Aspiration to Generate Bodhicitta

Practices › Mind Training (Lojong) | Practices › Bodhicitta | Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersPatrul Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Patrul Rinpoche

Dza Patrul Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ།

Aspiration to Generate Bodhicitta, Utterly Pure and Supreme

by Patrul Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

བསྐལ་མང་གོང་ནས་གཡོ་སྒྱུ་སྤངས་པའི་ཐུགས། །

kal mang gong né yogyu pangpé tuk

Your mind, many aeons ago, rid itself of all deceit,

བཅོས་མའི་ཚུལ་སྤངས་དྲང་ཞིང་བདེན་པའི་གསུང༌། །

chömé tsul pang drang zhing denpé sung

Your speech, honest and true, is free of any form of artifice,

ཚུལ་འཆོས་མི་མངའ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྐུ། །

tsul chö mi nga tsul dang tünpé ku

Your body's acts are disciplined and unpretentious—

ཐུབ་པ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tubpa drangsong chenpo la chaktsal

Great sage, genuine and wise, to you I prostrate!

 

ཐུབ་པ་དེ་སྲས་བདེན་པའི་དོན་གཟིགས་པའི། །

tubpa dé sé denpé dön zikpé

Buddha's heirs, who have seen the ultimate meaning,

བདེན་གསུང་མངའ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས། །

den sung ngawa dentsik drubpé tsok

Speakers of truth, whose words have prophetic power,

ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཐར་པའི་ལམ་ཞུགས་པ། །

tekpa sum gyi tarpé lam zhukpa

Those on the way to liberation through the three vehicles—

དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dedak kün la güpé chaktsal lo

Before you all, in devotion, I bow down!

 

བདག་ནི་དེང་ནས་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་སུ། །

dak ni deng né kyé dang tserab su

From now on, in all future rebirths, throughout my lives,

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

gyalwa sé ché khyé dang mindral zhing

Buddhas and bodhisattvas, may I never part from you!

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

gyalwa sé ché khyé kyi jezung né

Buddhas and bodhisattvas, please accept me as your follower!

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

gyalwa sé ché khyé zhin drubpar shok

Buddhas and bodhisattvas, let me gain accomplishment just like you!

 

ལུས་སྤྱོད་ཚུལ་འཆོས་མེད་པར་དུལ་བ་དང༌། །

lü chö tsul chö mepar dulwa dang

My body's actions—may they be disciplined and unpretentious,

ངག་ཚིག་རྫུན་གཏམ་མེད་པར་བདེན་པ་དང༌། །

ngak tsik dzün tam mepar denpa dang

My speech—may it be honest, without falsity or deception,

སེམས་སྤྱོད་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་བ་ཡིས། །

sem chö yogyu mepar drangwa yi

My mind—may it be genuine, without artifice or deceit,

ཆོས་མཐུན་གྲོགས་དང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་ཤོག །

chö tün drok dang shenyen tenpar shok

And may I rely upon spiritual guides and true Dharma friends!

 

ཐར་པའི་ལམ་ལ་དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ། །

tarpé lam la dangpo jukpé go

The first entrance to the path of liberation,

འཁོར་བའི་གནས་ནས་དང་པོ་བྲོས་པའི་ལམ། །

khorwé né né dangpo dröpé lam

The first route of escape from saṃsāra's perils,

ཉམས་ལེན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དང་པོའི་འགོ །

nyamlen chö nam kün gyi dangpö go

The first preliminary to all practices of Dharma:

བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

chömin ngejung gyü la kyewar shok

Genuine renunciation—may it dawn within my mind!

 

ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་དེས་ཆོག་ཅིང༌། །

yö na sangye drub la dé chok ching

With it, I have all that's needed to attain enlightenment,

མེད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་ཐབས་ཆག་པ། །

mé na sangye drub la tab chakpa

And without it, there's no way to find awakening,

སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ས་བོན་མ་ནོར་བ། །

sangye drubpé sabön ma norwa

The indisputable seed from which buddhahood is gained,

རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་ཤོག །

namdak changchub sem chok kyepar shok

May I generate bodhicitta, utterly pure and supreme!

 

གོང་ནས་གོང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འཕེལ། །

gong né gong du changchub sem chok pel

Further and further, may supreme bodhicitta develop,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མི་བརྗེད། །

tserab küntu changchub sem mi jé

Throughout my lives, may bodhicitta never be forgotten,

ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམས་ནས། །

yang dang yang du changchub sem gom né

Again and again, may I meditate on bodhicitta,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

changchub sempé chö la jukpar shok

And always train in the way of the bodhisattva!

 

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་དང༌། །

tubpa chok dang jampal pawo dang

Whatever the enlightened actions of the great Sage,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ། །

kuntuzangpö chöpa gang yinpa

Heroic Mañjuśrī, or Samantabhadra,

བདག་གི་ཚེ་རབས་སྤྱོད་ཀུན་དེ་འདྲ་བར། །

dak gi tserab chö kün dedrawar

In all my lives, may my own actions be equal to theirs,

གྱུར་ནས་དོན་གཉིས་སྤྱོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

gyur né dön nyi chöpa lhündrub shok

And spontaneously may I accomplish my own and others' welfare!

 

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཅན། །

tsé chik sangye drubpé lamzang chen

Excellent path, which brings about buddhahood in but a single lifetime,

དུས་གཅིག་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པོ། །

dü chik dön nyi drubpé tab khé po

With skilful methods to benefit oneself and others at one and the same time,

ཚུལ་གཅིག་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་ཡིས། །

tsul chik khordé yermé tawa yi

And the view of a single reality in which saṃsāra and nirvāṇa are inseparable—

ལམ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པར་འཇུག་པར་ཤོག །

lam chik dorjé tekpar jukpar shok

May I embark upon this unique path of the vajra vehicle!

 

ལམ་འདིའི་ལམ་སྒོམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚོགས། །

lam di lam gom dorjé dzinpé tsok

Hosts of vajra holders, who cultivate the approach of this path,

ཀུན་ལ་བདེ་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་གྲོགས་བགྱིད་ཅིང༌། །

kün la detong kyepé drok gyi ching

Taking as partners those who bring about blissful emptiness,

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མཚོན་པའི་སྒོར་གྱུར་པའི། །

lhenchik kyepa tsönpé gor gyurpé

As a way for co-emergent wisdom to be introduced—

ལམ་གཅིག་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་རོལ་བར་ཤོག །

lam chik khandrö ling du rolwar shok

May this unique path be enjoyed in the realm of the ḍākinīs!

 

བཅོས་མ་སྤངས་པའི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཞལ། །

chöma pangpé semnyi nyukmé zhal

The face of my original nature, mind itself, left unaltered,

བཅོས་མ་མིན་པར་རང་ངོ་རྗེན་པར་མཐོང་། །

chöma minpar rang ngo jenpar tong

My very own essence, beyond contrivance—may I see it laid bare!

བཅོས་སླད་བྲལ་བའི་མཉམ་བཞག་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ། །

chö lé dralwé nyamzhak gyün kyang té

Sustaining meditation untainted by any trace of alteration,

བཅོས་མེད་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

chömé dön gyi drebu tobpar shok

May I gain the ultimate fruition free from any fabrication!

 

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །

nekab su yang sampé dön kün drub

In the meantime, may all my wishes be fulfilled!

གསོན་པའི་ཚེ་ན་བསམ་པ་ངན་པ་མེད། །

sönpé tsé na sampa ngenpa mé

For as long as I live, may I have no negative intentions,

འཆི་བའི་ཚེ་ན་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་མེད། །

chiwé tsé na né chö dukngal mé

And when I die, may I not suffer a painful death,

ཤི་ནས་འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་སྐྲག་མེད་པར་ཤོག །

shi né trulnang jiktrak mepar shok

Having died, may there be no fear of delusory appearances!

 

བདག་མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་རེག་འགྲོ་བ་ཀུན། །

dak tong tö dang dren rek drowa kün

May all who see me, hear me, think of me, or come in contact with me in any way,

ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །

ngejung changchub sem dang lhenchik kyé

Develop renunciation, bodhicitta, and co-emergent wisdom

ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་སྐྱེས་ནས། །

jitar rigpa jizhin gyü kyé né

In whichever way is appropriate within their minds,

མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

nyurdu dzokpé sangye tobpar shok

So that, swiftly, they may arrive at perfect buddhahood!

 

སངས་རྒྱས་ཉི་མ་མཚན་དཔེའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང༌། །

sangye nyima tsenpé zhal tong zhing

May I behold the sun-like Buddha with his signs and marks,

དམ་ཆོས་ཉི་མ་སྙིང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད། །

damchö nyima nying gi dütsir chö

May I savour the nectar of the sun-like Dharma in my heart,

དགེ་འདུན་ཉི་མ་ཐར་པའི་གྲོགས་གྱུར་ནས། །

gendün nyima tarpé drok gyur né

And may the sun-like Saṅgha accompany me to liberation—

མཆོག་གསུམ་ཉི་མའི་འོད་དང་མི་འབྲལ་ཤོག །

chok sum nyimé ö dang mindral shok

From the light of these three sun-like Supreme Ones, may I never part!1

 

སྒྲུབ་པ་པོ་ཉི་མའི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་བཙུན་གཟུགས་དཔལ་དགེས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། །

To fulfil the wishes of the practitioner Nyima, this was written by Palge, the mere reflection of a genuine monk. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey 2010. Many thanks to Alak Zenkar Rinpoche. Revised 2012 & 2020.

 

Source: rdza dpal sprul o rgyan ʼjigs med chos kyi dbang po. “bskal mang gong nas sogs.” In gsung ʼbum o rgyan ʼjigs med chos kyi dbang po. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. Vol. 8: 355–358.

 

Version: 3.1-20220421

  1. Here Patrul Rinpoche plays on the word nyima, meaning sun, which is the name of the person who requested the prayer.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept