Brief Vajraṇakhī Dhāraṇī

Deities › Vajraṇakhī | Literary Genres › Dhāraṇī | Tibetan MastersKarma Chakme

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Vajraṇakhī

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་བཞུགས།

Brief Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī

by Karma Chakmé

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཁྲོ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

könchok sum dang tromo dorjé dermo la chaktsal zhing kyab su chi’o

Buddha, Dharma and Saṅgha, and wrathful Vajraṇakhī: to you I pay homage, in you I take refuge!

བདག་ཅག་ལ་ནད་གདོན་དང༌།

dakchak la nedön dang

All illness, harmful influences,

རྐྱེན་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་དང་།

kyen dang barchö tamché dang

Difficult circumstances, obstacles,

བསམ་པ་ངན་ཞིང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ།

sampa ngen zhing jorwa tsubpa

Malicious intentions and violent actions,

རྗེ་དཔོན་དང་ཡུལ་མིའི་དགྲ་སྡང་བ་དང༌།

jepön dang yul mi dra dangwa dang

All hostile enemies of the rulers and people of this land,

ཕ་ཚན་དང༌། སྤུན་ཟླ་དང༌། ཞང་ཉེ་དང༌། མ་སྲུ་གྲོགས་དང༌།

patsen dang pünda dang zhangnyé dang ma su drok dang

All hostile enemies of our paternal relatives and siblings, maternal relatives and siblings,

མག་པ་ཚ་སྤུག་བྲན་ཁོལ་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་དགྲ་སྡང་བ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

makpa tsa puk drenkhol dang khyimtsé kyi dra dangwa tamché rik ngak di ché do

Male and female friends, brothers-in-law, nephews and nieces, servants, and neighbours, are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ནཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om gha gha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarvaduṣṭān māraya |

བདག་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བརྡར་བ་དང་།

dak la nga dra lak la darwa dang

Contrived by enemies of the past,

ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ་དང་།

chi dra yi la sempa dang

Plotted by enemies of the future,

ད་དགྲ་ཁྱི་ལྟར་ཟུག་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕཊ་ཕཊ།

da dra khyi tar zukpa tamché maraya bé pé pé

And fomented by enemies of the present, like howling dogs—they are all suppressed! Māraya bad phaṭ phaṭ!

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

kili kilaya pé sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་རོ་ད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharoājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ། ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཁྱོད། །

pal dang denpé dorjé dermo khyö

Awesome Vajraṇakhī, Vajra Claw,

མཁའ་མཉམ་བདེ་ལ་རོལ་མཛད་ཁྲོ་མོའི་སྐུ། །

khanyam dé la rol dzé tromö ku

In your wrathful form, you revel in infinite bliss,

ཆགས་པའི་མདངས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །

chakpé dang kyi trowö ku la tril

And passionately embrace your wrathful consort.

དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

palden khandro khyö la chaktsal tö

Glorious ḍākinī in all your splendour—to you I pay homage and offer praise!

 

ཅེས་པ་འདི་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

This was composed by Karmārāga. May virtue and goodness increase!

 

| Translated by Samye Translations 2019, (trans. Stefan Mang).

 

karma chags med. “dpal rdo rje sder mo bsdus paʼi gzungs.” In gsung ʼbum karma chags med, vol. 34. gnas mdo dpe rnying nyams gso khang, 2010. (BDRC MW1KG8321_53803B) pp. 217–18.

 

Version: 1.2-20220214

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept