Aspiration to Accomplish Khecara

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersLelung Shepé Dorje

English | བོད་ཡིག

Lelung Shepé Dorje

Lelung Shepé Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

The Magical Lasso

A Prayer of Aspiration to Accomplish Khecara

by Lelung Shepé Dorje

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

སྣང་གྲགས་འགྱུ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །

nang drak gyuwé chö nam kün

All phenomena which appear, resound, and pass through the mind

འཇོ་སྒེག་ལྷ་མོའི་རྣམ་འགྱུར་དུ། །

jogek lhamö namgyur du

Are the appearances of the charming goddess,

ཅིར་ཡང་རོལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན། །

chiryang rolpé gyutrul chen

Who magically displays as anything whatsoever:

རང་རིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོར་འདུད། །

rangrig chakgya chenmor dü

To the reflexive awareness of the Great Seal Mahāmudrā, I bow down.

 

ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །

tokta mepé dorjé sem

Through the vajra mind, which has neither beginning nor end

འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིས། །

khordé kün la khyabpa yi

And which pervades the whole of saṃsāra and nirvāṇa,

འཆིང་དང་གྲོལ་མཛད་དེ་དང་དེར། །

ching dang drol dzé dé dang der

You manifest in untold ways for those who are bound and set free—

ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས། །

chiryang charwé lhatsok gong

Assembly of deities, please consider me!

 

བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །

dak ni tokma mepa né

Throughout beginningless time,

ཀུན་ནས་དཀྲིས་པས་རྣམ་པར་དཀྲུགས། །

künné tripé nampar truk

I have been plagued by my [mental] entanglements,

ལས་ཉོན་སྲ་བའི་ཞགས་པས་བཅིངས། །

lé nyön sawé zhakpé ching

And the intractable lasso of karma and afflictions has tightened around me,

ཉམ་ཐག་འཁོར་བའི་གནས་སུ་འཁྱམས། །

nyamtak khorwé né su khyam

As I wander through the destitute abodes of saṃsāra.

 

ད་ནི་འཇིགས་པས་ཡིད་གདུངས་ཏེ། །

dani jikpé yi dung té

Now my mind is tortured by fear,

སྐྱབས་གནས་ཁྱེད་རྣམས་མ་ལགས་པའི། །

kyabné khyé nam malakpé

So from the depth of my heart, I take refuge in you,

གཙོ་བོ་གཞན་དུ་སྐྱབས་མ་མཆིས། །

tsowo zhendu kyab ma chi

For there are no principal protectors other than you,

སྙིང་ནས་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

nying né khyö la kyab su chi

The sources of refuge!

 

གདུང་བའི་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག །

dungwé mik né chima truk

Tears flood from my despairing eyes;

སྐྱོ་བའི་སྨྲེ་སྔགས་ཤུགས་རིང་འབྱིན། །

kyowé mengak shuk ring jin

I cry out in sorrow and sigh deeply;

བཟོད་མེད་སྙིང་རླུང་ཁོང་ནས་ལངས། །

zömé nying lung khong né lang

And an unbearable melancholy arises from within;

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་གཟིགས་སམ། །

solwa debpa di zik sam

Can you not perceive this supplication of mine?

 

ཀྱེ་མ་བདག་ནི་ཁྱོད་བསམས་ནས། །

kyema dak ni khyö sam né

Alas, I have been thinking of you

ཉིན་མཚན་ལེ་བར་མ་མཆིས་པར། །

nyintsen lewar machipar

Uninterruptedly, day and night.

གདུང་བས་སྐྱབས་སུ་རེ་བ་ལ། །

dungwé kyab su rewa la

And so, will you not compassionately consider

ཐུགས་རྗེས་དགོངས་པར་མི་མཛད་དམ། །

tukjé gongpar mi dzé dam

My yearning hope for refuge?

 

གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདིར། །

ting ta mepé gyatso dir

In this bottomless and boundless ocean,

གནས་བཅས་འཇིགས་པས་གཙེས་པའི་དུས། །

né ché jikpé tsepé dü

When its inhabitants are oppressed by fear,

དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་མི་མཛད་ན། །

ukyung zengtö mi dzé na

If you do not provide respite and encouragement,

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཅི་ཞིག་བྱ། །

khyö kyi tukjé chizhik ja

What is the use of your compassion?

 

ཡུན་རིང་དུས་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །

yün ring dü né drubpa yi

As I have engaged in your practice for a long time,

མ་གཅིག་ལྷ་མོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི། །

ma chik lhamo khyé nam kyi

Sole mother goddess,

མཛེས་ཞལ་ནམ་མཁའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །

dzé zhal namkhé jé drowa

Will you not deign to reveal just a tiny portion of

ཟུར་ཙམ་སྟོན་པར་མི་གནང་ངམ། །

zur tsam tönpar mi nang ngam

Your exquisite face that resembles the sky?

 

ལས་ཉོན་སྲ་བའི་དཔྱང་ཐག་འདི། །

lé nyön sawé chang tak di

This tight collar of karma and mental afflictions,

ཕན་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་རལ་གྲི་ཡིས། །

pen dzé tukjé raldri yi

If you do not swiftly act to sever it

མྱུར་དུ་གཅོད་པར་མི་མཛད་ན། །

nyurdu chöpar mi dzé na

With the beneficial sword of compassion,

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་མི་ཉམས་སམ། །

khyö kyi tukdam mi nyam sam

Would this not undermine your sacred commitments?

 

ཁྱོད་ཀྱང་སྔོན་གྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །

khyö kyang ngön gyi dü kyi tsé

When even in your previous lives,

བདག་ལྟར་རྨོངས་པ་ཞིག་ལགས་ན། །

dak tar mongpa zhik lak na

You were once deluded like me;

སྒོ་གསུམ་མི་ཤེས་བག་མེད་པས། །

go sum mi shé bakmepé

If, through unawareness and carelessness of my three doors,

ནོངས་པར་ཐུགས་ཀྱང་འཁྲུག་མི་འཚལ། །

nongpar tuk kyang truk mi tsal

I make mistakes, there is no need to be upset.

 

ཤིན་ཏུ་བཙོག་པའི་རྐྱལ་པ་ལ། །

shintu tsokpé kyalpa la

How could the excellent nature arise

རང་བཞིན་བཟང་པོ་ཅི་ལ་འཆར། །

rangzhin zangpo chi la char

In such a filthy leather bag [as this body]?

དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་ནོངས་པ་རྣམས། །

dechir dak gi nongpa nam

Compassionate one, for this reason,

བཟོད་པར་བཞེས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

zöpar zhé shik tukjé chen

Please be patient with the mistakes I have made!

 

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་ནས། །

tsa sum lha yi khorlo né

Bless me so that I may be benefitted

བེམ་པོའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུན་ཆད་ཀྱིས། །

bempö namgyur tsünché kyi

By whatever manifestations are appropriate,

བཀོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་པས། །

köpa gang la gang tsampé

From the maṇḍalas of Three Root deities

བདག་ལ་ཕན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak la penpar jingyi lob

Down to expressions of inanimate form!

 

གཟུགས་སུ་སྣང་བའི་དངོས་པོ་ཀུན། །

zuk su nangwé ngöpo kün

As all things which visibly appear

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་འཕྲོག་པའི། །

tongwa tsam gyi yitrok pé

Arise as the display of the lovely and beautiful goddess,

མཛེས་སྡུག་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་ཤར། །

dzé duk lhamö rolpar shar

Whose mere glance is enchanting;

བདེ་ཆེན་འབར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dechen barwar jingyi lob

Please bless me that the great bliss blazes forth!

 

ཟིན་དང་མ་ཟིན་སྒྲ་རྣམས་ཀུན། །

zin dang ma zin dra nam kün

As all sounds, whether natural or deliberately produced,

གྲག་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འབྱོངས། །

drak tong ngak kyi khorlor jong

Manifest as the wheel of mantra—sound and emptiness,

རླུང་སྔགས་གཉིས་སུ་མི་ཕྱེད་པའི། །

lung ngak nyi su michepé

Please bless me so that the power of

ནུས་པ་འབབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nüpa babpar jingyi lob

The indivisibility of prāṇa and mantra arises!

 

རྟོག་ཚོགས་གང་ཤར་སྣང་བ་ཀུན། །

toktsok gangshar nangwa kün

Let whatever conceptual patterns arise, all appearances,

སྔོན་བསུ་རྗེས་གཅོད་མེད་པར་དེངས། །

ngönsu jechö mepar deng

Dissipate without being anticipated or pursued;

རང་སར་བཞག་པས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ། །

rang sar zhakpé chökur drol

And as I allow them to rest in their own place, so that they are liberated in the dharmakāya,

རྟོགས་པ་འབར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tokpa barwar jingyi lob

Please bless me so that realisation may blaze forth!

 

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་པ། །

né sum khandro ma lüpa

May all ḍākinīs of the three worlds

རང་དབང་མེད་པར་གྲོགས་སུ་ཁུག །

rangwang mepar drok su khuk

Be summoned irresistibly as companions;

ཡིད་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བྱེད་པའི། །

yi kyi rewa kong jepé

Please bless me that they may grant the attainments

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngödrub tsolwar jingyi lob

That fulfil the hopes within my mind!

 

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་པས། །

damchen gyatso malüpé

Let the ocean of oath-bound ones, without exception,

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ། །

galkyen barché tamché sel

Clear away all adversity and obstacles.

རབ་འབྱམས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི། །

rabjam trinlé nampa zhi

Please bless me that they may accomplish, without hindrance,

ཐོགས་མེད་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tokmé drubpar jingyi lob

The infinite array of the four types of enlightened activity!

 

བཟང་ངན་རྐྱེན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཀུན། །

zang ngen kyen gyi jedrak kün

Let the variety of good and bad conditions

ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་རྒྱན་དུ་ཤར། །

tamché ro chik gyen du shar

Arise as the ornament of one taste.

འདེམས་ངོའི་དགག་སྒྲུབ་མེད་པ་ཡི། །

dem ngö gak drub mepa yi

Please bless me to practice the yogic conduct

བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tulzhuk chöpar jingyi lob

In which there is no preference for cultivating or rejecting.

 

སྣང་བ་སྟོང་པའི་རྩལ་དུ་ཤར། །

nangwa tongpé tsal du shar

As appearances arise as the dynamic expression of emptiness,

སྟོང་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཉིད་དུ་ངེས། །

tongpa tendrel nyi du ngé

And emptiness is ascertained as dependent arising itself,

ཟུང་འཇུག་ཅོག་བཞག་ཆེན་པོར་འབྱམས། །་

zungjuk chok zhak chenpor jam

Please bless me [to attain] the Great Perfection

རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dzogpachenpor jingyi lob

And merge into the great, freely resting union.

 

དབྱིངས་རིག་ཀ་དག་ཆེན་པོ་དང་། །

yingrik kadak chenpo dang

The great primordial purity of space-awareness

རྩལ་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གཉིས། །

tsalnang lhündrub tögal nyi

And the spontaneously accomplished manifestation of dynamic energy, Leaping Over—

རེས་འཇོག་ཕྱོགས་རེར་མ་གོལ་བའི། །

rejok chokrer magolwé

Please bless me that I may practice the excellent path

ལམ་བཟང་སྤྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lamzang chöpar jingyi lob

That does not stray into favouring one practice over another.

 

དང་པོར་ཆོས་ཉིད་སྣང་བ་ཤར། །

dangpor chönyi nangwa shar

First, the vision of dharmatā arises,

བར་དུ་སྣང་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །

bardu nangwé chok künkhyab

Then, the visions extend in all directions,

ཐ་མར་ཀུན་ཀྱང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

tamar kün kyang ying su tim

Finally, everything dissolves into space;

གྲོལ་སར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drol sar chinpar jingyi lob

Please bless me to reach the state of liberation!

 

གནས་མཆོག་པདྨོ་བཀོད་ལ་སོགས། །

né chok pemo kö lasok

In the naturally manifesting buddha-fields of Akaniṣṭha

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུ་བའི། །

né sum khandro kün duwé

And places where all ḍākinīs of the three worlds gather,

རང་སྣང་འོག་མིན་ཞིང་རྣམས་སུ། །

rangnang womin zhing nam su

Supreme holy sites, such as Pemokö,

འགྲོ་དོན་སྐྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dro dön kyongwar jingyi lob

Please bless me to attend to beings’ benefit!

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum gyalwa tamché kyi

Please bless me that I may tame

མངོན་སུམ་འདུལ་བར་མ་ནུས་པའི། །

ngönsum dulwar ma nüpé

All beings of lesser fortune, however many there are,

སྐལ་དམན་སྐྱེ་བོ་ཇི་སྙེད་པ། །

kal men kyewo jinyepa

Those whom all the victorious ones of the three times

བདག་གིས་འདུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak gi dulwar jingyi lob

Are incapable of taming directly!

 

ནམ་མཁའ་ཟད་པར་མ་གྱུར་པར། །

namkha zepar magyur par

Please bless me that I may carry out the benefit of beings,

སྐྱོ་ངལ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ཡིས། །

kyo ngal mepé chöpa yi

Tirelessly and without discouragement,

འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པ་འགྲོ་བའི་དོན། །

peldrib mepa drowé dön

Without my actions waxing and waning,

བདག་གིས་སྤྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak gi chöpar jingyi lob

Until space itself fades away!

 

བདག་ནི་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང་། །

dak ni tong dang töpa dang

May all those who see or hear me,

མིང་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡང་། །

ming tsam dzinpar jepa yang

Or even merely recall my name,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཏེ། །

kham sum khorwa dongtruk té

Be delivered from the depths of saṃsāra’s three realms.

ཆམ་གཅིག་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

cham chik drolwar jin gyi lob

Bless me that I may simultaneously liberate them all!

 

གང་ཞིག་ཕན་པར་སེམས་པ་དང་། །

gangzhik penpar sempa dang

Bless me to train those whose minds are altruistic,

བཏང་སྙོམས་བར་མ་དག་ཀྱང་རུང་། །

tangnyom barma dak kyang rung

As well as those with feelings of indifference,

བརྙས་སྨོད་བརྡེག་འཚོག་མཚང་འབྲུ་བ། །

nyé mö dek tsok tsang druwa

And especially those who would disparage others,

ལྷག་པར་འདུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhakpar dulwar jingyi lob

Or abuse them and expose their hidden faults.

 

དུག་གསུམ་དྲག་པོས་རྒྱུད་སྦགས་ཤིང་། །

duk sum drakpö gyü bak shing

The beings whose mind streams are sullied by the intense three poisons,

ངན་སོང་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་དུ། །

ngensong sum dang khyepardu

And those who experience the suffering of the three lower realms,

བར་དོའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤྱོད་པའི། །

bardö dukngal la chöpé

And in particular the suffering of the intermediate state;

འགྲོ་བ་འདུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drowa dulwar jingyi lob

Please bless me so that I may tame them all!

 

རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །

rigdzin pema jungné dang

Please bless me so that my mind may be of one taste

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པར་རོ་གཅིག་པས། །

tuk kyi gongpar ro chikpé

With the enlightened wisdom mind of Vidyādhara Padmasambhava,

རྣམ་ཐར་མཉམ་པར་སྤྱོད་པ་ཡི། །

namtar nyampar chöpa yi

And I may thereby accomplish the two aims

དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dön nyi drubpar jingyi lob

Through conduct that is comparable to his life of liberation!

 

བདག་ནི་གལ་ཏེ་ཚེ་འདི་ལ། །

dak ni galté tsé di la

If I do not seize

བཙན་ས་ཟིན་པར་མ་གྱུར་ན། །

tsensa zinpar magyur na

The citadel [of enlightenment] in this life,

ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །

namzhik chiwé dü kyi tsé

Then, when I reach the moment of death,

ཁྱེད་རྣམས་བསུ་བའི་ཕྱིར་གཤེགས་ཤིག །

khyé nam suwé chir shek shik

May you all come back to welcome me.

 

ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་པོར་སྟོན། །

zhal gyi kyilkhor salpor tön

May you clearly reveal the maṇḍala of your face,

དབུགས་དབྱུང་གསུང་གི་སྣང་བ་སྩོལ། །

ukyung sung gi nangwa tsol

Bestow the elucidation of your comforting speech,

བརྩེ་གདུང་མཛའ་བའི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །

tsedung dzawé tukjé zung

Embrace me with your compassion of love, affection, and friendliness,

འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་དྲོངས། །

ösal dewa chenpor drong

And lead me to the great bliss of luminosity.

 

འཁྲུལ་བའི་སྣང་བར་ཨ་འཐས་པའི། །

trulwé nangwar até pé

When the terrors of the intermediate state arise

བར་དོའི་འཇིགས་སྐྲག་ཤར་བ་ན། །

bardö jiktrak sharwa na

As deluded perception solidifies,

མདུན་བསུས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་ནས་བརྟེན། །

dün sü gyab kyor ta né ten

Be a welcome in front, a support behind, and an assistance all around.

འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་རང་སར་སྐྱོངས། །

trulpa tamché rang sar kyong

Keep all delusions in their own place!

 

བར་དོར་གྲོལ་བར་མ་གྱུར་ན། །

bardor drolwar magyur na

If I am not liberated in the intermediate state,

སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་སྣ་ཚོགས་སུ། །

trulpé zhingkham natsok su

May I be born on the stem of a lotus

པདྨའི་སྡོང་པོ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། །

pemé dongpo lé kyé té

In various emanated pure lands,

མཚན་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ཤོག །

tsen dang denpé lü tob shok

And may I obtain a body endowed with the marks of enlightenment!

 

སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་གཟུངས་སྤོབས་སོགས། །

chen dang ngönshé zung pob sok

Through the limitless gates of meditative absorption,

ཏིང་འཛིན་སྒོ་བརྒྱ་མཐའ་ཡས་པས། །

tingdzin go gya tayepé

Including the divine eye, clairvoyance, retention, and eloquence,

བདག་རྒྱུད་ལྷག་པར་ཕྱུག་པ་དང་། །

dak gyü lhakpar chukpa dang

May my mind stream become abundantly enriched,

འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིར་དབང་འབྱོར་ཤོག །

trinlé nam zhir wangjor shok

And may I gain mastery over the four kinds of enlightened activity!

 

འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པས་མི་བརྫི་ཞིང་། །

jung zhi nöpé mi dzi zhing

May I not fall victim to harm from the four elements,

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྲུབ་སྟེ། །

chimé dorjé ku drub té

And may I accomplish the deathless vajra-body,

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །

dorjé tekpé naljor gyi

And thus complete the paths and stages of maturation and liberation

སྨིན་གྲོལ་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

mindrol salam tarchin shok

Of the Vajrayāna yoga!

 

མདོར་ན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dorna nekab tamché du

In brief, may the ocean of ḍākinīs grant their blessings,

རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་གང་ཡིན། །

rang dang zhen gyi dön gang yin

That I may accomplish

ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །

tamché khandro gyatso yi

All that is beneficial to myself and others

གཡེལ་མེད་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yelmé drubpar jingyi lob

In all circumstances without ever wavering!

 

དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་དང་། །

dü sum sakpé gé tsok dang

Through the accumulation of virtue gathered throughout the three times,

ཁྱད་པར་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །

khyepar tsa sum lhatsok kyi

And in particular, the power of the truth of the inconceivable compassion

ཐུགས་རྗེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །

tukjé sam gyi mi khyabpé

Of the Three Roots and the assembly of the deities,

བདེན་མཐུས་སྨོན་ལམ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

den tü mönlam nyur drub shok

May these aspirations be swiftly accomplished!

 

ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་། །

chönyi sam gyi mi khyab kyang

Although dharmatā is inconceivable,

ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་མི་སླུ་བས། །

chöchen tendrel mi luwé

The truth never changes,

བདེན་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དེས། །

denpa gyurwa mepa dé

Since the dependent arising of conditioned phenomena is infallible;

ཅི་བཏབ་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

chi tab mönlam drubpar shok

Thus, may any aspirations I have formulated be accomplished!

 

ཅེས་གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་དབང་མེད་དུ་འགུག་པར་བྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ནི་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོར་གཅིག་ཏུ་མོས་པ་འཕྲིན་ལས་བློ་གསལ་གྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་ངེས་མེད་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆགས་པ་རྡོ་རྗེས་འོག་མིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨོ་བཀོད་ཀྱི་སྐུ་འཁོར་གྱི་ཆ་ལས་འཁོར་ལོ་ལྔའི་ནང་ཚན་སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆར་གཏོགས་པ་ཀློ་ཁུག་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འདབས་བདུད་འདུལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒར་དུ་སྤེལ་བ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

In order to fulfil the insistent request of Trinlé Losal, who holds a singular devotion to all the oceans of ḍākinīs who pervade all of space, I, Chagpa Dorjé the aimless yogin, wrote “The Magical Lasso: An Aspirational Prayer” that spontaneously summons all the oceans of ḍākinīs of the three worlds. It was composed at the camp of Düdül Dewa Chenpo (Demon-Taming Great Bliss) in the vicinity of the palace of the lord of the Lo people. This area belongs to the heart dharmacakra, one of five cakras of the retinue of Pemokö, the supreme emanated realm of Akaniṣṭha. May there be happiness and well-being!

 

| Translated by Tom Greensmith, Tenzin Choephel and Ryan Jacobson, 2021.

 

Source: Bzhad pa'i rdo rje. 1983–1985. “mkha' spyod grub pa'i smon lam 'phrul gyi zhags pa sogs.” In gsung 'bum/_bzhad pa'i rdo rje, vol. 7, pp. 421–428. Leh: T. Sonam & D.L. Tashigang. BDRC W22130

 

Version: 1.1-20230627

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept