Concise Mahāmudrā Preliminaries

Schools & Systems › Mahāmudrā | Practices › Ngöndro | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Buddha Vajradhara

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་བསྡུས་པའི་འདོན་འགྲིགས་བཞུགས་སོ།།

The Concise Mahāmudrā Preliminaries Arranged for Recitation

by Karma Chakmé

 

དང་པོ་དལ་འབྱོར་རྙེས་དཀའ་བསྒོམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ལས།

First, meditate on the difficulty of obtaining the freedoms and advantages. From the Bodhisattva Piṭaka:

མིར་གྱུར་པ་ནི་དཀའ་བ་སྟེ། །

mir gyurpa ni kawa té

Rare it is to become a human being,

མི་སྲོག་ཐོབ་པ་དཀའ་བ་ཡིན། །

mi sok tobpa kawa yin

Rare to obtain a human life.

དམ་པའི་ཆོས་ཐོབ་དཀའ་བ་སྟེ། །

dampé chö tob kawa té

Rare to encounter the sacred Dharma.

སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའང་དཀའ་བ་ཡིན། ། ཅེས་གསུངས་སོ།།

sangye jungwa ang kawa yin

Rare for a Buddha to appear.

གཉིས་པ་མི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས།

Second, meditate on impermanence. The Bodhicaryāvatāra says:1

སང་དང་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་གཉིས། །

sang dang jikten chima nyi

There’s no telling which will come first:

སྔོན་དུ་གང་འོང་གཏོལ་མེད་པས། །

ngöndu gang ong tolmepé

Tomorrow or the next life.

སང་གི་ཆིས་ལ་མི་འབད་པར། །

sang gi chi la mi bepar

So instead of striving for tomorrow’s sake,

ཕྱི་མའི་དོན་ལ་འབད་པར་རིགས། ། ཞེས་གསུངས་སོ།།

chimé dön la bepar rik

It would be better to work for the next life.

གསུམ་པ་རྒྱུ་འབྲས་བསྒོམ་པ་ནི། མདོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཆུང་བ་ལས།

Third, meditate on cause and effect. The shorter Sūtra on the Application of Mindfulness says:

དགེ་བ་ཡིས་ནི་བདེ་བ་ཐོབ། །

gewa yi ni dewa tob

It is through virtue that one gains happiness;

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །

migewa lé dukngal jung

It is through nonvirtue that suffering arises.

དེ་ལྟར་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི། །

detar gé dang migewé

Thus, the fruits of virtuous and nonvirtuous

ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསལ་བར་བསྟན། ། ཅེས་སོ།།

lé kyi drebu salwar ten

May be clearly demonstrated.

བཞི་པ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་ནི། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས།

Fourth, meditate on the trials of saṃsāra. The Sūtra of the Meeting of Father and Son says:

འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བ་ན། །

khorwé nyemik tongwa na

Seeing the tribulations of saṃsāra

སྐྱོ་བའི་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་བསྐྱེད། །

kyowé sem ni rabtu kyé

Engenders a mind of disenchantment.

ཁམས་གསུམ་བཙོན་རར་འཇིགས་པས་ན། །

kham sum tsönrar jikpé na

In terror of the prison of the three realms,

བརྩོན་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྤང་བར་བྱ། །

tsönpé sem kyi pangwar ja

Strive with diligence to leave it behind.

Taking Refuge & Generating Bodhicitta

དེ་ནས་སྐྱབས་ཡུལ་བསྒོམ་པ་ནི།

Then visualize the objects of refuge:

མདུན་དུ་མཚོ་དབུས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི །

dündu tso ü paksam jönshing gi

In the centre of a lake in front of me

སྡོང་པོ་རྩ་བ་གཅིག་ལ་ཡལ་ག་ལྔར། །

dongpo tsawa chik la yalga ngar

Is a wish-fulfilling tree with a trunk and five main branches.

གྱེས་པའི་དབུས་མར་སེང་ཁྲི་པདྨ་དང་། །

gyepé ü mar sengtri pema dang

On the central branch, upon a lion throne, lotus,

ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི། །

nyidé tengdu tsawé lama ni

And sun and moon disc seats, is my own root guru,

རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མས་བསྐོར། །

dorjé chang la kagyü lamé kor

Vajradhara, surrounded by the other Kagyü masters.

མདུན་དུ་ཡི་དམ་གཡས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་། །

dündu yidam yé su sangye dang

To the front are the yidam deities, to the right the Buddhas,

རྒྱབ་ཏུ་དམ་ཆོས་གཡོན་དུ་དགེ་འདུན་དང་། །

gyabtu damchö yön du gendün dang

Behind is the sacred Dharma, and to the left the Saṅgha.

གདན་ཁྲིའི་འོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས། །

den tri oktu chökyong sungma nam

Below the throne are dharma protectors and guardians.

སོ་སོའི་རིགས་མཐུན་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར། །

sosö rik tün khor tsok gyatsö kor

Each is surrounded by a vast, oceanic retinue of the same type.

མཚོ་མཐའ་ནེའུ་སེང་སྟེང་དུ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི། །

tso ta né'u seng tengdu khakhyab kyi

On the meadows that surround the lake all my past mothers,

མ་རྒན་ཐམས་ཅད་འཁོད་པར་གྱུར་པ་ལ། །

magen tamché khöpar gyurpa la

Who are as innumerable as space is vast, are gathered

རྩེ་གཅིག་སེམས་ཀྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གྱུར། །

tsechik sem kyi kyamdro semkyé gyur

To take refuge and generate bodhicitta single-pointedly.

ཅེས་བསྒོམས་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི།

Having visualized this, take refuge and generate bodhicitta by reciting:

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

di né changchub nyingpor chi kyi bar

From now until I reach the essence of enlightenment,

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །

lama sangye chö dang gendün la

With a mind of inspiration, I take refuge

དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བར་བགྱི། །

dangwé sem kyi kyab su solwar gyi

In the Guru, Buddha, Dharma and Saṅgha.

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱིར་རྒྱལ་བས་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །

jitar ngön gyir gyalwé changchub tu

Just as the victorious buddhas of the past

ཐུགས་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་མཛད་པ་ལྟར། །

tukkyé chöpa chepar dzepa tar

Set their minds upon awakening, then carried out activity,

བདག་ཀྱང་འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། །

dak kyang dro la pen chir semkyé ching

I too generate such an intention so as to benefit beings,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་ཆེན་སྤྱད་པར་བགྱི། །

changchub chöpa gyachen chepar gyi

And shall carry out bodhisattva activity on a vast scale.

ཚིག་བདུན་ལན་གསུམ།

Repeat these seven lines three times.

བདག་ཚེ་འབྲས་ཡོད་དེང་འདིར་རྒྱལ་སྲས་གྱུར། །

dak tsé dré yö dengdir gyalsé gyur

Now my life is fruitful;2 I am the buddhas’ heir.

ལྷ་མི་ལ་སོགས་འགྲོ་བ་ཁྱོན་ཀུན་ཡང་། །

lhami lasok drowa khyön kün yang

I invite devas, humans and all other beings

བདེ་ལ་བགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་དགའ་བར་གྱིས། །

dé la drön du bö zin gawar gyi

To the state of bliss—may you all rejoice!

ཐ་མར་སྐྱབས་ཡུལ་འོད་ཞུ་བདག་ལ་འདྲེས། །

tamar kyabyul ö zhu dak la dré

Finally, the objects of refuge melt into light and dissolve into me.

Vajrasattva Purification

དེ་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ནི།

Then, to purify misdeeds and obscurations, there is the visualization and recitation of Vajrasattva.

རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །

rang gi chiwor pé dé den gyi teng

At the crown of my head, upon a lotus and moon disc,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྒྱན་ལྡན་དཀར། །

lama dorjé sempa gyenden kar

Is the guru Vajrasattva, with adornments and white,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་དང་། །

zhal chik chak nyi yepé dorjé dang

With one face and two hands—the right hand holding a vajra

གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

yönpé drilbu dzin ching kyiltrung zhuk

And the left a bell—and seated in cross-legged posture.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །

tukkar da teng hung tar ngak kyi kor

At his heart, upon a moon, is Hūṃ, surrounded by the mantra.

གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐུ་ལས་བདུད་རྩི་བབ། །

solwa tabpé ku lé dütsi bab

Through my prayers, a stream of nectar flows from his body,

བདག་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །

dak gi tsang buk né zhuk lü gangwé

Enters my brahma-aperture, and fills my entire body,

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར། །

dikdrib nyetung tamché dakpar gyur

So that all misdeeds, obscurations, faults and downfalls are purified.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། སོགས་ཡིག་བརྒྱ་དང་ཡང་སྙིང་།

Recite the hundred-syllable mantra “Oṃ vajra sattva samaya…etc.” And its quintessence:

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ།

om benza sato hung

Oṃ vajra sattva hūṃ

བསྙེན་པ་ཅི་ནུས་བྱའོ།།

Recite this as many times as possible.

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་བདག་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། །

dorjé sempé dak la ukyung zhing

Vajrasattva confirms the effectiveness of the practice.

འོད་ཞུ་བདག་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་མེད་གྱུར། །

ö zhu dak la timpé nyimé gyur

He melts into light and dissolves into me, indivisibly.

Maṇḍala Offering

དེ་ནས་ཚོགས་རྫོགས་ཕྱིར་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི།

Then there is the maṇḍala offering to gather the accumulations:

མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་དབུས་སུ་བླ་མ་དང་། །

dün gyi namkhé ü su lama dang

The guru appears in the centre of the space before me.

མདུན་གཡས་རྒྱབ་དང་གཡོན་དུ་རིམ་པ་བཞིན། །

dün yé gyab dang yön du rimpa zhin

Then, in front, to the right, behind, and to the left,

ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་། །

yidam sangye chö dang gendün dang

Appear the yidam deities, Buddhas, Dharma and Saṅgha,

རིགས་མཐུན་འཁོར་བཅས་གཞན་ཡང་གདན་མཚམས་སུ། །

rik tün khor ché zhenyang den tsam su

Together with their retinues of similar type, while in between

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་རྣམས། །

chökyong gyatso lasok könchok nam

There is an ocean of dharma protectors.

ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་བཞུགས་པའི་དྲུང་། །

tsok kyi zhing chok dampa zhukpé drung

Before this sublime field of merit featuring the Three Jewels and the rest,

ལག་གཉིས་མཎྜལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་བྱས་ལ།

lak nyi mandal gyi chakgyé jé la

I form the mudrā of the maṇḍala with both my hands,

མཉེས་བྱེད་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུལ་བས། །

nyé jé mandal zangpo di pulwé

And offer this fine maṇḍala that is a source of delight.

བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

changchub lam la barché minjung zhing

May this prevent obstacles on the path to awakening,

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང་། །

dü sum deshek gongpa tokpa dang

Cause me to realize the wisdom mind of the sugatas of the three times,

སྲིད་ཞིར་མི་གནས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

sizhir mi né dro nam drolwar shok

And liberate beings beyond the extremes of existence and quiescence.

བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་བདོག་པ་ཀུན་ཕུལ་བས། །

dakzhen khakhyab dokpa kün pulwé

Through the offering of all that I and others possess,

འགྲོ་ཀུན་ཚོགས་གཉིས་རབ་ཏུ་རྫོགས་གྱུར་ཏེ། །

dro kün tsok nyi rabtu dzok gyur té

May all beings fully perfect the two accumulations.

ཚོགས་ཞིང་འོད་ཞུ་བདག་དང་རོ་མཉམ་གྱུར། །

tsok zhing ö zhu dak dang ronyam gyur

The field of merit melts into light and becomes one with me.

Guru Yoga

དེ་ནས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི།

Then there is the practice of guru yoga for the infusion of blessings.

རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །

rang gi chiwor pé dé den tengdu

At the crown of my head, upon a lotus and moon-disc seat,

རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། །

tsawé lama dorjé chang chenpo

My root guru appears as the great Vajradhara,

རྒྱན་ལྡན་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བསྣོལ། །

gyenden dordril dzinpé chakgya nol

With ornaments and the mudrā of crossed vajra and bell.

རྡོ་རྗེའི་གདན་བཞུགས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དང་། །

dorjé den zhuk gyüpé lama dang

All the gurus of the lineage, presiding on vajra seats,

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ཐོ་བརྩེགས་ཁྲོམ་དུ་འཚོགས། །

könchok gyatso to tsek trom du tsok

And an ocean of the Three Jewels gather in tiers like a crowd.

སྐབས་འདིར་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་དངོས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མ་འདོན། འབྲིང་དུ་བྱེད་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མ་འདོན། བསྡུས་པ་བྱེད་ན་མ་ནམ་བཞི་སྐོར་འདོན། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་གཞུང་རང་འདིས་ཆོག

At this point, if you are practising elaborately you might recite the Ngökün Khyabdakma; if you are doing a medium-length practice, you might recite the Dorje Chang Chenma; if you are doing the brief form, you might recite the Four Manam Verses,3 and when practising the shortest form this text alone will suffice.

བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama rinpoche la solwa deb

To the precious guru, I pray:

བདག་འཛིན་བློ་ཡི་ཐོངས་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dakdzin lo yi tongwar jingyi lob

Inspire me to abandon this attitude of self-clinging.

དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gömé gyü la kyewar jingyi lob

Inspire me to develop renunciation in my being.

ཆོས་མིན་རྣམ་རྟོག་འགགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö min namtok gakpar jingyi lob

Inspire me to put an end to non-dharmic thoughts.

རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangsem kyemé tokpar jingyi lob

Inspire me to realize how my own mind is unborn.

འཁྲུལ་པ་རང་སར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trulpa rang sar zhiwar jingyi lob

Inspire me to pacify delusion in its own place.

སྣང་སྲིད་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nangsi chökur charwar jingyi lob

Inspire me so that appearance and existence dawn as dharmakāya.

ཞེས་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱའོ།།

Recite this in the manner of calling the guru from afar.

དེ་ནས་དབང་བཞི་ལེན་པ་ནི།

Then receive the four empowerments:

རྩེ་གཅིག་གུས་པས་དད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

tsechik güpé depa pulwa yi

As a result of my offering of single-pointed devotion,

འཁོར་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཙོ་བོར་ཐིམ། །

khor nam ö du zhu né tsowor tim

The retinues melt into light and dissolve into the central figure,

དེ་ཡང་འོད་ཞུ་བདག་ལ་ཐིམ་པས། །

deyang ö zhu dak la timpé

Who also then melts into light and dissolves into me.

སྐུ་དང་བདག་ལུས་འདྲེས་པས་བུམ་དབང་ཐོབ། །

ku dang dak lü drepé bum wang tob

Through the merging of enlightened form with my own body, I receive the vase empowerment.

དེ་ནས་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ནི། །

dené sung dang tuk dang yeshe ni

Then, as enlightened speech, mind and wisdom

བདག་གི་ངག་ཡིད་ཡེ་ཤེས་དང་འདྲེས་པའི། །

dak gi ngak yi yeshe dang drepé

Merge with my own speech, mind and wisdom,

གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བཞི་པའི་དབང་། །

sangwa sherab yeshe zhipé wang

I receive the secret, knowledge-wisdom and fourth empowerments,

ཐོབ་ཅིང་སྒོ་གསུམ་དྲི་མ་དག་པར་གྱུར། །

tob ching go sum drima dakpar gyur

Through which any stains of my three doors are purified

སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མཛད། །

ku zhi sabön gyü la zhakpar dzé

And the seeds of the four kāyas are implanted within my mindstream.

དེ་ནས་ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་བཅའ།

Then adopt the seven-point posture of Vairocana.

ངོ་སྤྲོད་པ་ནི།

Pointing Out Instruction

རྒྱུད་སམྦུ་ཊི་ལས།

The Saṃpuṭi says:

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གང་དུ་ཡང་། །

jikten kham ni gangdu yang

Not in any realm of this world,

སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་རྙེད་མི་འགྱུར། །

sangye zhen né nyé mingyur

Nowhere else will Buddha be found.

སེམས་འདི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། ། ཅེས་གསུངས་པ་དང་།

sem di dzokpé sangye yin

This mind is the perfect Buddha.

རྗེ་རྒོད་ཚང་པས།

Lord Götsangpa said:

རང་གི་སེམས་ལ་གཅེར་གྱིས་ལྟོས། །

rang gi sem la cher gyi tö

Look directly into your own mind,

བལྟས་པས་མི་མཐོང་དངོས་པོ་མེད། ། ཅེས་དང་།

tepé mi tong ngöpo mé

And by looking you will not see, for it has no reality.

གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧས།

And the great adept Saraha said:

འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་སེམས། །

khordé kün gyi tsawar gyurpé sem

Mind is the root of all saṃsāra and nirvāṇa.

རྟོགས་ནས་བསྒོམ་དུ་མེད་པས་ལྷུག་པར་ཞོག །

tok né gom du mé pé lhukpar zhok

Once it is realized, there is nothing to cultivate, so rest at ease.

རང་ལ་བཞག་ནས་གཞན་དུ་ཚོལ་བ་ཨ་རེ་འཁྲུལ། །

rang la zhak né zhendu tsolwa a ré trul

How deluded to search outside for what is to be found within!

འདི་ཡིན་འདི་མིན་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་གཉུག་མའི་ངང་། ། ཞེས་གསུངས་སོ།།

di yin di minmé dé tamché nyukmé ngang

Without concern as to what is or is not, all is the genuine state.

Dedication of Merit

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

chakgya chenpo drub gyur né

Attain the realization of Mahāmudrā, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach this state of perfection too.

ཅེས་པ་འདི་ཞག་རེ་ལྟ་བུ་ཐུན་བཞིར་འདོན་བསྒོམ་སྦྲག་ན་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་ཞིང་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད།

If you practice this by combining recitation and visualization in four sessions every day experience and realization will arise and the resulting benefits will be beyond measure.

 

ཅེས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྲུག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་ལ་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཨ་རཱ་གས་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པས་གྲྭ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། །།

Arāga wrote this spontaneously to adorn the composition of the sixth all-knowing one (Shamarpa), Chökyi Wangchuk, with the relevant practices. May it be of benefit to all students!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021.

 

Source: Karma chags med. "phyag chen sngon 'gro bsdus pa'i 'don 'grigs/" in gsung 'bum/_karma chags med/ (gnas mdo dpe rnying nyams gso khang /). TBRC W1KG8321. 60 vols. [nang chen rdzong]: gnas mdo gsang sngags chos 'phel gling gi dpe rnying nyams gso khang /, [2010]. http://tbrc.org/link?RID=W1KG8321 Vol 4: 495–502

  1. This does not appear in the Bodhicaryāvatāra. It has also been attributed to the Udānavarga.
  2. Reading ‘brel as ‘bras
  3. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/gotsangpa-gonpo-dorje/four-manam-refuge