Medicine Buddha Practice

Deities › Medicine Buddha | Practices › Sickness & Healing | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Buddha of Medicine

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཆགས་མེད་རི་ཆོས་ནས་བྱུང་བའི་སྨན་བླ་ཟབ་ཆད་མ་ནི།

The Profound Cure (Zabchema)1

A Practice of Bhaiṣajya-Guru, Lord of Physicians

from Karma Chakmé’s Mountain Dharma

 

རང་གི་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་ཁ་འཕྲོས། །

rang gi tuk lé özer ting kha trö

From my heart, shoot forth dark blue rays of light,

ཤར་ཕྱོགས་བཻ་ཌཱུརྱ་སྣང་ཞིང་ཁམས་སུ། །

sharchok baidurya nang zhingkham su

Which flood towards the east, to the buddhafield of Lapis Lazuli,

བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །

chomden men la zhukpé tukkar pok

Where they touch the heart of Bhagavat Bhaiṣajya-Guru, blessed Lord of Physicians,

སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དྲན། །

ngön gyi damcha tukkyé mönlam dren

Who is thus reminded of his former pledges, his prayers and aspirations.

འོད་ཟེར་བཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་མདོག་འདྲ་འཕྲོས། །

özer baidurya yi dok dra trö

In turn, he sends back further rays of lapis lazuli coloured light,

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཐིམ། །

dak dang sungja nam kyi lü la tim

Which dissolve into my own body and all those who need protection.

ནད་ཀུན་བ་མོར་ཉི་ཟེར་ཕོག་འདྲར་བསྒོམ། །

né künwa mor nyizer pok drar gom

Thus, I imagine all diseases evaporating,
Dwindling to nothing like frost in sunlight.

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye men gyi la baidurya ö kyi gyalpo la chaktsal lo

Homage to the Buddha Bhaiṣajya-Guru,
Lord of Physicians, Radiant Lapis Lazuli King!2

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྔོན་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་བཏབ་པའི་བདེན་པ་དང་།

sangye men gyi la baidurya ö kyi gyalpö ngön mönlam chenpo chunyi tabpé denpa dang

Lord of Physicians, Radiant Lapis Lazuli King –
By the truth of your pledge, your twelve great aspirations,

བདེན་པའི་ཚིག་དེས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག

denpé tsik dé dak sok semchen tamché kyi né tamché danta nyi du zhiwar gyur chik

And by the truth of each of your words, without exception,
May each and every illness that affects sentient beings
Be pacified now, in this very instant!

 

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོྃ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།  ནད་སརྦ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samudgaté soha | né sarva shanting kuru soha |

tadyathā | oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahā-bhaiṣajye rāja-samudgate svāhā | né3 sarva śāntiṅ kuru svāhā ||

 

ཅེས་པ་འདི་ནད་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ལ་ཚར་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་གང་འགྲུབ་བཟླས་ན། རྣམ་སྨིན་མ་གཏོགས་ནད་ཀུན་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་སྨན་མདོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ནས་གསུངས་སོ། །

If you recite this mantra according to the severity of the disease, whether a hundred, a thousand, or as many times as you can, you should have no doubt that all illness (other than that due to the ripening of past karma) will be pacified. This is clearly stated in both the long and short medicine sūtras.4

 

| Samye Translations, 2017 (trans. Stefan Mang, ed. Libby Hogg). Many thanks to Han Kop for his kind suggestions and clarifications.

  1. The title implies that the practice is a profound way to eliminate, separate from and remove all diseases. (Oral clarification by Khenpo Pema Namgyal)
  2. The name of the ‘Buddha of Medicine’ is Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rāja (sman gyi bla bai dUrya ‘od kyi rgyal po). Here we have translated Bhaiṣajya-Guru (sman gyi bla) as ‘Lord of Physicians’ and Vaiḍūrya-prabhā-rāja (bai dUrya ’od kyi rgyal po) as ‘Radiant Lapis Lazuli King’. Bhaiṣajya-Guru more literally implies that the ‘Buddha of Medicine’ is both a physician (bhaiṣajya) and a teacher (guru). Vaiḍūrya-prabhā-rāja more literally implies ‘a king who radiates with the colour of lapis lazuli.’
  3. Karma Chakmé inserts the Tibetan word né (nad) into the Sanskrit mantra. Né translates as diseases. While the first mantra evokes the Buddha of Medicine, the second mantra (né sarva śāntiṅ kuru svāhā) requests him to act. The second mantra can be translated as ‘please pacify all diseases.’
  4. This is a reference to The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā (D 504, Skt. bhagavad-bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhāsya pūrva-praṇi-dhāna-viśeṣa-vistāra, Tib. bai DUr+ya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo) and The Incantation of Vaiḍūrya-prabhā (D 505, Skt. tathāgata-vaiḍūrya-prabhā-nāma-balādhāna-samādhi-dhāraṇī, Tib. bai DUr+ya'i 'od gyi gzungs).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept