Cloud Banks of Blessings

Practices › Prayers | Tibetan MastersSera Khandro

English | བོད་ཡིག

Sera Khandro

Sera Khandro Kunzang Dekyong Wangmo

Further Information:
Download this text:

ཆོས་ཉིད་དགོངས་པའི་ཀློང་མཛོད་ལས༔ སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས༔

Cloud Banks of Blessings: A Brief Prayer to the Garland of Successive Rebirths (from the Expansive Treasury of Dharmatā Realization)

by Sera Khandro

 

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

ཆོས་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་པའི་མཁའ་ཀློང་ནས༔

chöying dü majépé kha long né

Out of the uncompounded sky-like expanse of the dharmadhātu,

གདངས་སྣང་མ་འགགས་སྟོང་གསལ་ཐུགས་རྗེའི་གར༔

dang nang magak tong sal tukjé gar

Radiance arises unobstructedly as emptiness and clarity, the play of compassion,

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

namkün chokden dorjé naljorma

And Vajrayoginī, complete with the supreme of all features,

གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཆུ་ཟླའི་རྣམ་རོལ་གར༔

duljé nang ngor chudé namrol gar

Manifests like the play of the moon in water, to all who need to be trained,

གང་འདུལ་སྐུར་བཞེངས་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ༔

gang dul kur shyeng dzepa tayepa

Taking on infinite forms, according to what is most effective.

འགྲོ་ཁམས་ཡོངས་སྒྲོལ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

dro kham yong drol chok la solwa deb

To the supreme liberator of beings in every realm, I pray!

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ༔

gyagar pakyul drubpé wangchuk pal

A glorious, accomplished master in the noble land of India

འབྱུང་ལྔར་དབང་ཐོབ་རོ་ལངས་དམར་མོ་དང༔

jung ngar wang tob rolang marmo dang

With power over the five elements, Red Vetala,1

རིམ་བརྒྱུད་བོད་ཡུལ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་དྲུང༔

rim gyü böyul guru pejung drung

And then, in Tibet, before Guru Padmākara,

སྐུ་ཡི་གཟུངས་མ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོ༔

ku yi zungma shelkar dorjé tso

His consort, Shelkar Dorje Tso,

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

mi jé zung tob dé la solwa deb

Who gained the power of unfailing memory—to you I pray!

མཚོ་རྒྱལ་བྱིན་ཐོབ་ཟབ་པའི་གཏེར་ལ་དབང༔

tsogyal jin tob zabpé ter la wang

With Tsogyal's blessings, you took charge of profound treasures,

ཀུན་དགའ་འབུམ་མ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་སྒྲོན་སོགས༔

künga bumma changchub chödrön sok

And were Kunga Buma, Changchub Chödrön and the rest—

སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པར་བརྒྱུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

ku treng rimpar gyü la solwa deb

To this garland of successive rebirths, I pray!

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔

böyul ü su bepé naljorpa

In the heart of Tibet you were a hidden yoginī,2

ཐ་མལ་ཚུལ་འཛིན་ཟབ་པའི་གཏེར་ལ་དབང༔

tamal tsul dzin zabpé ter la wang

Appearing ordinary and with mastery of profound treasures,

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་གཏེར་གཉིས་གདུལ་བྱ་སྐྱོང༔

natsok tab kyi ter nyi dulja kyong

Nurturing, through various means, disciples and the two forms of terma,

གང་འབྲེལ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་འདྲེན༔

gang drel pema ö kyi shying du dren

And leading everyone with a connection to the realm of Lotus Light—

བདེ་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས༔

dechen dewé dorjér solwa deb

Dechen Dewé Dorje, to you I pray!

འདི་ཕྱི་བར་གསུམ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས༔

di chi bar sum dralmé jezung né

Care for me, without ever parting, in this life, the next, and the bardo states,

འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཏེ༔

ösal dzogchen gongpa ngöngyur té

Lead me to realize the intent of the Luminous Great Perfection,

ཀ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔

kadak kuntuzangpor changchub shok

And awaken as Samantabhadra, pure from the very beginning!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དམ་ལྡན་གྱི་སློབ་བུ་དམ་ཆོས་ཞེས་པས་བསྐུལ་ལྕག་བྲབ་པ་ནན་ཆགས་ཆེ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་དུས་མཐའི་གཏེར་མིང་འཛིན་པ་སུ་ཁ་བཛྲ་གྱིས་བྲིས་པའོ།།

Thus, at the urging of the committed disciple Damchö, and in response to persistent requests from other students, this was written by Sukhavajra, who was praised in the vajra prophecies of past masters and who holds the name of a treasure-revealer during this final age.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

  1. ro langs dmar mo, referred to in other texts as ro langs bde rol ma.
  2. The Tibetan says yogin, but the reference seems to be to Sera Khandro herself.