Prayer to Pema Tötreng Tsal

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersKhenchen Ngawang Palzang

English | བོད་ཡིག

Khenchen Ngawang Palzang

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

Prayer to Pema Tötreng Tsal

by Khenpo Ngawang Palzang

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

sangye kün ngö pema tötreng tsal

To the true embodiment of all buddhas, Pema Tötreng Tsal (Lotus Skull-Garland),

སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

go sum güpa chenpö solwa deb

I pray with intense devotion of body, speech and mind:

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །

chi nang sangwé barché zhiwa dang

Pacify outer, inner and secret obstacles,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrub tsal du sol

And grant me supreme and ordinary attainments!

 

ཞེས་པའང་བླ་མ་རྡོ་རྗེའི་ངོར་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་བ་དགེའོ།།

Pema Ledreltsal wrote this for Lama Dorje. May it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019

 

Source: ngag dbang dpal bzang. gsung 'bum/_ngag dbang dpal bzang /. 9 vols. Chengdu: [s.n.], [199-?]. (BDRC W22946) Vol. 1: 49

 

Version: 1.2-20220114

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept