Entrusting Activity to Oath-Bound Guardians

Deities › Dharma Protectors | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Ma Gön Chamdral, the protectors of Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅།  །དམ་ཅན་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ལ་ཕྲིན་བཅོལ་བྱ་ཚུལ།

Entrusting Activity to the Oath-Bound Dharma Guardians

by Jigme Lingpa

 

ཀྱེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་སྣོད། །

kyé, tubpé tenpa rinchen barwé nö

Kye! The teachings of the Buddha, like a vessel of shining jewels,

དགྲ་བཅོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་ཡི། །

drachom tsultrim jesu jepa yi

Hold the three trainings that follow the discipline of the arhats,

བསླབ་གསུམ་ཡོངས་འདུ་ས་བརྟོལ་ལྗོན་པའི་ཤིང༌། །

lab sum yongdu satol jönpé shing

Which resemble the wish-fulfilling tree of paradise—

ནུབ་པ་མེད་པར་འཕེལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས། །

nubpa mepar pelwé gyaltsen tsuk

Establish them, just like a banner of victory, in never-fading growth.

 

ད་དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡིས་གཟིར་བ་འདི། །

da dü nyikma nga yi zirwa di

In the present age, when beings are tormented by the five forms of degeneration,1

ཀུན་རྟོག་དྲང་དོན་ལམ་གྱིས་གདུལ་དཀའི་ཚེ། །

küntok drangdön lam gyi dul ké tsé

And it is difficult to tame them through the analytical path of provisional meaning,

ངེས་དོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཆེའི། །

ngedön changchub sempé denö ché

Cause the qualities of the great Bodhisattva Piṭaka of definitive meaning

ཡོན་ཏན་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྒྱས་པར་མཛོད། །

yönten changchub sem nyi gyepar dzö

And the teachings on relative and absolute bodhicitta to flourish and spread.

 

ཁྱད་པར་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་འགྲོ་བའི་ལམ། །

khyepar miktrul tabur drowé lam

In particular, make the path, which is like a magical illusion,

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྨིན་གྲོལ་དང༌། །

dorjé tekpa gyatsö mindrol dang

The vast, ocean-like vajra vehicle which ripens and liberates,

འཕགས་ལམ་ངེས་གསང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྩེ། །

paklam ngé sang tekpa chok gi tsé

This path of the noble, peak of the supreme vehicle of the secret definitive meaning,

ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

künné küntu darwé trinlé dzö

Flourish and spread in each and every direction.

 

རྒྱལ་བས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང༌། །

gyalwé duljé kham wang sampa dang

Towards the teachings that have been taught by the Conqueror

རྗེས་སུ་མཐུན་པར་གསུངས་པའི་བསྟན་པ་ལ། །

jesu tünpar sungpé tenpa la

In accordance with the characters, faculties and inclinations of those to be tamed,

ཕྱོགས་ལྷུང་ཕྲག་དོག་གདོན་གྱི་ཀུན་དཀྲིས་ཅན། །

choklhung trakdok dön gyi küntri chen

There are those who are ensnared by the demons of prejudice and envy—

སྨོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲིའི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང༌། །

mönlam lokpé damsi nyingtrak tung

Drink the heart-blood of these samaya-breakers with perverted aspirations!

 

གང་གི་དབང་ཕྱུག་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

gang gi wangchuk lüchen tamché kyi

Mighty ones, among all embodied beings there are those

ཁུར་དུ་ལྕི་བ་སྦྲུལ་གདུག་ལྟ་བུའི་སེམས། །

khur du chiwa drul duk tabü sem

Who bear the heavy burden of minds that resemble poisonous snakes

བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་བཤིག་ལ་ཆས་པ་དེར། །

ten drö pendé shik la chepa der

And who could destroy the happiness and benefit of the teachings and beings,

སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གཡར་དམ་འདྲལ། །

sung kyob dzé na khyö kyi yardam dral

So to afford them protection would contravene your sacred pledge.

 

ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་ཀླ་ཀློའི་སྡེ། །

lokpar tawa dzin dang lalö dé

As soon as those who hold wrong views, barbarian forces,

དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་སྨད་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་གྱི། །

könchok upang mepé gyaltren gyi

And local leaders who slander and debase the Three Jewels,

ཆབ་སྲིད་སྐར་མདའ་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལྟར། །

chabsi karda sa la lhungwa tar

Carry out their evil schemes, like meteorites striking the earth,

བྱས་པའི་མོད་ལ་དོན་སྙིང་ལྐོག་མར་ཕྱུང༌། །

jepé möla dön nying kokmar chung

Eviscerate them! Tear out their hearts and vital organs!

 

མཆོད་བསྟོད་དྲེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་ཞིང༌། །

chötö drekpé kyilkhor matong zhing

Haughty spirits who have not seen the maṇḍala2 and are made arrogant by offerings and praise,

སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་འགོངས་པའི། །

sangye nyipé damtsik la gongpé

Hosts of unruly malevolent spirits and protectors of the dark side who arrive uninvited

ནག་ཕྱོགས་གློ་བུར་ལྷགས་པའི་འདྲེ་རྒོད་དཔུང༌། །

nakchok lobur lhakpé dré gö pung

And violate the samayas of the second buddha Padmasambhava,

རྒྱ་འདྲེ་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའི་དུས་མཐའ་བསྟུངས། །

gyadré langpor chöpé dü ta tung

And the gyadré who create conflict and discord at the end of time: destroy them all!

 

མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་དང༌། །

mangdu töpa lung gi yönten dang

Cause those who, through learning, embody the qualities of the scriptures,

རྟོགས་པས་བདག་རྒྱུད་གྲོལ་བའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །

tokpé dak gyü drolwé kyebu nam

And those who have liberated their mind-streams through realization to live long,

བསྟན་པའི་རྩ་ལག་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར། །

tenpé tsalak chik tu nepé chir

And make their enlightened activities increase just like the waxing moon,

སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲིན་ཡར་ཟླའི་མཆེད་པོར་མཛོད། །

kutsé dzetrin yar dé chepor dzö

So that all the elements of the teachings remain flawlessly complete.

 

ཁྱིམ་ན་གནས་ཀྱང་ཡང་དག་ལྟ་ལ་དད། །

khyim na né kyang yangdak ta la dé

Those who, though they are householders, have faith in the authentic view,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བླ་མར་བྱེད་པ་རྣམས། །

könchok sum la lamar jepa nam

Those who consider the Three Jewels as unsurpassed—

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདུལ་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། །

tekpa chenpö dulja nyi kyi chir

Since they are disciples of the great vehicle,

གཡེལ་བ་མེད་པའི་མེལ་ཚེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛོད། །

yelwa mepé meltsé sung kyob dzö

Protect and watch over them, without fail.

 

ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་གཞི་ལ་ཕུན་ཚོགས་སྤེལ། །

chö dang si kyi zhi la püntsok pel

Increase both spiritual and worldly excellence at home,

བྱེས་སུ་ལམ་འཕྲང་ཆོམ་རྐུན་འཚེ་བ་བསྲུངས། །

jé su lamtrang chomkün tsewa sung

Protect us from perilous paths, bandits and thieves abroad.

བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

samdön yizhin drubpé trinlé kyi

Through your enlightened activity that fulfils all our wishes,

ཚོགས་གཉིས་འབྲས་བུར་སྨིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །

tsok nyi drebur minpé tashi tsol

Grant the auspiciousness of perfecting the two accumulations!

 

ཅེས་པ་འདིའང་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་སོ།།  །།

This was written by Khyentsé Lha.

 

| Translated by Han Kop, 2016. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche and Stefan Mang. Edited by Jeremy Tattersall. Revised with the kind assistance of Khenpo Sonam Tsewang and Khenpo Tashi and published for the Longchen Nyingtik Project, 2023.

 

Sources:

'Jigs med gling pa. " 'phrin bcol", in klong chen snying thig rtsa pod. New Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 5: 57–58.

'Jigs med gling pa, "dam can chos srung rnams la phrin bcol bya tshul". Derge edition (9 vols)., gsung ’bum/_’jigs med gling pa, BDRC W27300 (Gangtok, India: Pema Thinley for Dodrupchen Rinpoche, 1985), Vol. 5, 675–676.

 

Version: 1.1-20230626

  1. See https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_degenerations
  2. That is, the maṇḍala of an enlightened being like Padmasambhava.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept