Gyang Lu

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersKhenchen Ngawang Palzang | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Khenchen Ngawang Palzang

Longchen Rabjam

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱང་གླུ་བཞུགས་སོ།

Gyang Lu – A Song of Calling the Guru from Afar

by Khenpo Ngakchung

 

ཕ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

pha jetsün lama rinpoche

Beloved master, precious one, father of mine,

ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །

khyé sangyé kun dang yermé kyang

You are forever one with all the buddhas,

དེང་མོས་པའི་བུ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས། །

deng möpé bu la tuk tsewé

Now show your kindness and love to your devoted child,

འཕྲལ་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །

tral gyalsé chok gi tsul zung né

You who took birth intentionally

ལར་བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་མཛད་པའི། །

lar sam zhing kyewa zhé dzepé

In the form of a supreme bodhisattva—

རྗེ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་ཆེན་པ། །

jé gyalwé wangpo longchenpa

The lord of all victorious buddhas, Longchenpa:

 

ཕ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མི་དམན་ཡང༌། །

pa khyé kyi chinlap mi men yang

Father of mine, your blessings are not without power,

རྒྱུད་ཉོན་མོངས་དྲག་པོས་ཡོངས་བཟུང་ནས། །

gyü nyönmong drakpö yong zung né

Yet my mind is in the grip of tempestuous disturbing emotions,

ལས་ནག་པོའི་སྤྱོད་པ་དར་བའི་ཚེ། །

lé nakpöi chöpa darwé tsé

And as our negative actions and karma grow ever stronger,

དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

dü nyikma nga döi semchen nam

All that awaits the sentient beings of this degenerate age

འོག་ངན་སོང་གཡང་ས་ཁོ་ནར་ལྷུང༌། །

wo ngen song yangsar khonar lhung

Is to fall into the depths of the lower realms:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ལས་སྔར་བྱས་རྣམས་ལ་དོན་མ་མཆིས། །

lé ngar ché nam la dön ma chi

Whatever I’ve done in the past has been devoid of any meaning,

ཆོས་སྔར་བྱས་རྣམས་ལ་ཆོས་བརྒྱད་འདྲེས། །

chö ngar ché nam la chö gyé dré

The Dharma I have practised till now has been riddled with the eight worldly preoccupations,

ལམ་རྣལ་མ་བསྒྲུབས་པ་གཅིག་མ་དྲན། །

lam nalma drubpa chik ma dren

Never did it occur to me, even once, to follow the genuine path.

ད་ཁྱེད་རང་མིན་པ་རེ་ས་མེད། །

da khyerang minpa ré sa mé

Now there is no-one I can rely on, save you:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ལར་གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུས་རྒྱབ་ནས་དེད། །

lar shinjéi kyébüi gyap né dé

While the Lord of Death hounds me from behind,

དུས་ལོ་ཟླ་ཞག་གི་མདུན་ནས་བསུས། །

dü lo da zhak gi dün né sü

Days, months, years—time draws me onwards from in front,

འཕྲལ་རྣམ་གཡེང་བྱ་བས་བར་ནས་བྲིད། །

tral namyeng chawé bar na dri

And in between, seduced and enthralled by distraction,

དེ་མ་ཚོར་བསླུས་ཤིག་བྱུང་ཉན་གདའ། །

dé ma tsor lü shik jung nyen da

The danger is that, without ever even realizing it, I’ll be completely deceived:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

གཞོན་དབང་པོ་གསལ་ཚེ་བྱིས་པའི་སེམས། །

zhön wangpo sal tsé chipé sem

In the prime of youth, the mind is immature.

ལུས་དར་ལ་བབ་ཚེ་བྲེལ་བས་གཡེང༌། །

lü dar la bap tsé drelwé yeng

When we come of age, we’re distracted by busyness.

ད་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །

da gé shing khokpar gyurpé tsé

Once old age and infirmity set in,

ཆོས་གཤའ་མ་དྲན་ཀྱང་ཕྱིས་ནས་སོང༌། །

chö sha ma dren kyang chi né song

We may think about the real Dharma, but then it’s far too late:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

རང་སྡོད་པར་འདོད་ཀྱང་སྡོད་དབང་མེད། །

rang döpar dö kyang dö wang mé

I wish to stay on here, but it’s out of my control,

ནོར་ཁྱེར་བར་འདོད་ཀྱང་ཁྱེར་མི་བཏུབ། །

nor khyerwar dö kyang khyer mi tup

I wish to bring my possessions, but I cannot take a thing,

གྲོགས་འགྲོགས་པར་འདོད་ཀྱང་རང་གཅིག་པུ། །

drok drokpar dö kyang rang chikpu

I wish for the comfort of companions, but I have to go alone;

སང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འགྲོ་བར་ངེས། །

sang jikten parol drowar ngé

Sooner or later, I will go on to the next world, that’s for sure:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ཚེ་འདི་ཡི་བག་ཆགས་འཕེན་པའི་མཐུས། །

tsé di yi bakchak penpé tü

Propelled by the habitual patterns of this life,

ལམ་བར་དོའི་འཕྲང་ལ་ཅི་འདྲ་ཨང༌། །

lam bardöi trang la chi dra ang

What will it be like, my journey through the bardo realm?

དཔེ་མདང་སུམ་ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་བཞིན། །

pé dangsum nyalwé milam zhin

It will be as hard for me to control

ལར་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །

lar rangwang tobpa shintu ka

As the dreams I had in my sleep last night:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

སྤྱིར་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་སྙིང་པོ་མེད། །

chir khorwé chö la nyingpo mé

All things in saṃsāra and nirvāṇa are devoid of any substance,

སྒོས་མི་རྟག་ལུས་ལ་སྙིང་པོ་མེད། །

gö mitak lü la nyingpo mé

This body will not last, and has no reality of its own.

འདི་ནམ་མཁར་ཤར་བའི་འཇའ་ཚོན་འདྲ། །

di namkhar sharwé ja tsön dra

Like the rainbow that arches across the sky,

དེ་བདེན་པར་བཟུང་ཡང་ཡལ་ནས་འགྲོ། །

dé denpar zung yang yal né dro

It is taken as real, but fades into thin air:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ཡར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དད་པ་མེད། །

yar sangyé nam la dépa mé

Towards the buddhas, I have not the slightest devotion,

མར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆུང༌། །

mar semchen nam la nyingjé chung

For sentient beings, only the meagrest compassion,

གོས་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་ཀྱང་གཟུགས་བརྙན་ཙམ། །

gö ngur mik gyön kyang zuknyen tsam

The red robes I wear are only a show, and

སྐྲ་སྤུ་གྲིས་གཞར་ཡང་དོན་སྒོ་ཆུང༌། །

tra pudri zhar yang dön go chung

My shaven head means next to nothing:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ཆོས་ཐོས་པ་མང་ཡང་གནད་མ་ཁྲོལ། །

chö töpa mang yang né ma trol

So many teachings I’ve heard, but I’ve not yet got the crucial point,

ཁ་བཤད་པ་ཚོ་ཡང་རྒྱུད་མ་དུལ། །

kha shepa tso yang gyü ma dul

However artful at talking, my basic being is still untamed,

གནས་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ཡང་ཁྱིམ་ལ་སྲེད། །

né ritrö drim yang khyim la sé

I put myself into retreat, but I’m craving for home and family,

མིག་ལྟ་སྟངས་བྱས་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་མེད། །

mik ta tang ché kyang nyam nyong mé

I’ve got my eyes in the right gaze, but lack any real experience:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

མི་གཞན་གྱི་སྐྱོན་མཚང་ཆུང་ངུ་རིག །

mi zhen gyi kyön tsang chungu rik

By marking even the smallest failing in others,

རང་ཁོང་ནས་རུལ་བ་ཡེ་མ་ཚོར། །

rang khong né rulwa yé ma tsor

But failing ever to notice how rotten I am inside,

མི་གཞན་གྱི་མགོ་བོ་བསྐོར་བསྐོར་ནས། །

mi zhen gyi gowo kor kor né

By constantly fooling and misleading other people,

སྡུག་རང་གི་ཉོས་པ་མ་ལགས་སམ། །

duk rang gi nyöpa ma lak sam

Aren’t I just purchasing my own misery?

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ཁོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མ་ལུས་ཀུན། །

khong gyalwé sungrap malü kun

How can ignoring that the teachings of all the buddhas

སེམས་རྒྱུད་ལ་ཨེ་ཕན་མི་སེམས་པར། །

sem gyü la é pen mi sempar

Are there to benefit my mind,

ཁེ་གྲགས་པ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ཐོས་བསམ་བྱས། །

khé drakpa drup chir tö sam ché

And studying instead for the sake of profit or renown,

དེ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཨེ་འགྲོ་ཨང༌། །

dé tarpé lam du é dro ang

Ever lead me along the path of liberation?

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

ང་ཆོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་སྒྲུབ། །

nga chöpé tsul gyi jikten drup

Passing for a practitioner, my practice is only worldly achievement,

ལར་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཆོད་པ་ལེན། །

mar kyewo kun gyi chöpa len

Taking offerings from all and sundry,

ཚེ་ཡང་ཡེང་བྱ་བའི་ངང་དུ་བཏང༌། །

tsé yang yeng chawé ngang du tang

Careless and easy-going, I watch my life go by.

དབུགས་ཁྲོག་གེར་འགྲོ་དུས་ཅི་འདྲ་ཨང༌། །

wuk trokger dro dü chi dra ang

Yet when I breathe out for the very last time, what’ll happen to me then?

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on me with all your compassion!

 

བདག་དེ་སླད་སྐྱོ་བ་གཏིང་ནས་སྐྱེས། །

dak dé lé kyowa ting né kyé

Because of all this, I feel my heart breaking in sorrow,

ཡར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yar sangyé nam la solwa dep

And I pray now to all the buddhas,

སྤྱིར་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དང༌། །

chir nyikmé dü kyi semchen dang

For the beings of this degenerate age, and

སྒོས་ཆོས་གཟུགས་ཚུལ་ཅན་བདག་སོགས་ལ། །

gö chö zuk tsulchen dak sok la

Especially those like me, who just bear the likeness of practitioners:

ཕ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཀློང་ཆེན་པ། །

pa tukjé zik shik longchenpa

Longchenpa, father of mine, look on us with all your compassion!

 

བུ་ང་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད། །

pu nga la ré sa zhen na mé

This child has no-one to rely on now but you.

བྱ་བྲལ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཁྱེད་རང་ཤེས། །

chadral gyi kyi duk khyerang shé

Idling my time away—happy, suffering, whatever happens to me, I am in your hands.

དབྱིངས་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས། །

ying zakmé dechen podrang né

Lord, in the palace of the space of immaculate great bliss,

མགོན་ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཤོག །

gön khyé dang yermé ro chik shok

May I remain one with you, always and forever!

 

ཅེས་གླུ་དོན་ལ་སེམས་ཞིང༌། གླུ་དལ་མོས་ལེན་ན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

If you reflect on the meaning of this song, and sing it in a free flowing chant, the blessing of the lama will come to you, forceful and intense.

 

འདི་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཐུགས་དམ་ནར་མ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།། །།

This was extracted from Khenpo Ngakchung Rinpoche’s Perpetual Wisdom Practice (Tukdam Narma).

 

| Rigpa Translations, 2000

 

Source: mKhan po ngag dgaʼ. "rgyang glu." In Thugs dam nar ma nang gi nyams bzhes kyi yig chung gsang ba snying gi rgya can. BDRC MW3CN720: pp. 31-34.

 

Version: 1.4-20220314

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept