Prayer to Thangtong Gyalpo

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Thangtong Gyalpo

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Thangtong Gyalpo

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་སྨུག་ནག་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །

düpung jom dzé muknak trowö ku

Subduer of māra's forces, in your wrathful form with its dark complexion,

ལྟ་བའི་གདེང་ལྡན་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་། །

tawé dengden tulzhuk chöpa kyong

Confident in the view, you maintain the unconventional actions of a yogi,

ཨོ་རྒྱན་ལུང་བསྟན་སྐྱེས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

orgyen lungten kyechok trulpé ku

Prophesied by the Oḍḍiyāna Guru, you are a supreme being a nirmāṇakāya:

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tangtong gyalpö zhab la solwa deb

Thangtong Gyalpo, 'King of the Empty Plain', to you I pray!

 

ཞི་བ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། །

zhiwa pakchok tukjé chenpo dang

The peaceful, supreme and noble Great Compassionate One

དྲག་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ། །

drakpo trowö gyalpo tamdrin gyal

And the wrathful, king of the fearsome, Hayagrīva,

དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

yermé zungjuk chok gi trulpé ku

Are inseparably united in you, the supreme manifestation:

གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubpé khorlö gyur la solwa deb

Supreme sovereign of siddhas, to you I pray!

 

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ཞབས། །

gyalwé lungten tsöndrü zangpö zhab

Prophesied by the victorious ones, venerable Tsöndrü Zangpo,

རྒྱ་བོད་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི། །

gya bö yuldru küntu tulzhuk kyi

You practised yogic conduct throughout the lands of India and Tibet,

སྤྱོད་མཛད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་སྙན་པར་གྲགས། །

chö dzé tangtong gyalpor nyenpar drak

And became renowned as Thangtong Gyalpo, 'King of the Empty Plain':

ཨོ་རྒྱན་གཉིས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen nyipé zhab la solwa deb

Like a second guru of Oḍḍiyāna, to you I pray!

 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཆུ་ལ་ལྕགས་ཟམ་སོགས། །

ku sung tuk ten chu la chak zam sok

You sponsored supports of enlightened body, speech and mind,

རྣམ་པར་དཀར་བའི་དགེ་ཚོགས་དཔག་མེད་ཀྱིས། །

nampar karwé gé tsok pakmé kyi

The construction of bridges and so on — boundless acts of merit,

སྔོན་མེད་ཉི་མ་གསར་པའི་དགེ་མཚན་ཅན། །

ngönmé nyima sarpé getsen chen

Bringing signs of virtue like the unheralded dawn of a new sun,

གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubchen chö kyi jé la solwa deb

Mahāsiddha, Lord of Dharma, to you I pray!

 

ཁྱོད་ལ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས། །

khyö la güpé solwa tabpé tü

Through the power of praying reverently to you,

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །

dak sok gangdu nepé sachok su

In the places where I and others reside

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །

nedön ulpong tabtsö zhiwa dang

May illness, harmful influences, poverty and conflict be relieved,

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

chö dang tashi pelwar dzé du sol

And may Dharma thrive and auspiciousness increase!

 

ཅེས་སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱད་པས་བསྐུལ་བཞིན། དམ་པ་གོང་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་གསར་བསྣན་ཅུང་ཟད་བཅས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

In accordance with the request of the Eighth Sangye Nyentrul Rinpoche, I, Jamyang Khyentse Wangpo, wrote this by supplementing the vajra words of great beings of the past.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.