Sovereign of Dharma Prayer

Practices › Prayers | Deities › Buddha Śākyamuni | Deities › Sixteen Arhats | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Buddha and the 16 Arhats

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་འདེབས།

Prayer to the Sovereign of Dharma and Retinue

by Mipham Rinpoche

 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

chö kyi gyalpo sangye chomdendé

Sovereign of Dharma, Buddha Bhagavān,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད། །

changchub sempa nyewé sé chen gyé

Your eight close heart-sons, the bodhisattvas,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་གིས། །

pakpé neten chenpo chudruk gi

And the sixteen great and noble elders,

བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛོད། །

dak la gong shing jingyi lab par dzö

Turn your attention towards me, inspire me with your blessings.

 

བདག་ནི་ནད་གདོན་གནོད་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །

dak ni nedön nöpa kün lé drol

Free me from all diseases, harmful spirits and obstructors,

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །

ten dang dro la penpé dön chen drub

And accomplish great benefit for the teachings and sentient beings.

ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་ནས། །

nyam dang tokpé yönten gongpel né

Cause the qualities of experience and realization to increase in me,

བདེ་བའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dewé tensi zinpar jingyi lob

And inspire me with your blessings so that I may seize the stronghold of bliss!

 

མེ་ལུག་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ལའོ།།

Written on the twelfth day of the twelfth month of the Fire Sheep year.1

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

 

Version: 1.1-20230627

  1. Corresponding to 13 February 1908.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept