Damchen Chitor

Deities › Dharma Protectors | Practices › Torma Offering | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersMinling Terchen Gyurme Dorje

English | བོད་ཡིག

Minling Terchen Gyurme Dorje

Minling Terchen Rigdzin Gyurme Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅།  །དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།  །

Damchen Chitor: A Brief Practice of Torma Offering to the Oath-Bound Guardians1

by Minling Terchen Gyurme Dorjé

 

ཨོཾ་སིདྡྷི་རསྟུ།

Om siddhirastu!

བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་ཡི་དམ་ལྷ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །དེ་མཉེས་བྱེད་པའི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་དག །དང་པོའི་ལས་ཅན་དོན་དུ་ཉུང་ངུར་བྲི། །

Paying homage to the supreme lama, inseparable from the yidam deity, and the infinite hosts of oath-bound guardians, I shall briefly set out, for the sake of beginners, the activities of offering torma to delight these guardians.

འདིར་དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ། སྐུ་རྟེན་སྤྱན་གཟིགས་སོགས་མཛེས་པར་བསྟར་ཞིང་གཏོར་སྣོད་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད། ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དམ་ཅན་སྤྱི། གཏེར་སྲུང་གཞི་བདག་དང་བཅས་པའི་གཏོར་མ་རྒྱན་ལྡན། སྨན་རཀ་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་བཤམས། རང་གི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ཐོད་རྔ། མེ་ཏོག་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པའི་བར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་གཏོར་རྣམས།

Those wishing to offer tormas to the oath-bound guardians should, in an agreeable location, clean and arrange representations of enlightened forms, such as Avalokiteśvara. Then, in the three torma receptacles place decorated tormas of the lama and yidam inseparably united, the wisdom protector Mahākāla, and the oath-bound terma guardians and local deities, together with the medicinal nectar (men), rakta, and seven offering bowls. Place in front of yourself the inner offerings, vajra and bell, skulldrum, flowers and all the necessary articles. Having practised the self yoga as a preliminary, purify the offerings and tormas with raṃ, yaṃ and khaṃ and then recite the following:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གྱིས་བསང་སྦྱང།སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྂ་ལས་རླུང་རྂ་ལས་མེ་ཁྂ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་

ram yam kham tongpé ngang lé yam lé lung ram lé mé kham lé migö gyepu sum la tenpé

Raṃ yaṃ khaṃ! From the state of emptiness, out of yaṃ there arises wind, out of raṃ there arises fire, and out of khaṃ there appears a tripod of three human skulls.

ཨ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱཿ མཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཱཾ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་སྒྲོན་མ་ལྔར་གྱུར་པ་སོ་སོའི་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པ་དང་བཅས་པའི་

a yik lé jungwé töpé nö du chü tamché hung om so ang hah | mum lam mam pam tam lé dütsi nga dang drönma ngar gyurpa sosö sabön gyi tsenpa dang chepé

Upon this tripod, out of a syllable A, there appears a skull, its contents transformed through hūṃ oṃ swa ang hah and mum lam mam pam tam into the five nectars and five lamps, each marked with their own seed syllable.

འོག་གི་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་རྫས་ཐམས་ཅད་ཞུ་ཞིང་འདྲེས་པའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་གནས་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀ་ནས་

ok gi lung yö mé bar dzé tamché zhu zhing drepé teng gi namkha la om ah hung gi yigé sum nepa le tröpé özer gyi dezhin shekpa tamché kyi tukka né

As the wind stirs beneath them, fire blazes up, melting and mixing all the substances. In the sky above are the three syllables oṃ āḥ hūṃ, emanating rays of light to invoke wisdom nectar from the hearts of all the buddhas.

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་སྟེ་རིམ་པར་ཞུ་བ་ལས་དམ་ཚིག་གི་རྫས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། 

yeshe kyi dütsi kuk yigé sum la tim té rimpar zhuwa lé damtsik gi dzé dang ro chik tu gyur

The wisdom nectar is absorbed into the three syllables, and they gradually melt, mixing inseparably with the samaya substances.

ལག་གཡོན་གདེང་ཨོཾ་གྱིས་སྦྱང། གཡས་གདེངས་ཨཱཿས་སྤེལ། སྙིམ་པ་བཀན་ཏེ་ཧཱུཾ་གིས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱས། མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱས་ཧོ་ཞེས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བལྟས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

As you consider this, bless the offerings in the following way: raise your left hand and purify with oṃ, raise your right hand and increase with āḥ, cup your hands together and, with hūṃ, transform them so that they take on the most excellent colour, scent and taste, and, with the mudrā of the garuda and the syllable ho, are transformed into immaculate nectar.

om ah hung ho

དེ་ནས་མགྲོན་བསྡུ་བ་ནི།

Then for the invitation of the guests

རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གློག་འཁྱུག་པ་ལྟར་འཕྲོས་པས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་སོགས་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

rang gi nyinggé hung lé özer chakkyü nampachen lok khyukpa tar tröpé pal yeshe kyi gönpo sok damchen chamdral kadö khor dang chepa tamché

From the syllable hūṃ at my heart appear hook-shaped rays of light, streaking out like lightning, to invoke the glorious wisdom protectors and oath-bound guardians, together with their consorts, retinues and attendants.

རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པ་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དུ་མར་འཆར་བ་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ཞིང༌། 

rangzhin chö kyi ying lé gyutrul gyi rolpa zhitrö nyam dumar charwa namtrul sam gyi mi khyabpé köpa chenpö dün gyi namkhar benza samadza

They arise out of the dharmadhātu, and appear in a display of magical forms, some peaceful, some wrathful. They all gather in the sky before me, in a vast array that defies the imagination. Vajra samāja.

Invocation

ཧཱུཾ། ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་དབྱིངས། །

hung, chöying kha tar dakpé ying

Hūṃ! From the dharmadhātu, space-like realm of purity,

མི་གཡོ་འོག་མིན་ཉམས་དགའི་གནས། །

mi yo omin nyamgé né

Immutable Akaniṣṭha, the realm of joy,

རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ནཱ་ལེནྡྲ། །

dorjé den dang nalendra

The Vajra Seat (Bodhgaya) and Nālandā,

དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་ཉེར་བཞིའི་ཡུལ། །

durtrö gyé dang nyerzhi yul

The eight charnel grounds and twenty-four sacred places,

ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས། །

chok chü zhingkham rabjam né

And all the infinite pure realms throughout the ten directions,

དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ནི། །

palden gönpo chamdral ni

Glorious protectors, together with your consorts, retinues,

བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །

kadö damchen gyatsor ché

Attendants and all you oath-bound guardians in this ocean-like gathering,

བདག་གིས་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །

dak gi depé chendren na

When I invite you here, through the force of my faith,

སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར། །

ngön gyi zhalzhé damché tar

As in the solemn oaths you took in the past,

བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

tenpa sung chir shek su sol

Come now, to protect the teachings, I pray!

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་སྤྱན་དྲངས་ལ། 

om shri benza dharmapala sapariwara benza samadza

Request to be Seated

ཧཱུཾ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

hung, dü sum sangye tamché kyi

Hūṃ! Great samaya-bound protectors of the teachings

བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་དམ་ཚིག་ཅན། །

tenpa sung dzé damtsik chen

Of all the buddhas of the past, present and future.

ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས། །

chamdral kadö khor dangché

Together with your consorts, retinue, and attendants,

འདིར་ནི་དགྱེས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dir ni gyepar zhuk su sol

Come here, I pray, and gladly take your places.

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ།

dza hung bam ho | samaya asana tishtantu

ཅེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་བཞག བདུད་རྩི་ལྗགས་ལ་བྱིན་པར་མོས་ཏེ།

Consider that vajras are placed on the crowns of the guardians and nectar is placed upon their tongues.

Binding under Oath

ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza samaya hana hana hung pé

ཞེས་དམ་ལ་བཞག

With this, they are bound to their oaths.

Offerings

ཧཱུཾ། ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་བླ་ན་མེད། །

hung, tünmong khyepar lana mé

Hūṃ, I emanate both ordinary and unsurpassable gifts,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ནི། །

chi nang sangwé chötrin ni

Clouds of outer, inner and secret offerings,

དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་དག །

ngö sham yi lé jungwa dak

Actually arranged and those created by the mind,

ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་མཆོད། །

namkha gangwar trö té chö

Filling the whole of space—all this I offer.

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara argham pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara padam pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara pupé pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara dhupé pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara aloké pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara gandhé pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝེ་དྱེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara newité pratitsa soha

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om shri benza dharmapala sapariwara shabda pratitsa soha

ཅེས་མཆོད།

Offer amṛta and rakta with:

མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།

maha amrita pudza khahi

མ་ཧཱ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།

maha rakta pudza khahi

ཞེས་སྨན་རཀ་སྟོབ།

གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི།

Torma Offering

ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་སྦུ་གུ་ཅན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་ལ་རྡོར་ཐལ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་ནས། 

lha nam kyi jak hung lé jungwé dorjé bugu chen gyi özer gyi tormé chü drang té solwar gyur

The deities send out rays of light from the hollow vajra tubes arising from hūṃ in their tongues of the deities, collect the essence of the tormas and consume them.

Consider this and open upwards the vajra palms mudrā.

Guru, deva, ḍākinī

ཨོཾ་གུ་རུ་མཎྜལ་དེ་ཝ་ག་ཎ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om guru mandala deva gana | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Gönpo Lekden

ཨོྂ་བྷུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨི་ཙི་ཀིབྱི་ཨུཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྂ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om bhuru kuru itsi kibyi utshma krodha hung pé | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Four-armed Mahākāla

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གུ་ཎ་ཧྲི་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om mahakala ekadzati guna hrida hung pé | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Six-armed Mahākāla2

ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵེཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷྣཱན་བི་ན་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om shri mahakala kseng ksetra bighanen binayaka hung pé | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Maning Nakpo

ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་རཾ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om shri mahakala gana guhya ram siddhi hung pé | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Four-faced Mahākāla

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om mahakala bikala tri yam dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Śvanamukha

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་པཱ་ལ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om benza kili kilaya dharmapala | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Ekajaṭī

ཨོཾ་རོ་རུ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྙིང་ཁ་རཀྨོ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུཾ་བྷྱོ་ཧཱུཾ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om roru ekadzati nyingkha rakmo rulu rulu hung jo hung dza dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Mahādeva and Umadevī

ཨོཾ་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཛ་ཨུ་མ་དེ་ཝཱི་ཧྲཱིཾ་ཧ་རི་ནི་ས་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om maha deva dza uma dewi hring harinisa pasham kuru ho | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Rāhula

ཧྲཱི་ཤག་རུ་རག་རཾ་ནཱ་གེ་ཙིཏྟ་ཏྲཾ་མ་མ་ཡོ་ཟ་འགྲམ་ཧ་ཧ་ག་ཤ་ལ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

hri shak ru rak ram na gé tsitta tram mama yo za dram haha ga sha la dza dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Vaiśravaṇa

ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎཱ་སརྦ་ཙིཏྟ་རཏྣ་ཧྲིཾ་ཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om maha radza samaya beshrabana sarva tsitta ratna hring dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Durtrö Lhamo

ཨོཾ་མ་མ་ར་ལི་པྲ་མ་ཡ་ཀཱ་ལི་ཡེ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om mama rali pramaya kali yé dza dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Yamarāja

ཨོཾ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om yama radza samaya hung pé | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Dorjé Lekpa

ཨོཾ་བཛྲ་སཱ་དྷུ་ས་མ་ཡ་བྷག་ཏྲཾ་ཤེ་ནི་ཀྲ་མ་ནི་ས་མ་ཡ་སཱ་དྷུ་ཏྲི་ཛཿཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om benza sadhu samaya bhaga tram shé ni krama ni samaya sadhu tri dza dza hung bam ho | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

Tseringma

ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་ཡུ་ཥེ་ཤྭ་རི་མཾ་ལཾ་ཨཾ་ཏཾ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om benza dakini ayuké shori mam lam am tam | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

The seven wild tsen brothers

ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྟི་ཙ་ར་ར་ཏྲི་གིངྐ་ར་ཡཀྴ་ཡཀྴ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om naga tsindra3 tsa ra ra tri kingkara yaksha yaksha samaya tsitta hring hring dza dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ།

Repeat this three or seven times, and offer the torma.

Entrusting Activity

དཔལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པོ།

pal mahakala traktung gi gyalpo

Glorious Mahākāla, king of the wrathful,

གཙུག་ལག་ཁང་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྲུང་མ།

tsuklakhang dang kyilkhor gyi sungma

Guardian of temples and maṇḍalas,

དུག་གསུམ་ནད་ཀྱི་སྨན་པ།

duk sum né kyi menpa

Healer of the sickness of the three poisons,

རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ།

naljor yong kyi dralha

Warrior-spirit (drala) of all practitioners,

བདུད་དཔུང་སྒྲོལ་བའི་དཔའ་བོ།

düpung drolwé pawo

Hero who liberates the hordes of demons,

བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ།

tenpé kasung chenpo

Great guardian of the teachings.

ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ།

lekden dorjé sinpo tsok kyi dakpo

Gönpo Lekden, vajra rākṣasa and master of the feast,

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

nakpo chenpo chakzhipa

Four-armed Mahākāla,

མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ།

nyur dzé yeshe kyi gönpo chak drukpa

Swift in action, six-armed wisdom protector,

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ།

palgön maning nakpo

Glorious protector Maning Nakpo,

མཐུ་ཆེན་དྲག་པོ་ཞལ་བཞི།

tuchen drakpo zhal zhi

Mighty wrathful one, Four-faced Mahākāla,

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མན་ཤྭ་ན་ཆེན་མོ།

dorjé tramen shona chenmo

Great Śvanamukha who is the vajra tramen,4

མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ།

mamo ngak kyi sungma

Mamo, protectress of the mantra teachings,

ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ།

lhachen wangchuk chenpo

Mahādeva, Maheshvara,

ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི

khyabjuk duk gi pudri

Viṣṇu, 'poisonous razor',

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས།

gyalchen nam mangtösé

The great king, Vaiśravaṇa,

ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མ་མོ།

zhingkyong durtrö kyi mamo

Local protectors, mamos of the charnel ground,

ལས་གཤིན་འཆི་བདག་ནག་པོ།

lé shin chidak nakpo

Yama of activity, Black Lord of Death,

དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ།

damchen dorjé lekpa

Damchen Dorjé Lekpa,

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།

tashi tsering ché nga

Five sisters of auspiciousness and longevity,

བཙན་རྒོད་འབར་བ་སྤུན་བདུན་ལ་སོགས་ཏེ་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས།

tsen gö barwa pün dün lasok té dampa chökyongwé sungma kadö ponyé mak tsokkhor dang chepa nam kyi chöjin gyi torma gyachenpo di zhé la sangye kyi tenpa sung

The seven wild tsen brothers and the rest—all you guardians who protect the sacred Dharma, attendants, armies of messengers, together with your retinues, accept this vast torma offering and protect the teachings of Buddha.

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད།

könchok gi upang tö

Elevate the status of the Three Jewels,

དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས།

gendün dang chö kyi gyalsi kyong

Protect the reign of the saṅgha and the Dharma,

འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ།

jikten gyi güpa sol

Eliminate degeneration from the world,

སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ།

semchen gyi pendé pel

Increase the benefit and happiness of beings,

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད།

naljorpa nam kyi dongdrok dzö

Be a support to practitioners,

སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས།

ngakchang nam kyi trinlé drub

Accomplish the activity of the mantra holders,

སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ།

dangwé dra tul

Subdue the hostile,

གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས།

nöpé gek chom

Destroy harmful obstacle-makers,

ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌།

khyepar damtsik dir düpa nam kyi chi nang sangwé galkyen zhiwa dang

In particular, pacify outer, inner and secret adversity for all of us gathered here through our samaya,

མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌།

tünkyen mönpé lek tsok tamché pel zhing gyepa dang

Expand and increase all positivity and fortunate circumstances,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག

chok dang tünmong gi ngödrub malüpa nyurdu drubpé trinlé dzö chik

And carry out your enlightened activity of swiftly bringing about all the supreme and ordinary accomplishments.

ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ།

བསྟོད་པ་ནི།

Praise

Gönpo Lekden

ཧཱུཾ། འཇིགས་བྱེད་ཁྲག་འཐུང་དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ། །

hung, jikjé traktung palden nakpo ché

Hūṃ! Glorious Mahākāla, terrifying and wrathful,

བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་དུར་ཁྲོད་སྒྲོལ་བའི་གིང༌། །

düpung tar jé durtrö drolwé ging

Annihilator of demonic hordes, liberating Ging of the charnel ground,

སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

drubpé rekong lekden tsok kyi dak

Fulfiller of practitioner's wishes, Lekden, master of the feast,

རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་མཐུ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

gyalwé kadö tuchen khyö la tö

Mighty attendant of the buddhas, to you I offer praise!

Four-armed Mahākāla

མི་འགྱུར་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས། །

mingyur namdak chöying ngang nyi lé

From the unchanging state of dharmadhātu, utterly pure,

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཐུགས་རྗེའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །

yeshe chenpö tukjé kur trulpa

You emanate in compassionate forms, through your great wisdom,

མ་རུངས་འདུལ་མཛད་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་གཙོ། །

ma rung dul dzé mahakalé tso

Tamers of unruly hordes, foremost among Mahākālas,

དྲག་པོའི་སྟོབས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

drakpö tobden khyö la chaktsal tö

Wrathful ones of power, to you I offer homage and praise!

Six-armed Mahākāla

གཏུམ་ཆེན་འབར་བ་མི་བཟད་ཧེ་རུ་ཀ །

tum chen barwa mi zé heruka

Great Fierce One, blazing and intensely wrathful heruka,

གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །

dukpa dul dzé tukjé chenpö ku

Tamer of the malevolent, in your form of great compassion,

ལོག་རྟོག་རབ་འཇོམས་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་སྒྲ་ཅན། །

loktok rab jom hung dang pé drachen

Utterly destroying all mistaken views, with the sound of hūṃ and phaṭ,

ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །

yeshe tukden khor dang ché la tö

To you, possessor of the mind of wisdom, together with your retinue, I offer praise!

Maning Nakpo

འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དུས་ནས་སྔོན་བྱུང་བ།

jikten depé dü na ngön jungwa

Appearing in the past in a world gone by,

ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས། །

chemchok heruka pal ku sum dzok

Glorious Chemchok Heruka, in whom the three kāyas are complete,

སྲིད་རྩའི་བདག་འཛིན་རུ་དྲ་སྡེ་གསུམ་འདུལ། །

sitsé dakdzin rudra dé sum dul

Subduer of the three classes of rudra—the ego-clinging at the root of existence,

རྩལ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

tsal chen trinlé dzé la chaktsal tö

Mighty in Action, to you I offer homage and praise!

Four-faced Mahākāla

རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་བསྐལ་མེ་འབར་བའི་ཀློང༌། །

rab jik durtrö kalmé barwé long

Utterly terrifying, in a charnel ground, an expanse of blazing apocalyptic fire,

རིག་འཛིན་སྲོག་ཤིང་རྣལ་འབྱོར་དགྲ་བླ་ཆེ། །

rigdzin sokshing naljor dralha ché

Life pillar for vajradhāras, warrior spirit of practitioners,

བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །

tenpé kasung tutob dzutrul chen

Powerful and miraculous guardian of the teachings,

དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

drekpa kün dul khyö la chaktsal tö

Subduer of all the arrogant ones, to you I offer homage and praise!

Śvanamukha

རྡོ་རྗེ་བཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་ཀློང་ནས། །

dorjé zhönnu yabyum kha long né

From the sky-like expanse of Vajrakumāra and consort,

ཐུགས་རྗེ་དྲག་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །

tukjé drak tu tröpé chotrul lé

The magical display of wrathful compassion,

མི་སྲུན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤྭ་ན་ཆེ། །

misün mahakala shona ché

Ferocious Mahākāla, great Śvanamukha,

ཕྲ་མན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

tramen khor dangché la chaktsal tö

Together with your retinue of tramen, to you I offer homage and praise!

Ekajaṭī

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཡུམ། །

kunzang tuk kyi trulpa traktung yum

Emanation of Samantabhadra's wisdom mind, wrathful mother,

ཡེ་ཤེས་མ་མོ་རྡོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མ། །

yeshe mamo dorjé ralchikma

Ekajaṭī, wisdom mamo with a single tuft of hair,

གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་མཐུ་མོ་ཆེ། །

sang ngak ka yi sungma tumo ché

Mighty guardian of the secret mantra teachings,

སྡེ་ལྔ་འཁོར་ཚོགས་ཕོ་ཉར་བཅས་ལ་བསྟོད། །

dé nga khor tsok ponyar ché la tö

Together with your five classes of attendants and messengers, to you I offer praise!

Mahādeva and Umadevī

སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲུལ་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་པོ། །

chenrezig trul wangchuk lha chenpo

Great Īśvara, emanation of Avalokiteśvara,

འཇིག་རྟེན་མེས་པོ་ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་བདག །

jikten mepo kham sum kün gyi dak

Forefather of the world, master of all three realms,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་ལྷ། །

ngödrub chok tsol yönten dzokpé lha

Granter of supreme siddhi, deity of perfect qualities,

རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་མཐུ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

gyalwé kadö tuchen khyö la tö

Mighty attendant of the buddhas, to you I offer praise!

Rāhula

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྲས། །

heruka pal tuk lé trulpé sé

Son who emanated from the heruka's glorious mind,

འཇིགས་བྱེད་མི་བཟད་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་གཙོ། །

jikjé mi zé dé gyé drekpé tso

Foremost of the haughty among the eight classes,

དྲག་ཤུལ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་རཱ་ཧུ་ལ། །

drakshul trinlé kün drub rahula

Accomplisher of all ferocious activity, Rāhula,

སྲིང་བཞི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །

sing zhi dé gyé khor dangché la tö

Together with your retinue of the four sisters and eight classes, I offer praise!

Vaiśravaṇa

ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མང༌། །

sa gyé wangchuk sempa rinchen mang

Master of the eighth bhūmi, bodhisattva of many riches,

ནམ་མཁའི་མཛོད་མངའ་དབུལ་བའི་གདུང་བ་འཕྲོག །

namkhé dzö nga ulwé dungwa trok

Eliminating poverty through offering the treasury of space,

ཡིད་བཞིན་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །

yizhin dö gü charbeb paksam shing

Wish-fulfilling tree, bringing down a rain of all that is desired,

རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ངལ་བསོས་པོ་ལ་བསྟོད། །

nam mangtösé ngal söpo la tö

Vaiśravaṇa, to you I offer praise!

Durtrö Lhamo

མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས། །

mingyur dechen chöying ngang nyi lé

From the dharmadhātu realm of unchanging great bliss,

མ་རུངས་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་མོའི་སྐུར་སྟོན་མ། །

ma rung dul chir drakmö kur tönpa

Appearing in the form of a wrathful goddess to subjugate the unruly,

སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར་མཛད་མ་མོའི་གཙོ། །

gyutrul dorjé gar dzö mamö tso

Vajra dance of magical manifestation, foremost of the mamos,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

gyalwé tensung tso la chaktsal tö

To you, the principal guardian of the Buddha's teachings, I offer homage and praise!

Yamarāja

མྱུར་མགྱོགས་མཐུ་རྩལ་ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

nyur gyok tutsal tokmé trinlé kyi

Through your unhindered activity, swift and powerful,

གདུག་ཅན་དགྲ་དང་བདུད་བགེགས་ཕམ་མཛད་པ། །

dukchen dra dang dü gek pam dzepa

You defeat malevolent enemies, demons and obstructing forces,

གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན། །

shinjé shepö kanyen damtsik chen

Yamāntaka, together with your oath-bound attendants,

བཻ་བྷ་ས་ཏ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །

bebhasata khor dangché la tö

The retinue of baibhasata, to you I offer praise!

Dorjé Lekpa

སྔོན་ཚེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །

ngön tsé shakya tubpé chen nga ru

In the past, in the presence of Śākyamuni Buddha,

བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་པ། །

tenpa sung shing leknyé tangdzinpa

You vowed to guard the teachings and determine good and evil,

དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་སྟེ། །

genyen chenpo dorjé lekpa té

Great upāsaka Dorjé Lekpa,

འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

jikten kyongwa khyö la chaktsal tö

Guardian of the world, to you I offer praise!

Tseringma

ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་མཛད་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་མོ། །

yeshe kyé dzé chöku yum chenmo

Generator of wisdom, great dharmakāya mother,

རྒྱལ་ཀུན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །

gyal kün dorjé tsünmo naljorma

Vajra queen to all the buddhas, yoginī,

གངས་ཅན་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་འཁོར་ལོའི་བདག །

gangchen sangye tensung khorlö dak

Lady of the maṇḍalas of guardians of buddha's teachings in the Land of Snows,

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད། །

tashi tsé yi wangchukma la tö

Auspicious Lady of Longevity, to you I offer praise!

The seven wild tsen brothers

དཀྱིལ་འཁོར་སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི། །

kyilkhor lobpön padmasambhawé

Obedient attendants of Padmasambhava, master of the maṇḍala,

བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་གཏེར་གྱི་བདག །

kanyen damtsik jé gongter gyi dak

Always remembering their samaya commitment, terma guardians

མཐུ་རྩལ་ཐོགས་མེད་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

tutsal tokmé nam zhi trinlé kyi

Your four kinds of activity, powerful and unobstructed,

དམ་ལྡན་རེ་སྐོང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

damden rekong tsen gö khyö la tö

Fulfilling the wishes of those who keep the samaya, wild Tsen, to you I offer praise!

ཅེས་བསྟོད་ཅིང༌། །

གཏེར་བདག་སྤྱིའི་གཏོར་འབུལ་ནི།

General Torma Offering to the Treasure Keepers

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ཞིང༌། 

rang gi tukké sabön lé jungwé özer gyi ter gyi dakpo khor dang chepa chendrangpar gyur

From the seed syllable at my heart, rays of light stream out to invoke all the treasure keepers together with their retinues.

Invocation

ཧཱུཾ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་སྔ་རུ། །

hung, ngön tsé pema jungné chen nga ru

Hūṃ! In the past, in the presence of Padmasambhava,

ཟབ་གཏེར་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་དམ་ཚིག་ཅན། །

zabter sungmar zhalzhé damtsik chen

You took on the commitment to guard the profound termas,

མཐུ་ཆེན་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས། །

tuchen ter gyi dakpo chenpo nam

Great and mighty keepers of treasures,

རང་རང་གཡོག་འཁོར་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཤིག །

rang rang yok khor chepa dir shek shik

Together with your own retinues of servants, come now to this place!

ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ས་སྤྱན་དྲང། 

nidhi pati sapariwara benza samadza

Offering

ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝེ་དྱེ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

nidhi pati sapariwara argham padam pupé dhupé aloké gandhé newite shabda pratitsa soha

ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

nidhi pati sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི།

maha pentsa amrita khahi | maha rakta khahi

ཞེས་མཆོད་པ་དང་སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྣམས་འབུལ།

With this, present the offerings, and the amṛta, torma and rakta.

Entrusting with Activities

ཟབ་གཏེར་སྲུང་མའི་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས།

zabter sungmé wangpo khor dang chepa nam kyi chöpa dampa di zhé la sangye kyi tenpa sung

Lords among the guardians of the profound termas, together with your retinues, please accept these sacred offerings, and guard the teachings of Buddha.

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད།

könchok gi upang tö

Elevate the status of the Three Jewels,

དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས།

gendün dang chö kyi gyalsi kyong

Protect the reign of the saṅgha and the Dharma,

འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ།

jikten gyi güpa sol

Eliminate any degeneration from the world,

སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ།

semchen gyi pendé pel

Increase the benefit and happiness of beings,

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད།

naljorpa nam kyi dongdrok dzö

Be a support to practitioners,

སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས།

ngakchang nam kyi trinlé drub

Accomplish the activity of the mantra holders,

སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ།

dangwé dra tul

Subdue the hostile,

གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས།

nöpé gek chom

Destroy harmful obstacle-makers,

ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌།

khyepar damtsik dir düpa nam kyi chi nang sangwé galkyen zhiwa dang

In particular, pacify outer, inner and secret adversity for all of us gathered here through our samaya,

མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌།

tünkyen mönpé lek tsok tamché pel zhing gyepa dang

Expand and increase all positivity and fortunate circumstances,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག

chok dang tünmong gi ngödrub malüpa nyurdu drubpé trinlé dzö chik

Carry out the enlightened activity of swiftly bringing about all the supreme and ordinary accomplishments.

ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ།

Praise

ཧཱུཾ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་དཔའ་བོ་ཆེ། །

hung, dü sum gyalwé kadö pawo ché

Hūṃ! Attendants of the buddhas of past, present and future, great warriors,

རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་ཅི་བགྱིའི་དམ་ཚིག་ཅན། །

rigdzin kün gyi chigyi damtsik chen

Who hold a commitment to do the bidding of all vidyādharas,

ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་སྲུང་བར་དམ་མནོས་པའི། །

zabter tenpa sungwar dam nöpé

You who have sworn an oath to guard the profound terma teachings,

གཏེར་གྱི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །

ter gyi dakpo khor dangché la tö

Treasure keepers, together with your retinues, to you I offer praise!

ཅེས་པས་བསྟོད།

གཞི་བདག་སྤྱི་གཏོར་ནི།

General Torma Offering to the Local Deities

གཏོར་མ་ཨ་མྲི་ཏས་བསང་།

Cleanse the torma with amṛta:

om benza amrita kundali hana hana hung pé

སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱང་།

Purify with:

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསམ་ལ། 

tongpé ngang lé droom lé rinpoché nö zab ching gya chewé nang du torma khadok dri ro nüpa pün sum tsokpar gyur

From the state of emptiness appears the syllable bhrūṃ, which transforms into a precious vessel, deep and vast, which contains a torma with perfect colour, smell, taste and power.

Recite three times:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧོཿ ལན་གསུམ་བརྗོད། 

om ah hung | ho

Invocation

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། 

bhumi pati sapariwara benza samadza

Offering

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནཱ་ཏྭཱ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་སུམ་གྱིས་འབུལ། 

bhumi pati sapariwara om akaro mukham sarwa dharmanam adya nutpannatota om ah hung pé soha

Three times

Outer and Inner Offering

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་དང་། 

om benza argham padham pupé dupé aloké ghendé newité shabda pratitsa soha

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲི་ཏ་ཁཱ་ཧི།

maha pensa amrita khahi

ཅེས་ཕྱི་ནང་གིས་མཆོད།

Entrusting with Activities

གཞི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས།

zhidak nyukmar nepa khor dang chepa nam kyi chöpa dampa di zhé la sangye kyi tenpa sung

Local deities, who remain in this place, together with your retinues, accept these sacred offerings.

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད།

könchok gi upang tö

Elevate the status of the Three Jewels,

དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང༌།

gendün dang chö kyi gyalsi kyong

Protect the reign of the saṅgha and the Dharma,

འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ།

jikten gyi güpa sol

Eliminate any degeneration from the world,

སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ།

semchen gyi pendé pel

Increase the benefit and happiness of beings,

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད།

naljorpa nam kyi dongdrok dzö

Be a support to practitioners,

སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས།

ngakchang nam kyi trinlé drub

Accomplish the activity of the mantra holders,

སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ།

dangwé dra tul

Subdue the hostile,

གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས།

nöpé gek chom

Destroy harmful obstacle-makers,

ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌།

khyepar damtsik dir düpa nam kyi chi nang sangwé galkyen zhiwa dang

In particular, pacify outer, inner and secret adversity for all of us gathered here through our samaya,

མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌།

tünkyen mönpé lek tsok tamché pel zhing gyepa dang

Expand and increase all positivity and fortunate circumstances,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག

chok dang tünmong gi ngödrub malüpa nyurdu drubpé trinlé dzö chik

Carry out the enlightened activity of swiftly bringing about all the supreme and ordinary accomplishments.

 

གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །

zhidak chenpo khyé nam kyi

All you great local deities,

མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

chöjin torma di zhé la

Accept this offering torma,

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །

naljor dakchak khor ché la

And carry out your activities, so we, the practitioners and those around

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །

nemé tsé dang wangchuk dang

May enjoy good health, long life, power,

དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང༌། །

pal dang drak dang kalpa zang

Glory, renown, good fortune,

ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌། །

longchö gyachen kün tob ching

Wealth and abundant possessions.

ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །

zhi dang gyé lasokpa yi

Grant us the siddhi of performing

ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །

lé kyi ngödrub dak la tsol

The activities of pacifying, enriching and the rest,

དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུངས།

damtsik chen gyi dak la sung

Samaya-bound ones, guard me,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྡོངས་གྲོགས་མཛོད། །

ngödrub kün gyi dongdrok dzö

Be a support for all the accomplishments,

དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །

dümin chi dang nénam dang

Eliminate untimely death and disease,

གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །

dön dang gek nam mepar dzö

Obstructing forces and obstacle-makers,

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །

milam ngen dang tsenma ngen

Eliminate bad dreams and evil omens,

བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །

jajé ngenpa mepar dzö

And all forms of negative action.

འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །

jikten dé zhing lo lek dang

Bring peace to the world and bountiful harvests,

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། །

dru nam pel zhing chuk pelwa

May grains and livestock be ever more plentiful,

དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །

gelek tamché jungwé né

A source of every happiness and good,

ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །

yi la döpa kün drub dzö

May all that we wish for be accomplished.

ཅེས་བརྗོད།

Gukpa—summoning of negative forces

དེ་ནས་འབུལ་གཏོར་ལ་དམིགས་བྱ་འགུགས་པ་ནི།

Then focusing on the offering torma, perform the summoning of negative forces (gukpa):

ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

namo, rigdzin tsa gyü kyi palden lama dampa nam kyi ka denpa dang

Namo! Through the power of the truth of the vidyādharas, the glorious and sacred root and lineage masters,

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

sangye kyi ka denpa dang

And the truth of the buddhas,

ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

chö kyi ka denpa dang

And the truth of the Dharma,

དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

gendün gyi ka denpa dang

And the truth of the saṅgha,

གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌།

sang ngak dang rik ngak dang zung ngak dang nyingpo dang chakgya dang ting ngé dzin gyi denpa dang

And the truth of the secret mantras and vidyā mantras and dhāraṇī mantras and essence mantras and mudrās and states of samādhi,

ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌།

chönyi döné tong kyang chöchen gyundré luwa mepé denpa dang

And the truth of the infallibility of the cause and effect of phenomenal reality, though the reality of dharmatā has been empty throughout beginningless time,

ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

khyepar dorjé chökyongwé sungma kadö ponyé mak tsokkhor dang chepa nam kyi ka denpa dang

And especially through the power of the truth of the protectors who guard the vajrayāna teachings, along with the armies of messengers and attendants who carry out commands, and all their retinues:

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ།

denpa chenpö tu la ten né ten dang drowé chi dra

By the power of the great truths of all of these, may the general obstructions to the teachings and to beings,

ཁྱད་པར་རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བརྡར་བ།

khyepar rigpa dzinpa dakchak yönchö khor dang chepa nam la nga dra lak gi darwa

And especially the forces that obstruct us, the vidyādharas, together with our patrons and retinues—those who have risen up against us in the past,

ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ།

chi dra yi la sempa

Those who plot future harm

ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང༌། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་། སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག

da dra tedu dzukpé zukchen dangwé dra dang | zukmé nöjé gek kyi tsok dang chepa tamché sipa sum gyi khong gar né gar drö kyang | kechik yütsam la mikpé ten di la khuk chik

And those who are now in our path, those with form and those who have no form but bring harm—may all of these, wherever they may be in the three states of conditioned existence, wherever they have fled, instantly, in a single moment, may they be summoned into this focal point for visualization!

Dissolution

རྩ་སྔགས་ཤ་ས་ན་འི་མཐར་

At the end of the root mantra,

om mahakalaya | shasana upa harini | ekha a pentsi mahakalo a yam | idam ratna traya ya | apa karinaya diprati jna mara sita da | idam dushten khakha khahi khahi | mara mara | grihana grihana | bhenda bhenda | hana hana | daha daha | patsa patsa | dinamékéna hung pé

add:

ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ

nri tri benza am kusha dza | dza hung bam ho

ཞེས་བསྟིམ།

Blessing

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧོཿས་བརླབ། 

om ah hung ho

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧཱ་རི་ཎི། ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལོ་ཨ་ཡཾ། ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ་རི་ནཾ་ཡ་དི་པྲ་ཏཱི་ཛྙཱ་སྨ་ར་སི་ཏ་དཱ། ཨི་དཾ་དུཥྚཱཎ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

om mahakalaya | shasana upa harini | ekha a pentsi mahakalo a yam | idam ratna traya ya | apa karinaya diprati jna mara sita da | idam dushten khakha khahi khahi | mara mara | grihana grihana | bhenda bhenda | hana hana | daha daha | patsa patsa | dinamékéna hung pé

ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi

ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ལ།

By saying this three times, make the offering.

Offering Torma

ཧཱུཾ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

hung, chö kyi ying né barwé kurzhengpa

Hūṃ! Arising in blazing wrathful form out of the dharmadhātu,

མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །

tutob wangchuk dorjé nakpo ché

Powerful and mighty lord, Vajra Mahākāla,

ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

chamdral kadö damchen gyatsö tsok

Together with your consort and retinue, attendants, and an ocean-like gathering of oath-bound guardians,

འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །

khor ché tukdam wang gi dir shek shik

Through the force of your commitments, come now to this place!

ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་སྨན་རཀ་བ་ལིཾ་ཏ། །

chi nang sang chö men rak balingta

Outer, inner and secret offerings, amṛta, torma and rakta,

དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་ལ་སོགས་མཁོ་དགུའི་རྫས། །

dragek sha trak lasok kho gü dzé

The flesh and blood of enemies and obstacle-makers, and all that is appropriate,

སོ་སོའི་ཐུགས་ལ་ཅི་བཞེད་དེར་འཆར་བའི། །

sosö tuk la chi zhé der charwé

Whatever each one desires showers down

རྨད་བྱུང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོ་འདི། །

mejung gyepé chötrin chenpo di

This great and wondrous cloud of offerings to delight you,

སྔར་མཛད་ལེགས་པའི་ལས་ཀྱི་གཏང་རག་དང༌། །

ngar dzé lekpé lé kyi tangrak dang

We offer in gratitude for all your excellent actions of the past,

སླད་ནས་གཡེལ་བ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་བཞིའི། །

lé né yelwa mepé trinlé zhi

And for granting us in future the siddhi of carrying out

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་སླད་འབུལ་ལགས་ན། །

döpé ngödrub tsol lé bul lak na

The four kinds of activity, without ever wavering,

དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་བཞེས་ཤིང་རོལ་ནས་ཀྱང༌། །

gyepa chenpö zhé shing rol né kyang

Accept these offerings with great delight, and having enjoyed them,

བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་ཀུན་སྤེལ་ཞིང༌། །

ten dang drowé pendé kün pel zhing

Cause benefit and happiness to increase among the teachings and beings.

ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །

khyepar dakchak pönlob khor ché nam

In particular, for us, teachers and disciples,

ནད་མེད་པ་དང་མི་འགྱུར་ཚེ་སྲོག་དཔལ། །

né mepa dang mingyur tsesok pal

May we enjoy good health, long-life and glory that is unchanging,

གྲགས་དང་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོས་མཐོ་བ་དང༌། །

drak dang jorpa gyatsö towa dang

Fame, and infinite prosperity.

མ་རུངས་བདུད་དགྲའི་རྒོལ་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

marung dü dré golwa kün zhi zhing

May all trouble caused by unruly demonic influence and enemies be pacified,

རྣམ་མང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །

nam mang trinlé gyatso yizhin drub

May we accomplish all manner of enlightened activity, on a scale as vast as the ocean,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ཕྱོར། །

chok lé nampar gyalwé rutsön chor

Hold aloft the banner of victory over all opponents,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བར་མཛོད། །

changchub bardu sung zhing kyongbar dzö

And may you guard and protect us until we reach enlightenment.

ཅེས་གཏོར་སྟོབ་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་ལོ། །

With this, offer the torma and request the fulfilment of wishes.

ཡང་ན་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་དང་སྔགས་མཆོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Alternatively, after blessing with the three seed syllables and the offering mantras recite the following:

Concluding Prayer for the Fulfilment of Aspirations

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།

damchen gyatsö tsok nam kyi

Ocean of samaya bound protectors,

མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།

chöjin torma di zhé la

Accept this offering torma,

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ།

naljor dakchak khor ché la

And carry out your activities, so we, the practitioners and those around

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌།

nemé tsé dang wangchuk dang

May enjoy good health, long life, power,

དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང༌།

pal dang drak dang kalpa zang

Glory, renown, good fortune,

ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌།

longchö gyachen kün tob ching

Wealth and abundant possessions.

ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི།

zhi dang gyé lasokpa yi

Grant us the siddhi of performing

ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ།

lé kyi ngödrub dak la tsol

The activities of pacifying, enriching and the rest,

དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུངས།

damtsik chen gyi dak la sung

Samaya-bound ones, guard me,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྡོངས་གྲོགས་མཛོད།

ngödrub kün gyi dongdrok dzö

Be a support for all the accomplishments,

དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌།

dümin chi dang né nam dang

Eliminate untimely death and disease,

གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད།

dön dang gek nam mepar dzö

Obstructing forces and obstacle-makers,

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན།

milam ngen dang tsenma ngen

Eliminate bad dreams and evil omens,

བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད།

jajé ngenpa mepar dzö

And all forms of negative action.

འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌།

jikten dé zhing lo lek dang

Bring peace to the world and bountiful harvests,

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ།

dru nam pel zhing chuk pelwa

May grains and livestock be ever more plentiful,

དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས།

gelek tamché jungwé né

A source of every happiness and good,

ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག

yi la döpa kün drub shok

May all that we wish for be accomplished.

ཅེས་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེས་གཏོར་མ་གཙང་སར་ཕུལ་ནའང་རུང་ངོ༌། །

Offer the torma in a clean place.

Offering and Praise

བཏང་རག་དོན་དུ།

Out of gratitude, say the following:

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝེ་དྱེ་ཤབྡ། དང༌། 

om shri benza dharmapala sapariwara argham padam pupé dhupé aloké gendhé newité shabta pratitsa soha

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྤྱན་སྔ་རུ། །

heruka pal chen nga ru

I offer praise to all you oath-bound guardians,

དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་ད་ལྟ་འདིར། །

damché jizhin danta dir

Who guard and protect the teachings

བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མཛད་པའི། །

tenpa sung zhing kyong dzepa

Now just as you swore an oath to in the past

དམ་ཅན་ཀུན་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །

damchen kün la töpar gyi

In the presence of the glorious Heruka.

ཞེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།

Confession of Mistakes

མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །

ma nyé yongsu ma tsang dang

Anything I did not accomplish or complete,

གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པ། །

gangyang nüpa machipa

And anything I was unable to do,

འདི་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །

di ni gyiwa gang nongpa

Whatever mistakes I have made,

དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །

dé kün khyö kyi zö dzé rik

Please forgive them all!

ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་འཆགས།

Recite the hundred syllable mantra.

Consecration

རྟེན་ཡོད་ན།

If you have a representation, recite the following:

འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

dir ni zuk dang lhenchik tu

Remain here, one with these images and objects,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །

khorwa si du zhuk né kyang

Until saṃsāra comes to an end;

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །

nemé tsé dang wangchuk dang

Grant us freedom from illness, long life, power and prosperity, and

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal du sol

Make everything supremely auspicious—we pray!

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om supra tishta benza yé soha

oṃ supratiṣṭha-vajraye svāhā

ཞེས་པས་དམ་ཡེ་གཉིས་ཀ་བསྟིམ། མེད་ན།

With this, both the samayasattva and the jñānasattva dissolve. If you do not have a representation:

ཨོྂ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད།།

om, khyé kyi semchen dön kün dzé

Oṃ , You who work for the benefit of beings

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།

jesu tünpé ngödrub tsol

And accordingly grant each their accomplishment,

སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་།།

sangye yul du shek né kyang

Even though you now return to your buddha realm,

སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ།།

lar yang jönpar dzé du sol

In the future, please come again!

བཛྲ་མུ

benza mu

vajra mu

ས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྟིམ།

With this, the jñānasattva departs, and the samayasattva dissolves into you.

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་

The worldly deities are sent back to their own places with

གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ནཱཾ་

gatsa gatsa sobhawa nam

གྱིས་རང་གནས་སུ་བཏང༌།

Dedication of Merit

དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

heruka pal drub gyur né

Attain the realization of the glorious Heruka, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach his state of perfection too.

ཅེས་དགེ་བ་བསྔོ།

Prayer of Auspiciousness

རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའི་མགོན། །

rabjam kyilkhor gyatsö khorlö gön

Lords of infinite, ocean-like maṇḍalas,

གསང་གསུམ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །

sang sum gyurmé dechen dorjé sem

Vajra beings, your secret body, speech and mind in unchanging great bliss,

འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །

dro la pendé chok tsol paksam shing

Wish-fulfilling trees bestowing the supreme benefit and happiness on beings,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tsa gyü lama nam kyi tashi shok

Root and lineage masters, make everything auspicious!

 

ཆོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་གྲངས་མེད་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲིན། །

chökü kha la drangmé zukkü trin

Out of the space of the dharmakāya, appear countless clouds of form bodies

ཞི་ཁྲོ་ཉམས་རྒྱས་རོལ་པར་འཆར་བ་ལས། །

zhitro nyam gyé rolpar charwa lé

In peaceful and wrathful forms,

དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་ཆར་དུ་བསྙིལ་མཛད་པའི། །

ngödrub dö gü char du nyil dzepé

Bringing a rain of all the accomplishments we desire,

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

yidam lhatsok nam kyi tashi shok

Hosts of yidam deities, make everything auspicious!

 

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྙིང་རྗེའི་རོལ་གར་ནི། །

heruka pal nyingjé rol gar ni

Glorious heruka, dance of compassion,

གཏུམ་ཆེན་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗོད་ཀྱིས། །

tum chen zöpar kawé zi jö kyi

Great ferocious one, with your unbearable splendour,

ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྡེར་བཅས་མཐར་མཛད་པ། །

nakpö tsalak der ché tar dzepa

You annihilate those who do evil, together with all their supporters,

དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀ་ལའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

palbar mahakalé tashi shok

Glorious Mahākāla, blazing in wrath, make everything auspicious!

 

རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་ཅན། །

gyalwé kadö mi zé drakshul chen

Unbearably wrathful attendants of the Buddha,

བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང༌། །

düpung tsar chö drub chok bu zhin kyong

Annihilating demonic hordes, and caring for practitioners like your only child,

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་པའི། །

trinlé nam zhi tenpa sung dzepé

With the four activities, you protect the teachings-

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

damchen gyatsö tsok kyi tashi shok

Ocean of oath-bound guardians, make everything auspicious!

ཅེས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

 

དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདི་ནི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ལྷ་གདན་གྲུ་འཛིན་གྱི་རི་བོར་སྦྱར་བའོ།།  །།

This brief practice of offering torma to the oath-bound guardians (Damchen Chitor) was composed for convenient daily practice by the vidyādhara Gyurme Dorjé at the Potala hill in Lhasa.

སླར་ཡང་མཁན་ཆེན་ཨོ་ཌཱི་ཡཱ་ནས་ཁ་བསྐང་གནང་བ་དང་གཏོར་འབུལ་རྗེས་ཆོག་སོགས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེའོ།།

The supplements provided by Khenchen Odiyana, and the torma offering and concluding rituals and so on which have been written according to the oral tradition of Minling Terchen, are all arranged together here in one text. Virtue!

སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

Sarva mangalam!

 

| Translated by Adam Pearcey with Han Kop and Stefan Mang, 2016.

 

Source:

 

Version: 1.3-20231018

  1. This version of Damchen Chitor is arranged according to the Chokling Tersar tradition of Neten Monastery
  2. In the Chokling tradition, Six-armed Mahākāla, Śvanamukha and Tseringma are added to the practice text in the offering, entrusting activity and praise sections.
  3. It is unclear if this should be tsinta, tsintra, or tsandra.
  4. A tramen (phra men) is a therianthropic (or theriocephalic) spirit with a human body and animal head.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept