Düpung Zilnön Vajrakīlaya

Deities › Vajrakīlaya | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Longchen NyingtikPalchen Düpa | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Düpung Zilnön Vajrakīlaya

Further information:
Download this text:

འུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ ཕུར་པ་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་བཞུགས༔

Vajrakīlaya: Overpowering the Forces of Māra

from the Oceanic Gathering of Awesome Ones

revealed by Jigme Lingpa

 

ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་འདུད༔

I pay homage to the deity of the kīla of enlightened activity!

ཡིད་དང་ཆོས་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན༔
བྱ་བ་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔
སྦྱོར་བྱེད་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔
རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་སྒོས་སྒྲུབ་བསྟན༔
ས་མ་ཡ༔

It is Vajrakumāra who brings
All conceptual thoughts of mind and phenomena
Within the expanse of the primordial wisdom of persistent action.1
Here is revealed the specific practice of the deity of vajra wrath.
Samaya.

དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བདག་ཉིད་ཅན༔
བསྙེན་ཕུར་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་རྟེན༔
བསྒྲུབ་དུས་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་ལ༔
ལྷ་གྲངས་མཉམ་པའི་ཕུར་པས་བརྒྱན༔
རྒྱན་བཀོད་མཆོད་གཏོར་བཟང་དུ་བཤམ༔
སྔོན་འགྲོ་དཔལ་ཆེན་གཞུང་ལྟར་ལ༔

As the embodiment of the entire maṇḍala,
The recitation kīla is the great samaya support.
For the accomplishment practice, place kīlas equal to the number of deities
Upon a correct representation of the maṇḍala.
Elegantly arrange the adornments, offerings, and torma.
Carry out the preliminaries according to the Gathering of Awesome Ones.2

ཏིང་འཛིན་གསུམ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན༔
རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔
སྙིང་རྗེའི་འགལ་ཟླ་ལ་ཁྲོས་པས༔
ཀུན་སྣང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཤར༔
མཚོན་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནི༔
ཡིག་འབྲུས་མཚན་པ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ༔

The special feature of the three samādhis is as follows:
Within the expanse of vajra suchness,
Wrath toward opponents of compassion
Arises as all-illuminating bodhicitta;
This great weapon, the vajra of mind
Marked with the seed-syllable, is the causal.

ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔

hung, dorjé tröpé zhedang chö

Hūṃ. When vajra wrath is aroused, aggression is cut right through.

ཐུགས་ནི་ཡང་དག་རྡོ་རྗེ་ཉིད༔

tuk ni yangdak dorjé nyi

Enlightened mind is the perfect vajra itself.

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ༔

tongpanyi kyi yeshe té

The primordial wisdom of emptiness

རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྟོག་ལས་འདས༔

nampar mi tok tok lé dé

Is non-conceptual, beyond the thinking mind.

སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔

nyingjé dralwé damtsik ni

The samaya of ‘liberating through compassion’

གསད་ཅིང་གནན་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔

sé ching nenpa mayin té

Involves neither killing nor subduing.

ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེས་གཏམས་བྱས་ནས༔

pungpo dorjé tam jé né

The aggregates and consciousness are

རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྡོ་རྗེར་སྒོམ༔

nampar shepa dorjér gom

Transformed into vajra, their true nature.

མཚོན་ཆེན་སྔོན་པོ་འབར་བ་ནི༔

tsön chen ngönpo barwa ni

The great blue weapon blazes forth

ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་ཐིགས་པ་ཤར༔

namkhé kyil né tikpa shar

Arises and hangs, like a drop, in space,

སྲོག་གི་གོ་རུ་ཤར་བ་དང་༔

sok gi go ru sharwa dang

The life force of the whole universe, brilliantly radiant,

སྙིང་གི་གོ་རུ་བསྒོམ་པར་བྱ༔

nying gi go ru gompar ja

Visualized in the centre of my heart.

རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའི་ས་བོན་ཆད༔

gyu lé jungwé sabön ché

Seed-syllables radiate from the causal vajra:

ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ་བྷྲཱུྃ༔

é yam ra sum kem ram droom

e yaṃ ra suṃ keṃ raṃ bhrūṃ

ཨེ་ལས་ནམ་མཁའ་ཡཾ་ལས་གཡོ་བྱེད་རླུང་༔

é lé namkha yam lé yo jé lung

From e comes space, from yaṃ the whirling wind.

ར་ལས་རཀྟ་སུཾ་ལས་ཞིང་ཆེན་གཞི༔

ra lé rakta sum lé zhing chen zhi

From ra comes rakta, from suṃ the ground of human skin…

སོགས་གཞུང་ལྟར་ལ༔

And so on, follow the text of the Gathering of Awesome Ones.

འོག་མིན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔

womin sang chen rolpé podrang ché

...Is the magnificent palace of Akaniṣṭha, the Display of the Great Secret,

རབ་འཇིགས་གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔

rab jik namchak tsatra tsib chü ü

Utterly terrifying. In the centre of a ten-spoked wheel of meteoric iron

བདེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཨེ་ཀློང་དབྱིངས༔

dechen kuntuzangmö é long ying

Is e, the expanse of great bliss—Samantabhadrī.

རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁར༔

namtar sumden dorjé tsünmö khar

Within the space of the vajra queen, endowed with the three gateways to liberation,

མ་ཆགས་པདྨ་ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

ma chak pema tabshé nyidé teng

On a lotus of non-attachment, blaze the seats of sun and moon—skilful means and wisdom,

རུ་ཏྲ་ཕོ་མོ་བདུད་བཞི་བྱི་ཆིངས་བསྣོལ༔

rudra pomo dü zhi ji ching nol

Upon which the four demonic rudras and their consorts are suppressed and bound in union.3

པཾ་པདྨ་མཎྜ་ལ༔

pam pema mandala

paṃ padma-maṇḍala

མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ༔

ma surya maṇḍala

ma sūrya-maṇḍala

ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ༔

a tsandra mandala

a candra-maṇḍala

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཏི་ར་བཾ༔

tira bam

tira baṃ

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔

om benza sato hung

oṃ vajra-sattva hūṃ

རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔

dorjé hung yik yong gyur lé

A vajra marked with hūṃ transforms

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ནི༔

dorjé sempa yabyum ni

Into Vajrasattva and consort,

མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཡང་དག་རྫོགས༔

tsen dang pejé yangdak dzok

With all the major and minor marks complete,

ཀུནྡ་ལྟ་བུར་དཀར་བའི་མདོག༔

kunda tabur karwé dok

White in colour, like the jasmine flower.

རིགས་ལྔ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔

rik nga traktung yabyum chu

The five buddha families, the ten herukas and their consorts,

འདུས་པ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔

düpa dorjé zhönnü ku

Are all embodied in the form of Vajrakumāra.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དི་པྟ་ཙཀྲ་ཧ་ན་ཧ་ན་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔

om benza kili kilaya dipta tsatra hana hana rulu rulu hung jo hung

oṃ vajra-kīli kīlaya dīptacakra hana hana rulu rulu hūṃ bhyoḥ hūṃ

ཞེ་སྡང་ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པོ་དང་༔

zhedang traktung gyalpo dang

The wrathful King of Herukas

བདེ་བར་སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་ཡུམ༔

dewar jor dang drolwé yum

And his consorts of blissful union and liberation

ཁྲོ་ཞིང་རྔམས་པའི་ཚུལ་བསྐྱེད་པས༔

tro zhing ngampé tsul kyepé

Arise in their wrathful and majestic forms,

གདུག་པ་མ་ལུས་སྒྲོལ་བར་བྱེད༔

dukpa malü drolwar jé

Liberating all evil ones without exception.

ཨ་དང་ཧཱུྃ་གིས་རང་བཞིན་སྦྱར༔

a dang hung gi rangzhin jar

As a and hūṃ join naturally in union,

ཡུམ་གྱིས་ཡབ་ཀྱི་ལྕེ་གཞིབས་ནས༔

yum gyi yab kyi ché zhib né

The consort receives them from the tongue of the male deity,

ཡུམ་གྱིས་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་གཏད༔

yum gyi tukkar utpal té

And they travel to the utpala flower at her heart.

ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་གདུང་བའི་སྒྲས༔

zhuwa lü kul dungwé dré

Roused through the song of melting bliss, they cry out:

 

ཧཱུྃ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔

hung, dorjé zhönnü rigdzin nam

Hūṃ. Vidyādharas of Vajrakumāra,

སྲིད་པ་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབ་མཛོད་ཅིག༔

sipa dorjér drub dzö chik

Actualize this existence as vajra!

སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔

sipa dorjé purpé lha

Let existence become the deities of Vajrakīla

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པར་མཛོད༔

yeshe trowo drubpar dzö

And actualize the wisdom wrath!

སྥ་ར་ཎ་ཕཊ་བརྗོད་པས༔

saparana pé jöpé

With the recitation of “spharaṇa phaṭ”,

རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་གཞན་དོན་བྱས༔

gyalwa chö ching zhendön jé

Offerings are made to all the conquerors and the welfare of others accomplished.

སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་བརྗོད་པས༔

sam hara na hung jöpé

With the recitation of “saṃharaṇa hūṃ”,

ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས༔

chok chü dezhin shekpa nam

All the tathāgatas of the ten directions

ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་མཁའ་རུ་ཞུགས༔

yabyum jorwé kha ru zhuk

Enter into the space where male and female deities are joined in union.

དགྱེས་ཆགས་ངང་ལ་འོད་དུ་ཞུ༔

gyé chak ngang la ö du zhu

Joyful and passionate, they melt into light.

གོང་བུའི་བདག་ཉིད་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔

gongbü daknyi hung du gyur

The sphere of light transforms into the syllable hūṃ,

ཡོངས་གྱུར་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ༔

yong gyur drebü heruka

Transforming again into the resultant heruka,

དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི༔

palchen dorjé zhönnu ni

The Awesome One, Vajrakumāra.

སྙིང་རྗེ་རྔམ་ཞིའི་ངང་ཉིད་ལས༔

nyingjé ngam zhi ngang nyi lé

From the compassionate, awesome, and peaceful natural state

སྒེག་དཔའ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུ༔

gek pa jik su rungwé ku

Arises his captivating, glorious, fearsome body.

རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞི་དོར་སྟབས་བགྲད༔

dzutrul zhab zhi dortab dré

His four legs, the four limbs of magical power, stand in the advancing posture.

རྣམ་པར་ཐར་པའི་དབུ་གསུམ་གྱིས༔

nampar tarpé u sum gyi

With his three heads, the three gateways to liberation,

སྐྲག་མཛད་བཞད་གཤེ་ཁྲོ་བོའི་ཞལ༔

trak dzé zhé shé trowö zhal

He assumes terrifying, mocking, and wrathful facial expressions.

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག༔

yé kar yön mar ü tingnak

His right face is white, his left face is red, and the central face is dark blue.

སྤྱན་དམར་སྨིན་མ་སྨ་ར་སེར༔

chen mar minma mara ser

His eyes are red, with yellow eyebrows and facial hair.

ཁྲོ་གཉེར་ཆུ་ཡི་རླབས་བཞིན་འཁྲུགས༔

tronyer chu yi lab zhin truk

His wrathful expression is like roiling waves of water.

ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ཡིས༔

chak druk yé kyi dangpo yi

He has six hands: On the right,

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དང་༔

ser gyi dorjé tsé gu dang

The first holds a golden nine-pronged vajra,

བར་པ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས༔

barpa dorjé tsé nga nam

And the middle one holds a five-pronged vajra.

གཡོན་གྱི་དང་པོ་མེ་དཔུང་དང་༔

yön gyi dangpo mepung dang

On the left, his first hand holds a mass of fire,

བར་མ་ཁཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་འཛིན༔

barma khatam tsesum dzin

And the middle one holds a three-pronged trident.

མཐའ་གཉིས་རི་རབ་ཕུར་པ་འདྲིལ༔

ta nyi rirab purpa dril

The bottom two hands roll a Mount Sumeru kīla.

མཐིང་ནག་སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཆས༔

tingnak ku la durtrö ché

His dark blue body is adorned with all the charnel ground accoutrements,

རིགས་ལྔ་ཐོད་པ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན༔

rik nga töpa nga yi gyen

And he is crowned with the five skulls of the five families.

 

འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་བདེ་བའི་ཡུམ༔

khorlo gyendeb dewé yum

His consort of bliss is Dīptacakrā.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐོད་སྦྲུལ་བརྒྱན༔

zhal chik chak nyi tö drul gyen

She has one face, two hands, and is adorned with skulls and snakes.

དྲིལ་བུ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད༔

drilbu tötrak dzinpé khyü

She holds a bell and blood-filled skull-cup, and embraces the male deity.

 

ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་སྒྲོལ་བའི་ཡུམ༔

ekadzati drolwé yum

His consort of liberation is Ekajaṭī.

གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ༔

driguk tötrak kham sum drol

She holds a hooked knife and a blood-filled skull-cup, liberating the three realms.

རེས་འགའ་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས༔

rega khatam tsesum nam

She sometimes grasps a three-pronged trident.

གཡེར་ཀ་དྲིལ་བུ་ཉིད་ལས་ཀྱང་༔

yer ka drilbu nyi lé kyang

Her bangles and bell

རྟོག་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང་༔

tokmé chö kyi dra jin ching

Ring with the non-conceptual sound of Dharma,

མ་མོ་དྲུག་ཅུ་ཕོ་ཉར་འགྱེད༔

mamo drukchu ponyar gyé

Emanating the sixty mamos and messengers.

ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེར་ཟླ་དཀྱིལ་ཨོཾ༔

hung lé dorjér da kyil om

From hūṃ arises a vajra, from oṃ a moon-disc,

པཾ་ལས་པད་འདབ་ཉི་མར་མཱུཾ༔

pam lé pedab nyimar mum

From paṃ a petalled lotus and from mūṃ a sun-disc.

ས་མ་ཡ་ཧོ༔

samaya ho

samaya hoḥ

ས་མ་ཡ་སཏྭཱཾ༔

samaya satam

samaya sattvaṃ

རཱ་ག་ཡཱ་ཧོ༔

raga ya ho

rāgāya hoḥ

རཱ་ག་ཡཱ་མི༔

raga ya mi

rāgāya mi4

བརྡ་དང་བརྡ་ལན་གྱིས་བསྐུལ་ནས༔

da dang da len gyi kul né

Having been aroused with a sign and a symbolic response,

ཛ༔ཧཱུྃ་བཾ་ཧོའི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས༔

dza hung bam hö chakgya zhi

With jaḥ, hūṃ, baṃ and hoḥ and the four mudrās,

སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོད་མེད་ལས༔

tongpa shintu yömé lé

From absolute non-existence, emptiness,

ཆགས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་རོལ་པ་ཞགས༔

chakpa chakkyu rolpa zhak

Arise the chain of desire, the lasso of playfulness,

ཙུམྦྷ་སྒྲོག་ལ་སྒྲ་གྲགས་དྲིལ༔

tsumbha drok la dra drak dril

The cumba chain,5 and the resounding bell.

གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔

nyimé changchub sem kyi trin

First, the cloud of non-dual bodhicitta

དང་པོར་བབས་བ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔

dangpor babwa yum gyi kha

Descends within the space of the consort and emanates the immeasurable palace;

གཞལ་མེད་ཁང་བྱུང་གཉིས་པ་གདན༔

zhalmé khang jung nyipa den

Second, the seats are created;

གསུམ་པ་ས་བོན་ཉིད་དུ་རྫོགས༔

sumpa sabön nyi du dzok

And third, the seed-syllables are perfected.

The Supreme Sons

ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔

hung, sangye kün gyi yeshe ku

Hūṃ. From the wisdom kāya of all the buddhas,

ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔

ngang nyi dorjé chöying lé

The indestructible dharmadhātu,

འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པའི༔

barwé trowo mizepé

All of you sons, embodiments of blazing, unbearable wrath:

སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་སྲས་བསྐྱེད་ཅིག༔

ku yi yik tu sé kyé chik

Arise in your precious forms!

ཨོཾ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨཱ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིག་ནན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om buddha benza ratna pema kama kilaya sarva bik nen bam hung pé

oṃ buddha vajra ratna padma karma kīlāya sarva-vighnān baṃ hūṃ phaṭ

སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་རིགས་ལྔ་ནི༔

sé chok ki la rik nga ni

Supreme sons of the five families of kīlaya,

སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ལོངས་སྐུར་ཤར༔

tongnyi ying lé longkur shar

From out of the space of emptiness, arise in saṃbhogakāya form!

སྤྲུལ་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

trulpa dzé kyi kyilkhor du

Within the emanated, material maṇḍala,

ཡུམ་གྱིས་བྷ་གར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

yum gyi bhagar lhün gyi drub

They are spontaneously present within the bhaga of the consort.

བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ས་སྤྱན་དྲངས་ནས༔

benza samadza sa chendrang né

Having been invited with vajra samājaḥ,

རིགས་ལྔ་སྟོང་དཔྱལ་བཅུའི་རང་བཞིན༔

rik nga tong chal chü rangzhin

The nature of the ten male and female deities of the five families in union

ཐབས་ཀྱི་ཐལ་མོའི་བར་དུ་བྱོན༔

tab kyi talmö bardu jön

Arrives into the space between the palms of skilful means.

བདེ་བའི་རླབས་ཀྱིས་དབང་རྣམས་རྫོགས༔

dewé lab kyi wang nam dzok

The waves of bliss grant the empowerments,

དབང་རྟགས་རིགས་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔

wang tak rik ngé u la gyen

Adorning my crown with the emblems of the five families.

སྟོད་ནི་གཙོ་བོ་ཡབ་འདྲ་ལ༔

tö ni tsowo yab dra la

The upper part of the deities' bodies resembles the principal deity of the maṇḍala,

སྨད་ནི་ཆུ་སྲིན་ཕུར་བུ་དབལ༔

mé ni chusin purbu bal

And the lower part of their bodies is the blade of a kīla,

ལྕགས་བསྲེགས་འབར་བ་མེ་སྟག་འཕྲོ༔

chak sek barwa metak tro

Made from blazing iron and emitting sparks, placed within a makara's mouth,

རྒྱ་མདུད་ནང་ནས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔

gya dü nang né ngak dra drok

From the knotted cords on the kīla, the sound of mantra resonates.

ཆུ་སྲིན་ཁ་ནས་མེ་ལྕེ་དང་༔

chusin kha né meché dang

From the makara's mouth, flames,

སྡིག་སྦྲུལ་སྦལ་ལྕོང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྱེད༔

dik drul bal chong chotrul gyé

Scorpions, snakes, frogs and tadpoles magically emanate,

སྟོང་གསུམ་གདུག་པའི་ཀླུ་རྣམས་འདུལ༔

tongsum dukpé lu nam dul

Subduing all the poisonous nāgas within the three-thousandfold universe.

ཐུགས་ཀར་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་དང་༔

tukkar kyilkhor yongdzok dang

Within their heart-centres the maṇḍala is perfectly complete,

དབུ་ལ་རིགས་ལྔའི་ཁྲག་འཐུང་རྫོགས༔

u la rik ngé traktung dzok

And on their heads the five families of herukas are fully present.

དགྲ་སཏྭ་གཡས་ལ་རང་རྟགས་གཡོན༔

dra sato yé la rang tak yön

Their top right hands hold axes and their left hands hold their own family's emblem.

བར་པ་ཁཊྭཱཾ་གཏུན་ཤིང་དང་༔

barpa khatam tün shing dang

Their middle hands hold a trident and wooden pestle,

ཐ་མ་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔

tama rirab purbu dril

And the bottom two hands roll a Mount Sumeru kīla.

 

རྒྱུད་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་སྒྲོལ༔

gyü nga yeshe nga ru drol

The five states of mind are liberated into the five primordial wisdoms,

དུག་ལྔ་རྩད་ནས་གཅོད་པར་བྱེད༔

duk nga tsené chöpar jé

And the five poisons are cut off at the root.

སངས་རྒྱས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

sangye düpa tamché kyi

Grant the blessings of the enlightened body, speech, and mind

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

ku sung tuk su jingyi lob

Of all the buddhas!

ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ནན༔

om buddha kili kilaya kaya benza nen

oṃ buddha-kīli kīlaya kāya vajra nan

ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་པྲ་ཛྭ་ལ༔

dzala dzala tra dzala

jvala jvala prajvala

སྥུ་ཊ་སྥུ་ཊ་སརྦ་ན་ས་པ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

sputa sputa sarva nasapanayé hung pé

sphuṭa sphuṭa sarva naśa apanaye hūṃ phaṭ

ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཝཱཀྐ་བཛྲ་ནན༔

om pema kili kilaya waka benza nen

oṃ padma-kīli kīlaya vāk vajra nan

སརྦ་དུཥྚཾ་ཧྲི་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

sarva dushtam hri shodaya hung pé

sarva-duṣṭān hri śodhaya hūṃ phaṭ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ནན༔

om benza kili kilaya tsitta benza nen

oṃ vajra kīli kīlaya citta vajra nan

ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

tsindha tsindha hung pé

chinda chinda hūṃ phaṭ

ཅེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་ནི༔

Having received the blessings in this way, bring forth the splendour of the three activities of anointing, perfuming, and beating.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza kili kilaya maha rakta dzola ni hung pé

oṃ vajra-kīli kīlaya mahā-rakta-jvalani hūṃ phaṭ

ལུས་ཀྱི་བཀྲག་དང་ལྡན་པ་དང་༔

lü kyi trak dang denpa dang

My body shines brightly with a dazzling glow,

བ་སྤུའི་བུ་ག་རྡོ་རྗེས་གཏམས༔

bapü buga dorjé tam

And my pores are completely filled with vajras.

མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

magu tala tratala hung pé

magu tala pratala hūṃ phaṭ

བུདྡྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུར༔

buddha tamché düpé kur

My body contains the assembly of all the buddhas.

ཁྲོ་བོ་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

trowo dumé jingyi lob

Bless it with a multitude of wrathful deities.

བཻ་ཏཱ་ལི་མཎྜ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

baitali mandala raksha raksha hung pé

Vetāli-maṇḍala rakṣa rakṣa hūṃ phaṭ

ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཀུན༔

lü kyiwa pü buga kün

All the pores of my body

ཁྲོ་ཆུང་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གཏམས༔

tro chung nyi kyi rabtu tam

Are completely filled with small wrathful deities.

ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔

kham sum dukpa dralwé chir

In order to liberate all malevolent ones throughout the universe,

གདུལ་བྱའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

duljé den la zhuk su sol

Please take your seats, made of those to be tamed.

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ༔

samaya tishta

samaya tiṣṭha

ཞེས་ཕུར་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ་མོ༔

Reciting this, visualize that they become inseparable from the material Kīla maṇḍala.

The Wrathful Ones of the Ten Directions

དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི༔

Next is the creation of the maṇḍala of the wrathful ones of the ten directions.

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

tsowo yabyum tukka né

From the heart-centres of the principal male and female deities,

ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

chakkyu tabü özer gyi

Rays of light emanate in the form of hooks,

ཕྱོགས་སྐྱོང་བཀུག་ནས་སྟན་དུ་བཏིང་༔

chokkyong kuk né ten du ting

Summoning the directional protectors and casting them down to serve as seats.

སྦྱོར་བའི་ལམ་ནས་སྒོ་ང་བཅུ༔

jorwé lam né gonga chu

Out of the path of union, ten eggs emerge,

ཕྱུངས་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ལས༔

chung té ngak kyi dra dang lé

And as the mantra resounds,

ཁྲོ་བཅུ་ཁྲ་ཐབས་སོ་སོར་གྱུར༔

tro chu tra tab sosor gyur

They transform into the ten wrathful deities and hybrid spirits.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ༔

om benza trota hungkara hung

oṃ vajra-krodha-hūṃkāra hūṃ

གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

gadza hung pé

garja hūṃ phaṭ

གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

gadza hung pé

garja hūṃ phaṭ

སྟེང་ཕྱོགས་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔

tengchok nyidé den tengdu

In the upper direction, upon a sun- and moon-disc seat,

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ནི༔

trowo dorjé hungdzé ni

Arises the wrathful Vajra Hūṃkāra,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མདའ་གཞུ་འགེངས༔

zhal chik chak nyi dazhu geng

With one face and two hands, holding up a bow and arrow.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་འབྱིན་མ༔

yumchen dorjé dra jin ma

His great consort is Vajra Dīpayatī,

སྤྲུལ་པ་ཕག་དང་རྨིག་བུའི་མགོ༔

trulpa pak dang mik bü go

And the emanated attendants have a pig's head and a lizard's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔

om benza trota bidzaya hung

oṃ vajra-krodha-vijaya hūṃ

ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

hana hung pé

hana hūṃ phaṭ

ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

hana hung pé

hana hūṃ phaṭ

ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་གདན་སྟེང་དུ༔

sharchok drizé den tengdu

In the eastern direction, upon a gandharva seat,

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔

trowo dorjé nampar gyal

Arises the wrathful Vajra Vijaya,

ཕྱག་ན་རྩེ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བསྣམས༔

chak na tsesum khorlo nam

Holding a trident and wheel.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་དང་༔

yumchen dorjé nyemma dang

His great consort is Vajragarvā,6

སྤྲུལ་པ་སྟག་དང་བྱ་རྒོད་མགོ༔

trulpa tak dang jagö go

And the emanated attendants have a tiger's head and a vulture's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ༔

om benza trota niladanda hung

oṃ vajra-kroda-nīladaṇḍa hūṃ

ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

daha hung pé

daha hūṃ phaṭ

ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

daha hung pé

daha hūṃ phaṭ

ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་གདན་སྟེང་དུ༔

sharlho melhé den tengdu

In the southeastern direction, upon a seat made from Agni,

ནི་ལ་དཎྜ་དབྱུག་པ་མེ༔

niladanda yukpa mé

Arises Nīladanḍa, holding a club and fire.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་དང་༔

yumchen dorjé dermo dang

His great consort is Vajra Tīrā,

སྤྲུལ་པ་གཡག་དང་བྱ་རོག་མགོ༔

trulpa yak dang jarok go

And the emanated attendants have a yak's head and a raven's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ༔

om benza krota yamantaka hung

oṃ vajra-krodha-yamāntaka hūṃ

པཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

patsa hung pé

paca hūṃ phaṭ

པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

patsa hung pé

paca hūṃ phaṭ

ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་གདན་སྟེང་དུ༔

lhochok shinjé den tengdu

In the southern direction, upon a seat made from Yama,

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔

trowo dorjé shinjé shé

Arises the wrathful Vajra Yamāntaka,

ཕྱག་ན་ཐོད་དབྱུག་དགྲ་སཏྭ་བསྣམས༔

chak na tö yuk dra sat nam

Holding a skull-club and an axe.

ཡུམ་ཆེན་དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་དང་༔

yumchen durtrö dakmo dang

His great consort is Śmaśānapatī,

སྤྲུལ་པ་ཤ་བ་འུག་པའི་མགོ༔

trulpa shawa ukpé go

And their two emanated attendants have a deer's head and an owl's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ༔

om benza trota arya atsala hung

oṃ vajra-krodhāryācala hūṃ

བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

bhenda hung pé

bandha hūṃ phaṭ

བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

bhenda hung pé

bandha hūṃ phaṭ

ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་གདན་སྟེང་དུ༔

lhonub sinpö den tengdu

In the southwestern direction, upon a rākṣasa seat,

ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་ནི༔

trowo miyo gönpo ni

Arises the wrathful Lord Acala,

ཕྱག་ན་རལ་གྲི་ཞགས་པ་བསྣམས༔

chak na raldri zhakpa nam

Holding a sword and a lasso.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཏུན་ཁུང་མ༔

yumchen dorjé tün khung ma

His great consort is Vajra Musalā,

སྤྲུལ་པ་གཟིག་དང་ཁྭ་ཏའི་མགོ༔

trulpa zik dang khaté go

And the emanated attendants have a leopard's head and a crow's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྷྲི་ཝ་ཧྲཱི༔

om benza trota hayaghriwa hri

oṃ vajra-krodha-hayagrīva hūṃ

ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

hulu hung pé

hulu hūṃ phaṭ

ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

hulu hung pé

hulu hūṃ phaṭ

ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་གདན་སྟེང་དུ༔

nubchok luwang den tengdu

In the western direction, upon a nāga-lord seat,

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔

trowo chenpo tamdrin gyal

Arises the great wrathful king Hayagrīva,

ཕྱག་ན་ཞགས་པ་སྤུ་གྲི་བསྣམས༔

chak na zhakpa pudri nam

Holding a lasso and a razor.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་མོ་དང་༔

yumchen dorjé tummo dang

His great consort is Vajra Jayatī,

སྤྲུལ་པ་བྱི་ལ་པུ་ཤུད་མགོ༔

trulpa jila pushü go

And the emanated attendants have a cat's head and a hoopoe's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་ཧཱུཾ༔

om benza drota aparatsitta hung

oṃ vajra-krodhāparājita hūṃ

ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

tishta hung pé

tiṣṭha hūṃ phaṭ

ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

tishta hung pé

tiṣṭha hūṃ phaṭ

ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི་གདན་སྟེང་དུ༔

nubjang lunglhé den tengdu

In the northwestern direction, upon a seat made from Vāyu,

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་གཞན་ལས་རྒྱལ༔

trowo chenpo zhenlé gyal

Arises the great wrathful Aparājita,

ཕྱག་ན་མདའ་དང་རྔ་ཡབ་བསྣམས༔

chak na da dang ngayab nam

Holding an arrow and a tail-whisk.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མདའ་སྙེམས་མ༔

yumchen dorjé danyemma

His great consort is Vajra Śaryātī,7

སྤྲུལ་པ་སྤྱང་ཀི་ཁྲ་ཡི་མགོ༔

trulpa changki tra yi go

And the emanated attendants have a jackal's head and a hawk's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ༔

om benza trota amritakundali hung

oṃ vajra-krodha-amṛtakuṇḍali hūṃ

ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

tsindha hung pé

chindha hūṃ phaṭ

ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

tsindha hung pé

chindha hūṃ phaṭ

བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་གདན་སྟེང་དུ༔

jangchok nöjin den tengdu

In the northern direction, upon a yakṣa seat,

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔

trowo dorjé dütsikhyil

Arises the wrathful Vajra Amṛtakuṇḍalī,

ཕྱག་ན་དབྱུག་ཏོ་རྒྱ་གྲམ་བསྣམས༔

chak na yukto gyadram nam

Holding a staff and a crossed vajra.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རླུང་འབྱིན་དང་༔

yumchen dorjé lung jin dang

His great consort is Vajra Śabdamayī,8

སྤྲུལ་པ་སེང་གེ་ཕ་ཝཾ་མགོ༔

trulpa sengé pa wam go

And the emanated attendants have a lion's head and a bat's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔

om benza trota trailokyabidzaya hum

oṃ vajra-krodha-trailokyavijaya hūṃ

བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

bindha hung pé

bindha hūṃ phaṭ

བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

bindha hung pé

bindha hūṃ phaṭ

བྱང་ཤར་འབྱུང་པོའི་གདན་སྟེང་དུ༔

jangshar jungpö den tengdu

In the northeastern direction, upon a ghost seat,

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ༔

trowo dorjé kham sum gyal

Arises the wrathful Vajra Trailokyavijaya,

ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་རིན་ཆེན་བསྣམས༔

chak na chakkyu rinchen nam

Holding a chain and a jewel.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསོད་མ་དང་༔

yumchen dorjé söma dang

His great consort is Vajra Mārayā,

སྤྲུལ་པ་དོམ་དང་སྲེ་མོང་མགོ༔

trulpa dom dang semong go

And the emanated attendants have a bear's head9 and a mongoose's head.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ༔

om benza trota mahabala hung

oṃ vajra-krodha-mahābala hūṃ

སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

spota hung pé

sphoṭa hūṃ phaṭ

སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

spota hung pé

sphoṭa hūṃ phaṭ

འོག་ཕྱོགས་ས་བདག་གདན་སྟེང་དུ༔

okchok sadak den tengdu

In the lower direction, upon an earth-lord seat,

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔

trowo dorjé tobpoché

Arises the wrathful Vajra Mahābala,

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐོང་གཤོལ་བསྣམས༔

chak na dorjé tong shol nam

Holding a vajra and plough.

ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བསྐྱོད་མ་དང་༔

yumchen dorjé kyöma dang

His great consort is Vajra Cundī,

སྤྲུལ་པ་དྲེད་དང་བྱི་བའི་མགོ༔

trulpa dré dang jiwé go

And the emanated attendants have a hyena's head10 and a mouse's head.

 

ཡུམ་རྣམས་གཡས་པ་དྲིལ་བུ་དང་༔

yum nam yepa drilbu dang

The consorts all hold bells in their right hands.

གཡོན་པ་དུང་ཆེན་སྟོབ་ཅིང་འཁྱུད༔

yönpa dung chen tob ching khyü

With their left hand they feed their partners from a large conch while embracing them.

ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་གདེངས༔

kün kyang dorjé shokpa deng

All have vajra wings raised,

དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྗིད༔

durtrö ché kyi rabtu ji

And are splendidly adorned with the charnel-ground adornments.

མཆེ་བ་ཅན་དང་གཤོག་པ་ཅན༔

chewachen dang shokpachen

The fanged and winged ones,

ཕྲ་མེན་མགོ་བརྙན་ཉི་ཤུ་ནི༔

tramen gonyen nyishu ni

The twenty animal-headed hybrid spirits,

རྩིབས་མཆན་རྣམས་ལ་གཉིས་གཉིས་གནས༔

tsib chen nam la nyi nyi né

Stand two by two on the spokes of the maṇḍala wheel,

སྤྲུལ་དང་ཐོད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན༔

trul dang töpé rabtu gyen

Adorned with snakes and skulls,

ཕུར་པ་ལྕགས་ཀྱུ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔

purpa chakkyu chak na nam

And holding kīlas and hooks in their hands.

སྐྲ་བརྫེས་སྤྱན་དམར་མཆེ་བ་གཙིགས༔

tra dzé chen mar chewa tsik

With hair streaming upward, red eyes, and bared fangs,

ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ཀྱང་སྐུ་མདོག་ནག༔

lhatsok kün kyang kudok nak

All the deities are black in colour,

དུས་མཐའི་འོད་ཟེར་འབར་བ་འཁྲུགས༔

dü té özer barwa truk

And surrounded by the raging glow of apocalyptic fire.

The Four Gatekeepers

དེ་ནས་སྒོ་མ་བཞི་བསྐྱེད་པ་ནི༔

Next is the generation of the four gatekeepers.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བི་ད་ཡ་བི་ད་ཡ་བི་ད་ཡ་བིང་བིང་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza kili kilaya bidaya bidaya bing bing hung pé

oṃ vajra kīli kīlaya vidaya vidaya viṇ viṇ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ན་མཿས་མནྟ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza kili kilaya nama samenta hrim hrim hung pé

oṃ vajra kīli kīlaya namaḥ samanta hriṃ hriṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པྲ་སུ་རུ་པྲ་སུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza kili kilaya trasuru trasuru hung pé

oṃ vajra kīli kīlaya prasuru prasuru hūṃ phaṭ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza kili kilaya maraya maraya hung pé

oṃ vajra kīli kīlaya māraya māraya hūṃ phaṭ

ཉི་ཟླ་ཡི་གེ་བཞི་ཉིད་ལས༔

nyida yigé zhi nyi lé

On sun- and moon-discs, from the four syllables

དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེས་སྒོ་མ་བཞི༔

drö sher lé kyé go ma zhi

Arise the four gatekeepers, as though born from heat and moisture.

ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་གདན་སྟེང་དུ༔

sharchok drizé den tengdu

In the eastern direction, upon a gandharva seat,

སྐྱ་གའི་མགོ་ཅན་ལྕགས་ཀྱུ་མ༔

kyagé gochen chakkyu ma

Is the magpie-headed goddess Vajra Hook.

ལྷོ་ཕྱོགས་གྲུལ་བུམ་གདན་སྟེང་དུ༔

lhochok drulbum den tengdu

In the southern direction, upon a kumbhāṇḍa seat,

པུ་ཤུད་མགོ་ཅན་ཞགས་པ་མ༔

pushü gochen zhakpa ma

Is the hoopoe-headed goddess Vajra Lasso.

ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་བདག་གདན་སྟེང་དུ༔

nubchok chu dak den tengdu

In the western direction, upon a water-lord seat,

སྲིན་བྱའི་མགོ་ཅན་ལྕགས་སྒྲོག་མ༔

sinjé gochen chakdrok ma

Is the owl-headed goddess Vajra Chains.

བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་གདན་སྟེང་དུ༔

jangchok nöjin den tengdu

In the northern direction, upon a yakṣa seat,

ཁྲ་ཡི་མགོ་ཅན་དྲིལ་བུ་མ༔

tra yi gochen drilbu ma

Is the hawk-headed goddess Vajra Bell.

དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཐོད་སྤྲུལ་བརྒྱན༔

kar ser mar jang tö trul gyen

White, yellow, red, and green, they are adorned with skulls and snakes.

ཕྱག་གཡོན་ཕུར་པ་བགེགས་ལ་གཟིར༔

chak yön purpa gek la zir

Their left hands hold kīlas with which they thrust at all obstructors.

མེ་དཔུང་དབུས་ན་ཀུན་ཀྱང་རྔམས༔

mepung ü na kün kyang ngam

With awesome appearance, within masses of blazing fire,

དྲག་པོའི་ཚུལ་གྱིས་ཞེ་སྡང་འཇོམས༔

drakpö tsul gyi zhedang jom

Their wrathful manner annihilates all hatred.

 

མུ་རན་ལ་ནི་ཕུར་སྲུང་སྟེ༔

mu ren la ni pursung té

On the outer perimeter are the kīla protectors.

ཨེ་ཡཾ་མ་ཡ་བཞི་པོ་ལས༔

é yam ma ya zhipo lé

Arising from the four syllables e, yaṃ, ma and ya,

ཤྭ་ན་མུ་ཁ་བཞི་པོ་གསལ༔

shana mukha zhipo sal

The four śvānamukhas appear clearly.

ཛ༔ཡིག་བཞི་ལས་ས་བདག་བཞི༔

dza yik zhi lé sadak zhi

From four jaḥ syllables arise the four earth-lords.

བྷྱོ་ཡིག་བཞི་ལས་བདག་ཉིད་བཞི༔

jo yik zhi lé daknyi zhi

From four bhyo syllables arise the four Mahātmās.

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གློག་ལས་མྱུར༔

tu dang dzutrul lok lé nyur

Their might and magical powers are faster than lightning.

བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་ཉམས་པ་བདུན༔

tenpa sung zhing nyampa dün

They guard the teachings, and liberate the seven kinds of transgressors

ཞེ་ལ་བརྣག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔

zhé la nakpé tob kyi drol

Through the power of their application of mind.

གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབ་ནི༔

Blessing the Three Places

སྙིང་ག་མགྲིན་པ་སྤྱི་བོ་རུ༔

nyingga drinpa chiwo ru

At my heart, throat, and crown,

ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམས་ནས་ནི༔

dawé kyilkhor sam né ni

I visualize moon-discs,

རྡོ་རྗེ་པདྨ་འཁོར་ལོ་དག༔

dorjé pema khorlo dak

And on them are a vajra, lotus, and wheel,

ཧཱུྃ་ཨཱ༔ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ་ལས༔

hung a om gyi tsenpa lé

Marked with hūṃ, āḥ, and oṃ.

ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་སྒོམ༔

tuk sung ku yi dorjér gom

I meditate on these as the vajras of enlightened mind, speech, and body.

རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ༔

While touching the three places with the vajra mudrā:

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om sarva tathagata maha tsitta benza sobhava atma ka hang

oṃ sarva-tathāgata mahā-citta vajra-svabhāvātmako ‘haṃ

དེ་བཞིན་དུ་ཝཱཀྐ་དང་༔ ཀཱ་ཡ་སྦྱར༔

Similarly, recite the mantra adding vāka and kāya:

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱཀྐ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om sarva tathagata maha waka benza sobhava atma ka hang

oṃ sarva-tathāgata mahā-vāka vajra-svabhāvātmako ‘haṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

om sarva tathagata maha kaya benza sobhava atma ka hang

oṃ sarva-tathāgata mahā-kāya vajra-svabhāvātmako ‘haṃ

དབང་བསྐུར་བ་ནི༔

Bestowing Empowerment

སྙིང་ཁར་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་སྒོ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་ཚོན་གང་བ་གསལ་བའི་སྒོ་སྲུང་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་ལ༔

In the centre of your heart, visualize that from bhruṃ arises the precious immeasurable palace with a single gateway. In its centre is the wisdom-being Vajra Akṣobhya, one inch tall. The gateway is guarded by Hayagrīva and consort.

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་འོད་ཀྱིས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་བར་བསམས་ལ༔

Visualizing that light-rays from the wisdom-being invite the empowerment deities:

ཧཱུྃ་ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་གཞན་དོན་དུ༔

hung, tab kyi chöpé zhendön du

Hūṃ. With skilful means, for the sake of others,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔

jam dang nyingjé gang dulwa

For those to be tamed by loving kindness and compassion,

སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔

sangye trinlé dzok dzepé

Bestow your blessings and confer empowerment

དབང་དང་བྱིན་རླབས་བདག་སྩོལ་ཅིག༔

wang dang jinlab dak tsol chik

To perfect the buddhas’ awakened activities.

རིགས་ལྔའི་དབང་རྒྱ་གནས་སོ་སོར་བཞག་ལ༔

While touching the empowerment mudrās of the five families to the five places:

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔

om maha shunyata jnana benza sobhava atma ko hang

oṃ mahā-śūnyata-jñāna vajra-svabhāvātmako ‘ham

དེ་བཞིན་དུ་ཤཱུ་ནྱ་ཏའི་མལ་དུ༔ ཨ་དརྴ༔ ས་མ་ཏ༔ པྲ་ཏྱ་བེཀྵ་ན༔ ཀྲྀ་ཏྱ་ནུཥྛ་བཅུག༔

In similar fashion, recite the mantras while inserting adarśa, samata, pratyavekṣana, and kṛtyanuṣṭha in place of śūnyata:

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔

om maha adarsha jnana benza sobhava atma ko hang

oṃ mahā-darśa-jñāna vajra-svabhāvātmako ‘ham

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔

om maha samata jnana benza sobhava atma ko hang

oṃ mahā-samatā-jñāna vajra-svabhāvātmako ‘ham

ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བེཀྵ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔

om maha prati abeksha jnana benza sobhava atma ko hang

oṃ mahā-pratya-vekṣanā-jñāna vajra-svabhāvātmako ‘ham

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱ་ནུཥྛ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔

om maha krityanushtha jnana benza sobhava atma ko hang

oṃ mahā-kṛtyānuṣṭhāna-jñāna vajra-svabhāvātmako ‘ham

དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྲོག་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔

Next is the empowerment of the life-force of the three realms.

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

hung hung hung

Hūṃ hūṃ hūṃ

འགྲོ་དྲུག་ཉོན་མོངས་བཅིངས་པ་རྣམས༔

dro druk nyönmong chingpa nam

All wandering beings of the six realms, bound by afflictions,

ཧཱུྃ་གིས་དུག་ཆེན་རབ་སྦྱངས་ཏེ༔

hung gi duk chen rab jang té

Are completely purified of all their great poisons by the syllable hūṃ.

ཨ་ནྲི་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུར་གྱུར༔

a ni su tri tré dur gyur

They transform into the syllables a, nṛ, su, tṛ, pre, and du.

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་ལས་མེ་རླུང་ཆུས༔

ram yam kham lé mé lung chü

The syllables raṃ, yaṃ and khaṃ—fire, wind, and water—

འགྲོ་བ་རབ་སྦྱངས་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔

drowa rab jang hung du gyur

Completely purify all beings, who transform into hūṃ syllables.

ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

kham sum tamché dorjé sem

Transforming again into Vajrasattva, the entirety of the three realms

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུས་གང་༔

til gyi gongbu tabü gang

Is filled with forms of Vajrasattva, like sesame seeds in a pod.

རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ལ༔

tamdrin gyalpo yeshe la

King Hayagrīva dissolves into the wisdom-being,

བསྟིམས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱས་གྱུར༔

timpé changchub sem gyé gyur

Causing the bodhicitta to increase.

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་སྒྲས༔

yabyum nyimé jorwé dré

The sound of the principal male and female deities joined in non-dual union

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་སྤྱན་དྲང་ངོ་༔

yeshe trowo chen drang ngo

Invites the wrathful wisdom deities.

དེ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔

The Invitation

ཧཱུྃ༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔

hung, sipa purbu drubpa dang

Hūṃ. Come now we pray, O deities of wisdom wrath,

དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔

wang dang ngödrub tsolwé chir

To accomplish the kīla of existence

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

yeshe trowo shek su sol

And bestow empowerments and accomplishments.

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔

trowo chenpo shek né kyang

And having come, O great wrathful ones,

རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན་པ་དང་༔

tak dang tsenma tönpa dang

Display the signs and marks of accomplishment

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

dorjé purpé ngödrub tsol

And bestow upon us the siddhis of Vajrakīlaya!

ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔

tukjé chakkyü gyü kul zhing

I urge you with the hook of compassion,

བྱམས་པའི་ཞགས་པས་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔

jampé zhakpé chendren no

And invite you with the lasso of kindness.

ལྕགས་སྒྲོག་བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉས་བཏབ༔

chakdrok ka yi ponyé tab

With the iron chains of command the messengers are dispatched,

བདེ་གཤེགས་དྲིལ་བུས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔

deshek drilbü gyepa kyé

And with the bell, the tathāgatas are pleased.

ཨེ་ཧྱ་ཧི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔

é hya hi maha karunika drishya ho

ehye hi mahā-kāruṇika-dṛśya hoḥ

བཞུགས་གསོལ་ནི༔

Requesting the Deities to Remain

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་མཆོག་གསལ་བའི་བྱིན་རླབས་ལས༔

hung, tuk chok salwé jinlab lé

Hūṃ. To destroy hatred at its foundation

ཞེ་སྡང་གནས་སུ་འཇོམས་པ་དང་༔

zhedang né su jompa dang

And obtain the mirror-like primordial wisdom

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

melong yeshe tob jé chir

Through the blessings of the clarity of the supreme enlightened mind,

དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

kyilkhor ü su zhuk su sol

Please remain in the centre of the maṇḍala!

དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔

kyilkhor ü su zhuk né kyang

Abiding in the centre of the maṇḍala,

ཉོན་མོངས་མུན་པ་བསལ་དུ་གསོལ༔

nyönmong münpa sal du sol

Clear away the darkness of the afflictions!

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

samaya tishta lhen

samaya tiṣṭha lhan

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔

Prostration

ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་དོན་དུ་སྐུ་ནི་ཅིར་སྣང་ཡང་༔

hung, yangdak döndu ku ni chir nang yang

Hūṃ. Though the kāya of ultimate reality can take any form,

བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ང་རྒྱལ་མ་ཡིན་ཏེ༔

dü dang sinpö ngagyal mayin té

Those are not the arrogant māras and rākṣasas.

འདུལ་བའི་དབང་གིས་རབ་རྔམས་མཆེ་བ་གཙིགས༔

dulwé wang gi rab ngam chewa tsik

For those to be tamed, you appear majestic, baring your fangs

ཧཱུྃ་དང་ཕཊ྄་ཀྱི་སྒྲས་ནི་ཀུན་ཀྱང་བཀང་༔

hung dang pé kyi dré ni kün kyang kang

And filling the world with the sounds of hūṃ and phaṭ.

ཉོན་མོངས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔

nyönmong dukpa dulwé tukjé yi

Through your compassion that subdues afflicted, unruly beings,

བྱིན་རླབས་སྟེར་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

jinlab terwé lha la chaktsal lo

You grant your blessings—to you, I pay homage!

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔

ati pu ho

atipū ho

པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔

tratitstsa ho

pratīccha ho

Offerings

མཆོད་པ་ནི་སྤྲོ་ན༔ སྒེག་པ་འཇིགས་རུང་སྐུ་ཡི་གར༔ ཞེས་གར་དགུའི་མཆོད་པ་ནས་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པའི་བར་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་༔

If you wish to make elaborate offerings, recite the main sādhana of the Gathering of Awesome Ones, the section starting with "Captivating, heroic and terrifying are the demeanours of your body" up to and including the offering of union and liberation.

བསྡུ་ན་དེའི་ཚབ་ཏུ༔

If you wish to abbreviate, recite the following instead:

ཧཱུྃ་བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔

hung, lamé chok gi chöpa dampa ni

Hūṃ. The unsurpassable, supreme, authentic offerings

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔

yeshe nga yi özer nampar tro

Manifest from the five wisdoms in the form of light rays,

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔

döpé yönten nga yi rab gyen té

Adorned with the five sensual delights.

དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔

damtsik zhin lé chi der zhé su sol

In accord with your samaya, accept them as you please.

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་བར་དང་༔

om shri benza kumara sapariwara argham padam pupé dhupé aloké gendhé newité shapta

oṃ śrī-vajrakumāra-saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda

And:

སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བྷ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔

sarva pentsa rakta balingta khahi

Sarva-pañca-rakta-baliṅte khāhi

Rakta

རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་ཡང་ཕུར་པའི་སྒོས་ཆོས་རཀྟ་ཚར་གསུམ་ནི༔ ཕུད་དང་རཀྟ་བསྲེས༔

Whether doing the elaborate or condensed offering, there must be three offerings of rakta. This is a special feature of the kīla tradition. Mix the rakta with the best portion of the offering.

དང་པོ་ཕོ་ཉ་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ནས༔

First issue the commands to the messengers, making the offerings in a wrathful manner.

ཧཱུྃ༔ དངོས་གྲུབ་བར་གཅོད་བྱེད་པའི་བགེགས༔

hung, ngödrub barchö jepé gek

Hūṃ. All obstructors who block the attainment of accomplishments,

གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔

duk ching dang sem denpa nam

Those with poisonous and hate-filled minds—

ཟུང་ཞིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔

zung zhik gyob chik nampar ching

Capture them! Throw them down! Bind them!

རྟོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔

tok shik drok dang dralwar gyi

Identify them and rob them of their friends!

རིངས་པར་ཁུག་ལ་སྨར་ཆུག་ཅིག

ringpar khuk la mar chuk chik

Quickly bring them here for interrogation!

ཕོབ་ཅིག་རྣམ་པར་གཟིར་བར་གྱིས༔

pob chik nampar zirwar gyi

Throw them down and torture them!

ང་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔

nga yi wang du gyur né kyang

When they have been brought under my power,

བསྒོ་བའི་བཀའ་ནི་ཉན་པར་གྱིས༔

gowé ka ni nyenpar gyi

They will obey the commands that I issue.

མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔

maha rakta khahi

mahā-rakta khāhi

གཉིས་པ་དམ་ཅན་ལ་ཐ་ཚིག་བསྒྲག་པའི་ཕྱིར་ཕུལ་ནས༔

Second, make an offering in order to proclaim the command to the oath-bound ones.

ཧཱུྃ༔ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔

hung, dren dang kanyen ponyé tsok

Hūṃ. All you hosts of servants, attendants who obey the commands, and messengers,

ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔

khyö kyi damtsik dü la bab

The time has come for you to fulfil your samaya!

སྔོན་ཆད་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པའི༔

ngönché jitar damchepé

In accordance with the vows that you made before,

མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛོད༔

ngönchö trinlé nyurdu dzö

Quickly carry out your wrathful activities!

མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔

maha rakta khahi

mahā-rakta khāhi

གསུམ་པ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འཕྲོག་ཕྱིར་ཕུལ་ནས༔

Third, make an offering to rob all the obstructing forces of their power and magic.

ཧཱུྃ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔

hung, ngödrub barché jepé gek

Hūṃ. All obstructors who block the attainment of accomplishments,

གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔

duk ching dang sem denpa nam

Those with poisonous and hate-filled minds –

ལྷའམ་འོན་ཏེ་བདུད་ཀྱང་རུང་༔

lha am önté dü kyang rung

No matter whether they be gods or māras –

ང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་རྣམས༔

nga la barché jepa nam

All those who create obstacles for me,

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་མཛོད༔

tu dang dzutrul mepar dzö

Take away their power and magic!

མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔

maha rakta khahi

mahā-rakta khāhi

བསྟོད་པ་ནི༔

Praise:

ཧཱུྃ་སྒེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་༔

hung, gekpa pawa jik su rungwa dang

Hūṃ. Displaying a manner that is captivating, glorious, fearsome,

དགོད་དང་གཤེ་དང་འཇིགས་པར་སྟོན་པ་དང་༔

gö dang shé dang jikpar tönpa dang

Laughing, scolding, and fierce,

སྙིང་རྗེ་རྔམ་ཞི་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔

nyingjé ngam zhi dorjé zhönnü ku

Vajrakumāra, your body compassionate, awesome, and peaceful –

ཞེ་སྡང་འཇོམས་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

zhedang jompé lha la chaktsal tö

To the deity who destroys hatred, I offer homage and praise.

 

ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་པ་སྐོང་བའི་ཡུམ༔

yab kyi tukdam gyepa kongwé yum

Consorts who fill the male deity with delight:

འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་འདོད་ཆགས་འཇོམས་མ་དང་༔

khorlo gyendeb döchak jomma dang

Dīptacakrā, who destroys desire,

ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་ཞེ་སྡང་འཇོམས་མཛད་མ༔

ekadzati zhedang jomdzé ma

And Ekajaṭī, who destroys hatred.

འདོད་ཆགས་ཚུལ་གྱིས་འདོད་ཆགས་འཇོམས་ལ་བསྟོད༔

döchak tsul gyi döchak jom la tö

To you, destroyers of desire through desire, I offer praise.

 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཕུར་བུས་དུག་ལྔ་འཇོམས༔

yeshe ngaden purbü duk nga jom

With your kīlas of the five wisdoms, you destroy the five poisons,

ཕྲིན་ལས་ལྔ་ཡིས་དྲེགས་པ་སྒྲོལ་བ་ལ༔

trinlé nga yi drekpa drolwa la

And with your five enlightened activities you liberate the arrogant ones—

ཐོགས་པ་མེད་པའི་ལས་མཛད་འདུས་པ་ལྔ༔

tokpa mepé lé dzé düpa nga

To the five embodiments of all unobstructed activities,

སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

sé chok rik ngé ku la chaktsal tö

The supreme children of the five families, I offer homage and praise.

 

ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྟོབས་བཅུས་མི་དགེ་འཇོམས༔

yeshe rolpé tob chü mi gé jom

With the ten powers, the play of primordial wisdom, you destroy non-virtue.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་སྒྲོལ་བར་མཛད༔

ku sung tuk kyi dukpa drolwar dzé

With enlightened body, speech, and mind, you liberate all evil.

ཡང་དག་དོན་གྱིས་ལོག་འདྲེན་འཇོམས་མཛད་པ༔

yangdak dön gyi lokdren jom dzepa

With the ultimate meaning, you destroy all those who lead astray –

ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

trowo yabyum chu la chaktsal tö

To the ten wrathful ones and their consorts, I offer homage and praise.

 

བྱང་ཆུབ་བདེ་ལ་རོལ་བའི་ཕོ་ཉ་མོ༔

changchub dé la rolwé ponyamo

The male and female messengers who partake of the bliss of enlightened mind,

གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་ཁྲ་ཐབས་གཟུགས་འཛིན་ཅིང་༔

duljé dön la tra tab zukdzin ching

Who take on various animal-headed forms to benefit beings to be tamed,

དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པ༔

drekpé tsok nam malü dul dzepa

And tame the entire host of arrogant beings, without exception—

ཕྲ་མེན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

tramen ponyé tsok la chaktsal tö

To the host of hybrid messengers, I offer homage and praise.

འཛབ་དགོངས་ནི༔

Recitation

སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ༔

For accomplishment and great accomplishment practices,11 divide the recitation palace with the following mantra:12

བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཕཊ྄༔ཛ༔

droom bisho bishuddhé pé dza

bhrūṃ viśva-viśuddhe phaṭ jaḥ

ཡིས་འཛབ་ཁང་དབྱེ་ནས་བདག་མདུན་གྱི་རྣམ་པར་གསལ་བ་ཀུན་ལ་འགྲེ་ཞིང་བསྙེན་པ་ནི༔

Then, clearly visualizing both the self- and the front-visualization, practise the approach phase.

ཧཱུྃ་ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔

hung, tukka pal gyi bé'ü kyilkhor né

Hūṃ. At your heart, within the maṇḍala of the endless knot,

སྒོ་གཅིག་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔

go chik rinchen zhalyé khang

Arises the jewelled palace with a single doorway.

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ངང་ཉིད་ལས༔

detong yermé ngang nyi lé

Within the indivisibility of bliss and emptiness,

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ལོངས་སྐུར་ཤར༔

chö kyi ku lé longkur shar

From the dharmakāya, the saṃbhogakāya arises.

པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

pema dawé den la zhuk

Seated upon a lotus and moon-disc,

སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་གཏི་མུག་སེལ༔

kyön gyi ma gö timuk sel

Untouched by any flaws, clearing away all delusion,

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ཟག་མེད་སྐུ༔

yabyum nyimé zakmé ku

His undefiled body represents the inseparability of the male and female deities.

སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་རྣམ་དག་དབྱིངས༔

kudok karsal namdak ying

His brilliant white body represents the pure expanse.

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔

dorjé drilbu chak na nam

He holds a vajra and bell,

ཤེས་རབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན༔

sherab changchub sem dangden

Endowed with wisdom and bodhicitta,

རྟོག་མེད་མི་འགྱུར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

tokmé mingyur kyiltrung zhuk

And sits in the unmoving vajra posture of non-conceptuality.

མཁའ་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་སྐུ་ལ་བསྟོད༔

khaying dechen ku la tö

I offer praise to the enlightened body, the great bliss of the all-pervading expanse.

 

ཨོཾ་ནི་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡིན་ཏེ༔

om ni palchen yab yin té

Oṃ is the Awesome One, the male deity.

བཛྲ་ཤེས་རབ་ཡུམ་ཡིན་ནོ༔

benza sherab yum yin no

Vajra is the wisdom consort.

ཀཱི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་ལ༔

ki ni yeshe trowo la

is the wrathful wisdom deities.

ལི་ནི་དབྱིངས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་ཡུམ༔

li ni ying kyi tromo yum

Li is their wrathful consorts of basic space.

ཀཱི་ནི་ཐབས་ཀྱི་མཆེ་བ་ཅན༔

ki ni tab kyi chewachen

is the attendants with the fangs of skilful means.

ལ་ནི་ཤེས་རབ་གཤོག་པ་ཅན༔

la ni sherab shokpachen

La is the attendants with the wings of wisdom.

ཡ་ནི་སྲས་མཆོག་ཕུར་པ་སྟེ༔

ya ni sé chok purpa té

Ya is the supreme sons of Kīlaya.

ཧཱུྃ་ནི་ཕྱག་བརྙན་སྒོ་མ་བཞི༔

hung ni chaknyen go ma zhi

Hūṃ is the attending gatekeepers.

སརྦ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་སྟེ༔

sarva tamché düpa té

Sarva is the entire assembly.

བིག་ནི་དགྲ་དང་བགེགས་ཡིན་ཏེ༔

bik ni dra dang gek yin té

Big is the enemies and obstructors.

ནན་ནི་དགྲ་དང་བགེགས་མནན་ནོ༔

nen ni dra dang gek nen no

Nan suppresses the enemies and obstructors.

བཾ་ནི་དབང་དུ་སྡུད་པ་སྟེ༔

bam ni wang du düpa té

Baṃ brings them under my power.

ཧཱུྃ་ནི་རླག་པར་བྱེད་པའོ༔

hung ni lakpar jepa o

Hūṃ destroys them.

ཕཊ྄༔ཀྱིས་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད༔

pé kyi drolwé trinlé dzé

Phaṭ performs the activities of liberation.

ཅེས་སོ༔

So it is explained.

ས་ཡ་ཐ་མ་བྱེ་བ་འབྲིང་༔
སྨིན་པར་འདོད་ལ་གྲངས་ངེས་མེད༔

One million is the minimum count, ten million is intermediate,
For those who seek full maturation there is no fixed count.

འདི་ལ་ཡི་དམ་བྱེད་པ་རྣམས༔
བར་ཆད་བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་ཤིང་༔
ཕྲིན་ལས་ཀུན་ལ་མངའ་བརྙེས་འགྱུར༔

All who take this as their yidam practice
Will not be afflicted by obstacles and māras,
And will gain mastery over all enlightened activities.

རྗེས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས༔
ལས་གཞུང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔

The concluding stages such as the feast offering
Should be done in accordance with the main text of the Gathering of Awesome Ones.

རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དོན་གྱི་དབྱིངས༔
དགོངས་བརྡ་སྙན་རྒྱུད་ཤོག་སེར་ལ༔
གཅུས་དཀྲུགས་གབ་པའི་གནད་གསལ་བ༔
པདྨའི་རིང་ལུགས་དམ་པའོ༔

The hidden, crucial points of the infinite sections of the tantras of absolute space
Found in the mind-direct, symbolic, and oral lineages,
Are condensed and clarified in these yellow scrolls—
This, the lineage of Padmasambhava, is most excellent!

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Samaya. Sealed. Sealed. Sealed.

 

| Translated by Josh Capitanio. Revised and edited by Han Kop and Barry Cohen for the Longchen Nyingtik Project, 2024. With gratitude to Stefan Mang.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ phur pa bdud dpung zil gnon", in klong chen snying thig rtsa pod. New Delhi: Shechen Publications, 2007. Vol. 1: 719–736.

 

Version: 1.0-20240221

 1. I.e., all-accomplishing wisdom.
 2. https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/palchen-dupa
 3. They face each other, yet they are reversed: the faces of those on top are directly above the feet of those below.
 4. The spelling of the last two Sanskrit mantras is tentative.
 5. The Sanskrit word cumba here probably refers to sexual embrace.
 6. In the root tantra the consort is called Lāsyakī.
 7. The Sanskrit in the root tantra appears to be corrupted.
 8. A tentative reconstruction of the Sanskrit from the root tantra.
 9. The root tantra has hyena (dred).
 10. The tantra has bear (dom).
 11. Tib. Drupchen (sgrub chen).
 12. In other words, the maṇḍala opens up and is divided into the self-visualisation (bdag bskyed) and the wisdom maṇḍala that arises in front (mdun bskyed).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept