Aspiration to be Reborn in the Land of Turquoise Leaves

Deities › Tārā | Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Tibetan MastersSera Khandro

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Sera Khandro

Green Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཡུ་ལོ་བཀོད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་མྱུ་གུ་བཞུགས།

Burgeoning Benefit and Happiness

An Aspiration to be Reborn in the Land of Turquoise Leaves

revealed by Sera Khandro

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཡེ༔

namo guru arya tareye

Namo guru ārya tārāyai

རང་སྣང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་མཆོག༔

rang nang nampar dakpé zhing kham chok

My own perception is the supreme realm of perfect purity,

རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གསེར་གྱི་ས་གཞི་བརྡལ༔

rangjung lhundrup ser gyi sa zhi dal

Self-arisen and spontaneously perfect, with a vast golden ground,

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཁྲུས་དང་རྫིང་བུ་འཁྱིལ༔

yenlak gyeden trü dang dzingbu khyil

Bathing waters and pools that possess the eight qualities,

ཤིང་དང་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་སྨིན༔

shing dang metok drebu natsok min

Trees, flowers and fruits of many kinds,

བྱ་དང་རི་དྭགས་མང་པོས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས༔

cha dang ridak mangpö chödra drok

Birds and wild animals who proclaim the Dharma,

ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡང་༔

chok nam tamché dri sung pö ngé dang

The sweetest perfumed incense filling all directions,

ལྷ་ཡི་བུ་དང་བུ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས༔

lha yi pu dang pumo natsok kyi

And divine youths, male and female,

མཆོད་པ་དུ་མས་རྟག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔

chöpa dumé taktu chö ching tö

Who constantly offer gifts and words of praise.

དེ་དབུས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བཅལ་བཀྲམ་དབུས༔

dé ü rinchen natsok chel tram ü

In the centre, upon a carpet of jewels,

བཻ་ཌཱུརྱ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔

bendurya lé drubpé zhal yé khang

Is an immense mansion of lapis lazuli,

རང་བྱུང་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་ལྟ་ན་སྡུག༔

rangjung podrang nyamga ta na duk

A spontaneously arisen palace, delightful to behold.

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་བ༔

chi sal nang sal dru zhi go zhiwa

Transparent inside and out, it is square with four main doors,

རྟ་བབས་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་མཚན་གདུགས་དང་ནི༔

ta bab chö khor gyaltsen duk dang ni

And has steps, porticoes, dharma-wheels, banners of victory, parasols,

རྒྱན་དང་འཁོར་ཡུག་མཚན་ཉིད་རབ་རྫོགས་དབུས༔

gyen dang khoryuk tsen nyi rab dzok ü

Ornaments and all the proper surroundings and features.

མ་ཆགས་སྐྱོན་བྲལ་པད་ཟླ་རྒྱས་པའི་སྟེང་༔

ma chak kyön dral pé da gyépé teng

In its centre, upon a lotus and full moon symbolizing non-attachment and immaculate purity,

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ལས་འཁྲུངས་འཕགས་མ་སྒྲོལ༔

gyalwé tukjé lé trung pakma drol

Is noble Tārā, born from the victorious buddhas’ compassion.

སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞི་དཔལ༔

ngo jang zhal chik chak nyi nyur zhi pal

She is blue-green, with one face and two hands — swift to act, peaceful and resplendent.

ལྷང་ངེ་ལྷན་ནེ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་པ་ལ༔

lhang nge lhen ne lham mer zhuk pa la

In vivid, radiant splendour, she presides.

འཁོར་དུ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་༔

khor du sangyé chang chub sempa dang

Surrounding her are buddhas and bodhisattvas,

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔

drolma nyer chik bum trak khandrö kor

Her twenty-one forms, and hundreds and thousands of ḍākinīs,

གསང་སྔགས་ཆོས་སྒྲ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྒྲོགས༔

sang ngak chö dra gyün ché mepar drok

All proclaiming the Dharma of Secret Mantra without interruption,

ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་རོལ༔

tukjé tsewa chenpö gong té rol

Their wisdom minds filled with great love and compassion.

བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔

dak sok di né tsé rab tamché du

Throughout this and all our future lives

རྗེ་བཙུན་མ་ཁྱོད་ལྷག་པའི་ལྷར་བཟུང་ནས༔

jetsün ma khyö lhakpé lhar zung né

We will hold you, precious Lady, as our special deity.

སྒོ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་དད་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔

go sum chik dril dépé solwa dep

And with body, speech and mind in unison, devotedly pray:

 

ཕྱི་ན་སོར་བྱང་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་ཚུལ་དང་༔

chi na sor chang chöpa kyong tsul dang

Outwardly maintaining the conduct of individual liberation and the bodhisattvas,

ནང་ན་ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི༔

nang na zabmo dorje tekpa yi

And inwardly manifesting the supreme path of the two stages

མ་ནོར་རིམ་གཉིས་ལམ་མཆོག་མངོན་གྱུར་ནས༔

ma nor rim nyi lam chok ngön gyur né

Of the profound Vajra vehicle, without error,

མྱུར་དུ་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛོད༔

nyur du dü zhi'i yul lé gyalwar dzö

Let us swiftly gain victory in the battle over the four māras.

 

སྐྱིད་དམ་སྡུག་གམ་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་༔

kyi dam duk gam lek nyé chi jung yang

In happiness or sorrow, whatever befalls us, good or bad,

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་ལགས་པས༔

jetsün drolma khyerang khyen lakpé

O precious Tārā, care for us!

བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་མཐུ་ནུས་སྩོལ༔

dak gyü min ching drolwé tu nü tsol

Grant us the power and capacity to mature and liberate our own minds!

 

བླ་མེད་ཐེག་པའི་ལམ་མཆོག་ལ་ཞུགས་ཚེ༔

lamé tekpé lam chok la zhuk tsé

From the moment we set out upon the supreme path of the unsurpassed vehicle,

ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་༔

nyam tok yönten gong du pelwa dang

Cause our qualities of experience and realization to grow!

གོལ་འཕྱུག་མེད་པའི་ས་ལམ་མངོན་གྱུར་ནས༔

göl chuk mepé sa lam ngön gyur né

Help us to attain the paths and stages without going astray!

རང་རིག་འོད་གསལ་ངང་ལས་མི་གཡོ་བར༔

rang rig ösal ngang lé mi yowar

And, without ever wavering from the clear light of our own awareness,

ཀ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

kadak kuntu zangpor sangyé shok

To attain enlightenment as the primordially pure Samantabhadra!

 

མདོར་ན་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔

dor na dak dang tayé semchen kun

In short, may I and all other beings, infinite in number,

རྗེ་བཙུན་མ་ཁྱོད་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཡིས༔

jetsün ma khyö yi la sampa yi

By thinking of you, O precious Tārā,

སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔

kyewa zhen gyi bar ma chöpa ru

Be reborn directly, without an intervening birth,

ཞིང་མཆོག་གཡུ་ལོ་བཀོད་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zhing chok yulo kö du kyewar shok

In the supreme Land of Turquoise Leaves!

 

ཞིང་དེར་སྐྱེས་ནས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་སྟེ༔

zhing der kyé né lungten rab tob té

And, having taken birth there, receive the prophecy of enlightenment.

གདུལ་དཀའ་འདུལ་ཕྱིར་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔

dül ka dül chir trinlé gyatso yi

Then, through vast, ocean-like activity to tame the difficult,

གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་མཐུན་གྱིས༔

gang la gang dül dé la der tün gyi

May we guide others, each according to their needs,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ནུས་པར་ཤོག༔

kham sum khorwa dong truk nüpar shok

And thereby empty the three realms of saṃsāra from their very depths.

 

ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་༔

chönyi nampar dakpé denpa dang

Through the truth of the utterly pure dharmatā

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་པ་ཡིས༔

chöchen gyudré lumé denpa yi

And the infallible reality of cause and effect,

སྨོན་པའི་དོན་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་༔

mönpé dön la barché mi jung zhing

May there be no obstacle to the fulfilment of this aspiration,

མྱུར་དུ་རེ་འབྲས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔

nyur du ré dré yong su drub gyur chik

And may all our wishes swiftly come to perfect fruition.

 

འདི་ན་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་གྱུར་ན༔

di na gyun du tsön gyur na

By exerting yourself in this continually

ལྷ་མོ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས༔

lhamo chok gi jé zung né

You will be accepted by the supreme deity,

འཆི་བའི་ལམ་ལ་མི་ལྟོས་པར༔

chiwé lam la mi töpar

And, independently of the dying process,

འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས༔

ösal gongpa ngön gyur né

Manifest the realization of clear light,

ཆོས་སྐུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་གྱུར་རོ༔

chökü tensi zin gyur ro

Seizing the stronghold of the dharmakāya.

 

བཀའ་སྲུང་རེ་མ་ཏི་ཡིས་སྲུངས༔ 
ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་པར་ཤོག༔ 
ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྷ་ཐིམ༔ ཨྀཐི༔

Protector Rematī, watch over this:
Let there be the right karma and good fortune!
Samaya. Gya. Gya. Gya. Dathim. Ithi.

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཚམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་དང་། རིག་ལྡན་དབང་མོ། དད་ལྡན་སློབ་བུ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་མདངས་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་ལྷ་རེག་བཅས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར་ཞལ་ངོ་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་སྙོམ་ལས་པ་འཆོལ་མོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཉིད་དབང་མོའམ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་སེ་ར་དགོན་ཁྲོད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལུང་བསྟན་སྐྱེས་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པའོ།། དགེའོ།།

The vajra-holder who practices in retreat, Lhundrup Rigdzin, the intelligent Wangmo, and the devoted student Chöying Dorje offered a sky-gleaming rosary and silken scarves, and made repeated requests. In response, merely to avoid turning them down, I, the lazy and dissolute Kunzang Chönyi Wangmo (aka Dewe Dorje), deciphered this in the Sera hermitage. The scribe was the prophesied one, Tsultrim Dorje. May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2017.

 

Source: kun bzang bde skyong dbang mo. "g.yu lo bkod du skye ba'i smon lam phan bde'i myu gu" In gsung 'bum/_kun bzang bde skyong dbang mo/. 6 vols. Chengdu: si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. (BDRC W1PD108254) Vol. 5: 75–77

 

Version 1.3-20220818

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept