Abbreviated Le’u Dünma

Practices › PrayersGuru Rinpoche PrayersLe'u Dünma | Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersNyangral Nyima Özer | Indian MastersPadmasambhava

English | Français | 中文 | བོད་ཡིག

Nyangral Nyima Özer

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

The Abbreviated Prayer in Seven Chapters

revealed by Nyang Ral Nyima Özer

 

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho: O wonder!

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔

tokmé sangye chöku kuntuzang

The primordial buddha, the dharmakāya Samantabhadra,

རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

gyalwa rabjam kyilkhor longchö dzok

The infinite buddhas in the mandalas of the saṃbhogakāya,

གང་ལ་གང་འདུལ་གར་བསྒྱུར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

gang la gang dul gar gyur trulpé ku

Nirmāṇakāya manifestations, who appear in every kind of form, to tame each in their own way:

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

ku sum yermé orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, you are the three kāyas, in one—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད༔

nangwa tayé sangye öpakmé

Amitābha, Buddha of Boundless Light,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བྱམས་མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

jikten wangchuk jam gön chenrezik

Avalokiteśvara, lord of the world and lord of love,

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ༔

kyilkhor tsowo traktung heruka

Wrathful heruka, who is chief of the mandala:

ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

kün gyi daknyi orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, you embody them all—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

དྷ་ན་ཀོ་ཤ་པདྨའི་སྦུབས་སུ་འཁྲུངས༔

dhanakosha pemé bub su trung

Born in the lotus blossom on Dhanakośa lake,

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་མཛད༔

orgyen chö kyi gyalpö gyalsi dzé

You ruled the realm as the Dharma King of Orgyen,

མངལ་གྱི་མ་གོས་དྲི་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

ngal gyi ma gö drimé trulpé ku

Unstained by ordinary birth, immaculate nirmāṇakāya:

སྲིད་གསུམ་མཚུངས་མེད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

si sum tsungmé orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, without equal in all three worlds of existence—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

བསླབ་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་མཆོག༔

lab jang tarchin dzamling khepé chok

Completing your studies, you were supreme among the learned of the world;

བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་མ་མོ་བྲན་དུ་བཀོལ༔

tulzhuk tarchin mamo dren du kol

Completing your yogic practice, you made the mamos your servants;

སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་བསྡུས༔

drubpa tarchin nangsi wang du dü

Completing your sādhana practice, you brought all appearance and existence under your control:

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

tamché khyenpa orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, omniscient one—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ལྷ་སྲིན་དམ་ལ་བཏགས༔

böyul ü su lhasin dam latak

In central Tibet, you bound gods and spirits under oath,

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་མཛད༔

ngadak gyalpö gongpa dzokpar dzé

You fulfilled all the intentions of the King,

སྐལ་ལྡན་མ་ལུས་རིག་འཛིན་ས་ལ་བཀོད༔

kalden malü rigdzin sa la kö

Every single one of the fortunate disciples, you set upon the levels of vidyādharas:

འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

drowé dren chok orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, supreme guide for living beings—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

ལས་ཅན་དོན་དུ་ཟབ་གཏེར་འབུམ་ཕྲག་སྦས༔

lechen döndu zabter bumtrak bé

For those with the karmic connection, you concealed a hundred thousand profound termas;

མངོན་སུམ་ཇི་བཞིན་ཕྱི་རབས་ལུང་བསྟན་མཛད༔

ngönsum jizhin chirab lungten dzé

You made prophecies about future generations, as clear as if they were happening today;

འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས༔

dralmé tukjé kyongwar zhal gyi zhé

You promised to care for us with your compassion, and without ever parting:

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum künkhyen orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, you who know past, present and future—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

འདི་ནས་རྔ་ཡབ་པདྨའི་གླིང་དུ་འགྲོ༔

di né ngayab pemé ling du dro

“From here I shall go to Ngayab Pemé Ling,

ཚེས་བཅུ་བྱུང་རེས་བོད་དུ་འོང་ངོ་གསུངས༔

tsé chu jung ré bö du ong ngo sung

But when every tenth day comes”, you said, “I shall return.”

སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་མོས་གདུང་བརྩེ་བ་ཅན༔

nyikmé semchen mö dung tsewachen

With your love for sentient beings of this degenerate age, who look to you with devotion and yearning,

འགྲོ་བའི་སྐྱབས་མགོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

drowé kyab gön orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, protector and refuge of all living beings

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་བརྙེས༔

chimé dorjé tabü gopang nyé

You have attained the vajra-like state of immortality,

ལྷོ་ནུབ་གདུག་པ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔

lhonub dukpa sinpö kha nön dzé

You subjugate the ferocious rākṣasas in the south-west,

རྒྱལ་བ་གཞན་ལས་ཐུགས་རྗེ་ངོ་མཚར་ཆེ༔

gyalwa zhen lé tukjé ngotsar ché

Your compassion more amazing than any other buddha:

འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

dro kün kyab chik orgyen rinpoche

Orgyen Rinpoche, sole refuge of all living beings—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you we pray! Look on us with compassionate eyes!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

jingyi lob shik tarpé lam na drong

Inspire us with your blessing! Guide us on the path to liberation!

 

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐར་པ་མ་ཐོབ་བར༔

di né zung té tarpa matob bar

From now, till we have attained liberation,

རེ་སའི་སྐྱབས་གནས་གཞན་ན་མ་མཆིས་པས༔

resé kyabné zhen na machipé

We have no other hope, no other source of refuge, but you.

ཡེངས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་བདག་ལ་གཟིགས༔

yengmé tukjé chen gyi dak la zik

Don’t ever turn away, but look on us with your eyes full of compassion,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrub dak la tsol

Grant us attainments, ordinary and supreme,

ཀ་དག་རིག་པའི་ངོ་བོ་མཐོང་ནས་ཀྱང་༔

kadak rigpé ngowo tong né kyang

Bless us to realize the primordial purity, the essence of rigpa,

མྱུར་དུ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

nyurdu khyerang tabur jingyi lob

And then become, swiftly, just like you!

 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Samaya Gya Gya Gya

 

ཞེས་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་བསྡུས་པ་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གླིང་དུ་གཏེར་དུ་སྦས། ཕྱིས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

This brief Prayer in Seven Chapters was concealed by Guru Rinpoche in the Kham Sum Zang Khang Ling at the summit of the temple in Samyé. Later it was discovered as a terma by the Lord Nyang Ralpachen.

 

| Rigpa Translations

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept