Concise Sang Offering to Tārā

Deities › Tārā | Practices › Sang Offering | Tibetan MastersKarma Chakme

English | Français | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Ārya Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བསང་བསྡུས་བཞུགས་སོ།།

A Concise Sang Offering to Tārā

by Karma Chakme

 

ཏཱཾཿ  སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་མ། །

tam, sangye kün gyi yum chik jetsünma

Tāṃ! Jetsün Tārā, sole mother of all the buddhas,

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལྷ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །

nyishu tsa chik lhamö tsok dangché

Along with your twenty-one emanations and further emanations,

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་མ། །

zhi gyé wang draklé kün drub dzé ma

Who accomplish all activities of pacification, enrichment, control and wrath,

གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ཐོགས་མེད་ད་ཚུར་བྱོན། །

né dir chendren tokmé datsur jön

Pray come here without impediment or delay.

 

དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ལྷ་མིའི་འདོད་ཡོན་དང་། །

ngöjor yitrul lhami döyön dang

I present to you the delights of gods and human beings – actually arranged and mentally emanated –

བསང་དང་གཏོར་མ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །

sang dang torma zé kyi chöpa bul

Along with smoke plumes of offerings, tormas, and other substantial offerings.

 

ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་དགོན་གནས་འདི་ཉིད་ལ། །

khyepar yul chok gönné di nyi la

May this region, and this sacred site in particular,

མི་མཐུན་ཉེར་འཚེའི་མཚན་མ་ཀུན་ཞི་ནས། །

mitün nyertsé tsenma kün zhi né

Be free from any trace of danger or disharmony;

མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛོད། །

miné chukné zhi zhing mepar dzö

May all illness of man and beast be cured and overcome;

ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤིང་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་པ་དང་། །

charchu beb shing lo chuk lekpa dang

May there be timely rains, abundant harvests and plentiful livestock.

 

མདོར་ན་བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

dorna dakchak naljor khor ché kyi

In essence, may we yogins, along with our families and friends,

བཙན་ཕྱུག་མངའ་ཐང་ཆོས་སྲིད་བསྟན་པ་དར། །

tsen chuk ngatang chösi tenpa dar

Become influential, powerful and wealthy; may the Dharma teachings spread and communities flourish;

སྐུ་ཚེ་ཆོས་སྲིད་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ། །

kutsé chösi yar ngö da tar pel

May our lifespan and spiritual and temporal influence grow like the waxing moon;

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gong né gong du pelwé tashi shok

And may all be auspicious, so that they continue to expand for evermore!

 

ཅེས་ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་བའོ།། །།

Composed by Arāga.

 

| Translated by Sean Price, 2021.

 

Source: karma chags med. gsung 'bum/_karma chags med/ (gnas mdo dpe rnying nyams gso khang /). 60 vols. [nang chen rdzong]: gnas mdo gsang sngags chos 'phel gling gi dpe rnying nyams gso khang /, [2010]. (BDRC W1KG8321). Vol. 36: 309

 

Version: 1.0-20210708

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept