Aspiration to Generate Bodhicitta

Practices › Mind Training (Lojong) | Practices › Bodhicitta | Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersPatrul Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Patrul Rinpoche

Dza Patrul Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ།

Aspiration to Generate Bodhicitta, Utterly Pure and Supreme

by Patrul Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

བསྐལ་མང་གོང་ནས་གཡོ་སྒྱུ་སྤངས་པའི་ཐུགས། །

kal mang gong né yogyu pangpé tuk

Your mind, many aeons ago, rid itself of all deceit,

བཅོས་མའི་ཚུལ་སྤངས་དྲང་ཞིང་བདེན་པའི་གསུང༌། །

chömé tsul pang drang zhing denpé sung

Your speech, honest and true, is free of any form of artifice,

ཚུལ་འཆོས་མི་མངའ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྐུ། །

tsul chö mi nga tsul dang tünpé ku

Your body's acts are disciplined and unpretentious—

ཐུབ་པ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tubpa drangsong chenpo la chaktsal

Great sage, genuine and wise, to you I prostrate!

 

ཐུབ་པ་དེ་སྲས་བདེན་པའི་དོན་གཟིགས་པའི། །

tubpa dé sé denpé dön zikpé

Buddha's heirs, who have seen the ultimate meaning,

བདེན་གསུང་མངའ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས། །

den sung ngawa dentsik drubpé tsok

Speakers of truth, whose words have prophetic power,

ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཐར་པའི་ལམ་ཞུགས་པ། །

tekpa sum gyi tarpé lam zhukpa

Those on the way to liberation through the three vehicles—

དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dedak kün la güpé chaktsal lo

Before you all, in devotion, I bow down!

 

བདག་ནི་དེང་ནས་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་སུ། །

dak ni deng né kyé dang tserab su

From now on, in all future rebirths, throughout my lives,

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

gyalwa sé ché khyé dang mindral zhing

Buddhas and bodhisattvas, may I never part from you!

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

gyalwa sé ché khyé kyi jezung né

Buddhas and bodhisattvas, please accept me as your follower!

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

gyalwa sé ché khyé zhin drubpar shok

Buddhas and bodhisattvas, let me gain accomplishment just like you!

 

ལུས་སྤྱོད་ཚུལ་འཆོས་མེད་པར་དུལ་བ་དང༌། །

lü chö tsul chö mepar dulwa dang

My body's actions—may they be disciplined and unpretentious,

ངག་ཚིག་རྫུན་གཏམ་མེད་པར་བདེན་པ་དང༌། །

ngak tsik dzün tam mepar denpa dang

My speech—may it be honest, without falsity or deception,

སེམས་སྤྱོད་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་བ་ཡིས། །

sem chö yogyu mepar drangwa yi

My mind—may it be genuine, without artifice or deceit,

ཆོས་མཐུན་གྲོགས་དང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་ཤོག །

chö tün drok dang shenyen tenpar shok

And may I rely upon spiritual guides and true Dharma friends!

 

ཐར་པའི་ལམ་ལ་དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ། །

tarpé lam la dangpo jukpé go

The first entrance to the path of liberation,

འཁོར་བའི་གནས་ནས་དང་པོ་བྲོས་པའི་ལམ། །

khorwé né né dangpo dröpé lam

The first route of escape from saṃsāra's perils,

ཉམས་ལེན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དང་པོའི་འགོ །

nyamlen chö nam kün gyi dangpö go

The first preliminary to all practices of Dharma:

བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

chömin ngejung gyü la kyewar shok

Genuine renunciation—may it dawn within my mind!

 

ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་དེས་ཆོག་ཅིང༌། །

yö na sangye drub la dé chok ching

With it, I have all that's needed to attain enlightenment,

མེད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་ཐབས་ཆག་པ། །

mé na sangye drub la tab chakpa

And without it, there's no way to find awakening,

སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ས་བོན་མ་ནོར་བ། །

sangye drubpé sabön ma norwa

The indisputable seed from which buddhahood is gained,

རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་ཤོག །

namdak changchub sem chok kyepar shok

May I generate bodhicitta, utterly pure and supreme!

 

གོང་ནས་གོང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འཕེལ། །

gong né gong du changchub sem chok pel

Further and further, may supreme bodhicitta develop,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མི་བརྗེད། །

tserab küntu changchub sem mi jé

Throughout my lives, may bodhicitta never be forgotten,

ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམས་ནས། །

yang dang yang du changchub sem gom né

Again and again, may I meditate on bodhicitta,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

changchub sempé chö la jukpar shok

And always train in the way of the bodhisattva!

 

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་དང༌། །

tubpa chok dang jampal pawo dang

Whatever the enlightened actions of the great Sage,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ། །

kuntuzangpö chöpa gang yinpa

Heroic Mañjuśrī, or Samantabhadra,

བདག་གི་ཚེ་རབས་སྤྱོད་ཀུན་དེ་འདྲ་བར། །

dak gi tserab chö kün dedrawar

In all my lives, may my own actions be equal to theirs,

གྱུར་ནས་དོན་གཉིས་སྤྱོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

gyur né dön nyi chöpa lhündrub shok

And spontaneously may I accomplish my own and others' welfare!

 

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཅན། །

tsé chik sangye drubpé lamzang chen

Excellent path, which brings about buddhahood in but a single lifetime,

དུས་གཅིག་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པོ། །

dü chik dön nyi drubpé tab khé po

With skilful methods to benefit oneself and others at one and the same time,

ཚུལ་གཅིག་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་ཡིས། །

tsul chik khordé yermé tawa yi

And the view of a single reality in which saṃsāra and nirvāṇa are inseparable—

ལམ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པར་འཇུག་པར་ཤོག །

lam chik dorjé tekpar jukpar shok

May I embark upon this unique path of the vajra vehicle!

 

ལམ་འདིའི་ལམ་སྒོམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚོགས། །

lam di lam gom dorjé dzinpé tsok

Hosts of vajra holders, who cultivate the approach of this path,

ཀུན་ལ་བདེ་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་གྲོགས་བགྱིད་ཅིང༌། །

kün la detong kyepé drok gyi ching

Taking as partners those who bring about blissful emptiness,

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མཚོན་པའི་སྒོར་གྱུར་པའི། །

lhenchik kyepa tsönpé gor gyurpé

As a way for co-emergent wisdom to be introduced—

ལམ་གཅིག་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་རོལ་བར་ཤོག །

lam chik khandrö ling du rolwar shok

May this unique path be enjoyed in the realm of the ḍākinīs!

 

བཅོས་མ་སྤངས་པའི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཞལ། །

chöma pangpé semnyi nyukmé zhal

The face of my original nature, mind itself, left unaltered,

བཅོས་མ་མིན་པར་རང་ངོ་རྗེན་པར་མཐོང་། །

chöma minpar rang ngo jenpar tong

My very own essence, beyond contrivance—may I see it laid bare!

བཅོས་སླད་བྲལ་བའི་མཉམ་བཞག་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ། །

chö lé dralwé nyamzhak gyün kyang té

Sustaining meditation untainted by any trace of alteration,

བཅོས་མེད་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

chömé dön gyi drebu tobpar shok

May I gain the ultimate fruition free from any fabrication!

 

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །

nekab su yang sampé dön kün drub

In the meantime, may all my wishes be fulfilled!

གསོན་པའི་ཚེ་ན་བསམ་པ་ངན་པ་མེད། །

sönpé tsé na sampa ngenpa mé

For as long as I live, may I have no negative intentions,

འཆི་བའི་ཚེ་ན་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་མེད། །

chiwé tsé na né chö dukngal mé

And when I die, may I not suffer a painful death,

ཤི་ནས་འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་སྐྲག་མེད་པར་ཤོག །

shi né trulnang jiktrak mepar shok

Having died, may there be no fear of delusory appearances!

 

བདག་མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་རེག་འགྲོ་བ་ཀུན། །

dak tong tö dang dren rek drowa kün

May all who see me, hear me, think of me, or come in contact with me in any way,

ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །

ngejung changchub sem dang lhenchik kyé

Develop renunciation, bodhicitta, and co-emergent wisdom

ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་སྐྱེས་ནས། །

jitar rigpa jizhin gyü kyé né

In whichever way is appropriate within their minds,

མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

nyurdu dzokpé sangye tobpar shok

So that, swiftly, they may arrive at perfect buddhahood!

 

སངས་རྒྱས་ཉི་མ་མཚན་དཔེའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང༌། །

sangye nyima tsenpé zhal tong zhing

May I behold the sun-like Buddha with his signs and marks,

དམ་ཆོས་ཉི་མ་སྙིང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད། །

damchö nyima nying gi dütsir chö

May I savour the nectar of the sun-like Dharma in my heart,

དགེ་འདུན་ཉི་མ་ཐར་པའི་གྲོགས་གྱུར་ནས། །

gendün nyima tarpé drok gyur né

And may the sun-like Saṅgha accompany me to liberation—

མཆོག་གསུམ་ཉི་མའི་འོད་དང་མི་འབྲལ་ཤོག །

chok sum nyimé ö dang mindral shok

From the light of these three sun-like Supreme Ones, may I never part!1

 

སྒྲུབ་པ་པོ་ཉི་མའི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་བཙུན་གཟུགས་དཔལ་དགེས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། །

To fulfil the wishes of the practitioner Nyima, this was written by Palge, the mere reflection of a genuine monk. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey 2010. Many thanks to Alak Zenkar Rinpoche. Revised 2012 & 2020.

 

Source: rdza dpal sprul o rgyan ʼjigs med chos kyi dbang po. “bskal mang gong nas sogs.” In gsung ʼbum o rgyan ʼjigs med chos kyi dbang po. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. Vol. 8: 355–358.

 

Version: 3.1-20220421

  1. Here Patrul Rinpoche plays on the word nyima, meaning sun, which is the name of the person who requested the prayer.