Prayer to Dilgo Khyentse Rinpoche

Practices › Prayers | Tibetan MastersShechen Rabjam Rinpoche | Tibetan MastersKhenpo Chime Rigdzin | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Rabjam Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས།

A Prayer to Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

by Shechen Rabjam Rinpoche and Khenpo Chimé Rigdzin

 

འགྱུར་མེད་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

gyurmé ché tsö tsompé ter la wang

Master over the never-changing treasury of debate, exposition, and composition,

མཁྱེན་བརྩེ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །

khyentsé labpa sum gyi yönten dzok

With the qualities of love and wisdom and the three trainings perfectly complete,

དཔག་ཡས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

pakyé pendé jungné rinpoche

Precious source of unfathomable benefit and happiness—

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

བློ་ཁ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པ་བླ་མའི་དྲིན། །

lokha chö la chokpa lamé drin

The guru’s kindness turned my mind toward the Dharma,

ཆོས་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་བླ་མའི་དྲིན། །

chö la gawa kyepa lamé drin

The guru’s kindness caused me to take delight in Dharma,

ཆོས་གཟུགས་མ་བོར་ཙམ་འདི་བླ་མའི་དྲིན། །

chö zuk mabor tsam di lamé drin

And if I haven’t abandoned the outward guise of a dharma practitioner—that too is the guru’s kindness.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་གནད། །

tsé chik sangye drubpé lam gyi né

Having determined that the vital point for achieving enlightenment in a single lifetime

ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཡིན་ཤེས་རབ་བརྩོན་འགྲུས་མིན། །

tsultrim mayin sherab tsöndrü min

Isn’t ethics, nor joyous effort, nor wisdom,

བླ་མའི་མོས་གུས་ཁོ་ནར་ཐག་ཆོད་ནས། །

lamé mögü khonar takchö né

But that awakening is won only through devotion to the guru—

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

ཆོས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་རྡུལ་ཙམ་མ་བྱས་ཀྱང་། །

chö la jang tsön dul tsam ma jé kyang

Through the auspicious connection of strong devotion to a realized guru,

རྟོགས་ལྡན་བླ་མར་དད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །

tokden lamar depé tendrel gyi

It’s possible to experience the highest wisdom

དགོངས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་པའི་ཆེ་བ་ཡོད། །

gongpa lha dang nyampé chewa yö

Without the slightest effort at practice.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

སྡིག་ཅན་ཤན་པ་སྨད་འཚོང་ཚུལ་འཆལ་སོགས། །

dikchen shenpa metsong tsul chal sok

Persons considered evil and immoral, like butchers and prostitutes,

ཐེག་པ་གཞན་གྱི་གདུལ་བྱར་མ་བྱར་པ། །

tekpa zhen gyi duljar majarpa

Are not suitable for salvation in the lesser vehicles.

མོས་གུས་ལམ་གྱིས་གྲོལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་མང་། །

mögü lam gyi drolwé drubtob mang

Yet, many such adepts have been liberated through the path of guru devotion.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད། །

khandrö sangdzö drubgyü shingta gyé

The secret treasury of the ḍākinīs and the eight chariots of accomplishment

ཀུན་ཀྱང་ཞལ་མཐུན་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་གནད། །

kün kyang zhal tün kün gyi sangwé né

Are of a single voice in proclaiming reliance on guru yoga

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ནར་རག་ལས་པས། །

lamé naljor khonar raklepé

As the secret and most crucial point of practice.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

མོས་གུས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་མ་ཚུགས་ན། །

mögü lam gyi tsawa ma tsuk na

You may spend your life behaving ethically and acting with restraint,

ཚེ་གང་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་མས་རྒྱུད་བསྡམས་ཀྱང་། །

tsé gang dul trim tsangmé gyü dam kyang

But unless you’ve established the vital point of practice, the very root of the path, devotion to the guru,

སེམས་རྒྱུད་ཐ་མལ་མི་ལས་མི་འཕགས་པས། །

semgyü tamal mi lé mi pakpé

You’ll remain no better than an ordinary person.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མ་ཞུགས་ན། །

gyü sum lamé jinlab ma zhuk na

You may be learned in the sūtras, tantras and various sciences,

མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་ན་ཡང་། །

do ngak rikné kün la khé na yang

But, unless you’ve received the blessing of a guru who holds the three lineages,

དོན་བརྒྱུད་རྟོགས་པ་འཕོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། །

dön gyü tokpa po gyu mi dukpé

The realization of the ultimate meaning will not transfer to you.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

བླ་མ་ལྷ་རུ་ཁོ་ཐག་མ་ཆོད་ན། །

lama lha ru kho tak ma chö na

You may recite many billions of mantras,

བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུར་གྲངས་མང་བཟླས་ན་ཡང་། །

nyenpa dungchur drang mang dé na yang

But, unless you realize the guru and deity to be inseparable,

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་མི་ཐོབ་པས། །

chok gi ngödrub tsé dir mi tobpé

You’ll not achieve the supreme accomplishment in this lifetime.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

དད་པའི་གྲོགས་དང་ཡུན་དུ་མ་འགྲོག་ན། །

depé drok dang yündu ma drok na

You may have been introduced to the genuine nature, the natural state of mind;

སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་ངོ་འཕྲོད་ཀྱང་། །

semnyi nyukmé neluk ngotrö kyang

However, unless this recognition is supported by faith as a constant companion,

ཉམས་རྟོགས་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་མི་རྒྱས་པས། །

nyamtok tsalkha chokmé mi gyepé

The power and expression of your experience and realization will lack direction and won’t increase.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མ་ཤེས་ན། །

lama sangye nyi du ma shé na

You may offer prostrations, construct stūpas, and engage in many other virtuous deeds,

ཕྱག་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་དགེ་སྦྱོར་ཅི་བྱས་ཀྱང་། །

chakchö ten zheng gejor chi jé kyang

But, unless you know the guru to be Buddha in person,

ཚེ་གཅིག་གདོད་མའི་རྒྱལ་ས་མི་ཟིན་པས། །

tsé chik dömé gyalsa mi zinpé

You won’t be able to capture the primordial stronghold in this lifetime.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

སྙན་པས་ས་ཁྱབ་ཆེ་དགུའི་རྩེར་སོན་ཀྱང་། །

nyenpé sa khyab chegü tser sön kyang

You may have been born in opulence and heard your praises resounding throughout the world,

བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་མ་དྲན་ན། །

lamé kadrin yangyang ma dren na

But, unless you continually recall the guru’s kindness,

རྣམ་དག་ལྷ་ཆོས་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་བས། །

namdak lha chö lam du mi drowé

You’ll not progress on the path of the pure, divine Dharma.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

རྐྱེན་ངན་ཐོག་བབས་དམན་པའི་སར་ལྷུངས་ཀྱང་། །

kyen ngen tok bab menpé sar lhung kyang

Unless you know how to revive yourself through faith,

དད་པའི་ཁམས་འདུས་གསོ་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། །

depé kham dü so tsul ma shé na

A sudden onset of negative circumstances could send you on errant ways,

སྐྱོ་གདུང་ཡིད་ཆད་སེལ་མཁན་མི་འདུག་པས། །

kyo dung yi ché sel khen mi dukpé

And there will be nothing to clear the pain, remorse and suffering.

འདྲེན་མཆོག་རབ་གསལ་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok rabsal dawar solwa deb

Supreme guide, Rabsal Dawa, I pray to you!

 

ད་རེས་རང་གིས་རང་ཉིད་མ་བསླུས་ན། །

daré rang gi rangnyi ma lü na

Now I’ll not deceive myself:

སངས་རྒྱས་དངོས་འདྲའི་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན། །

sangye ngö dré lamé tukjé zin

My guru, you who are the Buddha in person, hold me in your compassion!

སེམས་ཀྱི་གཏད་ས་བརྟན་བརྗིད་རི་ལས་བརླིང་། །

sem kyi tesa ten ji ri lé ling

You are the focal point of my life, stronger and more majestic even than a mountain.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཁྱེན། །

khyen no khyen no rabsal dawa khyen

Care for me! Care for me! Rabsal Dawa, care for me!

 

ཟ་ཟིའི་རྨི་ལམ་ནང་ནས་ཁྱེད་ཞལ་རེ། །

za zi milam nang né khyé zhal ré

As if in a blurry dream, I find myself continually waiting to behold your face.

ཡང་ཡང་མཇལ་བར་སྒུག་པའི་བུ་ང་ལ། །

yangyang jalwar gukpé bu nga la

Whatever befalls me, be it pleasant or otherwise,

སྐྱིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་རེ་ས་གཞན་མེད་པས། །

kyiduk chi jung resa zhen mepé

I have no other hope but you.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཁྱེན། །

khyen no khyen no rabsal dawa khyen

Care for me! Care for me! Rabsal Dawa, care for me!

 

ཐོས་པ་ཆེ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཕྲ། །

töpa ché yang drubpé nyamtok tra

There are those who study extensively yet lack practice and accomplishment,

རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་ཆོས་ལ་སྦྱངས་བ་ཆུང་། །

tokpa to yang chö la jangwa chung

Or who display high realization but have no thorough training in Dharma.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་པའི། །

dendra sam né khedrub nyiden pé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

gyen druk chok nyi drawé lama dren

You who, like the six ornaments and two supreme ones, combine both learning and accomplishment.

 

བསྟན་འགྲོར་མི་སེམས་རང་དོན་ཞི་བ་གཉེར། །

ten dror mi sem rangdön zhiwa nyer

Some do not consider sentient beings or the teachings but pursue their own comfort.

རང་རྒྱུད་མ་སྨིན་གཞན་དོན་སྒྲུབ་བློ་བྱེད། །

ranggyü ma min zhendön drub lo jé

Their minds are not yet matured but they claim to act with genuine altruism.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་འགྲུབ་པའི། །

dendra sam né dön nyi lhündrub pé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dzokpé sangye drawé lama dren

You who, like the perfect Buddha, spontaneously fulfilled the dual purpose.

 

འདུལ་ཁྲིམས་མཆོག་བཟུང་སྔགས་ལ་མོས་པ་ཆུང་། །

dul trim chok zung ngak la möpa chung

Some see monastic discipline as supreme, and show little interest in mantra.

སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་འདུལ་བར་གུས་པ་ལྷོད། །

ngak la zhuk né dulwar güpa lhö

Others enter the path of mantra and then allow all other vows to lapse.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

dendra sam né sumden dorjé dzin

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

པདྨ་དཀར་པོ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན།  །

pema karpo drawé lama dren

You, a vajra-holder with the three vows, just like Pema Karpo.

 

རབ་བྱུང་རྗེས་བཟུང་ཁྱིམ་པའི་ཆོས་སྐལ་ཆད། །

rabjung jezung khyimpé chö kal ché

For some, following a monastic life means giving up the lot of a lay person;

ཁྱིམ་པ་རྗེས་བཟུང་མཁས་པའི་བུ་སློབ་མེད། །

khyimpa jezung khepé bulob mé

While remaining a lay person precludes becoming a disciple of the learned.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་འཁོར་ཚོགས་རྣམ་བཞིའི་མགོན། །

dendra sam né khor tsok nam zhi gön

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

ཀུན་ཕན་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

kün pen dawa drawé lama dren

You, protector of the four groups of disciples, benefactor of all, just like the moon.

 

བཀའ་མ་ཤེས་ཀྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐལ་མེད། །

kama shé kyang ter gyi chö kal mé

Some know the long lineage of kama, but lack the fortune to receive the short lineage of terma;

གཏེར་ཆོས་མང་ཡང་བཀའ་མའི་བརྒྱུད་པ་མེད། །

terchö mang yang kamé gyüpa mé

Whereas others hold many termas but do not possess the lineage of kama.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་བཀའ་གཏེར་ཀུན་འཛོམས་པའི། །

dendra sam né kater kün dzompé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dö jung bum zang drawé lama dren

You who resemble a wish-fulfilling vase filled entirely with kama and terma teachings.

 

རང་ལུགས་མཆོག་བཟུང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལ་སྨོད། །

rang luk chok zung zhen gyi chö la mö

Some consider their own way to be supreme, and belittle the ways of others;

གཞན་ལུགས་རྗེས་བརྗོད་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐལ་བོར། །

zhen luk jé jö gyüpé chö kal bor

They parrot others’ ideas while casting the Dharma of the lineage aside.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཉེན། །

dendra sam né tenpa yong kyi nyen

Reflecting on this makes me remember you, my guru –

འཛམ་གླིང་ཉི་མ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

dzamling nyima drawé lama dren

You who care for all teachings, like the sun of the world.

 

སྙན་གྲགས་ཆེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་རྟོགས་མེད། །

nyendrak ché yang gyü la nyamtok mé

Fame and renown can entail a lack of experience and realization,

རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་མཛད་པའི་གྲགས་རྒྱ་ཆུང་། །

tokpa to yang dzepé drak gya chung

Whilst high realization doesn’t always mean recognition is forthcoming.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་པའི། །

dendra sam né kham sum wangdü pé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

khorlö gyur gyal drawé lama dren

You, like a wheel-turning monarch, in control of the three worlds.

 

ཆོས་པ་བཟང་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་། །

chöpa zang yang jikten shé gya chung

There can be a fine Dharma practitioner who yet lacks worldly skill,

འཇིག་རྟེན་མཁས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཕྲ། །

jikten khé kyang chö kyi nyamlen tra

Or a worldly person with great skill who yet has very little Dharma.

དེ་འདྲ་བསམ་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀུན་འཛོམས་པའི། །

dendra sam né luk nyi kün dzompé

Reflecting on this makes me remember you, my guru—

དེད་དཔོན་བཟང་པོ་འདྲ་བའི་བླ་མ་དྲན། །

depön zangpo drawé lama dren

You, like a fine captain, well versed and skilled in both Dharma and the world.

 

བྱིན་རླབས་རྟགས་མཚན་ཡོད་ཀྱང་མེད་ཀྱང་རུང་། །

jinlab taktsen yö kyang mé kyang rung

No matter the circumstance, I completely accept your guidance

དངོས་གྲུབ་སྐལ་བ་ཐོབ་རུང་མ་ཐོབ་རུང་། །

ngödrub kalwa tob rung ma tob rung

And will act on whatever advice you have given me, my protector.

འདུན་མའི་རྩེ་བརྒྱ་མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་གཏད། །

dünmé tsé gya gönpo khyé la té

Whether or not the signs of blessing are manifest,

ལམ་སྣེ་གང་ལ་འཁོར་ཡང་འགྱོད་པ་མེད། །

lam né gangla khor yang gyöpamé

And whether or not the fortune of accomplishment is won, I shall have no regret.

 

སྐྱིད་ན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཉིད་དུ་བསམ། །

kyi na lamé jinlab nyi du sam

If I’m happy and my circumstances good, this is simply your blessing, my guru.

གུ་ཡངས་ཉམས་གླུ་ལེན་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

guyang nyamlu len zhin solwa deb

When relaxed, I may sing a little song of realization and prayer.

ཕན་བདེ་འགྲོ་ལ་བསྔོ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

pendé dro la ngo zhin solwa deb

I pray to you, and dedicate everything to the benefit and happiness of all.

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

jam dang nyingjé kyewar jingyi lob

Bless me, that I may develop genuine love and compassion.

 

སྡུག་ན་སྒྲིབ་སྦྱོང་དངོས་གྲུབ་ཉིད་དུ་ཤེས། །

duk na drib jong ngödrub nyi du shé

If I’m unhappy and in difficulty, I see this as accomplishment, as former misdeeds purified.

ཉམས་ལེན་རྩལ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyamlen tsal jong jé zhin solwa deb

I pray to you, my guru: may I perfect my practice!

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །

khorwé dukngal samzhin solwa deb

I pray to you: may I see the dissatisfactory nature of things.

སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyoshé ngejung kyewar jingyi lob

Bless me, that I may develop weariness with saṃsāra, and strong renunciation.

 

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་བསྒོམ་བཟླས་པའི་སྔགས་བགྲང་ཀུན། །

kyepé lha gom depé ngak drang kün

All the practices of creation-phase yoga, deity meditation, mantra recitation and counting, and the rest—

བླ་མའི་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ཁོ་ན་རུ། །

lamé mögü soldeb khona ru

They’re all to be found in the simple practice of guru devotion.

སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་གནད་འགགས་གཅིག་དྲིལ་ན། །

sok dom zer zhi né gak chik dril na

Herein lie all the crucial points of the four nails that secure the life-force of the practice.

གང་སྣང་ལྷ་རུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gang nang lha ru charwar jingyi lob

Bless me, that I may see whatever appears as divine.

 

དྭངས་མའི་ཧཾ་ཡིག་བདེ་ཆེན་བླ་མའི་ཐུགས། །

dangmé hang yik dechen lamé tuk

The subtle essence, haṃ, is none other than the great bliss of my guru’s heart.

མོས་གུས་གཏུམ་མོས་བསྐུལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ལས། །

mögü tummö kulwé tukjé lé

Moved by the tummo of devotion and compassionately flowing,

གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

neyul khandrö drok dang lhenchik tu

It befriends the ḍākinīs of the sacred places and simultaneously brings forth the experience of bliss and emptiness conjoined.

བདེ་སྟོང་ཉམས་རྩལ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

detong nyam tsal dzokpar jingyi lob

Bless me, that I may perfect the practice.

 

ཚིག་ལ་བརྟེན་པས་གོ་བའི་དོན་མི་རྟོགས། །

tsik la tenpé gowé dön mi tok

I may understand the words but fail to realize the meaning;

རྩོལ་བས་བཅིང་བའི་སྒོམ་པས་ས་མི་ཆོད། །

tsolwé chingwé gompé sa mi chö

Through effort-based meditation I remain bound, can’t realize the bhūmis.

བཟོ་བཅོས་སྤྲོས་དང་སྤང་བླངས་མི་དགོས་པར། །

zochö trö dang pang lang mi göpar

Bless me, that I may do without contrived elaborations,

ཉིན་མཚན་སྒོམ་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyintsen gom dang drepar jingyi lob

Able to meditate continuously, without acceptance or rejection, day and night.

 

དེང་ནས་མགོན་ཁྱོད་དགྱེས་ཞལ་ནམ་མཇལ་ཚེ། །

deng né gön khyö gyé zhal nam jal tsé

Henceforth, whenever I think of your smiling face, my protector,

སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །

ngön jön drubtob gongmé namtar zhin

I will think back to the life stories of the realized masters.

ཐ་མལ་མི་ཡི་སྣང་བ་མི་འཆར་བར། །

tamal mi yi nangwa mi charwar

May I never behold you as an ordinary person—

ལྷག་པའི་ལྷ་རུ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhakpé lha ru tongwar jingyi lob

Bless me, that I may see you as the supreme deity.

 

མདོར་ན་འདི་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རུ། །

dorna di né kyewé trengwa ru

Essentially, from now on and in all lives to come,

མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགྱེས་བཞིན་རྗེས་བཟུང་ནས། །

gönpo khyé kyi gyé zhin jezung né

May I follow and please you, my protector;

ཚེ་དང་ཆོས་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར། །

tsé dang chö la barché mi jungwar

May there be no obstacles in my Dharma or in life;

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi yermé drepar jingyi lob

Bless me, that my mind may merge indivisibly with your wisdom.

 

ཞེས་པའང་བླ་རུང་མཁན་ཆེན་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས་ཉུང་ངུ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཧ་ཅང་གི་དད་པ་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞིག་མཇལ་ནས་རང་གི་བླ་མའི་མཚན་ལ་གུས་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་མིང་ནས་རང་དོན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་བའོ།། །།

When I read Larung Gar Khenpo Chime Rigdzin’s “A Short Remembrance of, and Prayer to, My Master, the Wish-Fulfilling Jewel, Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche, entitled ‘A Lament of Faith’,”1 I was greatly moved as it reminded me of my own guru and inspired great faith and devotion in me. Here, with great respect, and for my own personal use, I, the one named [Shechen] Rabjam Tulku, have simply replaced the name of the Wish-Fulfilling Jewel, Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche, with that of my own guru, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche.

 

| Translated by Sean Price, 2019. Edited by Samye Translations (Libby Hogg and Stefan Mang), 2022. Published here with the kind permission of Rabjam Rinpoche.

 

Version: 2.1-20220315

  1. https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/khenpo-chime-rigdzin/lament-of-faith
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept