Supplication to Dilgo Khyentse Rinpoche

Practices › Prayers | Tibetan MastersShechen Rabjam Rinpoche | Tibetan MastersKhenpo Chime Rigdzin | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Rabjam Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

Further Information:
Download this text:

༄༅། །སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས།

A Supplication to Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

by Shechen Rabjam Rinpoche and Khenpo Chimé Rigdzin

 

འགྱུར་མེད་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

gyurmé ché tsö tsompé ter la wang

Mighty sovereign, treasure of unchanging exposition, debate and composition;

མཁྱེན་བརྩེ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །

khyentsé labpa sum gyi yönten dzok

In whom the qualities of love and wisdom and the three higher trainings are complete;

དཔག་ཡས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

pakyé pendé jungné rinpoche

Precious source of unfathomable benefit and happiness –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

བློ་ཁ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པ་བླ་མའི་དྲིན། །

lokha chö la chokpa lamé drin

The guru’s kindness turned my mind toward the dharma;

ཆོས་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་བླ་མའི་དྲིན། །

chö la gawa kyepa lamé drin

The guru’s kindness caused me to take delight in dharma;

ཆོས་གཟུགས་མ་བོར་ཙམ་འདི་བླ་མའི་དྲིན། །

chö zuk mabor tsam di lamé drin

And the fact that I’ve not abandoned the outward guise of a dharma practitioner is similarly the guru’s kindness –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་གནད། །

tsé chik sangye drubpé lam gyi né

Having determined that the vital point for achieving enlightenment in a single lifetime

ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཡིན་ཤེས་རབ་བརྩོན་འགྲུས་མིན། །

tsultrim mayin sherab tsöndrü min

Isn’t ethics, nor is it joyous effort or wisdom.

བླ་མའི་མོས་གུས་ཁོ་ནར་ཐག་ཆོད་ནས། །

lamé mögü khonar takchö né

Awakening is won only through devotion to the guru –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

ཆོས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་རྡུལ་ཙམ་མ་བྱས་ཀྱང་། །

chö la jang tsön dul tsam ma jé kyang

Through the auspicious connection of strong devotion to a realized guru,

རྟོགས་ལྡན་བླ་མར་དད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །

tokden lamar depé tendrel gyi

It’s possible to experience the highest wisdom

དགོངས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་པའི་ཆེ་བ་ཡོད། །

gongpa lha dang nyampé chewa yö

Without the slightest effort at practice –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

སྡིག་ཅན་ཤན་པ་སྨད་འཚོང་ཚུལ་འཆལ་སོགས། །

dikchen shenpa metsong tsul chal sok

Persons considered evil and immoral—butchers, prostitutes and the like—

ཐེག་པ་གཞན་གྱི་གདུལ་བྱར་མ་བྱར་པ། །

tekpa shyen gyi duljar majarpa

Are not suitable to be saved in lesser vehicles.

མོས་གུས་ལམ་གྱིས་གྲོལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་མང་། །

mögü lam gyi drolwé drubtob mang

Yet, many such adepts were liberated through the path of guru devotion –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད། །

khandrö sangdzö drubgyü shingta gyé

The secret treasury of the ḍākinīs and all eight chariots of accomplishment

ཀུན་ཀྱང་ཞལ་མཐུན་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་གནད། །

kün kyang shyal tün kün gyi sangwé né

Are of a single voice in proclaiming reliance on guru yoga to be

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ནར་རག་ལས་པས། །

lamé naljor khonar raklepé

The secret and most crucial point of practice –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

མོས་གུས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་མ་ཚུགས་ན། །

mögü lam gyi tsawa ma tsuk na

You may spend your life behaving ethically and acting with restraint,

ཚེ་གང་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་མས་རྒྱུད་བསྡམས་ཀྱང་། །

tsé gang dul trim tsangmé gyü dam kyang

But unless you’ve established the vital point of practice, the very root of the path, devotion to the guru,

སེམས་རྒྱུད་ཐ་མལ་མི་ལས་མི་འཕགས་པས། །

semgyü tamal mi lé mi pakpé

You’ll remain no better than an ordinary person –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མ་ཞུགས་ན། །

gyü sum lamé jinlab ma shyuk na

You may be learned in the sūtras, tantras and various sciences,

མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་ན་ཡང་། །

do ngak rikné kün la khé na yang

But unless you have received the blessing of a guru who holds the three lineages

དོན་བརྒྱུད་རྟོགས་པ་འཕོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། །

dön gyü tokpa po gyu mi dukpé

The realization of the ultimate meaning will not transfer to you –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

བླ་མ་ལྷ་རུ་ཁོ་ཐག་མ་ཆོད་ན། །

lama lha ru kho tak ma chö na

You may recite many billions of mantras,

བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུར་གྲངས་མང་བཟླས་ན་ཡང་། །

nyenpa dungchur drang mang dé na yang

But unless you realize the guru and deity to be inseparable

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་མི་ཐོབ་པས། །

chok gi ngödrub tsé dir mi tobpé

You’ll not achieve the supreme accomplishment in this lifetime –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

དད་པའི་གྲོགས་དང་ཡུན་དུ་མ་འགྲོག་ན། །

depé drok dang yündu ma drok na

You may have been introduced to the genuine nature, the natural state of mind itself;

སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་ངོ་འཕྲོད་ཀྱང་། །

semnyi nyukmé neluk ngotrö kyang

However, unless this recognition is continually accompanied by the companion of faith

ཉམས་རྟོགས་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་མི་རྒྱས་པས། །

nyamtok tsalkha chokmé mi gyepé

The power and expression of your experience and realization will lack direction and not increase –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མ་ཤེས་ན། །

lama sangye nyi du ma shé na

You may offer prostrations, construct stūpas, and engage in many other virtuous deeds,

ཕྱག་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་དགེ་སྦྱོར་ཅི་བྱས་ཀྱང་། །

chakchö ten shyeng gejor chi jé kyang

But unless you know the guru to be buddha is person

ཚེ་གཅིག་གདོད་མའི་རྒྱལ་ས་མི་ཟིན་པས། །

tsé chik dömé gyalsa mi zinpé

You won’t be able to capture the primordial citadel in this very lifetime –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

སྙན་པས་ས་ཁྱབ་ཆེ་དགུའི་རྩེར་སོན་ཀྱང་། །

nyenpé sa khyab chegü tser sön kyang

You may have been born in opulence and heard your praise resound throughout the entire world,

བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་མ་དྲན་ན། །

lamé kadrin yangyang ma dren na

But unless you continually recall the guru’s kindness

རྣམ་དག་ལྷ་ཆོས་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་བས། །

namdak lha chö lam du mi drowé

You’ll not progress on the path of the pure, divine dharma –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

རྐྱེན་ངན་ཐོག་བབས་དམན་པའི་སར་ལྷུངས་ཀྱང་། །

kyen ngen tok bab menpé sar lhung kyang

Unless you know how to revive yourself through faith,

དད་པའི་ཁམས་འདུས་གསོ་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། །

depé kham dü so tsul ma shé na

A sudden onset of negative circumstances could send you on errant ways,

སྐྱོ་གདུང་ཡིད་ཆད་སེལ་མཁན་མི་འདུག་པས། །

kyo dung yi ché sel khen mi dukpé

And there will be nothing to clear the pain, remorse and suffering –

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I supplicate you!

 

ད་རེས་རང་གིས་རང་ཉིད་མ་བསླུས་ན། །

daré rang gi rangnyi ma lü na

Now I’ll not deceive myself:

སངས་རྒྱས་དངོས་འདྲའི་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན། །

sangye ngö dré lamé tukjé zin

My guru, you who are the Buddha in person, hold me in your compassion.

སེམས་ཀྱི་གཏད་ས་བརྟན་བརྗིད་རི་ལས་བརླིང་། །

sem kyi tesa ten ji ri lé ling

You are the focal point of my life, stronger and more majestic than a mountain –

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཁྱེན། །

khyen no khyen no rabsal dawa khyen

Care for me! Care for me! Rabsal Dawa, care for me!

 

ཟ་ཟིའི་རྨི་ལམ་ནང་ནས་ཁྱེད་ཞལ་རེ། །

za zi milam nang né khyé shyal ré

As if in a blurry dream, I find myself continually waiting to behold your face;

ཡང་ཡང་མཇལ་བར་སྒུག་པའི་བུ་ང་ལ། །

yangyang jalwar gukpé bu nga la

Whatever befalls me, be it pleasant or otherwise,

སྐྱིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་རེ་ས་གཞན་མེད་པས། །

kyiduk chi jung resa shyen mepé

I have no other hope but you –

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཁྱེན། །

khyen no khyen no rabsal dawa khyen

Care for me! Care for me! Rabsal Dawa, care for me!

 

ཐོས་པ་ཆེ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཕྲ། །

töpa ché yang drubpé nyamtok tra

There are those who study extensively yet lack practice and accomplishment,

རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་ཆོས་ལ་སྦྱངས་བ་ཆུང་། །

tokpa to yang chö la jangwa chung

Or who display high realization but lack thorough training in dharma.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་པའི། །

dendra sam né khedrub nyiden pé

Reflecting on this causes me to recall you, my guru –

རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

gyen druk chok nyi drawé lama dren

Who, just like the six ornaments and two supreme ones, combines both learning and accomplishment.

 

བསྟན་འགྲོར་མི་སེམས་རང་དོན་ཞི་བ་གཉེར། །

ten dror mi sem rangdön shyiwa nyer

Considering neither sentient beings nor the teachings, but rather pursuing one’s own comfort;

རང་རྒྱུད་མ་སྨིན་གཞན་དོན་སྒྲུབ་བློ་བྱེད། །

ranggyü ma min shyendön drub lo jé

Or letting the mind remain immature while claiming to act with genuine altruism.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་འགྲུབ་པའི། །

dendra sam né dön nyi lhündrub pé

Reflecting on this causes me to recall you, my guru –

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dzokpé sangye drawé lama dren

Who, just like the perfect Buddha, spontaneously fulfilled the dual purpose.

 

འདུལ་ཁྲིམས་མཆོག་བཟུང་སྔགས་ལ་མོས་པ་ཆུང་། །

dul trim chok zung ngak la möpa chung

Seeing monastic discipline as supreme and having little interest in mantra,

སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་འདུལ་བར་གུས་པ་ལྷོད། །

ngak la shyuk né dulwar güpa lhö

Or, having entered the path of mantra letting all the other vows lapse.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

dendra sam né sumden dorjé dzin

Reflecting on this causes me to recall you, my guru –

པདྨ་དཀར་པོ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན།  །

pema karpo drawé lama dren

Who, just like Pema Karpo, is a vajra-holder replete with the three vows.

 

རབ་བྱུང་རྗེས་བཟུང་ཁྱིམ་པའི་ཆོས་སྐལ་ཆད། །

rabjung jezung khyimpé chö kal ché

Following a monastic life means giving up the lot of a layperson;

ཁྱིམ་པ་རྗེས་བཟུང་མཁས་པའི་བུ་སློབ་མེད། །

khyimpa jezung khepé bulob mé

Remaining a lay person means not becoming a disciple of the learned.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་འཁོར་ཚོགས་རྣམ་བཞིའི་མགོན། །

dendra sam né khor tsok nam shyi gön

Reflecting on this causes me to recall you, my guru –

ཀུན་ཕན་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

kün pen dawa drawé lama dren

Protector of the four groups of disciples, who benefits all just like the moon.

 

བཀའ་མ་ཤེས་ཀྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐལ་མེད། །

kama shé kyang ter gyi chö kal mé

Knowing the long lineage of kama, my appreciation for the short lineage of terma is weak;

གཏེར་ཆོས་མང་ཡང་བཀའ་མའི་བརྒྱུད་པ་མེད། །

terchö mang yang kamé gyüpa mé

Some have many termas, yet do not possess the lineage of kama.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་བཀའ་གཏེར་ཀུན་འཛོམས་པའི། །

dendra sam né kater kün dzompé

Reflecting on this causes me to recall you, my guru –

འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dö jung bum zang drawé lama dren

Who, when it comes to both kama and terma, is like a wish-fulfilling vase.

 

རང་ལུགས་མཆོག་བཟུང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལ་སྨོད། །

rang luk chok zung shyen gyi chö la mö

Considering one’s own way to be supreme and belittling the ways of others;

གཞན་ལུགས་རྗེས་བརྗོད་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐལ་བོར། །

shyen luk jé jö gyüpé chö kal bor

Or simply parroting others’ ideas while casting the dharma of the lineage aside.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཉེན། །

dendra sam né tenpa yong kyi nyen

Reflecting on this causes me to recall you, my guru –

འཛམ་གླིང་ཉི་མ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dzamling nyima drawé lama dren

Who cares for all teachings, like the sun of the world.

 

སྙན་གྲགས་ཆེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་རྟོགས་མེད། །

nyendrak ché yang gyü la nyamtok mé

Fame and renown often entail a lack of experience and realization,

རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་མཛད་པའི་གྲགས་རྒྱ་ཆུང་། །

tokpa to yang dzepé drak gya chung

Whilst high realization doesn’t always mean recognition is forthcoming.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་པའི། །

dendra sam né kham sum wangdü pé

Reflecting thus causes me to recall you, my guru –

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

khorlö gyur gyal drawé lama dren

Who, like a wheel-turning monarch, has brought the three worlds under his control.

 

ཆོས་པ་བཟང་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་། །

chöpa zang yang jikten shé gya chung

A fine dharma practitioner yet without worldly skill;

འཇིག་རྟེན་མཁས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཕྲ། །

jikten khé kyang chö kyi nyamlen tra

Or a worldly person with great skill, yet very little dharma.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀུན་འཛོམས་པའི། །

dendra sam né luk nyi kün dzompé

Reflecting thus causes me to recall you, my guru –

དེད་དཔོན་བཟང་པོ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

depön zangpo drawé lama dren

Who, like a fine captain, is well versed and skilled in both dharma and worldly matters.

 

བྱིན་རླབས་རྟགས་མཚན་ཡོད་ཀྱང་མེད་ཀྱང་རུང་། །

jinlab taktsen yö kyang mé kyang rung

No matter the circumstance, I completely accept your guidance

དངོས་གྲུབ་སྐལ་བ་ཐོབ་རུང་མ་ཐོབ་རུང་། །

ngödrub kalwa tob rung ma tob rung

And will act on whatever advice you have given me, my protector.

འདུན་མའི་རྩེ་བརྒྱ་མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་གཏད། །

dünmé tsé gya gönpo khyé la té

Whether or not the signs of blessing are manifest,

ལམ་སྣེ་གང་ལ་འཁོར་ཡང་འགྱོད་པ་མེད། །

lam né gangla khor yang gyöpamé

And whether or not the fortune of accomplishment is won, I shall have no regret.

 

སྐྱིད་ན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཉིད་དུ་བསམ། །

kyi na lamé jinlab nyi du sam

If I’m happy and my circumstances good, I believe this is simply your blessing, my guru.

གུ་ཡངས་ཉམས་གླུ་ལེན་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

guyang nyamlu len shyin solwa deb

When relaxed, I may sing a little song of realization, and supplicate you.

ཕན་བདེ་འགྲོ་ལ་བསྔོ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

pendé dro la ngo shyin solwa deb

I supplicate you and dedicate everything to the benefit and happiness of all –

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

jam dang nyingjé kyewar jingyi lob

Pray, bless me to develop genuine love and compassion.

 

སྡུག་ན་སྒྲིབ་སྦྱོང་དངོས་གྲུབ་ཉིད་དུ་ཤེས། །

duk na drib jong ngödrub nyi du shé

If I’m unhappy and in difficulty I see this as accomplishment and the purification of former misdeeds.

ཉམས་ལེན་རྩལ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyamlen tsal jong jé shyin solwa deb

I supplicate you, my guru: may I perfect my practice!

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

khorwé dukngal samshyin solwa deb

I supplicate you to be able to see the dissatisfactory nature of things –

སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyoshé ngejung kyewar jingyi lob

Pray, bless me to develop weariness with, and a strong wish to renounce, saṃsāra.

 

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་བསྒོམ་བཟླས་པའི་སྔགས་བགྲང་ཀུན། །

kyepé lha gom depé ngak drang kün

All the practices of creation phase yoga, deity meditation, mantra recitation and counting, and the like,

བླ་མའི་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ཁོ་ན་རུ། །

lamé mögü soldeb khona ru

Are to be found in the simple practice of supplicating the guru with strong devotion.

སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་གནད་འགགས་གཅིག་དྲིལ་ན། །

sok dom zer shyi né gak chik dril na

All the crucial points of the four nails that bind the life-force of the practice are combined here –

གང་སྣང་ལྷ་རུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gang nang lha ru charwar jingyi lob

Pray, bless me to see whatever appears as divine.

 

དྭངས་མའི་ཧཾ་ཡིག་བདེ་ཆེན་བླ་མའི་ཐུགས། །

dangmé hang yik dechen lamé tuk

The subtle essence, Haṃ, is none other than the great bliss of my guru’s heart.

མོས་གུས་གཏུམ་མོས་བསྐུལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ལས། །

mögü tummö kulwé tukjé lé

It is moved by the tummo of devotion and compassionately flows;

གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

neyul khandrö drok dang lhenchik tu

Befriending the ḍākinīs of the sacred places and simultaneously bringing forth the experience of bliss and emptiness conjoined –

བདེ་སྟོང་ཉམས་རྩལ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

detong nyam tsal dzokpar jingyi lob

Pray, bless me to perfect the practice.

 

ཚིག་ལ་བརྟེན་པས་གོ་བའི་དོན་མི་རྟོགས། །

tsik la tenpé gowé dön mi tok

I may understand the words but not realize the meaning;

རྩོལ་བས་བཅིང་བའི་སྒོམ་པས་ས་མི་ཆོད། །

tsolwé chingwé gompé sa mi chö

Through effort-based meditation I remain bound and can’t realize the bhūmis –

བཟོ་བཅོས་སྤྲོས་དང་སྤང་བླངས་མི་དགོས་པར། །

zochö trö dang pang lang mi göpar

Pray, bless me to do without contrived and fabricated elaborations,

ཉིན་མཚན་སྒོམ་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyintsen gom dang drepar jingyi lob

To be able to meditate without acceptance or rejection in a continuous stream, day and night.

 

དེང་ནས་མགོན་ཁྱོད་དགྱེས་ཞལ་ནམ་མཇལ་ཚེ། །

deng né gön khyö gyé shyal nam jal tsé

Henceforth, whenever I think of your smiling face, my protector,

སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །

ngön jön drubtob gongmé namtar shyin

I will think of the biographies of the realized masters of the past.

ཐ་མལ་མི་ཡི་སྣང་བ་མི་འཆར་བར། །

tamal mi yi nangwa mi charwar

May I never behold you as an ordinary person –

ལྷག་པའི་ལྷ་རུ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhakpé lha ru tongwar jingyi lob

Pray, bless me to see you as the supreme deity.

 

མདོར་ན་འདི་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རུ། །

dorna di né kyewé trengwa ru

Essentially, from now on and in all lives to come,

མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགྱེས་བཞིན་རྗེས་བཟུང་ནས། །

gönpo khyé kyi gyé shyin jezung né

May I follow and please you, my protector;

ཚེ་དང་ཆོས་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར། །

tsé dang chö la barché mi jungwar

May there be no obstacles in my dharma and in life –

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi yermé drepar jingyi lob

Pray, bless me that my mind may merge with and become indivisible from your wisdom.

 

ཞེས་པའང་བླ་རུང་མཁན་ཆེན་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས་ཉུང་ངུ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཧ་ཅང་གི་དད་པ་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞིག་མཇལ་ནས་རང་གི་བླ་མའི་མཚན་ལ་གུས་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་མིང་ནས་རང་དོན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་བའོ།། །།

When I read Larung Gar Khenpo Chime Rigzin’s A Short Remembrance of, and Supplication to My Master, the Wish-Fulfilling Jewel, Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche, entitled, A Lament of Faith, I was greatly moved as it reminded me of my own guru and inspired great faith and devotion in me. Here, with great respect, and for my own personal use, I, the one named [Shechen] Rabjam Tulku, have simply replaced the name of the Wish-Fulfilling Jewel, Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche, with that of my own guru, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche.

 

| Translated by Lama Sean Price. © Shechen Translations, 2019. Published here with the kind permission of Rabjam Rinpoche.