merging in the state of the three maṇḍalas40

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ཚོགས༔

sönam yeshe rim nyi naljor tsok

The practice of merit and wisdom of the two phases is perfected.41

མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱ་ངན་འདས་པར་བསྔོ༔

mi né yeshe nya ngen depar ngo

I dedicate it to the nirvāṇa of non-abiding wisdom—

ཀུན་ཀྱང་དཔལ་ཆེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག༔

kün kyang palchen gopang tobpar shok

May everyone attain the level of the Awesome One!

ལན་གསུམ།

Recite this three times.

ལྔ་པ་ནི།

5. Prayer of Auspiciousness

རང་གཞུང་ངམ་རིག་འཛིན་གྱི་ལས་བྱང་སོགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཤིས་བརྗོད་གང་རུང་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །

Recite the prayer of auspiciousness either from the main text or from the Vidyādhara Assembly. Throwing flowers and playing the 'gentle cymbal'42 will make everything virtuous and excellent.

 

ཞེས་པའང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་གཞུང་བསྲང་བའི་སྐབས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇིགས་མེད་གྲུབ་པའི་སྡེས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲོ་ཀུན་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་འདོད་རྒུར་རྩེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།མངྒ་ལཾ།། །།

I, Jikme Drubpé Dé, the servant who delights the omniscient guru, compiled this as a convenient text for daily use or for occasions, such as during a great accomplishment ceremony,43 when one needs to repeat the practice six times a day. I have made it brief, clear, and concise, and closely followed the vajra words of the treasure text. Through this virtue, may the wishes of all limitless beings be fulfilled, and may everyone reach the level of the Awesome Heruka. Maṅgalaṃ.

 

| Translated by Han Kop, with the kind assistance of Tulku Dawa Zangpo, reviewed by Stefan Mang and edited by Barry Cohen, for the Longchen Nyingtik Project, 2020.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "dpal chen phrin las snying po/" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 16: 1–15

 1. Skt. siddhi.
 2. Skt. sugata.
 3. Jigme Lingpa explains in his commentary on ‘The Eight-Branch Offering from the Tantra System Vajrakīla’ that the sugatas referred to here are the buddhas of the past; the mighty lords are the gurus, the buddhas of the present; and sentient beings are the buddhas of the future, since they all possess the buddha-nature or sugatagarbha.
 4. Jigme Lingpa explains that one offers to the buddhas of the past in order to bring about the actualization of their inexhaustible qualities of the body, speech, mind, qualities and activities; one offers to the buddhas of the present in order to become a suitable vessel for the perfect wisdom of all the tathāgatas and to attain fruition through their empowerment and blessings; and one offers to the buddhas of the future in order to create the auspicious circumstances for attaining the fruition of the great vehicle and fully perfecting the benefit of others.
 5. Skt. samādhi.
 6. The term guna tvara is not entirely clear, but it is most likely that tvara is a corruption of the Sanskrit word toraṇa, which is an archway and which was translated into Tibetan with ta-bab (rta babs), referring to the place where one would descend from one’s horse.
 7. Skt. Akaniṣṭha
 8. The consort of Samantabhadra is often back-translated into Sanskrit as Samantabhadrī, but Samantabhadrā is better attested in Sanskrit sources.
 9. I,e., the causal heruka and his consort.
 10. Tib. ba dzra thod phreng rtsal
 11. Some texts have hips instead of heads. སྤྱི༽Derge, Lhasa, Chatral, Dodrup, དཔྱི- Adzom, Tsapo, Thekchok.
 12. Skt. bhāṇḍa.
 13. Skt. possibly ākāśamukhī, Tib. Namshalma (gnam zhal ma).
 14. I.e., Yangdak.
 15. I.e. Mamo Bötong.
 16. Skt. Mātṛkā, Tib. mamo.
 17. I.e. Drekpa Kündul, the chief deity of the Jikten Chötö maṇḍala, possibly called sarvaduṣṭāntaka in Sanskrit
 18. Skt. Mahākāla
 19. The Mahādevas
 20. The nine wisdoms are naturally arising wisdom, mirror-like wisdom, wisdom of equality, discriminating wisdom, all-accomplishing wisdom, wisdom of the expanse, incorrigible wisdom, wisdom of the freedom of the basic space, and wisdom free from extremes. See Lopön Thekchok, page 433.
 21. Here we have translated Kagye (bka’ brgyad) as Eight Herukas.
 22. Literally ‘the support and supported’.
 23. Lama Sherab Tharchin explains that the nine expanses of wisdoms are the nine deities.
 24. Samantabhadra with consort.
 25. Skt. samādhisattva
 26. This means the first syllable of the mantra, oṃ, then guru, śrī, vajra, yakṣa, krodha, and citta, and the last syllable, hūṃ.
 27. oṁ vajracaṇḍa...etc
 28. oṃ guru-śrī-vajra-yakṣa-krodha-citta hūṃ
 29. Dilgo Khyentse Rinpoche says that this amounts to 1,300,000. See Dilgo Khyentse Rinpoche, An Illuminating Jewel: A Few Explanations that Clarify the Profound Meaning of the Wisdom Intent of the Activity Manual for the Heart Practice of the Deities, the Fierce Blue Gurus in the Assembly of Awesome Ones (yi dam thugs sgrub bla ma drag mthing dpal chen 'dus pa'i las byang gi dgongs don cung zad bshad pa zab don gsal byed rin chen snang ba), page 302b. Lopön Thekchok says that this amounts to 1,500,000. Lopön Thekchok, page 666.
 30. Tib. smin slob. Dilgo Khyentse Rinpoche takes note of this important remark in his commentary on the practice, page 302b.
 31. oṁ vajra-caṇḍa-sarva-ḍuṣtāntaka hana daha paca hūṁ phaṭ
 32. The nature-nirmāṇakāya is half-nirmāṇakāya and half-saṃbhogakāya.
 33. Skt vīra; Tib. dpa’ bo.
 34. These are a type of ḍākinīs. Possibly *veginī / *vedinī.
 35. Khenpo Chemchok mentions that ṇṛ represents the consciousness of enemies, ṭṛ the consciousness of obstructing forces, and with jaḥ we visualize that the negative forces become indivisibly united with the whatever support we are using.
 36. DKR 307b niriti
 37. It should be noted this should only be done by a highly realized vajra master, and even they will most likely refrain from actually doing this. When there is no realized vajra master, ambrosia is used.
 38. Tulku Dawa comments that secret moon refers to the union of the male and female deities.
 39. The shabkyu (zhabs kyu) is a Tibetan vowel sign roughly equivalent to the English vowel ‘u’.
 40. The three maṇḍalas of awakened body, speech and mind. See Lopön Thekchok, pages 624-5.
 41. The two phases are the generation and completion phase.
 42. Tib. sil ma.
 43. Tib. Drupchen, sgrub chen.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK