The Excellent Stream of Nectar of Immortality

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersOrgyen Tobgyal Rinpoche | Tibetan MastersSogyal Rinpoche

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Orgyen Tobgyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ནུབ་གླིང་དུ་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་གསར་དུ་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བསོད་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

The Excellent Stream of Nectar of Immortality

A Prayer for Long Life of the Supreme Tulku Sogyal Rinpoche, Heart-Son of the All-Knowing, Precious Vajradhara Lama Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö, and a Great Pioneer in Bringing the Sun-like Teachings of the Buddha to the West

by Orgyen Tobgyal Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་རྦྷ་བ་ཏུ། །

om svasti siddhi bhavatu

Oṃ svasti siddhi bhavatu!

ཀུན་ཁྱབ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །

künkhyab dangpö sangye kuntuzang

Omnipresent Primordial Buddha Samantabhadra,

སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང༌། །

tönpa chunyi kalzang sangye tong

‘Twelve Dzogchen Teachers’ and thousand buddhas of this Fortunate Age—

མཁའ་ཁྱབ་དགོངས་བརྒྱུད་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

khakhyab gonggyü dak nyam chenpo yi

Through the great purity and equalness of the all-pervasive wisdom mind transmission,

རྟག་བརྟན་འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཕོབ་ལ། །

takten pomé dorjé jin pob la

Shower down your blessings of eternal stability, and indestructible non-transference,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

So that the life of the supreme emanation Sogyal Rinpoche 1

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

May remain forever firm, and all his wishes be spontaneously fulfilled!

 

རིག་མཆོག་གསུམ་དང་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ། །

rik chok sum dang rikchen drama nga

The bodhisattvas of the three supreme families, the five great sages,

རྒྱལ་པོ་ཛྭ་གསུམ་ཀུ་ཀུ་བདེ་བ་མོ། །

gyalpo dza sum kuku dewamo

The three kings called Ja, then Kukkurāja and Gomadevī,

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ཚོམ་བུ་ལྟར། །

dagyü lha lu mi yi tsombu tar

Gods, nāgas and humans of the sign transmission, gathered like a mandala;

གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །

nyimé nyampa chenpö long yang né

Out of your spacious expanse of non-dual, great equality,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

May the life of the supreme emanation Sogyal Rinpoche

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all his wishes be spontaneously fulfilled!

 

དགའ་རབ་འཇམ་དཔལ་ཤྲཱི་སིང་ཡེ་ཤེས་མདོ། །

garab jampal shrising yeshedo

Garab Dorjé, Mañjuśrīmitra, Śrī Siṃha and Jñānasūtra,

མཁས་པ་ཉེར་གཅིག་སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི །

khepa nyerchik sem long mengak gi

The twenty-one learned masters, and all those empowered with the great aural lineage of mind, space and pith instruction classes

སྙན་བརྒྱུད་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་པ། །

nyengyü tödrol chenpö wangtobpa

That liberate upon hearing,

རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀྱི་བྱིན་ནུས་ཀྱིས། །

rigdzin lamé tsok kyi jin nü kyi

Vidyādhara masters, through your blessings and power,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

May the life of the supreme emanation Sogyal Rinpoche

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all his wishes be spontaneously fulfilled!

 

འཆི་མེད་པདྨ་ཀཱ་ར་རྗེ་འབངས་གྲོགས། །

chimé pema kara jebang drok

Immortal Padmākara, with your disciples—the king, the subject and the consort,

མཆོག་གཉིས་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་གླིང་ཉེར་ལྔ། །

chok nyi gyalpo nga dang ling nyer nga

The two supreme ones, the five sovereigns and the twenty-five called ‘Lingpa’,

ནུས་ལྡན་ཉེར་གཅིག་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་དང༌། །

nüden nyerchik terchen gyatsa dang

The twenty-one endowed with special powers, the hundred major

གཏེར་ཕྲན་སྟོང་གི་གསང་མཛོད་ལ་དབང་བའི། །

tertren tong gi sangdzö la wangwé

And the thousand minor tertöns—through your mastery of the secret treasury,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

May the life of the supreme emanation Sogyal Rinpoche

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all his wishes be spontaneously fulfilled!

 

ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡུམ། །

tsepakmé dang yizhin khorlo yum

Amitāyus, Tārā ‘the Wish-fulfilling Wheel’,

རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་འཆི་མེད་བི་མ་ལ། །

nampar gyalma chimé bimala

Uṣṇīṣavijayā and the immortal Vimalamitra,

ཐང་རྒྱལ་མནྡ་རཱ་བ་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །

tanggyal mendarava tsogyal sok

Thangtong Gyalpo, Mandāravā, Yeshé Tsogyal and the rest,

ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །

tselha rabjam gyatsö tu jin gyi

Through the power and blessings of infinite long-life deities,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

May the life of the supreme emanation Sogyal Rinpoche

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all his wishes be spontaneously fulfilled!

 

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར། །

trulpé terchen gyatsö khorlö gyur

Universal ruler over an ocean of great, incarnate tertöns,

ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །

zabter namkha dzö la wang gyurwa

Empowered with the space-like treasury of profound termas,

གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས། །

terchen lerab lingpé tukjé zuk

Was the great terma revealer Lerab Lingpa, and you are his compassionate rebirth,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation, Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

འཇམ་དཔལ་བདུད་དགྲའི་དབང་པོ་མི་ཡི་གར། །

jampal dü dré wangpo mi yi gar

Lord over Yama’s hordes, Mañjuśrī in human form,

པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་གྱིས། །

pema yeshe dorjé sang sum gyi

Was Padma Yeshé Dorjé,2 who empowered you, a vidyādhara,

བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་རིག་པ་འཛིན། །

jinlab wangkur tobpé rigpa dzin

With the blessings of his secret body, speech and mind—

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

པད་མས་ཟབ་གཏེར་སྐྱོངས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། །

pemé zabter kyong la wangkur zhing

Empowered by Padmasambhava as keeper of the profound treasures,

སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

nyikmé dü kyi gyalwa dorjé chang

A buddha for this age of degeneration, was the Vajradhāra

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ། །

jikdral yeshe dorjé gyaltsab ché

Jikdral Yeshé Dorjé.3 You who are his great Dharma regent,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་ཞིང༌། །

gyalwa kün gyi sangwé dzödzin zhing

Holder of all the victorious buddhas’ secret treasury,

མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །

khedrub rigdzin jewé tsuk gi gyen

Crowning ornament of many million learned and accomplished vidyādharas,

ཀུན་མཁྱེན་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་ཐུགས་སྲས་གཙོ། །

künkhyen rabsal dawé tuksé tso

Was the all-knowing Rabsal Dawa,4 and you are the foremost of his heart-sons—

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་ཤིང་རྟ་ཀློང་ཆེན་དང༌། །

dé sum long gü shingta longchen dang

The pioneer of the three classes and the nine sections of Longdé was Longchen Rabjam,

རྣམ་དབྱེར་མ་འཆིས་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

namyer machi jamyang dorjé yi

Inseparable from whom was Jamyang Dorjé,5

དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་འཛིན་པར་བཀས་གནང་བ། །

gongpé sangdzö dzinpar kenangwa

Who appointed you as a holder of his wisdom mind’s secret treasure—

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་དགོངས་པས་དེ་ཉིད་རྟོགས། །

töpé gyü drol gongpé denyi tok

Through study you were liberated, and realized reality as it is,

གཞན་དོན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷུར་ལེན་ཅིང༌། །

zhendön tsewa chenpö lhurlen ching

Now with vast love and care you work for the benefit of others,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་ལྡན་པའི་བླ་མ་རྗེ། །

khyen tsé nü sum denpé lama jé

A precious lama endowed with wisdom, love and spiritual power

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and all your wishes be spontaneously fulfilled!

 

ནུབ་ཕྱོགས་མུན་པའི་སྨག་ཏུ་རྒྱལ་བསྟན་གྱི། །

nubchok münpé mak tu gyalten gyi

In the dense darkness of the lands in the west,

སྣང་བའི་སྒོ་ཆེན་ཐོག་མར་ཕྱེ་བ་དང༌། །

nangwé go chen tokmar chewa dang

You were among the first to shed the light of Buddha’s teachings,

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །

dampé chö kyi druchar beb khepa

And skilfully to make a rain of sacred Dharma fall—

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །

trulpé ku chok sönam gyaltsen gyi

Supreme emanation Sogyal Rinpoche, may your life

སྐུ་ཚེ་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

kutsé takten zhedön lhündrub shok

Remain forever firm, and may your wishes be spontaneously fulfilled!

 

འཕོ་བཅས་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གཉུག་མའི་ཁམས། །

poché tsa tik lung sum nyukmé kham

With the transferring, subtle body of channels, inner air and tiklés

འཕོ་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྒྱས་བཏབ་ནས། །

pomé dewa chenpor gyetab né

Sealed within the great bliss of non-transference,

གོས་དཀར་རལ་པའི་ཅོད་པན་འཆང་བཞིན་དུ། །

gö kar ralpé chöpen chang zhindu

Garbed in white robes, and with the long, diademed hair of a yogi,

ཞབས་པད་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་གཡོ་མེད་གསོལ། །

zhabpé sengé tri la yomé sol

May you place your lotus feet, unmoving, on the lion throne!

 

ཚངས་དབྱངས་འགག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །

tsang yang gakpa mepa dorjé sung

The unceasing melody of Brahmā is your vajra speech,

འགྲོ་བློའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་ཟབ་གསང་གི།

dro lö sampa dang tün zabsang gi

As you turn continuously the Dharma-wheel of

ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་བསྐོར་བཞིན་དུ། །

chökhor gyün michepa kor zhindu

Profound and secret teachings, attuned to the mentality of beings,

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

kalpa gyatsö bardu ten gyur chik

May it remain secure for countless aeons to come!

 

སྤྲོས་བྲལ་འགྱུར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཐུགས། །

trödral gyurmé namkha tabü tuk

Free from all concept, unchanging and sky-like is your wisdom mind,

སྐྱེ་འཆི་མཚན་མས་སྒྲིབ་པ་མེད་བཞིན་དུ། །

kyechi tsenmé dribpamé zhindu

Unobscured by signs of birth and death,

ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་ནུབ་མེད་དེ་སྲིད་བར། །

nyidé nangwa nubmé desi bar

May it remain steadfast and indestructible,

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

gyurmé dorjé kham su tenzhuk sol

For as long as the light of sun and moon continue to shine!

 

དེ་དག་ལ་འཁུ་མ་རུང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །

dedak la khu marung jungpö tsok

May all the hostile, malevolent jungpo demons,6

དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །

palchen dorjé zhönnü tutob kyi

Succumb to glorious Vajrakumāra’s might and power

མིང་གི་ལྷག་མར་བྱས་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། །

ming gi lhakmar jé dang chabchik tu

So that not even their names remain. And at the very same time,

ཚེ་དཔག་མེད་པས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། །

tsepak mepé ngönpar wangkur zhing

May you be fully empowered with the 'Boundless Life' of Amitāyus,

པདྨ་སཾ་བྷས་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར། །

pema sambhé shipé metok tor

May the Lotus-born scatter flowers of auspiciousness,

དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཁྲག་མིག་རག་གདོང་མས། །

ying kyi gyalmo trakmik rakdongmé

And may the Queen of Space, with blood-red eye and copper face,

བསྲུང་སྐྱོབས་བྱིན་གྱིས་བརློབ་ལ་མེལ་ཚེ་མཛོད། །

sung kyob jingyi lob la meltsé dzö

Watch over you and grant you the blessings of her protection!

 

ཅེས་པའང་རབ་བྱུང་༡༧པའི་ཆུ་ལུག་ལོར་ཕ་རན་སི་དཔལ་ལས་རབ་གླིང་གི་ཆོས་སྒར་དུ་བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་སྒོ་ནས་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་བགྱིས་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནང་སྦྱིན་སྩལ་བའི་མཛད་སྒོའི་རྗེས་ཐོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་མར་བཀས་གནང་བའི་ཌ་ཀི་མ་གསུམ་ནས་ལྷ་རྫས་སྲིད་དུ་རིང་བ་དང་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁ་ཚོན་གང་བ་ཞིག་སྩལ་ཏེ་ཁྱོད་ནས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་ཞིག་བརྩམ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ཚུལ་ཕེབས་པས་སྤྲོ་བ་རབ་ཏུ་བརྟས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་སྟག་ཤམ་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུང་གི་ཟིན་ཀྱང༌། དོན་དུ་འདོད་ཡོན་ལས་བསམ་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བདག་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་ནས་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ཞེས་མིང་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ནས་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་ཞེས་འབོད་པའི་ཐ་ཤལ་བ་དེས་གང་བསམ་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་དཀར་ཤོག་གི་ངོས་སུ་སྣང་བར་བྱས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །།

In the Water Sheep year of the seventeenth calendrical cycle (2003), in the glorious Dharma encampment of Lerab Ling in France, as soon as we had finished a ceremony for increasing wealth and prosperity called ‘The Excellent Vase of Jewels’ (a wealth practice from the Thukdrup Barché Kunsel cycle, which was unearthed in Tibet), three ḍākinīs offered me a long silk scarf and a small silver brooch bearing the auspicious symbols. Full of joy, they said it would be extremely auspicious if I were to compose a long-life prayer for Sogyal Rinpoche. Thus it was that this garland of words arising to my mind appeared on a sheet of white paper, written by one whom Vajradhāra Padma Yeshé Dorjé (Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö), Gyalwang Karmapa and other sublime beings recognized as Gyalchen Tulku, the activity incarnation of Taksham Samten Lingpa, but who in reality is just an inferior person whose thoughts are not beyond sensual pleasure, and who, having been given the name Orgyen Sönam Tobgyal by Sakya Dakchen of the Puntsok Podrang, is known simply as Orgyen Tobgyal. May it be meaningful! Sarva mangalaṃ!

 

| Rigpa Translations, 2003

 

Version: 1.3-20230104

  1. Sönam Gyaltsen is Sogyal Rinpoche’s full name, which, when abbreviated, becomes Sogyal. It was given to him by his master Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö, even before he recognized him as the incarnation of Tertön Sogyal, Lerab Lingpa.
  2. Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö.
  3. Kyabjé Dudjom Rinpoche.
  4. Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoche.
  5. Nyoshul Khen Rinpoche.
  6. Orgyen Tobgyal Rinpoche took this and the following two lines from the prayer that Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö composed for Neten Chokling Pema Gyurme (1927–1972): https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-neten-chokling-pema-gyurme
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept