Daily Gönpo Lekden

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Deities › Dharma Protectors | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Gönpo Lekden

Further information:
Download this text:

༄༅། །མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་གྱི་སྐོང་བ་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

A Daily Fulfilment Practice for Gönpo Lekden

by Jigme Lingpa

 

དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the Awesome One!

འདིར་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་གྱི་མཆོད་གཏོར་རྒྱུན་ཁྱེར་ནི། གཏོར་ཚོགས་རྣམས་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབས་ལ་ཡི་དམ་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས།

Here follows a daily practice for torma offering and praise to Gönpo Lekden. Bless the offering tormas with the three syllables and assume the pride of your yidam deity.

ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྲས། །

hung, palchen tuk lé trulpé sé

Hūṃ. Gönpo, son of the Awesome One, emanated from his heart,

མགོན་པོ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །

gönpo sa chü wangchuk ché

Mighty Lord of the tenth bhūmi,

ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

lekden nakpo tsok kyi dak

Lekden Nakpo, master of the assembly,

ལྗང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །

jang nak zhal sum chak drukpa

Dark green, with three faces and six arms,

དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །

durtrö rolpé ché kyi gyen

And adorned with the charnel ground attributes;

ཡུམ་ཆེན་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རཱི་མ། །

yumchen krotishorima

With the great mother Krodhiśvarī,

གནོད་སྦྱིན་ཁྲོ་བོ་སྲིན་མོའི་ཚོགས། །

nöjin trowo sinmö tsok

With your retinue—hosts of yakṣas and wrathful rākṣasīs,

དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་གཽ་རཱི་སོགས། །

wangmo nyer gyé gauri sok

The twenty-eight īśvarīs, the gaurīs and the rest,

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཅས། །

trulpa yangtrul khor dangché

Together with retinues of emanations and further emanations—

ལང་ཀའི་ཡུལ་དང་མ་ལ་ཡ། །

langké yul dang malaya

From the land of Laṅka, Malaya,

ཀོ་ཀ་ཐང་དམར་གནམ་ལྕགས་འབར། །

koka tang mar namchak bar

The red plain of Koka, the Blazing Lightning Mountain,1

དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་རྩེ་མོ་སོགས། །

drakshul chen gyi tsemo sok

The peak of Drakshulchen and other places,

གར་བཞུགས་གནས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི། །

gar zhukné né chendren gyi

From wherever you abide, we invite you!

སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

kechik yü la shek su sol

Come now, at this very instant, we pray!

ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ནག་མོ་ཏི་ལཾ་ཨེ་ཨར་ལི་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན།

om bhurkur mahakala krodhi shori nakmo ti lam é ar li hring hring dza dza samaya tishta lhen

oṃ bhur kur mahākāla krodhiśvarī nakmo tilaṃ e arali hriṃ hriṃ jaḥ jaḥ samaya tiṣṭha lhan

མཆོད་པ་ནི།

Offerings

ཧཱུྃ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཅིང་། །

hung, döpé yönten nga yi rab gyen ching

Hūṃ. Offerings adorned with the five sensory delights

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །

yeshe nga yi özer nampar tro

Radiate light rays of the five wisdoms,

དབང་པོ་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་ཡུལ་འགྱེད། །

wangpo druk gi yul la chöyul gyé

Bringing delight to the six senses.

དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུའི་ཚོགས་ནི་དབའ་རླབས་འཁྲུག །

drichen drichü tsok ni walab truk

Excrement and urine surge up in waves;

རཀྟ་དམར་གྱི་རང་བཞིན་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ། །

rakta mar gyi rangzhin gyatsor khyil

An ocean of rakta, red in nature, swirls;

མཱཾ་ས་ཤ་ཡི་རང་བཞིན་རི་ལྟར་སྤུངས། །

mam sa sha yi rangzhin ri tar pung

Māṃsa, the nature of flesh, is heaped up like a mountain;

ཀེང་རུས་རུས་པའི་རང་བཞིན་རྫ་ལྟར་བསྙིལ། །

keng rü rüpé rangzhin dza tar nyil

Skeletons, the nature of bones, are broken like shards of rock;

དཔལ་ལྡན་ལེགས་ལྡན་ཡབ་སྲས་ཡུམ་དང་བཅས། །

palden lekden yab sé yum dangché

Glorious Lekden, with your son and consort,

གཙོ་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

tso dang khor du chepé tukdam kang

Lord and retinue, through these offerings, may your wishes be fulfilled!

 

མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་དབྱིག །

metok trengwa lasok rinchen yik

Garlands of flowers and the like, precious stones,

མར་མེ་མུན་སེལ་དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་མཆོག །

marmé münsel drizhim pö kyi chok

Lights that dispel darkness, excellent and fragrant incense,

བདུད་རྩི་ཡོན་ཆབ་འོ་མ་ཀུན་གྱི་གསོས། །

dütsi yönchab oma kün gyi sö

Nectar-like drinking water and milk that nourishes all,

སྒྲིབ་སེལ་བཤོས་གཙང་དམ་པ་བདུད་རྩིར་བཅས། །

dribsel shö tsang dampa dütsir ché

Pure food that removes obscurations, and sacred nectar:

དྲང་སྲོང་གཤམ་དཀར་སྐུ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །

drangsong sham kar ku la chöpar bul

All this we offer to the white-robed sage.

ལྷ་མོ་ཨུ་མའི་སྐུ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །

lhamo umé ku la chöpar bul

We offer to the goddess Umā.

ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་སྐུ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །

lekden nakpö ku la chöpar bul

We offer to Lekden Nakpo.

ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་སྐུ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །

lhamo dungkyong ku la chöpar bul

We offer to the goddess Śaṅkhapāla.

ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་ཙནྜ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བཛྲ་ཤྲཱི་ནི་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་གྲིཧྣ་གྲིཧྞ་སྭཱ་ཧཱ།

om bhur kur tsanda mahakala benza shrini idam balingta grihana grihana soha

oṃ bhur kur caṇḍa mahākāla vajra śrīni idaṃ baliṃ ta gṛhṇa gṛhṇa svāhā

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀྴ་དུ་བིང་ཤྲཱི་ནི་ཛཿ པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་སྥ་ར་ཎ་ཨརྒྷཾ་དྷཱུ་པེ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྟ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om mahakala raksha dubing shrini dza | pudza megha saparana argham dhupé pupé aloké ghandhé newidyé shabta ratna pudza megha samudra saparana samayé ah hung

oṃ mahākāla rakṣa dubing śrīni jaḥ | pūja megha spharaṇa arghaṃ dhūpe puṣpe āloke gandhe naivedye śabda ratna pūja megha samudra spharaṇa samaye āḥ hūṃ

བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི།

Praise and Entrusting Activity

ཧཱུྃ། མཉམ་མེད་མཐུ་མངའ་གཏུམ་ཆེན་མེ་ལྟར་འབར། །

hung, nyammé tu nga tum chen mé tar bar

Hūṃ. Powerful beyond compare, mighty and ferocious one, blazing like fire,

མ་རུངས་འཇོམས་མཛད་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག །

marung jom dzé dragek talwar lok

Destroying malicious forces and crushing enemies and obstructors to dust.

མཐར་བྱེད་གཞོན་ནུ་འཇིགས་པའི་གད་རྒྱངས་ཅན། །

tar jé zhönnu jikpé gegyang chen

You are the annihilator, youthful and with a terrifying laughter,

སྐལ་ལྡན་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

kalden pawo khyö la chaktsal lo

Fortunate warrior, to you we offer homage!

 

མགོན་པོ་ཁྱོད་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gönpo khyö chö jinlab kyi

Through the blessings of making offerings to you, Gönpo,

ཕྱོགས་དང་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །

chok dang dü ni tamché du

You touch all beings who strive for good,

སེམས་ཅན་ལེགས་དོན་འབྱོར་པ་ལ། །

semchen lek dön jorpa la

In every direction and at all times—

དགྲ་བགེགས་རྣམ་པ་ཀུན་མེད་ཤོག །

dragek nampa kün mé shok

May all enemies and obstructing forces be totally annihilated!

 

རྟ་དང་བ་ལང་ནོར་དང་འབྲུ། །

ta dang balang nor dang dru

May our horses, cattle, wealth and grain increase,

བུ་ཚ་ཕ་མ་གཉེན་བཤེས་རྣམས། །

butsa pama nyenshé nam

And may our offspring, our parents and relatives,

དགེ་ཞིང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་པར། །

gé zhing tsering né mepar

Be always virtuous,

ཐམས་ཅད་འབྱོར་པར་ལྡན་པར་མཛོད། །

tamché jorpar denpar dzö

And live long lives free of illness.

 

འགྲོ་བ་ཉེས་མེད་བདེ་གྱུར་ཅིང་། །

drowa nyemé dé gyur ching

May beings be faultless and happy,

ནད་དང་མུ་གེ་ཀུན་བྲལ་ནས། །

né dang mugé kündral né

Free from sickness and hunger.

རྒྱལ་པོ་དགེ་ཞིང་དེས་པ་རྣམས། །

gyalpo gé zhing depa nam

May our rulers be virtuous and lenient,

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱང་བར་ཤོག །

chö kyi gyalsi kyangwar shok

Safeguarding the kingdom of Dharma!

 

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་འདི། །

dewar shekpé tenpa di

May the teachings of the bliss-gone ones

ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །

chok chu küntu gyepa dang

Flourish and spread in the ten directions,

མྱུར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །

nyurdu semchen tamché kyang

And may all sentient beings

ཆོས་ཀྱི་སྣོད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

chö kyi nö du gyurwar shok

Swiftly become vessels for the Dharma!

 

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ལ་བསྔོ་ཞིང་།

gewa semchen la ngo zhing

We dedicate all merit to sentient beings,

མགོན་པོ་ཁྱོད་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gönpo khyö chö jinlab kyi

And by the blessings of offering to you, Gönpo,

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

dakchak khor dang chepa nam

We pray that we and all those in our retinue

ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་གཉིས་རྫོགས་པར་སྨོན། །

longchö nam nyi dzokpar mön

May perfect the two types of enjoyment;2

བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །

dakchak changchub chok tob né

And when we have attained supreme awakening,

ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་འགྲོགས་པར་ཤོག །

khyö dang mindral drokpar shok

May you not leave, but continue to accompany us.

 

ཅེས་པའང་གྲྭ་ཚང་གི་རྒྱུན་འདོན་སྟབས་བདེ་ཞིག་དགོས་ཞེས་མཛོད་པ་འོད་ཟེར་གཞན་ཕན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སོ།། །།

This was composed by Rigdzin Jigme Lingpa at the request of the steward Özer Zhenpen, who said that there was a need for a simple text for daily recitation at his monastery.

 

| Translated by Han Kop and edited by Barry Cohen (with reference to an earlier translation by Rigpa Translations), for the Longchen Nyingtik Project, 2024. With gratitude to Khenpo Sonam Tsewang for his clarifications.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "mgon po legs ldan gyi skong ba rgyun khyer", in klong chen snying thig rtsa pod. New Delhi: Shechen Publications, 2007. Vol. 2: 793–795.

 

Version: 1.0-20240418

  1. Namchak Barwa (gnam lcags ‘bar ba). This refers to Sri Pada (Adam's Peak) in Sri Lanka. The term is often translated as the Blazing Meteorite-Iron Mountain. However, Orgyen Tobgyal Rinpoche has recently remarked that the mountain is always clouded and enveloped in thunderstorms. Therefore gnam lcags is possibly better translated as lightning.
  2. Material enjoyments (zang zing) and enjoyment of the Dharma).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept