In Praise of the Goddess Mārīcī

Deities › Mārīcī | Literary Genres › Praise | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Mārīcī (Özerchenma)

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་བསྟོད་པ། །

In Praise of the Goddess Mārīcī

by Jigme Lingpa

 

ཨོཾ་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om, lhamo özer chenma la chaktsal lo

Oṃ! Homage to the goddess Mārīcī!

ཕྱག་འཚལ་བདུད་ཀྱི་བདུད་དགྲ་ཆེན་མོ། །

chaktsal dü kyi dü dra chenmo

Homage to her, the great enemy of the māras!

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

zhen gyi mitub nampar jomma

Utterly invincible, vanquisher of all,

ཉི་མ་ཟླ་བའི་མདུན་ནས་འགྲོ་ཞིང༌། །

nyima dawé dün né dro zhing

She who travels before the sun and moon,

ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་པར་སྐྲོད་མ། །

chusin gyaltsen nampar tröma

And drives away Makaradhvaja, God of Desire—

ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས། །

khyö la solwa tabpa tsam gyi

Simply by praying to you,

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་ཆོམས་ཤིག །

dra yi pung ni nampar chom shik

May the hosts of opposing forces be destroyed!

བསད་དང་དབྱེ་དང་བསྐྲད་རྨོངས་བྱེར་བས། །

sé dang yé dang tré mong jerwé

Slay them, divide them, drive them away, confuse them and disperse them,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག །

chok lé namgyal ngödrub tsol chik

And grant us the siddhi of total victory over all adversity!

 

དུས་འཁྲུགས་གི་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་ཕྱིར་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པས་སོ།། །།

The vidyādhara Jigdral Lingpa1 wrote this in order to bring protection from fear in these turbulent times.

 

| Rigpa Translations

  1. ’jigs bral gling pa. Jigme Lingpa sometimes adopts this alternative form of his name. Jigdral, like Jigme, means fearless.