Summoning Longevity and Prosperity

Practices › Wealth & Prosperity | Practices › Longevity | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersLhatsün Namkha Jigme

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Tseyang Gukpa

༄༅། །ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Bestowal of the Splendour of Longevity, Merit, and All That Could Be Wished For

A Ritual Arrangement for Summoning Longevity and Prosperity

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the guru and Three Jewels!

 

གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་བསྟེན་ནས་ཚེ་དང་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་གནས་གཙང་ཞིང་དབེན་པར། གོང་དུ་བདག་བསྐྱེད་གང་ལ་བསྟེན་པའི་མཆོད་གཏོར་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་འབྲུ་དཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་ཁར་འབྱོར་ན་གཏེར་བུམ་ཚད་ལྡན་དང་། ཉིན་ཆོག་ལྟ་བུ་འཇུག་བདེར་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའམ། གཡང་བཤོས་ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་ཁ་ཟས་བཟང་རྒུས་བསྐོར་བ་བཀོད་པའི་གཡས་སུ་ཕྱེ་མར། གཡོན་དུ་གཡང་ཆང་། ཚེ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན་ཚེ་འབྲང་། ཚེ་ཆང་། ཚེ་རིལ། གཞན་ཡང་མཆོད་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་སོགས་བག་དྲོ་བྱིན་ཆགས་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམ། རང་གི་མདུན་དུ་མདའ་དར་དང་། རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱ། བདག་བསྐྱེད་གུ་རུ་ཞི་བའི་ལས་གཞུང་ལྟ་བུ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་བསྲངས་ནས་བཟླས་པ་དང་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་བཅས་གྲུབ་རྗེས། མཆོད་རྫས་བརླབ་པ་ནི།

If you wish to accomplish the siddhis of long life and prosperity simultaneously on the basis of Ratna Tötreng Tsal and the increasing activity of the guru, wish-fulfilling jewel, you should go to a clean and isolated place. Place at a high level an offering torma for whichever deity you are relying upon for the self-visualization. Below that, draw a svāstika with white grains, and, upon that, if you can afford it, place an authentic treasure vase. For convenience, if doing this as a daily rite, arrange a 'blazing jewel' torma, or jewel shaped 'prosperity food' surrounded by delicious treats. Place buttered barley flour (chemar) to the right and 'prosperity alcohol' to the left. If you focusing mainly on longevity, arrange a long-life torma, long-life alcohol and long-life pills. In addition, neatly arrange other appealing, impressive offerings, tormas and so on. Place a silk arrow, any necessary musical instruments and so on before your seat. Practise the self-visualization from the sādhana of the peaceful guru—briefly or elaborately, as appropriate—including the recitation. Then, after the offering and praise that follows a thousand recitations, bless the offering substances with:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས། །

daknyi lhar sal tukka né

I appear clearly as the deity; from my heart

འོད་འཕྲོས་མཆོད་རྫས་གཟུང་འཛིན་སྦྱངས། །

ö trö chödzé zungdzin jang

Light radiates out, cleansing the offering substances of dualistic fixation.

དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས། །

ngöjor yitrul longchö tsok

Enjoyments, actually arranged and created through my imagination,

མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར། །

chöpé chakgya chenpor gyur

I now present as the great mudrā of offering.

ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ།

nama sarva tathagaté bayo bisho mukhebé sarva takham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarva-tathāgatebhyo viśva-mukhebhyaḥ sarvathā-khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana-khaṃ svāhā

མདུན་རྟེན་རྣམས་ལ་ཆབ་བྲན་ཏེ།

Sprinkle water on the supports before you.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་།

om benza amrita kundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛita-kuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ་གིས་སྦྱང་། 

om maha shunyata jnana benza sobhawa atma ko hang

oṃ mahā-śūnyatā-jñāna-vajra-svabhāvātmako ’ham

སྟོང་གསལ་རང་རིག་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས། །

tong sal rangrig dümajé pé ying

In the unconditioned space of my empty, clear awareness,

འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རོལ་མོ་ལས། །

gakmé chiryang charwé rolmo lé

From the play of ceaseless arising that unfolds in any way,

ངོ་མཚར་འཇའ་ཚོན་རྣམ་བཀྲ་དག་པའི་ཞིང་། །

ngotsar jatsön namtra dakpé zhing

Appears the pure, wondrous realm, brilliant and iridescent.

ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འབར་བའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །

yeshe ö nga barwé longchen por

In a vast expanse ablaze with five-coloured wisdom light

ནོར་བུའི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །

norbü ba gam tsekpé zhalmé khang

Is a celestial palace featuring domes of precious jewels.

བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས། །

köpa rabdzok dögü trinpung trik

Perfect in design, it is amidst clouds of all that is desirable.

དེ་དབུས་རིན་ཆེན་པདྨ་ཉི་ཟླའི་ཁྲིར། །

dé ü rinchen pema nyidé trir

In its centre, upon a jewelled throne, lotus, sun and moon,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད། །

tsawé lama orgyen tsepakmé

My root guru appears as Orgyen of Boundless Life,

རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

gyepé lé dzé ratna tötreng tsal

Ratna Tötreng Tsal, who carries out enhancing activity,

རབ་འབྱམས་ནོར་ལྷ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

rabjam norlha düpé ngowo nyi

The essence and embodiment of infinite wealth deities.

གསེར་མདོག་བརྗིད་ཆགས་སྒེག་འཛུམ་ཁྲོ་བོའི་ཉམས། །

ser dok ji chak gek dzum trowö nyam

He is golden, resplendent, graceful, smiling wrathfully,

དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །

dar dang rinchen rüpé gyen gyi dzé

And adorned with the silken, jewel and bone ornaments.

ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བསོད་འགུགས། །

chak yé dadar sizhi tsesö guk

His right hand holds a silk arrow to invoke longevity and merit from throughout existence and peace.

གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་ནི། །

yönpé nyam zhak chimé tsebum ni

His left hand rests in the gesture of equanimity and holds a vase of deathless life,

བདུད་རྩིས་གང་བ་ནོར་བུས་མཚན་པ་ཡིས། །

dütsi gangwa norbü tsenpa yi

Filled with nectar and adorned with a precious jewel,

འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

khordé kün gyi tsé pal ngödrub tsol

By means of which he bestows the siddhi of life and vitality from all saṃsāra and nirvāṇa.

རང་འོད་བདེ་སྟེར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ། །

rang ö dé ter rinchen khandroma

His own radiance, the bliss-conferring Ratna Ḍākinī,

སེར་མོ་མདའ་དར་བུམ་འཛིན་ཡབ་ལ་འཁྲིལ། །

sermo dadar bum dzin yab la tril

Embraces him while holding a yellow arrow and vase.

བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །

detong zakmé dorjé kyiltrung gi

He is seated in vajra posture, in immaculate bliss-emptiness,

སྣང་སྲིད་ཀུན་ཁྱབ་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་བཞུགས། །

nangsi künkhyab jazer long na zhuk

Amidst an expanse of rainbow light that pervades the whole of appearance and existence.

སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །

chiwor chukyé nyidé den gyi teng

Above his head, on seats of lotus, sun and moon,

རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས། །

rik kyi dakpo chimé tsé tayé

Is the lord of the family, immortal Amitāyus,

དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །

mar sal nyam zhak dütsi tsebum nam

Bright red, with the gesture of equanimity and holding the long-life vase of nectar.

ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་རྫོགས་རང་འོད་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །

longkü gyen dzok rang ö yum dang jor

He has all the sambhogakāya adornments and embraces the consort of natural radiance.

ཕྱོགས་མཚམས་དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །

choktsam gong da nyengyü lama dang

In all the cardinal and intermediate directions are the gurus of the mind-direct, sign and aural transmission lineages,

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཐེག་རིམ་དགུ་རྣམས་ཀྱི། །

gyüdé zhi druk tek rim gu nam kyi

Peaceful and wrathful yidam deities of the four or six classes of tantra and nine successive vehicles,

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །

yidam zhitro pawo naljorma

As well as vīras and yoginīs,

ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་ཚོགས། །

tsé la wangwé rigdzin drangsong tsok

Vidyādharas with power over life and sages,

གྲངས་མེད་སྣང་སྟོང་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས། །

drangmé nangtong nyizer dul tar trik

In a vast, incalculable gathering, apparent yet empty, like specks of dust in sunlight.

དེ་འོག་སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་པས་མངོན་མཐོ་བའི། །

dé ok sizhi jorpé ngön towé

Below are those whose eminence is based on the riches of existence and peace.

དབུས་སུ་གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རྣམ་ཐོས་སྲས། །

ü su nöjin depön namtö sé

In the centre is Vaiśravaṇa, chief among the yakṣas,

སེར་གསལ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས། །

ser sal rinchen gyaltsen né'u lé nam

Bright yellow and holding a jewelled banner and mongoose.

སེང་གེ་ལ་འཆིབ་ལྷ་ཡི་གོ་ཁྲབ་བརྗིད། །

sengé la chib lha yi go trab ji

He is riding a lion and resplendent in his divine armour.

གཡས་སུ་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ཛམྦྷ་ལ། །

yé su nor gyi dakpo dzambha la

To the right is Jambhala, master of wealth,

གསེར་མདོག་བགྲང་ཕྲེང་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །

ser dok drang treng dang ni né'u lé dzin

Golden coloured and holding rosary and mongoose.

གཡོན་དུ་འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་སེར། །

yön du pakma nor gyün lhamo ser

To the left is noble Vasudhārā, yellow in colour,

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པས་འབྲས་སྙེ་བསྣམས། །

chak yé chok jin yönpé dré nyé nam

Her right hand in the mudrā of supreme generosity and the left holding a sheaf of grain.

ཀུན་ཀྱང་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

kün kyang dar dang rinchen gyen gyi tré

They are all dressed in silk and jewel adornments

པད་ཟླའི་སྟེང་ན་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་པས་འགྱིང་། །

pé dé teng na chekyil rolpé gying

And seated on lotuses and moon discs with their legs half-crossed.

མཐའ་སྐོར་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དང་། །

takor nöjin norlha terdak dang

Surrounding them are yakṣas, wealth deities, treasure-keepers,

རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས། །

dorjé chösung karchok kyongwé tsok

Guardians of Vajrayāna Dharma, and protectors of virtue,

མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པས་ཡོངས་བསྐོར་བའི། །

malü lüpa mepé yong korwé

In their entirety with no one missing.

གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

né sum dru sum tsenpé özer gyi

Rays of light shine from the three syllables at their three centres,

དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར། །

ying né yeshe chendrang yermé gyur

Inviting the wisdom deities from basic space, who then merge inseparably.

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བསྟན་པ་འདི་ལ་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བ། །

hung hrih, tenpa di la ngotsar mejung ba

Hūṃ hrīḥ. Most amazing wonder of these teachings,

འཇིག་རྟེན་མངའ་སྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ནི། །

jikten ngagyur pema gyalpo ni

Lotus King, mighty lord of this world,

རིགས་ནི་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། །

rik ni orgyen gyalpö sé su trung

As for your family, you were born a prince of Zahor,

ཟ་ཧོར་ཡུལ་དུ་སྒྲོ་འདོགས་མ་ལུས་བཅད། །

zahor yul du drondok malü ché

In Uḍḍiyāna you cut through all misconceptions,

བསིལ་བ་ཚལ་དུ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བརྙེས། །

silwa tsal du ngödrub nam nyi nyé

In Śītavana you gained the two forms of attainment,

ཁ་བ་ཅན་འདིར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། །

khawachen dir tenpa gyepar dzé

And in this Snowy Land you spread the teachings.

ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད། །

lhonub ngayab sinpö kha nön dzé

In the south-west borderlands now you subjugate the rākṣasas.

མྱ་ངན་མི་འདའ་འགྲོ་བའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །

nya ngen mi da drowé nyen chikpu

Not passing into nirvāṇa, but remaining as beings' only friend,

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །

ku sum yermé chemchok heruka

Supreme heruka in whom the three kāyas are inseparable,

མཉམ་མེད་བླ་མ་མཆོག་ཁྱོད་དུས་འདིར་དྲན། །

nyammé lama chok khyö dü dir dren

Supreme guru without equal, I remember you now.1

རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་དག་པ་ཆེན་པོ་ནས། །

gyalwé zhingkham dakpa chenpo né

From the great pure realms of the victorious ones,

བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

deshek tsa sum chösung gyatso dang

Sugatas, Three Root deities and oceanic dharma guardians,

གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཚོགས་དང་བཅས། །

nöjin norlha terdak tsok dangché

Together with hosts of yakṣas, wealth deities and treasure-keepers,

ཐོགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ། །

tokmé tukjé wang gi dir shek la

Come now through the unimpeded power of compassion,

བཀྲ་ཤིས་གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །

tashi zhalyé di la jin chen pob

Shower down great blessings on this palace of auspiciousness,

ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tsé dang longchö dögü ngödrub tsol

And grant the siddhis of longevity and everything that could be wished for.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hung benza guru ratna tötreng tsal benza samaya dza siddhi pala hung ah

oṃ āḥ hūṃ vajra guru ratna tötreng tsal vajra samaya jaḥ siddhi phala hūṃ āḥ

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །

hung hrih, yitrok norbu tsekpé zhalmé khang

Hūṃ hrīḥ. Within the celestial palace fashioned from ravishing jewels,

བཀོད་པ་ཁྱད་འཕགས་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཁྲིར། །

köpa khyé pak rinchen dzepé trir

Sublime in its design, upon elegant jewelled thrones,

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས། །

chimé tsa sum norlha rabjam tsok

Infinite hosts of the deathless Three Roots and wealth deities,

དགྱེས་ཤིང་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

gyé shing mi yo tenpar zhuk su sol

Delightedly take your seats, and remain steadfast and unmoving.

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ།

benza samaya tishtantu

vajra samaya tiṣṭhantu

 

ན་མོ། སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས། །

namo, kyegak gyurmé trinlé tamché dzok

Namo. Perfect in all action, beyond birth, cessation and change,

རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སྒྲོལ། །

rangjung tukjé drowa malü drol

You liberate all beings through naturally occurring compassion,

ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་པའི། །

yizhin nor tar ngödrub char bebpé

And, like a wish-granting jewel, bring down a rain of siddhis—

རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsa sum norlhé tsok la chaktsal lo

To the hosts of Three Roots and wealth deities, I offer homage.

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

atipu ho | pratitsa ho

atipu hoḥ | pratīccha hoḥ

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་། །

om ah hung, ngöjor yitrul nöchü paljor dang

Oṃ āh hūṃ. Actually present and imagined riches to fill the outer and inner world,

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། །

nyerchö döyön tashi dzé tak gyé

Regular offerings, sensory delights, eight auspicious substances and signs,

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

rinchen na dün kunzang chöpé trin

And the seven emblems of royalty, all amassed as Samantabhadra’s offering clouds,

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

I present to you. Grant me the attainments, ordinary and supreme.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé naiwidya shabda sarwa pudza ah hung

oṃ vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda sarva pūja āḥ hūṃ

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་། །

hung hrih, deshek kündü chimé pema jung

Hūṃ hrīḥ. Deathless Padmākara, embodiment of all the sugatas,

དགོས་འདོད་ཆར་འབེབ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

gödö char beb ratna tötreng tsal

Ratna Tötrengtsal, who brings a rain of necessities and luxuries,

རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །

tsa sum norlha düpé kyilkhor la

Maṇḍala that includes the Three Roots and wealth deities—

གུས་པས་བསྟོད་དོ་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

güpé tö do dögü ngödrub tsol

Devotedly, I praise you. Grant the attainment of all that is desirable.

 

མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྣམས་སུ་ཁྱབ། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བདག་མདུན་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར།

At the heart-centre of the main deities of the front visualization, on seats of lotus and moon are the life-force seed syllables,2 surrounded by the mantra garlands, from which rays of light with the brilliance of a billion suns shine forth. The rays pervade the infinite realms of the ten directions, and gather all the longevity, merit, magnificence, prosperity and riches from saṃsāra, nirvāṇa and the path in the form of the auspicious substances and symbols, and rays and spheres of rainbow light, which dissolve into the substances and supports before me. Through this, they bring the siddhis of all that is desired.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru ratna tötreng tsal sarva siddhi pala hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru ratna tötreng tsal sarva siddhi phala hūṃ

ཞེས་རྩ་སྔགས་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས་རིང་ཡང་བཟླ།

Recite this main mantra, and if you are focusing mainly on long-life practice recite the long dhāraṇi of Amitāyus:

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནིཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛྭ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ། མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾསྐཱར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨཱ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagavate | aparimita ayurjnana subinikita tedzo radzaya | tathagataya arhate samyak sambuddhaya | tadyata | om punye punye mahapunye aparimita punye aparimita punye jnana sambharo patsite | om sarva samskara pari shuddha dharmate gagana samudgate sobhava vishuddhe mahanaya parivare soha

oṃ namo bhagavate aparimitāyur-jñāna-suviniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya | tadyathā | oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye 'parimita-puṇye 'parimita-puṇya-jñāna-saṃbhāropacite | oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddhe dharmate gagana-samudgate svabhāva-viśuddhe mahā-naya-parivāre svāhā |

ནོར་ལྷའི་སྔགས།

Then the wealth deity mantras:

ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

om baishramanaya soha | om dzambhala dzalendraya soha | om basudharini soha

oṃ vaiśravaṇāya svāhā |oṃ jambhala-jalendrāya svāhā | oṃ vasudhāriṇi svāhā

ཞེས་དང་། སྤྲོ་ན།

More extensively:

ཏདྱ་ཐཱ། ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། སརྦ་ཨརྠ་མེ་སཱ་དྷ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། སུ་དྷ་ནི། སུ་ར་སྱ། སུ་མ་ཏི། སུ་པུ་ཥི། ཧི་ལི་མི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

teyata hili manibhadra | hili hili manibhadra | kili manibhadra | kili kili manibhadra | kuru manibhadra | kuru kuru manibhadra | turu manibhadra | turu turu manibhadra | suru manibhadra | suru suru manibhadra | tsuru manibhadra | tsuru tsuru manibhadra | om e hye hi | tishta tishta | sarva artha me sadhani | teyata | sudhani | surasya | sumati | supushi | hili mili soha |

tadyathā hili maṇibhadra | hili hili maṇibhadra | kili maṇibhadra | kili kili maṇibhadra | kuru maṇibhadra | kuru kuru maṇibhadra | turu maṇibhadra | turu turu maṇibhadra | suru maṇibhadra | suru suru maṇibhadra | tsuru maṇibhadra | tsuru tsuru maṇibhadra | oṃ e hye hi | tiṣṭha tiṣṭha | sarva artha me sādhani | tadyathā | sudhani | surasya | sumati | supuṣi | hili mili svāhā |

ཞེས་ནོར་ལྷ་སྤྱིའི་གཟུངས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པ་བཟླ།

Recite this general dhāraṇi for the wealth deities too, as appropriate.

ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ། ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ།

At the end of the session, recite the vowels and consonants, hundred-syllable mantra, and heart of dependent origination to make up for any interpolations or omissions and to stabilize the practice. In between sessions offer torma. Purify with:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང་།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ལས། །

tongpé ngang lé om yik lé

Out of emptiness, arising from the syllable oṃ,

བྱུང་བའི་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ། །

jungwé rinchen nö yang su

The vast precious vessel, in which

ཁཾ་ལས་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །

kham lé torma dütsi chü

The contents, nectar-like torma, arises from khaṃ,

འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། །

döyön trinpung trowar gyur

Emanating billowing clouds of sensory delights.

Bless with:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར།

The deities of the front visualization partake of the essence of the torma through the luminous hollow of their tongues.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om ah hung benza guru ratna tötreng tsal dewa dakini shri dharmapala sapari wara idam balingta khakha khahi khahi

oṃ āḥ hūṃ vajra guru ratna tötreng tsal deva ḍākinī śrī dharmapāla saparivāra idaṃ baliṃ te kha kha khāhi

ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་ས་པ་རི་སོགས།

om baishra manaya soha sapari wara idam balingta khakha khahi khahi

oṃ vaiśravaṇāya svāhā saparivāra idaṃ baliṃ te kha kha khāhi

ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་ས་པ་རི༴

om dzambhala dzalendraya soha sapari wara idam balingta khakha khahi khahi

oṃ jambhala jalendrāya svāhā saparivāra idaṃ baliṃ te kha kha khāhi

ཨོཾ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ་ས་པ་རི་སོགས།

om basudharini soha sapari wara idam balingta khakha khahi khahi

oṃ vasudhāriṇi svāhā saprivāra idaṃ baliṃ te kha kha khāhi

ཨོཾ་སརྦ་བཱ་སུ་དེ་བ་ས་པ་རི་བཱ་ར་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ།

om sarva ba su dewa sapari wara idam balingta khakha khahi khahi

oṃ sarva vasudeva saparivāra idaṃ baliṃ te kha kha khāhi

གོང་བཞིན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།

Recite the offerings and praise as above.

བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །

lama tsa sum norlhé tsok

Guru, Three Roots, and wealth deities,

མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

chöjin torma di zhé la…

Accept this torma, and…etc.

སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་གསོལ།

With this, request activity.

དེ་ནས་སྤྲོ་ན་ལས་གཞུང་གང་ལ་བསྟེན་པ་ལྟར་ཚོགས་སྐོང་རྒྱས་པར་གཏང་། གང་ལྟར་ཡང་ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གཉིས་ལས།

Then, if you wish, practise tsok and fulfilment elaborately using whichever text you prefer. In any case, there are two sections to the main activity of summoning longevity and prosperity.

དང་པོ་ཚེ་འགུགས་པ་ནི།

1. Summoning Longevity

བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས།

dak dün lhatsok nam kyi tukka né özer sam gyi mi khyabpa dang lhamo gyok mé tsok nyizer gyi dul tar trö

From the hearts of the deities of the self- and front-visualization, rays of light beyond imagining and hosts of swift-acting goddesses emanate like specks of dust in a sunbeam.

སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར།

nöchü tamché la khyabpé jinlab kyi zijin bar

As they pervade the outer environment and beings within it, they glow with blessings,

རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་པ་དང་།

rang dang drubjé la tsé chenyam yarpa dang

Heal any weakening of my own life-force or that of the one(s) for whom I am practising,

བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་མ་ལུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས།

tenyo khordé kyi tsechü malüpa chimé dütsi nampar chendrang

And gather the essential life-force of the animate and inanimate, saṃsāra and nirvāṇa, in the form of the nectar of immortality,

བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར།

dak dang drubja tendzé nam la timpé dorjé tsé yi ngödrub tob ching nüpa dang denpar gyur

And dissolve into me, the object(s) of my practice, the articles and substances of accomplishment. Through this, I gain the siddhi of vajra longevity and gain capacity.

ཅེས་དམིགས་ཤིང་མདའ་དར་གཡབ་ལ།

Visualize this as you wave the silken arrow and recite:3

ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་གཤིས༔

hung hri nangsi döné chöku kyemé shi

Hūṃ hrīḥ. From the primordial unborn dharmakāya nature of appearance and existence,

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༔

lhündrub nangtong dewachen gyi zhing

The blissful realm of spontaneously present appearance and emptiness,

འཇའ་འོད་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔

ja ö dorjé barwé zhalyé né

The palace of blazing vajra rainbow light,

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

chöku nangwa tayé jin pob chik

Dharmakāya Amitābha, shower down your blessings!

 

སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་མདངས་ལྡན་པདྨའི་རྩེར༔

kyön gyi ma gö dangden pemé tser

Upon a bright, unblemished lotus flower,

སྐྱེ་འཆི་རང་དག་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྐུ༔

kyechi rang dak dü sum gyalwé ku

Naturally pure from birth and death, embodiment of the victors of the three times—

དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔

palri pema ö kyi zhalyé né

From the palace of Lotus Light on the Glorious Mountain,

རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

rigdzin pema jungné jin pob chik

Vidyādhara Padmasambhava, shower down your blessings!

 

སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ༔

tongnyi yeshe dü sum gyalwé yum

The wisdom of emptiness, mother of the buddhas of the three times,

བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ངང༔

detong zakmé jalü dorjé ngang

Is the immaculate rainbow body of bliss and emptiness, the vajra state.

ངོ་མཚར་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རྣམ་བརྒྱད་ནས༔

ngotsar neyul durtrö nam gyé né

From the eight great charnel grounds, places of wonder,

མཚོ་རྒྱལ་པདྨ་གསལ་གྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

tsogyal pema sal gyi jin pob chik

Yeshe Tsogyal and Pema Sal, shower down your blessings!

 

རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི༔

gyagar gyanak böyul gangchen gyi

From all the great, wondrous sacred places and temples

ངོ་མཚར་གནས་ཆེན་གཙུག་ལག་མ་ལུས་དང༔

ngotsar né chen tsuklak malü dang

Of India, China and the snowy land of Tibet,

ཁྱད་པར་ཟབ་ཡངས་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ནས༔

khyepar zab yang pal gyi samyé né

Especially the glorious Samyé, profound and vast,

པཎ་གྲུབ་རྗེ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

pendrub jebang yong kyi jin pob chik

Paṇḍitas, siddhas, kings and subjects, shower down your blessings!

 

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༔

chö kyi ying dang longchö trulpé zhing

From the dharmadhātu and sambhogakāya and nirmāṇakāya realms,

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔

kham sum drowa dulwé zhingkham né

And realms in which beings of the three realms are trained,

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་དང༔

kyilkhor tsowo tötreng dé nga dang

Five classes of Tötreng, principal deities of the maṇḍala,

རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

rigdzin tsa gyü lamé jin pob chik

And vidyādharas, root and lineage gurus, shower down your blessings!

 

ཕུང་ཁམས་རྣམ་དག་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ༔

pung kham namdak rigdzin düpé lha

Deities of the vidyādhara assembly, pure aggregates and elements,

འབྱུང་ལྔ་རྣམ་དག་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཐིབས༔

jung nga namdak khandrö trinpung tib

Ḍākinīs of the pure five elements, gathered like billowing clouds,

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འོག་མིན་གཞལ་ཡས་འདིར༔

nangsi namdak womin zhalyé dir

In this palace of Akaniṣṭha, pure appearance and existence—

རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

tsa sum düpé tukjé jin pob chik

Through the compassion of the Three Roots, shower down your blessings!

 

འབྱུང་ལྔ་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི༔

jung nga kham sum si sum khachö kyi

From the celestial realm of the five elements, three realms, and three planes of existence,

འོག་མིན་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཅུད༔

womin gyalwa yong kyi jinlab chü

Akaniṣṭha, the essence of the blessings of all the victorious ones

སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་རུ༔

ku dang yikdru chaktsen nampa ru

In the form of images, syllables, and hand implements—

ངོ་མཚར་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

ngotsar ja ö tikler jin pob chik

Shower down your blessings as circles of wondrous rainbow light!

 

སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་སྣང་བའི་བཅུད༔

sizhi kham kyi püntsok nangwé chü

The essence of the perfect appearances of existence and peace,

ཉི་མ་ཟླ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་༔

nyima dawa yizhin norbu dang

The sun and the moon, the wish-fulfilling jewel,

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔

tashi dzé tak gyalsi rinchen dün

Auspicious substances and signs, seven precious emblems of royalty,

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོའི་བཅུད་རྣམས་འདིར་ཁུག་ཅིག༔

dorjé lhünpö chü nam dir khuk chik

And the essence of the vajra mountain—we summon them here!

 

དབང་ཐང་བཀྲག་མདངས་བུ་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔

wangtang trakdang bu khor longchö dang

Power, strength, radiance, children, retinues, and wealth,

སྟོབས་དཔལ་གཟི་བརྗིད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི༔

tob pal ziji khedrub künkhyen gyi

Strength, glory, splendour, accumulations of the learned, accomplished

ཚོགས་དང་གྲུབ་མཆོག་དབང་པོ་རྟོགས་པར་ལྡན༔

tsok dang drub chokwang po tokpar den

And omniscient ones and supreme, powerful adepts with realization—

ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་འདུས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔

kün gyi tukjé düpé tsé khuk chik

We summon the longevity in which the compassion of all is gathered!

 

བདག་ཚེ་གས་ཡོ་ཉམས་འཁྱར་ཆད་པ་དང་༔

dak tsé gé yo nyam khyar chepa dang

Let any damage, weakening or scattering of my life-force,

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཕྱི་ནང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས༔

loda zhak dü chinang dé gyé kyi

Theft by years, months and days, or outer or inner eight classes,

བརྐུས་དང་མི་གཙང་གྲིབ་ཀྱིས་ནོན་པ་སོགས༔

kü dang mi tsang drib kyi nönpa sok

Or any defilement through impurity or pollution, and the like,

ཚེ་སྲོག་དབང་ཐང་ཉམས་རྣམས་འདིར་གསོས་ཤིག༔

tsesok wangtang nyam nam dir sö shik

Any loss of vitality or influence be healed here and now!

 

གདོན་བགེགས་ལྟས་ངན་ནད་རིགས་མི་མཐུན་བདུད༔

dön gek té ngen né rik mitün dü

Let spirits, obstacles, bad omens, sickness, adversity and demons,

ཕ་རོལ་བྱད་ཀྱིས་གནོད་དང་སྡང་དགྲས་འཚེ༔

parol jé kyi nö dang dang dré tsé

Injury from hostile forces and harm from evil sorcery,

འཆི་བདག་ཕོ་ཉའི་ལག་ཏུ་ཚུད་པ་དང་༔

chidak ponyé lak tu tsüpa dang

The clutches of the messengers of the Lord of Death,

གློ་བུར་འཆི་བའི་ཉེས་པ་ཀུན་ཟློགས་ཤིག༔

lobur chiwé nyepa kün dok shik

And threats of sudden death all be averted!

 

མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ལྟ་བུའི་ཚེ༔

mingyur dorjé rirab tabü tsé

Longevity that is immutable and indestructible, like Mount Sumeru,

གཏིང་མཐའ་མེད་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལྟ་བུ༔

ting tamepa gyatsö long tabu

That is fathomless and infinite like the vast expanse of the ocean,

མི་ནུབ་གསལ་བ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་ཡི༔

mi nub salwa nyida tabu yi

And that is unfading in intensity like the light of the sun or moon—

སྙིང་པོའི་ཚེ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔

nyingpö tsé chok dak la tsal du sol

Grant me the supreme and essential vitality, I pray.

 

གཟི་བརྗིད་བཀྲག་མདངས་མི་ནུབ་མཚན་དཔེར་གསལ༔

ziji trakdang mi nub tsenper sal

Clear in major and minor signs of undiminished vivid splendour,

ངོ་མཚར་སྙན་དང་གྲགས་པའི་དཔལ་འཁྱིལ་ཞིང༔

ngotsar nyen dang drakpé pal khyil zhing

With the glory of wondrous fame and reputation circulating—

བྱིན་འོད་འཇའ་གུར་འཁྲུགས་པའི་གཡང་ར་འདིར༔

jin ö ja gur trukpé yang ra dir

In this prosperity field vibrant with blessings and rainbow light,

མཆོག་ཐུན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཁུག༔

choktün tsé yi ngödrub malü khuk

I summon all the attainments of longevity, common and supreme.

 

སྟོང་གསལ་སྙིང་པོ་རང་བྱུང་འགྱུར་མེད་དོན༔

tong sal nyingpo rangjung gyurmé dön

The empty clear essence, naturally arising and immutable,

གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར༔

döné dakpé chöku ö mingyur

The primordially pure dharmakāya of unchanging radiance,

རང་རིག་རང་གསལ་ངང་དུ་འདིར་མཇལ་བས༔

rangrig rangsal ngang du dir jalwé

Encountered here, in this experience of self-aware self-cognizance—

སྐྱེ་འཆི་གཞི་ལ་དག་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔

kyechi zhi la dakpé tsé khuk chik

Through this, I summon the longevity wherein birth and death are purified within the ground.

 

བགྲེས་རྒུད་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་པདྨ་འོད༔

dré gü pogyur dralwé pema ö

Lotus Light, free from decay or decline, transition or change,

བདེ་ཆེན་འཇའ་འོད་འཁྲུགས་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཞིང༔

dechen ja ö trukpa daki zhing

Ḍākinī realm of great bliss flooded with rainbow light,

རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་རིག་འཛིན་གཞལ་ཡས་ནས༔

gyalwa düpé rigdzin zhalyé né

Palace of vidyādharas where the victorious ones are gathered—

འཆི་བདག་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔

chidak düpung jompé tsé khuk chik

From there I summon the longevity that conquers the forces of Māra, lord of death!

བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

benza guru pema tötreng tsal hrih ma harinisa ayur siddhi pala hung

vajra guru padma tötreng tsal hrīḥ ma harinisa āyur siddhi phala hūṃ

ཞེས་པས་ཚེ་བཀུག་པའི་མཐར་ཚེ་གཏའ་སྡོམ་པ་ནི།

At the end of the summoning of longevity, there is the binding entrustment of longevity:

ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཀློང༔

hung hri, chöku mingyur yeshe ö kyi long

Hūṃ hrīḥ. In the expanse of luminous wisdom, the unchanging dharmakāya,

སྲིད་ཞིའི་ཉེས་དག་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་སྐུ༔

sizhi nyé dak kyechi dralwé ku

Faults of existence and peace are purified and the kāya is free from birth and death.

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཆེ༔

zhönnu bumku tiklé nyakchik ché

In the great, single all-encompassing sphere of the youthful vase body,

གཏིང་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་ཚེ་སྦ་འོ༔

tingsal yeshe khorlor tsé ba o

In the wheel of wisdom, profound and clear, the life-force is concealed.

ཞེས་པས་སྦས་ཤིང་། ཡེ་དྷརྨཱ་བརྗོད་པས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། །

With this, conceal it. Seal this by reciting the ye dharma.

 

གཉིས་པ་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པ་ནི།

2. Summoning Prosperity

སླར་ཡང་བདག་མདུན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྣམས་སུ་ཁྱབ། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བདག་མདུན་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས་མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་།

Once again, rays of light with the brilliance of a billion suns emanate from the hearts of the self- and front-visualizations. They pervade the infinite realms of the ten directions, gathering all their longevity, merit, riches, prosperity and wealth in the form of auspicious substances and symbols, rays and spheres of rainbow light and so on. These then dissolve into the articles and substances of accomplishment before me. Through this, I trust, they become wish-fulfilling providers of the siddhis of all that is desirable. Wave the silken arrow (dadar) and recite:

ཧྲཱི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཡངས་པ་རྒྱལ་བའི་ཞིང༔

hri, chöying khyabdal yangpa gyalwé zhing

Hrīḥ. From the vast realm of the victorious ones, the all-pervasive dharmadhātu,

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་རྩ་གསུམ་རིག་པ་འཛིན༔

chok dü gyalwa tsa sum rigpa dzin

The victorious ones, Three Roots and vidyādharas throughout the whole of space and time,

མཁའ་སྤྱོད་འཇའ་འོད་འཁྲུགས་པའི་གུར་ཁང་ནས༔

khachö ja ö trukpé gurkhang né

And the celestial pavilion of swirling rainbow light,

རིག་འཛིན་བླ་མས་བྱིན་རླབས་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

rigdzin lamé jinlab yangkhuk chik

I summon the prosperity of the vidyādhara gurus’ blessings!

 

འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔

womin dorjé ying kyi zhalyé né

From the vajra palace of the expanse of Akaniṣṭha,

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ༔

longchö dzok ku gyalwa rik nga la

The sambhogakāya buddhas of the five families,

ཐེག་དགུའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་བསྐོར་རྣམས་ཀྱིས༔

tek gü yidam lha yi kor nam kyi

Surrounded by the yidam deities of the nine vehicles,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

chok dang tünmong ngödrub yangkhuk chik

I summon the prosperity of siddhis, ordinary and supreme!

 

ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔

nyishu tsa zhi neyul durtrö né

From the charnel grounds of the twenty-four sacred places,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ༔

pawo khandro chösung gyatso la

The ocean of ḍākas, ḍākinīs, and dharmapālas,

ལས་བྱེད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིས༔

lejé ponyé tsok kyi korwa yi

Surrounded by the assembly of servants and messengers,

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

trinlé nam zhi drubpé yangkhuk chik

I summon the prosperity of accomplishing fourfold activity!

 

སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཞིང་ཁམས་ནས༔

tongsum mijé jikten zhingkham né

From the three-thousandfold Sahā world realm,

བསྟན་པའི་བདག་པོ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་དང༔

tenpé dakpo dü sum gyalwa dang

Through the victors of the three times, masters of the teachings,

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་གྱིས༔

tendzin kyebu drowé palgön gyi

And the glorious protectors of beings, holders of the teachings,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

sangye tenpa gyepé yangkhuk chik

I summon the prosperity of the flourishing of Buddha’s teachings.

 

སྲིད་པའི་ལྷ་རབས་དགེ་བསྙེན་གཞི་བདག་དང༔

sipé lha rab genyen zhidak dang

Gods of existence, the genyen, the local deities,

སྤར་སྨེ་ལོ་འགྲོས་བདག་པོ་འབྱུང་བ་འདིའི༔

par mé lo drö dakpo jungwa di

Masters of astrological squares, trigrams, and years,4

ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས༔

chi dang nang dang sangwé lha nam kyi

Deities of the outer, inner, and secret dimensions of the elements—

རང་རང་ལས་ལ་དབང་བའི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

rang rang lé la wangwé yangkhuk chik

I summon the prosperity of each controlling their own activity.

 

ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དགུ༔

chokkyong chu dang jikjé chenpo gu

Through the ten guardians of the directions, nine great fearsome ones,

ལྷ་ཀླུ་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལྷ༔

lha lu za dang gyukar nyer gyé lha

Gods, nāgas, planets, and twenty-eight constellation deities,

གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོ་བདུན་ཅུ་ཡིས༔

tsangri palgön chenpo dünchu yi

And the seventy great protectors of the glorious abode,

སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

tob dang ziji gyepé yangkhuk chik

I summon the prosperity of enhanced strength and splendour!

 

ལོ་དང་ཟླ་བ་ཞག་དང་དུས་ཚོད་དང༔

lo dang dawa zhak dang dütsö dang

Through deities who control years, months, days, hours,

རྟེན་འབྲེལ་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷ་རྣམས་དང༔

tendrel tsé la wangwé lha nam dang

And preside over the interdependence of occasion,

མཁར་གྱི་རྩེ་ལྷ་ཞིང་གི་ཚངས་པ་ཡིས༔

khar gyi tsé lha zhing gi tsangpa yi

And the god of the fortress peak, Brahmā of the field,

འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་ཕུན་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

dru nor longchö pal pün yangkhuk chik

I summon the prosperity of abundant grain, wealth, resources, and glory!

 

གཡང་གི་བདག་པོ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ༔

yang gi dakpo arya dzambha la

Through Ārya Jambhala, master of prosperity,

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་དང་གནོད་སྦྱིན་རིགས།

gyalchen namtö sé dang nöjin rik

The great king Vaiśravaṇa and the yakṣas,

ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡིས༔

kham sum wangdü wangchuk chenpo yi

And mighty lords who magnetize the three worlds,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

chok dang tünmong ngödrub yangkhuk chik

I summon the prosperity of the siddhis, ordinary and supreme.

 

གཡང་གི་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་དཔལ་ལྷ་མོ༔

yang gi lhamo nor gyün pal lhamo

Through the glorious Vasudhārā, goddess of prosperity,

གཡང་ཅན་ཚེ་རིང་མ་དང་བརྟན་མའི་ཚོགས༔

yangchen tseringma dang tenmé tsok

Tseringma the prosperous and the hosts of Tenma,

ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཌཱ་ཀི་མས༔

kham sum wang du düpé daki mé

And the ḍākinīs who magnetize the three worlds,

བུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

bunor longchö gyepé yangkhuk chik

I summon the prosperity of increased progeny, wealth and resources.

 

ངོ་མཚར་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་སྤོས་སྤྲིན་དང༔

ngotsar lha yi metok pö trin dang

Flowers, wondrous and divine, and clouds of incense,

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སྣང་སྲིད་རོལ་མོའི་སྒྲ༔

tashi dzé tak nangsi rolmö dra

Auspicious substances and symbols, music of appearance and existence,

བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ཡིད་བཞིན་ནོར༔

bumpa zang dang paksam yizhin nor

The excellent vase and the wish-fulfilling jewel—

སྲིད་པའི་ངོ་མཚར་དཔལ་གྱི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

sipé ngotsar pal gyi yangkhuk chik

I summon the splendid wonders of existence.

 

ཕུན་ཚོགས་གཡང་རའི་དབུས་ན་འོད་འབར་བའི༔

püntsok yang ré ü na öbar bé

In the centre of this field of perfect prosperity

གཡང་ཆང་ཚེ་རིལ་བདུད་རྩི་དཔལ་གྱི་བཤོས༔

yang chang tseril dütsi pal gyi shö

With blazing prosperity alcohol, long-life pills, and splendid food,

རབ་འབྱམས་འཇའ་གུར་འཁྱིལ་བའི་ཟེར་ཕྲེང་སྦྲེལ༔

rabjam ja gur khyilwé zer treng drel

And infinite rainbows and connected garlands of light,

སྟོབས་ཕུན་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

tob pün ngatang gyepé yangkhuk chik

I summon the prosperity of increased power and dominion.

 

གཡང་འདིས་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་གྱི་བྱིན་འོད་ཕོབ༔

yang di drubné kün gyi jin ö pob

Let this prosperity bring the light of blessings to all sites of practice.

གཡང་འདིས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་པ་ཡར་ལ་གསོས༔

yang di tsé pal nyampa yar la sö

Let this prosperity heal any decline in longevity or splendour.

གཡང་འདིས་རྒས་ཤིང་རྒུད་པ་མལ་ནས་སློངས༔

yang di gé shing güpa mal né long

Let this prosperity cause the aged and infirm to rise from their beds.

གཡང་འདིས་དབུལ་པོ་ཐམས་ཅད་ནོར་དང་སྤྲོད༔

yang di ulpo tamché nor dang trö

Let this prosperity grant riches to all those in poverty.

གཡང་འདིས་འོན་ལོང་ཞ་བོའི་དབང་པོ་སྟོན༔

yang di önlong zhawö wangpo tön

Let this prosperity unlock the potential of the deaf, blind and disabled.

གཡང་འདིས་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཕྱིར་ལ་སྒྱུར༔

yang di chak ché nyam nga chir la gyur

Let this prosperity avert calamities and disasters.

གཡང་འདིས་ཕོ་བྲང་དབུས་སུ་བྱིན་འོད་ཕོབ༔

yang di podrang ü su jin ö pob

Let this prosperity bring the light of blessings into the heart of the palace.

གཡང་འདིས་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུས༔

yang di kham sum si sum wang du dü

Let this prosperity bring the three worlds and three planes of existence under our control.

གཡང་འདིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྲོད༔

yang di khorlö gyurwé gyalsi trö

Let this prosperity grant us the dominion of a universal monarch.

གཡང་འདིས་མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་མེ་ལྟར་སྤོར༔

yang di tutsal nüpa mé tar por

Let this prosperity ignite like fire our power, strength and ability.

གཡང་འདིས་འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་དབུས་སུ་ཆུག༔

yang di khor dang longchö ü su chuk

Let this prosperity bring retinue and riches into the centre.

གཡང་འདིས་ཕ་རོལ་རྩོད་ལས་རྒྱལ་བར་མཛོད༔

yang di parol tsö lé gyalwar dzö

Let this prosperity bring victory over opponents in conflict.

གཡང་འདིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་མཐུན་ཞིང་འགྲོགས༔

yang di dakchak pönlob tün zhing drok

Let this prosperity bring us, master and disciples, harmony and accord.

གཡང་འདིས་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཞིག་པ་གསོས༔

yang di nyamchak galtrul zhikpa sö

Let this prosperity heal confusion, impairments and breakages of commitment.

གཡང་འདིས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེངས་ལས་སྐྱོབས༔

yang di drib dang mi tsang yeng lé kyob

Let this prosperity protect against pollution, impurity, and distraction.

གཡང་འདིས་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་སྲུང་འཁོར་མཛོད༔

yang di dé gyé jungpö sungkhor dzö

Let this prosperity create a circle of protection against spirits of the eight classes.

གཡང་འདིས་དངོས་གྲུབ་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་ཁུག༔

yang di ngödrub yarwa tamché khuk

Let this prosperity gather all the attainments that have dissipated.

གཡང་འདིས་སྙན་དང་གྲགས་པས་ས་སྟེང་ཁོངས༔

yang di nyen dang drakpé sateng khong

Let this prosperity bring widespread fame and renown.

གཡང་འདིས་ངོ་མཚར་འབྲུག་སྒྲ་རྟག་ཏུ་སྒྲོགས༔

yang di ngotsar drukdra taktu drok

Let this prosperity cause the thunder of wonderment to sound forever.

གཡང་འདིས་བྱས་ཚད་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་མཛོད༔

yang di jé tsé chö su drowar dzö

Let this prosperity transform all actions into Dharma.

གཡང་འདིས་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་སྤེལ༔

yang di chö dang rik kyi gyüpa pel

Let this prosperity extend the family and Dharma line.

གཡང་འདིས་སྡེ་འདི་མི་གཡོ་བརྟན་པར་མཛོད༔

yang di dé di mi yo tenpar dzö

Let this prosperity make this community stable and unwavering.

གཡང་འདིས་རང་བྱུང་རིག་པ་མ་དང་སྤྲོད༔

yang di rangjung rigpa ma dang trö

Let this prosperity unite us with the mother, naturally arisen awareness.

གཡང་འདིས་འཁོར་འདས་གཞི་ཟད་ས་ལ་སྐྱོལ༔

yang di khordé zhi zé sa la kyol

Let this prosperity bring us to the ground in which saṃsāra and nirvāna are exhausted.

གཡང་འདིས་ཚེ་གཅིག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པར་མཛོད༔

yang di tsé chik dzoksang gyepar dzö

Let this prosperity lead us to complete enlightenment within a single lifetime.

གཡང་འདིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔

yang di kham sum khorwa dong né truk

Let this prosperity empty the three realms of saṃsāra from their very depths.

གཡང་འདིས་འགྲོ་ཀུན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་མཛོད༔

yang di dro kün chirmidokpar dzö

Let this prosperity ensure that no being ever regresses.

གཡང་འདིས་འབྲེལ་ཚད་པདྨ་འོད་དུ་སྐྱོལ༔

yang di dreltsé pema ö du kyol

Let this prosperity lead all with a connection to Lotus Light.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru ratna tötreng tsal sarva siddhi pala hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru ratna tötreng tsal sarva siddhi phala hūṃ

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་རྟེན་རྫས་ལ་བསྟིམ་པ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་ཡེ་དྷརྨཱའི་སྔགས་ཀྱིས་བརྟན་པར་བྱའོ། །

Recite this and stabilize the dissolution into the articles and substances by scattering flowers and reciting the ye dharma mantra.

ཚར་གྲངས་གསོག་ན་རྒྱས་པར་མདུན་བསྐྱེད་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་ནས་གཟུང་འདི་ཡན་ཆད་དང་། འབྲིང་དུ་ཚོགས་སྐོང་། བཟླས་པ་བཅས་ཚེ་གཡང་འགུགས། བསྡུ་ན་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་རེ་བཅས་ཚེ་གཡང་འགུགས་པ་ཁོ་ན་ལ་གྲངས་གཟུང་། གྲངས་རྫོགས་པ་ན་ལས་གཞུང་གི་ལྷག་མ་སོགས་གཏང་། རྗེས་སུ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་། ཐུན་ཐ་མར་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནི།

When accumulating the practice a number of times, the extensive option is to count from the blessing of offerings for the front visualization to here; the intermediate option is to count the tsok, fulfilment, recitation and summoning of longevity and prosperity; and the brief option is to count only a few recitations and the summoning of longevity and prosperity. When the accumulation is concluded, continue with the remainder offering and so on from the main sādhana text, then the thanksgiving offering and praise, and at the end of the session receive the siddhis:

ཧཱུྃ། བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ཡངས་ནས། །

hung, demchok dé chö namkhé kyil yang né

Hūṃ. From the centre of the space of supreme bliss and enjoyment,

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་ཅན། །

gyalwé kyilkhor sé ché tukdam chen

The maṇḍala of the victorious and their heirs, with the sacred bond,

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །

chimé tsa sum norlha rabjam kyi

The deathless Three Roots and infinite deities of wealth—

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་ནི། །

ku sung tuk dang nyamjor ngödrub ni

The siddhi of union with your enlightened body, speech and mind,

ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ། །

trinlé yizhin lhün gyi drubpé pal

And the splendour of your spontaneous, wish-fulfilling activity,

བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ། །

bumpa zang dang paksam norbü tsul

Bestow them now in the form of the excellent vase

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད། །

danta nyi du tsal zhing tenpar dzö

And the wish-fulfilling jewel, and stabilize this attainment.

འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

gyurmé ku yi ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of the changeless enlightened body.

འགག་མེད་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

gakmé sung gi ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of ceaseless enlightened speech.

འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

trulmé tuk kyi ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of unerring enlightened mind.

ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

yönten rekong ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of wish-fulfilling enlightened qualities.

ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

trinlé drodul ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of the enlightened activity that tames beings.

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

chimé tsé yi ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of immortal life.

འཛད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

dzemé nor gyi ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of inexhaustible wealth.

ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

tünmong yizhin ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi of common wish-fulfilment.

བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

lamé chok gi ngödrub tsal du sol

Grant me, I pray, the siddhi that is supreme and unexcelled.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru ratna tötreng tsal sarva siddhi pala hung | kaya waka tsitta siddhi hung hung hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru ratna tötreng tsal sarva siddhi phala hūṃ | kāya vāk citta siddhi hūṃ hūṃ hūṃ

ཞེས་བརྗོད། གཏེར་བུམ་མམ་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །ཕྱེ་མར་སོགས་ཅུང་ཟད་མྱང་།

Recite this. Touch the treasure vase or torma to the three centres. Taste a little of the buttered barley flour.

མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །

ma nyé yongsu ma tsang dang

Anything I did not accomplish or complete,

གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །

gangyang nüpa machipé

And anything I was unable to do,

འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །

dir ni gyiwa gang nongpa

Whatever mistakes I have made,

དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །

dé kün khyö kyi zö dzé rik

Please forgive them all!

ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས།

Confess any faults with the hundred-syllable mantra.

ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

om, dir ni ten dang lhenchik tu

Oṃ. Remain here, one with these images and objects,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །

khorwa si du zhuk né kyang

For the benefit of beings;

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །

nemé tsé dang wangchuk dang

Grant us freedom from illness, and grant us long life, power and prosperity, and

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal du sol

Make everything supremely auspicious—we pray!

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

om supratita bendzaya soha

oṃ supratiṣṭha-vajraye svāhā

ཞེས་དང་། ཡེ་དྷརྨཱ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉེར་བསྡུ་དང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སོགས་ལས་གཞུང་ལྟར་བྱའོ།

Recite the ye dharma and scatter flowers for the stable consecration. Then follow the main sādhana text for the dissolution of the self-visualization, dedication, aspiration and verses of auspiciousness.

 

༈ །སྦྱིན་བདག་ལ་གཡང་རྫས་གཏད་ན། གོང་གི་བརྟན་བཞུགས་གྲུབ་མ་ཐག་སྦྱིན་བདག་ཁྲུས་བྱ། རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་སྟན་དཀར་ལ་འཁོད་པར་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། དམིགས་པ་དང་བཅས་གཡང་འགུགས་ཚར་གཅིག་གཏང་། དེ་ནས་རྟེན་རྫས་རྣམས་ཐོགས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྐུལ་བའི་ཚིག་དང་བཅས་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་ལག་ཏུ་གཏད། ལས་གཞུང་གང་ལ་བསྟེན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའི་མཐར། འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས་སོགས་དང་། གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ་ཞིང་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ་།

If you are presenting the prosperity substances to patrons, then as soon as you complete the consecration above perform a ritual ablution for the patrons. While they are adorned with ornaments and seated on a white seat, dispel obstructing forces and visualize the circle of protection. Recite the summoning of prosperity once, complete with the visualization focus. Then hold up the support and substances and, as you recite the verses for invoking attainments, touch them to their three centres and place them in their hands. Recite elaborate verses of auspiciousness, including the auspicious verses from whichever sādhana you are following. At the end, recite "Untainted by effort and exertion… etc." and "May there be happiness and wellbeing here by day… etc." as you scatter flowers. Ensure virtue and excellence, and bid them to return to their own places.

 

༈ །ཡང་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་ལེན་ན། གོང་གི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་གྲུབ་རྗེས། ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བླངས་ལ།

If you are receiving the siddhi of longevity in the manner of self-initiation, then following the receiving of siddhis described above, place the long-life torma on your crown and recite:

ཨ༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔

a, kyechi mepa dorjé tsé

Ah. Vajra longevity beyond birth and death,

འོད་སྣང་དཔག་མེད་སྣང་སྲིད་ཁམས༔

ö nang pakmé nangsi kham

Boundless light throughout apparent existence—

ཨཱ་ཡུར་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

ayur tsé yi kyilkhor du

In the maṇḍala of Āyur, long life,

བདུད་རྩི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་རོ༔

dütsi bumpé wangkur ro

Let the vase of nectar confer empowerment.

འཆི་མེད་ལུས་མཆོག་དེང་འདིར་སྩོལ༔

chimé lü chok dengdir tsol

Grant the sublime deathless body, here and now.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru ratna tötreng tsal sarva siddhi pala hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru ratna tötreng tsal sarva siddhi phala hūṃ

ཞེས་དང་ཚེ་གཟུངས་མཐར།

Then recite the Amitāyus dhāraṇī and:

ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔

kaya siddhi om

kāya siddhi oṃ

ཞེས་བརྗོད། བདུད་རྩི་མྱང་ལ།

Taste the nectar and recite:

ཨ༔ སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔

a, tongpé ying lé lhündrubpé

Ah. Out of empty space, spontaneously present appearances

སྣང་བ་ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་སྐུར་འབར༔

nangwa lhündrub ja kur bar

Blaze forth as the spontaneously present rainbow body.

ཟག་མེད་བདུད་རྩི་གྲགས་སྟོང་རྫས༔

zakmé dütsi drak tong dzé

May the immaculate nectar, substance of empty sound,

འགག་མེད་ནུས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔

gakmé nüpé wangkurwé

Bestow the empowerment of unobstructed potential,

སྙིང་པོ་གསང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔

nyingpo sangwang tobpar shok

So that I obtain the empowerment of the secret essence.

རྩ་སྔགས་དང་ཚེ་གཟུངས་མཐར།

Recite the root mantra and Amitāyus dhāraṇī, then:

ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔

waka siddhi ah

vāk siddhi āḥ

ཚེ་རིལ་མྱང་ལ།

Taste a long-life pill and recite:

ཨ༔ མི་ཤིགས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནི༔

a, mishik tuk kyi tiklé ni

Ah. The bindu of the indestructible wisdom mind,

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བྱང་སེམས་བཅུད༔

detong yermé changsem chü

Essence of bodhicitta, inseparable bliss and emptiness,

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔

chakgya chenpor lhündrubpé

Spontaneously present as the great mudrā,

ཟག་མེད་སྐྱེ་འཆི་སྤངས་པའི་སྐུ༔

zakmé kyechi pangpé ku

The immaculate form free from birth and death—

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

sherab yeshe wang tob shok

May I obtain the knowledge-wisdom empowerment.

རྩ་སྔགས་དང་ཚེ་གཟུངས་མཐར།

Recite the root mantra and Amitāyus dhāraṇī, then:

ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

tsitta siddhi hung

citta siddhi hūṃ

གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བླངས་ལ།

Place the torma at your crown and recite:

ཨ༔ བདེ་ཆེན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་པའི༔

a, dechen namkün chok denpé

Ah. Great bliss, endowed with the supreme of all aspects,

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༔

tokmé sangye kuntuzang

Primordial buddha Samantabhadra,

འཇའ་ཟེར་འོད་མི་འགྱུར་བའི་སྐུ༔

jazer ö migyurwé ku

The kāya of changeless light and rainbow-coloured rays—

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་པའི༔

kadak lhündrub yermé pé

May I obtain the vajra word empowerment,

རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔

dorjé tsikwang tobpar shok

The indivisibility of primordial purity and spontaneous presence.

རྩ་སྔགས་དང་ཚེ་གཟུངས་མཐར།

Recite the root mantra and Amitāyus dhāraṇī, then:

སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔

sarva siddhi hrih

sarva siddhi hrīḥ

ཞེས་བརྗོད་རྗེས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་སོགས་ཀྱིས་ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ། དེ་ནས་ནོངས་བཤགས་སོགས་གོང་ལྟར་རོ།

Afterwards recite the concealing and sealing of life-force, "Hūṃ hrīḥ. In the expanse of luminous wisdom, the unchanging dharmakāya…etc." Then recite the confession of mistakes and so on, as above.

 

༈ །སྦྱིན་བདག་ལ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་ན། སྲུང་འཁོར་ཡན་གོང་གི་གཡང་གཏད་སྐབས་ལྟར་བྱས་ནས། དམིགས་པ་དང་བཅས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་རྗེས་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་སོགས་གོང་ལྟར་བརྗོད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་ཅིང་རྒྱས་གདབ། དེ་ནས་དམིགས་པ་དང་བཅས་གཡང་འགུགས་བསྐུལ་བ་སོགས་གཡང་གཏད་ལྟར་བྱའོ།

If you are granting the long-life siddhis to patrons, do everything up to and including the circle of protection as in the entrustment of prosperity substances mentioned above. Then, after the summoning of longevity grant the siddhis through presenting the long-life torma and so on and reciting the verses as above, and perform the seal. Then, as in the entrustment of prosperity, perform the summoning of prosperity and so on, together with the corresponding visualization.

 

༈ །འདིའི་རྟེན་རྫས་གཏེར་བུམ་བཅའ་ཚུལ་ནི། རིན་པོ་ཆེའམ་རྫའི་བུམ་པ་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་འམ་སེར་པོར་བསྒྱུར། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་སམ་ནོར་བུ་འབར་བ་བྲིས་པའི་ནང་དུ་བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་གོས་ཟས་སྣ་སོགས་གཡང་ཅན་གྱི་རྫས་དང་། ཅོང་ཞི། བྲག་ཞུན། རྩ་བ་ལྔ་སོགས་ཚེའི་རྫས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་དབུས་སུ། འབྱོར་ན་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་རིགས་ན་བཟའ་སེར་པོ་དང་བཅས་བརྟན་པར་བཞུགས། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་ཤོག་ལ་གསེར་རམ་མཚལ་གྱིས་གོང་གི་བཟླས་སྔགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀྱི་མཐར།

The way to prepare a treasure vase as a support for this practice is as follows. Take a precious metal or clay vase and paint it white or yellow. Within a drawn auspicious sign or blazing jewel, place various precious substances, grains, medicines, silks, and food substances, especially the twenty-five substances of the vase, as well as substances of prosperity, and long-life substances such as calcite, śilājit,5 and the five root substances,6 all piled up. In the centre, if you have sufficient means, place an image of Ratna Tötrengtsal and consort, with yellow cloth. In any case, include some Indian paper with the mantras above, whether the longer or shorter version, in gold or vermillion. At the end, recite the following request:

བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་རྫས་འདི་རྣམས་ལ་ཇི་སྲིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

lama tsa sum norlha rabjam kyi tsokkhor dang chepa nam trashipé tendzé dinam la jisi jungwa zhi nöpé ma zhik gi bardu tenpar zhuk su sol

Guru, Three Roots and infinite hosts of wealth deities, together with your retinues, remain here until these supports and substances of auspiciousness are destroyed by the four elements.

བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་ཐོག་དྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ།

tenpar zhuk né kyang dak dang jinpé dakpö tok drang tayepé semchen tamché la tsé sö paljor cha yang longchö chok dang tünmong gi ngödrub malüpa tsal du sol

And, as you remain here, may you grant all sentient beings, beginning with us and our patrons, longevity, merit, wealth, prosperity and resources, and all the supreme and ordinary siddhis!

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་འདོད་གསོལ་དང་།

Continue with:

འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས་པ། །

bé dang tsolwé magöpa

Untainted by effort and exertion

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་བཞིན། །

yizhin norbu paksam zhin

A wish-fulfilling jewel, a wish-granting tree,

སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །

semchen rewa kong dzepa

May I fulfil the hopes of sentient beings

བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

sampa drubpé tashi shok

And may all be auspicious to accomplish their desires!

ཅེས་ཤིས་བརྗོད།

Then write:

སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

supratita benzayé soha

oṃ supratiṣṭha-vajraye svāhā

དང་།

And:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱཿ ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧྱ་བ་དཏྟ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ། ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha

oṃ ye dharmā hetu prabhāvā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat | teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā

བཅས་སྦྲེལ་ལ་བྲིས་པར་དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས་པའི་ཤོག་དྲིལ་ན་བཟའ་སེར་པོ་དང་བཅས་པ་བཅུག །ཁ་ས་སྤྱིན་ལྟ་བུས་དམ་པར་བཅད་ཅིང་རས་དཀར་རམ་སེར་པོས་གཡོགས། ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་བཅིངས་པར་རང་ངམ་སྦྱིན་བདག་གི་རྟགས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ། སྦྱོང་ཁྲུས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་བྱའོ། །དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཕྱི་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་ལ་ནང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་ལྷ་རྣམས་གསལ་གདབ་པ་ཡིན་ནོ། །ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་བུམ་པ་ཉིད་སླར་གནས་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཕུགས་སུ་སྦ་བའི་ཚེའང་ཆོ་ག་ཚར་གཅིག་བསྐྱར་ན་ལེགས་ཤིང་། མི་འགྲུབ་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་ཤིས་བརྗོད་ཙམ་བྱས་པས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །

Insert the scroll on which this is written, which should be anointed with scented water, together with yellow cloth. Tightly seal the opening with clay or something similar, covered with white or yellow cloth. Tie this with multi-coloured thread and stamp it with either your own seal or that of the patron. Perform a purifying ablution rite of appropriate length. During the main practice, visualize the outer vase of great treasure and the inner jewelled palace with the deities in its centre. When burying the fully consecrated vase inside a dwelling place or elsewhere, it is good to practise the entire rite once again. If this is not possible, it is acceptable to recite only the request to remain and the verses of auspiciousness.

 

ཞེས་པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་བི་མ་མི་ཏྲའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ། ཕྱི་མའི་དུས་འདིར་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་༧ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་དག་སྣང་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས་དང་། གཡང་འགུགས་མེ་ཏོག་ཆར་སིལ་གཞིར་བཞག །ཟིན་བྲིས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་དམིགས་རིམ་རྣམས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་ཏེ་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདིའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པའི་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

Taking as a basis the summoning of longevity and the Rain of Flowers summoning of prosperity from the Lama Rigdzin Sokdrup pure vision of Lhatsün Namkha Jigme, an emanation of Vimalamitra (who is the crown ornament of five hundred accomplished paṇḍitas, and great adept unrivalled in this late age), and arranging the visualizations into verses according to the intent of the notes and so on, this essential rite for recitation was written by Khyentse Wangpo, the subject who delights the Lake-Born Guru. May the virtue of this become the cause for all beings to enjoy an ocean of attainments of longevity, merit, and all that could be wished for. Maṅgalam.

 

| Translated (provisionally) by Adam Pearcey, 2024.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "tshe g.yang 'gugs pa’i phrin las khrigs su bsdebs pa tshe bsod 'dod rgu’i dpal ster" In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Volume 50: 1–19.

 

Version: 1.0-20240520

  1. These lines are from a praise by Drikung Kyobpa Jikten Sumgön. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/drikung-kyobpa-jikten-sumgon/praise-of-uddiyana-guru
  2. A note says: Hrīḥ at the heart of Ratna Tötreng, Vai at the heart of Vaiśravaṇa, Jaṃ at the heart of Jambhala, and Baṃ at the heart of Vasudhārā, all yellow in colour.
  3. As noted in the colophon, what follows is Lhatsün Namkha Jigme’s Rain of Flowers, which is also available here: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/lhatsun-namkha-jigme/metok-charsil
  4. Astrological squares (spar) and trigrams (sme) correspond to particular designs in the astrological chart and have their own associated methods of divination in Chinese astrology, as practiced in Tibet.
  5. Tib. brag zhun, often translated as bitumen. This is a medicinal substance obtained from caves where it is said to melt or drip from the rocks. It has been used since ancient times in Ayurveda and Tibetan medicine, often in connection with rejuvenating practice or medication.
  6. In Tibetan, these are ra mnye, nye shing, ba spru, lca ba and gze ma.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept