Palchen Düpa Lineage Prayer

Collections & Cycles › Longchen NyingtikPalchen Düpa | Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersJigme Lingpa | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Palchen Düpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཔལ་ཆེན་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས།

Palchen Düpa Lineage Prayer

by Jigme Lingpa

 

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །

kunzang yabyum chemchok heruka

Samantabhadra and consort, Mahottara Heruka,

རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་། །

dorjé chö dang khandro lékyi wang

Vajradharma, Ḍākinī Karmendrāṇī,

ཧཱུྃ་དཀར་བཤེས་གཉེན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ལ། །

hungkar shenyen ludrub nyingpo la

Hūṃkāra, Mañjuśrīmitra, Nāgārjunagarbha—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

I pray to you: grant the supreme and ordinary accomplishments!

 

པྲ་ཆེན་ཧསྟི་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། །

prachenhasti dhanasamskrita

Prabhahasti, Dhanasaṃskṛta,

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གུ་ཧྱ་ཙཱནྡྲ་ཆེ། །

drimé shenyen guhyatsandra ché

Vimalamitra, great Guyhacandra,1

ཞི་བའི་སྙིང་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །

zhiwé nyingpo pema tötreng la

Śāntigarbha, Lotus Skull-Garland—2

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

I pray to you: grant the supreme and ordinary accomplishments!

 

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཚངས་པའི་མེ་ཏོག་སོགས། །

jampal dorjé tsangpé metok sok

Mañjuvajra Trisong Detsen and the rest—

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི། །

drubchen gyé dang gong da nyengyü kyi

The eight mahāsiddhas,3 and all you root gurus with the three authoritative transmissions

བཀའ་བབས་གསུམ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

kabab sumden tsawé lama la

Of the mind-direct, sign and oral—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

I pray to you: grant the supreme and ordinary accomplishments!

ཁ་སྐོང་ནི།

Supplementary Verses

གང་དེས་རྗེས་བཟུང་དགོངས་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་བདག   །

gang dé jezung gongter chö kyi dak

Held in his4 compassionate care, custodian of his Dharma mind treasures,

མུ་རུབ་བཙད་པོའི་ཟློས་གར་ནིརྨ་ཀཱ།   །

murub tsepö dögar nirmaka

Nirmāṇakāya manifestation of Prince Murub Tsenpo,5

འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་དཔལ་འབར་ལ།   །

jikme trinlé özer palbar la

Jigme Trinle Özer Palbar—6

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

I pray to you: grant the supreme and ordinary accomplishments!

 

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་།   །

dé sé tuwo chökyi lodrö dang

His heir, mighty Chökyi Lodrö,7

བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད།   །

bairö namtrul zhenpen tayé ö

Gyalse Shenpen Taye—Vairocana incarnate—

པདྨས་ལུང་བསྟན་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ།   །

pemé lungten lamé dorjé tsal

And the one prophesied by Padmasambhava: the unsurpassable Dorjé Tsal,8

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

I pray to you: grant the supreme and ordinary accomplishments!

 

མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་ཡང་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ།   །

chok drub gyalpö yangsi chusumpa

Highly accomplished thirteenth incarnation of the king,9

ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་།   །

ngotsar kabab dünden dongak ling

You possess the seven wondrous authoritative transmissions—Dongak Lingpa,10

བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ།   །

gyü sol kündü tsawé lama la

Embodiment of all lineages and traditions, root guru—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

I pray to you: grant the supreme and ordinary accomplishments!

ཞེས་གྲུབ་རྗེའི་འཕྲོར་ཁ་སྐོང་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་གསུམ་པས་སོ།

The supplements from the verse to the Lord of Siddhas11 onwards were written by the Third Dodrupchen.

དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིར་དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་ནས། །

kyilkhor nam zhir wang zhi gyü min né

Within the four maṇḍalas, may the four empowerments mature my mind

སྒྲིབ་པ་བཞི་སྦྱངས་རིག་འཛིན་བཞིའི་ལམ་ལས། །

dribpa zhi jang rigdzin zhi lam lé

And purify the four obscurations, and as I traverse the four vidyādhara levels,

ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཀུན་བཟང་ཞལ། །

yeshe lamé sa chok kunzang zhal

Inspire me to see Samantabhadra’s face in this very lifetime,

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé di nyi la tongwar jingyi lob

And so attain the stage of Wisdom Unsurpassed!

 

ཞེས་པའང་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སོ།། །།དགེའོ།།

Written by Jigme Lingpa. May virtue abound!

 

| Translated by Han Kop for the Longchen Nyingtik Project, 2020.

 

Version: 1.1-20231217

 1. Also known as Rombuguhyacandra.
 2. Tib. Pema Tötreng, or in other words, Padmasambhava.
 3. This refers to the eight mahāsiddhas of Tibet. According to Mipham Rinpoche, they were Nupchen Sangye Yeshe, Gyalwa Chokyang, Namkhai Nyingpo, King Trisong Detsen, Yeshe Tsogyal, Palgyi Yeshe, Langchen Palgyi Senge and Vairotsana.
 4. I.e., Jigme Lingpa
 5. One of the sons of King Trisong Detsen
 6. I.e., the First Dodrupchen.
 7. I.e., Dola Jigme Kalzang
 8. I.e., Khenpo Pema Vajra
 9. I.e., King Trisong Detsen
 10. Jamyang Khyentse Wangpo
 11. Dodrupchen Jigme Trinle Özer
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept