In Praise of the Goddess Mārīcī

Deities › Mārīcī | Literary Genres › Praise | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Mārīcī (Özerchenma)

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་བསྟོད་པ། །

In Praise of the Goddess Mārīcī

by Jigme Lingpa

 

ཨོཾ་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om, lhamo özer chenma la chaktsal lo

Oṃ! Homage to the goddess Mārīcī!

ཕྱག་འཚལ་བདུད་ཀྱི་བདུད་དགྲ་ཆེན་མོ། །

chaktsal dü kyi dü dra chenmo

Homage to her, the great enemy of the māras!

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

zhen gyi mitub nampar jomma

Utterly invincible, vanquisher of all,

ཉི་མ་ཟླ་བའི་མདུན་ནས་འགྲོ་ཞིང༌། །

nyima dawé dün né dro zhing

She who travels before the sun and moon,

ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་པར་སྐྲོད་མ། །

chusin gyaltsen nampar tröma

And drives away Makaradhvaja, God of Desire—

ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས། །

khyö la solwa tabpa tsam gyi

Simply by praying to you,

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་ཆོམས་ཤིག །

dra yi pung ni nampar chom shik

May the hosts of opposing forces be destroyed!

བསད་དང་དབྱེ་དང་བསྐྲད་རྨོངས་བྱེར་བས། །

sé dang yé dang tré mong jerwé

Slay them, divide them, drive them away, confuse them and disperse them,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག །

chok lé namgyal ngödrub tsol chik

And grant us the siddhi of total victory over all adversity!

 

དུས་འཁྲུགས་གི་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་ཕྱིར་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པས་སོ།། །།

The vidyādhara Jigdral Lingpa1 wrote this in order to bring protection from fear in these turbulent times.

 

| Rigpa Translations

  1. ’jigs bral gling pa. Jigme Lingpa sometimes adopts this alternative form of his name. Jigdral, like Jigme, means fearless.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept