The Swift Steed of Garuḍa

Deities › Sitātapatrā | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Sitātapatrā

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཙུག་གཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་བསྒོམས་བཟླས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་གདམས་པ་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་རྟ་ཕོ།

The Swift Steed of Garuḍa, King of Birds1

An Instruction for Travelling to Sukhāvatī, Based on the Visualization and Recitation of Uṣnīṣa-Sitātapatrā

by Karma Chakmé

 

ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། །

namaḥ śākyamunaye

ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ། །རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ལྷ་མོ་འདི་ཡིན་པས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་ཡི་དོན། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཕྱིར། །ཐུབ་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་ནི་ལྷ་འདི་སྤྲུལ། །བྱད་ཁ་ཟློག་པར་ཟབ་པ་དེ་ཡི་དོན། །ཞལ་ནས་མ་གསུངས་ཐུབ་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས། །མདོ་དང་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲ་གྲགས་གཙུག་ཏོར་ཟེར། །འདི་ཉིད་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི་ཡིན་ནའང་། །བྱ་རྒྱུད་བླ་མེད་ལྟར་དུ་ཉམས་ལེན་པ། །ཛེ་ཏ་རི་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སོགས། །གྲུབ་ཆེན་མང་པོས་མཛད་ལྟར་ཉམས་ལེན་བདེ། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ནས། །བི་མ་མི་ཏྲར་བརྒྱུད་པ་རྙིང་མའི་ལུགས། །གུ་རུ་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོའི་གཏེར་མ་དང་། །སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་བརྒྱ་རྩའི་རྒྱ་གཞུང་དང་། །མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་སོགས། །བོད་གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །ཉམས་ལེན་བདེ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་འདི། །ནད་གདོན་བྱད་ཀ་གཏད་མནན་ཟློག་པ་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་རལ་གྲི་ཉིད་དང་མཚུངས། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་འདོད་ན། །བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་ལ་ཆིབས་ནས་འགྲོ་དང་མཚུངས། །དེ་ཕྱིར་འདི་ལ་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉམས་ལེན་མཛོད། །

Since the extremely wrathful Sitātapatrā is a form of Pāṇḍarāvasinī, the supreme consort of Amitāyus, this practice will lead to rebirth in Sukhāvatī, realm of great bliss. The mighty sage emanated Sitātapatrā from his crown (uṣnīṣa), in order to bind the male and female, together with their retinues, under oath. Thus Sitātapatrā emerged as a profound practice for averting harmful forces. Because the dhāraṇī-sūtra resounded from the sage’s crown (uṣnīṣa), while his speech remained silent, it was named uṣnīṣā. Although the dhāraṇī-sūtra is a kriyā-tantra, it has been practiced by many siddhas such as Jetāri and Vajrāsana in the manner of a Highest Yoga tantra. If you follow this practice and thus also practice it like them, it will become very easy for you. It is a practice that condenses the authentic traditions of the Nyingma tantras, as passed from Prahevajra2 and Mañjuśrīmitra to Vimalamitra; the terma treasures of Guru Traktung Nakpo; an entire ocean of sādhanas from India; and the many Tibetan practices written by Karmapa Wangchuk Dorje3 and others. Thus, it is an easy practice and its blessing is great. To practice it is to hold aloft an indestructible vajra sword that can avert disease, obstacles, black magic, evil spells and all oppressing forces. If you wish to travel to Sukhāvatī, this practice will take you there, mounted on the garuḍa, king of birds. Therefore, make this your daily practice:

ཨཱཿ ཆོས་རྣམས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་སྟོང་པ་ཉིད། །

ah chö nam ma sam jömé tongpanyi

Āḥ, phenomena are emptiness, beyond words, beyond thought and description.

ཨོྃ་གྱིས་མཚན་པའི་གདུགས་དཀར་ཡོངས་གྱུར་ལས། །

om gyi tsenpé dukkar yong gyur lé

A white umbrella marked with oṃ arises and

དྲན་རྫོགས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་རང་ཉིད་ནི། །

dren dzok damyé yermé rangnyi ni

From it, instantaneously perfected through mere recollection,
Samaya- and jñānasattva indivisible,

རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་ཕྱིར་ཟློག་ཆེན་མོའི་སྐུ། །

dorjé tsuk tor chirdok chenmö ku

I appear as Vajroṣṇīṣā, the Great Dispeller, with a thousand heads —

དབུ་སྟོང་མདུན་ཞལ་སྒེག་པ་ཉིས་བརྒྱ་དཀར། །

u tong dün zhal gekpa nyigya kar

In front, two hundred white, mesmerizing, beautiful,

གཡས་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་འཇིགས་རུང་དགོད་པ་སེར། །

yé zhal nyigya jikrung göpa ser

To the right, two hundred gold, fearsomely laughing,

རྒྱབ་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དམར་པོ་གཤེ་དང་རྔམ། །

gyab zhal nyigya marpo shé dang ngam

At the back, two hundred red, furiously raging,

གཡོན་ཞལ་ལྗང་གུ་ཉིས་བརྒྱ་སྙིང་རྗེ་ཞི། །

yön zhal janggu nyigya nyingjé zhi

To the left, two hundred green, compassionately gazing,

སྟེང་ཞལ་སྔོན་པོ་ཉིས་བརྒྱ་དྲག་ལ་གཏུམ། །

teng zhal ngönpo nyigya drak la tum

On top, two hundred blue, wrathful, ferocious.

དབུ་རེར་རྡོ་རྗེ་མཚན་རྟགས་སྤྱན་གསུམ་གསུམ། །

u rer dorjé tsen tak chen sum sum

Each has three eyes and is marked with a vajra.

སྐུ་མདོག་དཀར་ཞིང་སྤྱན་མིག་བྱེ་བ་འབུམ། །

kudok kar zhing chen mik jewa bum

I am white in colour, with a trillion4 eyes

ཟུར་མིག་བགྲད་དང་གློག་ལྟར་དྲག་ཏུ་གཟིགས། །

zurmik dré dang lok tar drak tu zik

Sending side-long glances, wide open and awake, voracious and electric.

གཡས་ཕྱག་ལྔ་བརྒྱ་གཡོན་ཕྱག་ལྔ་བརྒྱ་ཡིས། །

yé chak ngabgya yön chak ngabgya yi

My five hundred right and five hundred left arms

ཐམས་ཅད་བསམ་ཆོད་རལ་གྲི་འབར་བ་འཕྱར། །

tamché sam chö raldri barwa char

All wield blazing swords that cut through thoughts.

ཞབས་གཡས་ལྔ་བརྒྱ་བརྐྱང་བས་འཇིགས་ཀུན་མནན། །

zhab yé ngabgya kyangwé jik kün nen

My five hundred right legs stretch out, extended,
Stomping beneath them all that is frightening.

ཞབས་གཡོན་ལྔ་བརྒྱ་བསྐུམ་པས་གདོན་ཀུན་མནན། །

zhab yön ngabgya kumpé dön kün nen

My five hundred left legs are drawn in, contracted,
Stomping beneath them all obstructors.

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་ཅོད་པན་འཆང་། །

sangye jewa trak dün chöpen chang

From my head hang silken garlands adorned by seventy million buddhas.

དབུ་གཙུག་གདུགས་དཀར་བདུན་ནི་བརྩེགས་མར་འཁོར། །

u tsuk dukkar dün ni tsek mar khor

My crown knot is adorned by seven spinning parasols, on top of one another.

བ་སྤུ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འབར། །

bapu tamché yeshe özer bar

The hairs of my body blaze with the light of primordial wisdom.

ལྷ་རྫས་ན་བཟའ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱན་དང་ལྡན། །

lhadzé naza zhitrö gyen dangden

My garments are bedecked with ornaments, peaceful and wrathful.

དཔྲལ་བར་རྣམ་སྣང་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །

tralwar namnang tukkar om karpo

In my forehead resides Vairocana, in his heart the white syllable oṃ.

མགྲིན་པར་སྣང་མཐའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿདམར་པོ། །

drinpar nang té tukkar ah marpo

In my throat resides Amitābha, in his heart the red syllable āḥ.

ཐུགས་སྨད་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །

tuk mé dorsem tukkar hung ngönpo

In my heart resides Vajrasattva, in his heart the blue syllable hūṃ.

ཐུགས་དབུས་ཟླ་སྟེང་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོའི་མཐར། །

tuk ü da teng om yikkar pö tar

At my heart centre, upon a moon disc, is an oṃ with surrounding mantra,
The syllables all in white,

སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཀྱིས་སྒྲིབ་བསལ་མཐུ་སྟོབས་རྒྱས། །

ngak treng ö kyi drib sal tutob gyé

And from the mantra garland streams a radiance of light,
Clearing all obscurations and enhancing power and strength.

ཡ་སོ་ཁྲོ་བཅུ་མ་སོ་ཁྲོ་མོ་བཅུ། །

yaso tro chu ma so tromo chu

My upper teeth are the ten male wrathful ones and my lower teeth the female ten.

སྨ་ར་མེ་དཔུང་རལ་གྲི་ངར་མའི་ལྕེ། །

mara mepung raldri ngar mé ché

A blazing mass of fire curls around my mouth.
My tongue is a sword, razor sharp.

མགྲིན་པ་ཉི་ཟླ་རང་ལུས་མེད་དཔུང་འབར། །

drinpa nyida rang lümé pung bar

In my throat reside the sun and moon.

གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་གཞོབ་ཐུལ་བསྲེགས་པར་གྱུར། །

nöjé tamché zhob tul sekpar gyur

The blazing inferno of my body
Burns to ash all harm-doers and obstacle-makers.

དེ་ཡང་མངོན་རྟོགས་བློ་ལ་མ་ཟིན་ཀྱང་། །དམིགས་པ་བསྒོམ་པ་ཁོ་ནས་ཆོག་པ་སྟེ། །བསྒོམས་པ་ཙམ་གྱིས་མནན་གཏད་ངག་མནན་སོགས། །གྲོལ་བར་གུ་རུ་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོས་གསུངས། །འདི་ནི་ངག་ཏུ་འདོན་པ་གལ་ཆེའོ། །

Although you may lack actual realization, it is sufficient simply to practice the above visualization. As Guru Traktung Nakpo explains, simply practicing this will free one from oppression, sorcery, spells and the like. Thus, reciting it is of great importance.

 

ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ། །

hung dorjé tsuktor chirdokpa chenmo

Hūṃ, Vajroṣṇīṣā, Great Dispeller,

ཕྱག་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །

chak tong ngawa chenmo

Great goddess with a thousand arms,

དབུ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །

u tong ngawa chenmo

Great goddess with a thousand heads,

སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །

chen jewa gya tong ngawa chenmo

Great goddess with a trillion eyes,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། །

dorjé miché barwé tsentak chen

With blazing indestructible vajra-characteristics,

རྡོ་རྗེ་ཡངས་པ་ཆེན་པོས་ས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངའ་མཛད་མ།

dorjé yangpa chenpö sa sum gyi kyilkhor la ngadzema

Great Exalted Vajra, ruler of the maṇḍala of the three planes of existence—5

ཀུན་ནས་བདག་ཅག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་དང་མཚན་དུ་བསྲུང་དུ་གསོལ། །

künné dakchak minor khor dang chepa tamché la nyin dang tsen du sung du so

I pray to you, protect our families, our friends, wealth and possessions,
Both day and night!

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། བཛྲ་དྷ་རི། བནྡྷ་བནྡྷ་ནི། བཛྲ་པཱ་ཎི་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་དྲུྃ་བནྡྷ་ཕཊ། མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om analé analé | bikadé bikadé | baire baire | benza dhari | bhendha bhendha ni | benza pani pé hung hung pé pé soha | hung drum bhendha pé | mama raksha raksha soha

tadyathā | oṃ anale anale | viṣade viṣade | vaire vaire | vajradhari | bandha bandhani | vajrapāṇi phaṭ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā | hūṃ drūṃ bandha phaṭ | mama rakṣa rakṣa svāhā |

བདག་དང་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱེས་ཕྱེས་ཁྲོལ་ཁྲོལ། མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་བསྡམས་པ་ཐམས་ཅད་སརྦ་ཨ་པ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

dak dang sungjé lü ngak yi sum nenpa dang chingpa tamché ché ché trol tro nenpa dang chingpa dang dampa tamché sarva apanaya soha zhiwa shanting kuru yé soha

As for all oppression and binding forces of body, speech and mind
Both my own and those of all who need protection,
Break them, break them! Stop them, stop them!
Drive away all oppressive, binding, chaining forces!
sarva apanaya svāhā!
Pacify them utterly!
śāntiṅ-kuruye svāhā!

ཞེས་པའི་བར་དེ་རབ་བདུན་འབྲིང་ལྔ་དང་། ཐ་མ་ཚར་གསུམ་ཙམ་ནི་བརྗོད་པའི་རྗེས། སྙིང་པོ་དང་ནི་ཉེ་སྙིང་སྔགས་འདི་གཉིས། རང་གི་གང་མོས་བསྙེན་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།

Recite this at best seven times, at middling five times or at the very least three times. After that, recite the heart and quintessence mantras, as you please and are able.

 

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཧཱུྂ་ཕཊ། ཧཱུྂ་མ་མ་ཧཱུྂ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

om sarva tatagatoshnisha hung pé | hung mama hung ni soha

oṃ sarvatathāgatoṣṇīṣa hūṃ phaṭ | hūṃ ma ma hūṃ ni svāhā |

སྙིང་པོའོ།།

The heart mantra.

ཨོཾ་མ་མ་ཧཱུྂ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

om mama hung ni soha

oṃ ma ma hūṃ ni svāhā |

ཉེ་བའི་སྙིང་པོའོ།

The quintessence mantra.

 

འདི་ལྟར་བསྒོམས་བཟླས་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

ditar gom dé jepé sönam kyi

Through the merit of this meditation and recitation,

མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག །

mi tsang lü diwor bar gyur ma tak

As soon as we have discarded this unclean body,

བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen du dzü té kyewar shok

May we miraculously take birth in Sukhāvatī, realm of great bliss.

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བགྲོད་ནས། །

kyé ma tak tu sa chu rab drö né

As soon as we are born there, having traversed the bhūmis,

སྤྲུལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་བྱེད་པར་ཤོག །

trulpé chok chur zhendön jepar shok

May we send our emanations in all directions, to benefit beings.

དེ་ནས་སྒོམ་མཁན་སེམས་ལ་ཧྲིག་གེར་བལྟ། །ཅི་ཡང་མ་མཐོང་ངང་དུ་ས་ལེར་བཞག །རྒྱུན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་མ་གསལ་ཀྱང་། སྔགས་ཐུང་གཉིས་པོ་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་འདོན། །ཀྱེ་མ་ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་དམན་པའི་མཐུས། །ཟོས་པ་མེད་པའི་དོམ་ཡིག་ཟེར་བའི་དཔེ། །བྱས་པ་མེད་ཀྱང་གཏད་ཡིག་ནང་དུ་ཐེབས། །བན་བོན་མང་པོའི་མཐུ་གཏད་ཞབས་སུ་སོང། །ན་ཚ་རྐྱེན་ངན་མང་པོས་རྒྱུན་དུ་མནར། །འཆི་བ་དྲན་ཅིང་དམ་ཆོས་འདོད་ན་ཡང། །དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་མེད། །ནམ་འཆི་ཆ་མེད་འཆི་བ་ཟློག་ཐབས་མེད། །ཤི་ནས་གར་འགྲོ་ཆ་མེད་ཨ་ཙ་མ། །རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །དེ་འདྲ་ཡིད་ལ་དྲན་མཁན་མི་ཡོད་ན། །གདམས་པ་འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་མཛོད། །སྔོན་ཚེ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས། །མཐའ་དབུས་མཁས་པ་བརྒྱ་རྩ་གདན་དྲངས་ནས། །བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཐམས་ཅད་བོད་དུ་བསྒྱུར། །དེ་དུས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ་བྱད་ཟློག་ལ། །བཀའ་གྱུར་ནང་ནས་འདི་ལས་ཟབ་མ་རྙེད། །རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ་བྱད་ཟློག་འདི་ལ་བྱས། །རྒྱ་གར་མུ་སྟེགས་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་དང། །བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ཀུན་ཀྱང་གནོད་མ་ནུས། །དུས་ཕྱིས་སོག་པོ་ཨོ་རོད་རྒྱལ་པོ་དེས། །འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་ཞལ་དོན་མཛད། །ཀར་བསྟན་རྩད་ནས་བརླགས་ཀྱང་གནོད་མ་ནུས། །དེ་ཕིར་བྱད་ཟློག་འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད། །གཞན་ཡང་འདི་ཡི་གཟུངས་ནས་གསུངས་པའི་དོན། །ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅང་སྨྲ་ན། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་དུ་མ་ཡི། །བྱིན་རླབས་བསོད་ནམས་རང་གིས་ཐོབ་པར་གསུངས། །མཚམས་མེད་ལྔ་དང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བྱང་ཞིང་དག་པར་འགྱུར། །རང་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཆེར་འཕེལ། །ནམ་ཞིག་འདི་ནས་འཆི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་གསུངས། །ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་ཟློག་ཕྱི་མ་ཞིང་ཁམས་ཐོབ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གཏན་གྱི་འདུན་མ་སྟེ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཐག་ཉེ་བ། །འདི་འདྲ་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །རཱ་ག་ཨ་སྱས་གཞུང་དང་མན་ངག་བསྡེབས། །པདྨ་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་བྱས་ཡི་གེར་བྲིས། །འདི་ལ་སྔགས་སྒྲ་མ་དག་འགལ་འཁྲུལ་སོགས། །མཆིས་ན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཤགས། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། །ཕྱི་མ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སྐྱེས་ནས་གཞན་དོན་དཔག་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག

Then look, vivid and awake, at the mind of the meditator. Rest within the clarity in which there is nothing whatsoever to see. Even if you cannot focus on this practice on a daily basis, continuously recite the two short mantras throughout all your daily activities.

Kyema! We have but little merit from past lives!
And so, with neither loan nor any use of money,
Still we are forced to repay the debt.
Black magic and sorcery hold us in their sway,
Conjured by Buddhist and non-Buddhist alike.
Disease and adversities continuously torment us.
Although we reflect on death, and yearn for the sacred Dharma,
We lack the good fortune to act in accordance with the Dharma.
We do not know when death will come, and we have no means of averting it.
Alas! We will never know where next we’ll be born.
Great suffering awaits us, wherever we take birth amongst the six classes of beings.
For anyone to whom these thoughts occur,
This practice and instruction should be taken as a daily commitment.
In the past, King Trisong Deutsen
Invited a hundred scholars from far and wide
To translate into Tibetan the collected words of the Buddha, along with the commentaries.
For them, there was no practice more profound than this
In protecting the King and averting black magic.
When this practice was performed as such,
All the heretics of India, Hashang and his Chinese followers,
And all the shamans of Tibet were unable to harm the King.
And later, when the Oriat Mongols invaded Tibet,
Obliterating ruthlessly the Karmapa’s teachings,
Because of their daily recitation of the Sitātapatrā practice,
No harm or detriment came down upon them.6
Therefore, there is no practice more profound than this for averting black magic.

If you recite this practice, the condensed meaning of the dhāraṇī,
You will obtain the merit and blessings of infinite buddhas.
All without exception will be cleansed and purified —
All karmic obscurations, the five crimes with immediate retribution.
Your life-span and merit will increase and flourish,
And, immediately after passing, you will take birth in Sukhāvatī.

Thus the adversities of this life will be averted and you will reside in pure realms in lives to come.
Hence, perfect Buddhahood, the irreversible and ultimate goal, will be close at hand.

I, Rāga Asya, for the benefit of myself and others, compiled this practice that brings together the root text and the pith instructions. It was transcribed by Pema Tarchin.

Any errors that are here, such as misspelled mantras,
I confess them before those with the wisdom eye.
Through this merit, may the obstacles of all beings be pacified,
And may they take rebirth in Sukhāvatī!
Once there, may they accomplish the immeasurable benefit of others!

 

| Samye Translations (trans. Laura Swan, Stefan Mang; ed. Libby Hogg), 2017. Revised 2018, with thanks to Adam Pearcey, Peter Woods, and Han Kop.

 

Version: 1.3-20240518

  1. Here Karma Chakmé draws an analogy between a garuḍa and a stallion. The garuḍa is the fastest among all birds. Thus, mounting the garuḍa is the fastest way that one can travel to Sukhāvatī. Riding the garuḍa is like riding a great stallion or the fastest horse. (Oral clarification by Khenpo Pema Namgyal)
  2. Garab Dorje
  3. The 9th Karmapa (1556-1603)
  4. That is 10 to the power of 12.
  5. That is all beings living above, below and on the ground.
  6. This is a reference to the invasion of the Oriat Mongols to Tibet in the years 1641-1642 under the leadership of Güshi Khan (1582-1655). Although claiming to be Buddhist, they became enemies of the Kagyü school and attacked the Kagyü monasteries. Although the invaders engaged in such violent actions, nevertheless no harm came to them, because they practiced Sitātapatrā. Thus Karma Chakmé states that the practice of Sitātapatrā is so powerful that even if enemies practice it they will be protected. (Oral clarification by Khenpo Pema Namgyal)

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept